Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.585 din 18 septembrie 2020  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.585 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 905 din 6 octombrie 2020
    Având în vedere:
    - Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1),art. 15 alin. (3) şi (5) şi anexa nr. 2 a) pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 9 iulie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către direcţiile generale/direcţiile de specialitate/compartimentele din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, precum şi de către membrii Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 18 septembrie 2020.
    Nr. 5.585.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020)
    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, este un consiliu consultativ la nivel naţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) CNECSDTI se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    (2) În cadrul CNECSDTI se vor constitui grupuri de lucru stabilite pe domenii de activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Întreaga activitate a CNECSDTI se bazează pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.
    (2) În derularea activităţilor sale CNECSDTI va respecta reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.
    (3) Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoană, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizează o sesizare ori o contestaţie ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:
    a) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
    b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    d) furnizează sau au furnizat membrului CNECSDTI sau unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

    (4) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta CNECSDTI, respectiv preşedintelui acestuia, orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.
    (5) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia, persoanele nominalizate de către aceştia şi/sau care participă la şedinţe, precum şi personalul secretariatului CNECSDTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor sau contestaţiilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.
    (6) În momentul nominalizării, atât membrii CNECSDTI, ai grupurilor de lucru ale acestuia, cât şi membrii secretariatului CNECSDTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

    CAP. II
    Atribuţiile CNECSDTI
    ART. 4
    CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare conducerii MEC regulamentul intern de funcţionare al CNECSDTI, denumit în continuare ROI, şi al grupurilor de lucru ale acestuia;
    b) urmăreşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public şi de drept privat, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi profesională;
    c) elaborează rapoarte cu analize, opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor/contestaţiilor sau prin autosesizare;
    e) emite hotărâri prin care se constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, hotărârile numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri şi stabilesc sancţiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;
    f) propune modificări ale Codului de etică şi deontologie profesională al personalului din cercetare-dezvoltare;
    g) elaborează coduri de etică pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare MEC;
    h) îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de competenţă stabilite de către MEC.


    ART. 5
    În vederea realizării atribuţiilor sale, CNECSDTI:
    a) întocmeşte anual un raport de activitate, pe care îl prezintă conducerii MEC;
    b) analizează respectarea normelor de bună conduită în cadrul programelor de finanţare a cercetării-dezvoltării şi inovării şi face propuneri referitoare la respectarea normelor de bună conduită în activitatea de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul competiţiilor de proiecte, precum şi referitoare la evaluarea, monitorizarea şi controlul bunei conduite în cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul activităţilor finanţate sau ce urmează a fi finanţate;
    c) colaborează cu structuri şi organisme naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi similare.


    ART. 6
    Raportul anual de activitate al CNECSDTI, hotărârile privind adoptarea rapoartelor CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandări se publică în cel mult 30 de zile de la aprobarea lor de către CNECSDTI pe site-ul web al acestuia, administrat de către secretariatul tehnic al CNECSDTI.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea CNECSDTI
    ART. 7
    (1) CNECSDTI este format din 19 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Numărul membrilor CNECSDTI este stabilit astfel încât să asigure buna funcţionare a acestuia printr-o încărcare uniformă şi echilibrată a tuturor. În acest scop, ministrul educaţiei şi cercetării poate dispune completarea CNECSDTI cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNECSDTI după acelaşi procedeu de selectare.
    (3) Membrii CNECSDTI pot fi din ţară şi din străinătate şi sunt persoane cu activitate recunoscută în domeniul educaţiei, cercetării-dezvoltării, precum şi specialişti în domeniul eticii în cercetare şi ştiinţă.
    (4) CNECSDTI este sprijinit în activitatea sa de către specialişti în domeniul juridic, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (5) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CNECSDTI poate constitui grupuri de lucru, temporare ori permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNECSDTI şi cărora CNECSDTI le poate delega unele dintre atribuţiile proprii. Componenţa grupurilor de lucru permanente se stabileşte prin hotărâre a CNECSDTI şi se face publică pe site-ul web al acestuia. Numirea acestora se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (6) CNECSDTI are un aparat propriu de lucru şi, atunci când este cazul, poate apela la experţi externi, conform procedurilor descrise în prezentul regulament.

