Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 556 din 21 decembrie 2020  pentru aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 556 din 21 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1322 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere:
    - art. 168 şi art. 342 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice nr. 897.550 din 14.12.2020, înregistrat la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 817.466/I.T. din 16.12.2020;
    – Referatul de aprobare al Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 815.711/I.T. din 4.11.2020,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Procedura privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) „Cerere de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare“, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) „Referat de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare“, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) „Referat de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea“, prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 3
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Direcţia financiar, contabilitate, administrativ şi Direcţia generală control din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 21 decembrie 2020.
    Nr. 556.
    ANEXA 1

    PROCEDURA

    ANEXA 2

    CERERE DE RESTITUIRE
    a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare
    Nr. ................ din data de .......................
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C./.................^1)
    Prin prezenta
    Subsemnatul/subscrisa, ..................^2), cu domiciliul/sediul în localitatea........................., str. ............... nr. ..., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, având cod de identificare fiscală ^3).........................., rog a mi se restitui suma de ...................... ^4), reprezentând ........................^5), achitată cu documentul de plată .............. nr. ................. din data de ..................., având în vedere faptul că ........................^6).
    Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar, cod IBAN ................^7), deschis la ..........................^8).
    Semnătura
    ..........................
    NOTE:
    1. Anexa nr. 2 - Cerere de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare, va fi folosită şi pentru Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit.
    2. Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului

    1. Denumirea: „Cerere de restituire a unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare“
    2. Formatul: A4/t1
    3. Difuzare: se difuzează gratuit de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), inclusiv pe website-ul propriu (www.anrsc.ro).
    4. Caracteristicile de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare.

    5. Se utilizează pentru restituirea sumelor reprezentând venituri ale A.N.R.S.C., plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare.
    6. Se întocmeşte un exemplar unic de către solicitant.
    7. Circulă: se depune la registratura A.N.R.S.C.
    8. Se arhivează la nivelul A.N.R.S.C., în original.

    ^1) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.
    ^2) Numele şi prenumele sau denumirea solicitantului.
    ^3) Codul de identificare fiscală este:
    a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
    c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

    ^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea.
    ^5) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei etc. plătit(e) în plus faţă de obligaţia legală ori plătit(e) necuvenit, după caz.
    ^6) Se va preciza motivul pentru care se solicită restituirea, respectiv dacă suma a fost plătită în plus sau necuvenit.
    ^7) Codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea sumei.
    ^8) Denumirea băncii/trezoreriei/instituţiei autorizate să desfăşoare operaţiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.

    ANEXA 3

    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
    de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. ..................................
    Sediul: localitatea .........................................................,
    str. .............................................................. nr. .............,
    judeţul/sectorul .............................................................
    Aprobat
    Preşedintele A.N.R.S.C.,
    ……………………………………..
    (numele şi prenumele)
    REFERAT DE RESTITUIRE
    a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare
    Nr. .......... din data de .........
    În baza Cererii nr. .............. din data de .......... a solicitantului........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............, având cod de identificare fiscală*.............................., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ............ din data de ..........., au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare, încasate cu documentul de plată ................... nr. ....... din data de ............, în sumă de .............. lei.
    În urma verificărilor, se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de .............................. lei, reprezentând ……………………………………….. .
    La data prezentului referat, solicitantul nu are alte obligaţii de plată restante la bugetul A.N.R.S.C.
    Prin urmare, vă rugăm a aproba restituirea sumei de ………… din bugetul A.N.R.S.C., din contul ........................................, deschis la Trezoreria Statului ................. .
    Restituirea sumei de ………...... se va efectua în contul ………………………………………, deschis la Trezoreria Statului …………………………….……….......………., beneficiar ………………………........…………………., cod de identificare fiscală*…………………………………. .
    * Codul de identificare fiscală este:
    Ataşăm prezentului referat următoarele:
    - Cererea de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului A.N.R.S.C., plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare nr. ……..…….... din data de ...……….., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. .........…... din data de ……………………, transmisă de ……………………...;
    – Situaţia declaraţiilor şi încasărilor privind contribuţia datorată la bugetul A.N.R.S.C. până la data de ……………………./Situaţia facturilor şi încasărilor cont ………………….. pentru ...………. până la data de ……/………/……. .

    Director financiar, contabilitate, administrativ
    Numele şi prenumele
    ...................................
    Şef Serviciu contabilitate,
    urmărire şi executare silită a creanţelor
    Numele şi prenumele
    ...................................
    C.F.P.
    Întocmit
    .............................
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului
    1. Denumirea: „Referat de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare“
    2. Formatul: A4/t1
    3. Caracteristicile de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei solicitantului.

    4. Se utilizează pentru restituirea şi individualizarea unor sume reprezentând venituri ale A.N.R.S.C., plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare.
    5. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către A.N.R.S.C.
    6. Circulă: într-un singur exemplar la A.N.R.S.C.
    7. Se arhivează la nivelul A.N.R.S.C., în original.
    a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
    c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.


    ANEXA 4

    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
    de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. ..................
    Sediul: localitatea ....................., str. .......................... nr. ...........,
    judeţul/sectorul ....................................................
    Aprobat
    Preşedintele A.N.R.S.C.,
    ..................................................
    (numele şi prenumele)
    REFERAT DE RESTITUIRE
    a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea
    Nr. ................... din data de ......................
    Ca urmare a Adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ........... din data de .../.../...., în limita sumei totale de ................ lei, emisă pentru ................................, cu domiciliul/sediul ...................., cod de identificare fiscală* .............., şi transmisă către instituţiile bancare şi de trezorerie la care societatea are conturi deschise, A.N.R.S.C. a încasat prin poprire sume în plus faţă de creanţele bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea.
    Conform prevederilor art. 168 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie din oficiu sumele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării, iar conform art. 168 alin. (8) din aceeaşi lege, în cazul în care solicitantul înregistrează obligaţii restante, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării.
    Astfel, luând în considerare prevederile menţionate anterior, precum şi Situaţia declaraţiilor şi încasărilor privind contribuţia datorată bugetului A.N.R.S.C./Situaţia facturilor şi încasărilor cont .............................. pentru ..................... până la data de .../.../...., se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de .................., reprezentând sume plătite în plus prin poprire.
    Ca urmare a compensării, la data prezentului referat, solicitantul nu mai are alte obligaţii de plată restante la bugetul A.N.R.S.C.
    Prin urmare, vă rugăm a aproba restituirea sumei de ............... lei din bugetul A.N.R.S.C., din contul .................................., deschis la Trezoreria Statului ...................... .
    Restituirea sumei de .................. lei se va efectua în contul ................................, deschis la .............................., beneficiar ..........................., cod de identificare fiscală* ................. .
     * Codul de identificare fiscală este:

    Ataşăm prezentului referat următoarele:
    - Situaţia declaraţiilor şi încasărilor privind contribuţia datorată bugetului