    CAP. IV
    Revocarea, numirea şi înlocuirea din calitatea de membru CNECSDTI
    ART. 8
    (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNECSDTI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după acelaşi procedeu de selectare.
    (2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

    ART. 9
    (1) Membrii CNECSDTI au următoarele obligaţii:
    a) de a participa la şedinţele de lucru şi activităţile din cadrul CNECSDTI;
    b) de a respecta normele etice şi de deontologie profesională;
    c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute;
    d) de a declara orice situaţie de conflict de interese menţionată la art. 3 alin. (3).

    (2) Membrii CNECSDTI pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.
    (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei şi cercetării poate proceda la revocarea membrilor.

    ART. 10
    Procedura de revocare a membrilor CNECSDTI se desfăşoară după cum urmează:
    a) unul sau mai mulţi dintre membrii CNECSDTI ori ministrul educaţiei şi cercetării solicită motivat declanşarea procedurii de revocare;
    b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorităţii absolute a membrilor CNECSDTI;
    c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;
    d) pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte după consultarea CNECSDTI, prin ordin al ministrul educaţiei şi cercetării, un nou membru care îndeplineşte condiţiile conform legii.


    CAP. V
    Preşedintele CNECSDTI
    ART. 11
    (1) CNECSDTI are un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
    (2) Preşedintele CNECSDTI este numit pe o perioadă de 4 ani.
    (3) Odată cu numirea componenţei CNECSDTI, ministrul educaţiei şi cercetării desemnează preşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi.
    (4) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNECSDTI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.

    ART. 12
    (1) Preşedintele CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    a) aplică prevederile prezentului regulament;
    b) propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor din prezentul regulament şi o supune aprobării membrilor;
    c) conduce lucrările CNECSDTI şi aprobă minuta întâlnirilor;
    d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNECSDTI, pe baza propunerilor membrilor CNECSDTI; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a preşedintelui CNECSDTI, la cererea oricărui membru al CNECSDTI;
    e) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu ministrul educaţiei şi cercetării;
    f) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu terţii.

    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNECSDTI, atribuţiile sale sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, prin rotaţie.
    (3) Preşedintele CNESCDTI poate delega vicepreşedinţilor CNECSDTI unele dintre atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele CNECSDTI emite decizii.

    CAP. VI
    Convocarea şedinţelor CNECSDTI
    ART. 13
    Reuniunile CNECSDTI sunt convocate de către preşedintele CNECSDTI sau de către ministrul educaţiei şi cercetării ori de câte ori este necesar.

    ART. 14
    Ministrul educaţiei şi cercetării sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNECSDTI, în calitate de observatori, în condiţiile respectării principiului confidenţialităţii.

    ART. 15
    (1) CNECSDTI poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.
    (2) Toţi participanţii externi prezenţi la şedinţă vor semna o declaraţie de confidenţialitate, în cazul în care aspectele discutate nu sunt publice.

    ART. 16
    (1) Pentru a adopta un raport, o hotărâre sau orice decizie, membrii CNECSDTI votează în cadrul şedinţelor sau se poate folosi procedura de vot la distanţă, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.
    (2) Acei membri care se află în conflict de interese nu vor participa la dezbateri şi se vor abţine de la vot.

    ART. 17
    Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de minimum 11 membri şi se poate asigura şi prin participare la distanţă, prin videoconferinţă sau alte modalităţi de participare la distanţă. În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârea poate fi adoptată dacă cel puţin 11 membri votează „pentru“ adoptarea prin hotărâre a raportului până la termenul-limită stabilit, conform prevederilor art. 16 alin. (1).

    ART. 18
    (1) Secretariatul CNECSDTI pune la dispoziţia membrilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.
    (2) Minuta consemnează lista participanţilor, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele discutate şi hotărârile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în cazul hotărârilor adoptate prin vot, minuta va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi abţinerile.
    (3) Secretariatul asigură transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor de discuţie din ordinea de zi cu cel puţin 48 de ore înaintea fiecărei şedinţe, în format electronic.

    CAP. VII
    Depunerea şi înregistrarea sesizărilor
    ART. 19
    (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris CNECSCDTI cu privire la abaterile de la buna conduită în activităţile de cercetare-dezvoltare.
    (2) CNECSDTI analizează cazurile referitoare la abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor, contestaţiilor sau prin autosesizare, conform prevederilor art. 21.

    ART. 20
    (1) Sesizările şi contestaţiile direcţionate către CNECSDTI se înregistrează la Registratura MEC sau la adresa de e-mail: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro.
    (2) Secretariatul CNECSDTI primeşte de la registratura MEC toate sesizările sau contestaţiile şi le transmite în format electronic, către toţi membrii CNECSDTI.
    (3) MEC pune la dispoziţia membrilor CNECSDTI un forum de discuţii online securizat pentru facilitarea colaborării la distanţă şi administrează site-ul web al CNECSDTI.

    ART. 21
    (1) CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) atunci când la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs;
    b) atunci când comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc nu a elaborat un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către conducerea unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia, conform legii.
    (3) CNECSDTI poate analiza abaterile de la normele de bună conduită şi în urma autosesizării.

    ART. 22
    Sesizarea/Contestaţia depusă este admisibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) să conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv numele şi prenumele, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică pentru persoane fizice, şi date de identificare şi adrese oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoane juridice;
    b) să conţină date privind încălcarea normelor de conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, date de identificare ale lucrărilor incriminate pentru care se face sesizarea: autor, titlul lucrării, anul publicării;
    c) să prezinte anexat pe suport electronic sau în format electronic (scanat) orice document în susţinerea sesizării; se prezintă copii ale documentelor consultate în limba română sau în limbi străine, în baza cărora se face sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (biblioteci, reviste, cărţi publicate);
    d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire la existenţa presupuselor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare.


    ART. 23
    (1) În vederea respectării prevederilor art. 4^2 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (6) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor prevăzute de acestea, secretariatul CNECSDTI are obligaţia de a informa conducerea unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc, prin poştă cu confirmare de primire şi prin corespondenţă electronică şi scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind recepţia unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a fost primită, în termen de două zile de la primirea ei.
    (2) În vederea informării conducerii unităţii sau instituţiei în care a avut loc presupusa abatere, sesizarea/contestaţia este anonimizată pentru protejarea persoanei fizice sau juridice care a depus-o.
    (3) Secretariatul CNECSDTI transmite sesizarea/contestaţia membrilor CNECSDTI pe forumul securizat pentru a se pronunţa cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate menţionate în art. 22.
    (4) Secretariatul CNECSDTI informează oficial persoana reclamată, prin corespondenţă electronică şi/scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind depunerea unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a fost primită, în aceleaşi condiţii ca la alin. (2).
    (5) Dacă în urma verificării se constată nerespectarea prevederilor art. 22, secretariatul CNECSDTI notifică, cu aprobarea CNECSDTI, în termen de 30 de zile, persoana care a depus sesizarea cu privire la inadmisibilitatea sesizării/contestaţiei şi clasează forma iniţială a sesizării.

    CAP. VIII
    Analiza şi soluţionarea sesizărilor/contestaţiilor
    Constituirea grupului de lucru al CNECSDTI pentru analiza sesizărilor/contestaţiilor
    ART. 24
    (1) După primirea de la secretariatul CNECSDTI a notificării privind sesizarea/contestaţia înregistrată oficial, preşedintele CNECSDTI numeşte prin decizie, în termen de 5 zile lucrătoare, un grup de lucru, format din cel puţin 3 experţi care pot fi membri ai CNECSDTI sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese.
    (2) Experţii externi propuşi trebuie să îndeplinească condiţiile necesare calităţii de membru CNECSDTI.
    (3) Lista cuprinzând aceste propuneri este supusă confirmării electronice prin vot al membrilor CNECSDTI.
    (4) Se consideră confirmaţi toţi experţii pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile decât cele nefavorabile.
    (5) După accesul la informaţiile din sesizare, experţii confirmaţi transmit acceptul lor pentru participarea în grupul de lucru, prin care declară pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate sau conflict de interese pentru analiza sesizării/contestaţiei.

    ART. 25
    (1) De la data constituirii grupului de lucru, membrii acestuia analizează independent sesizarea/contestaţia şi documentele încărcate pe forum şi formulează un punct de vedere scris cu privire la sesizare/contestaţie, apoi convin în cadrul unei şedinţe de lucru, care poate fi organizată şi electronic, asupra unui raport comun.
    (2) În vederea analizei sesizării/contestaţiei, instituţiile vizate de sesizare/contestaţie pun la dispoziţia grupului de lucru şi a CNECSDTI în ansamblul său orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
    (3) În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI, în ansamblul său, poate realiza audieri cu persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate/contestate, cu expeditorul/expeditorii sesizării/contestaţiei, cu persoane din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate, precum şi cu experţi externi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/expeditorilor.
    (4) În cazul în care raportul grupului de lucru constată abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, el poate cuprinde propuneri de sancţiuni conform prevederilor Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Raportul grupului de lucru, adoptat de membrii acestuia prin consens, este transmis preşedintelui CNECSDTI în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea sesizării/contestaţiei. Termenul poate fi prelungit motivat, numai în cazuri complexe.
    (6) Preşedintele CNECSDTI transmite raportul grupului de lucru membrilor CNECSDTI şi stabileşte termenul-limită pentru validarea acestuia. Un raport al grupului de lucru este validat dacă întruneşte cel puţin 11 voturi favorabile ale membrilor CNECSDTI.
    (7) Dacă nu se poate valida un raport al grupului de lucru prin vot online, preşedintele CNECSDTI decide convocarea unei şedinţe a CNECSDTI pentru discutarea şi în final aprobarea/respingerea acestuia, indicându-se data, ora şi locul întrunirii sau dacă va fi organizată online. Raportul este adoptat dacă obţine cel puţin 11 voturi favorabile.
    (8) În situaţia în care este respins raportul grupului de lucru, preşedintele CNECSDTI poate decide numirea unui nou grup de lucru conform procedurii descrise la art. 24.
    (9) Raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare sau contestaţie se aprobă prin hotărâre a CNECSDTI, în termen de maximum 30 de zile de la primirea acestuia de către membrii CNECSDTI, fără însă să depăşească 80 de zile de la data primirii sesizării/contestaţiei.
    (10) Hotărârea CNECSDTI de aprobare a raportului final se consemnează într-un proces-verbal întocmit şi semnat de către preşedintele CNECSDTI la finalul întrunirii.
    (11) Hotărârile CNECSDTI referitoare la aprobarea rapoartelor finale, care stabilesc sancţiunile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valide dacă întrunesc cel puţin 11 voturi favorabile.

    ART. 26
    Raportul grupului de lucru şi raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare/contestaţie conţin cel puţin următoarele elemente:
    a) o sinteză a conţinutului sesizării sau contestaţiei;
    b) o analiză a informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizării/contestaţiei, precum şi a oricăror alte elemente semnificative obţinute în cursul analizei, inclusiv în cursul audierilor;
    c) constatarea argumentată a existenţei sau, după caz, a absenţei uneia ori a mai multor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) identificarea argumentată a persoanei/persoanelor vinovate;
    e) stabilirea sancţiunilor în cazul în care o abatere a fost constatată.


    ART. 27
    (1) Hotărârile CNECSDTI se înregistrează oficial la Registratura MEC.
    (2) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final prevăzut la art. 26 este avizată de Direcţia generală juridică, control, relaţii publice şi comunicare din cadrul MEC, conform art. 323 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmisă de către secretariatul CNECSDTI, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, către ministrul educaţiei şi cercetării, către conducătorul unităţii sau instituţiei în care a avut loc abaterea şi către persoana/persoanele reclamată/reclamate, precum şi către organismele ori persoanele îndreptăţite legal pentru aplicarea sancţiunilor recomandate, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final se consideră emisă la data obţinerii avizului Direcţiei generale juridic, control, relaţii publice şi comunicare din MEC.
    (4) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final se publică pe site-ul web al CNECSDTI în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (5) Hotărârile CNECSDTI pot fi contestate, conform legii.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 28
    Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin prezentul regulament, membrii CNECSDTI sau ai grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI răspund în condiţiile legii.

    ART. 29
    Activitatea CNECSDTI, în condiţiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 30
    (1) Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNECSDTI sunt asigurate de către MEC.
    (2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNECSDTI şi a specialiştilor din grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi MEC.

    ART. 31
    Membrii CNECSDTI şi membrii grupurilor sale de lucru pot fi remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional celui mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unităţile bugetare.

    ART. 32
    În cazul acelor membri ai CNECSDTI sau a experţilor externi din grupurile de lucru ale acestuia, ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016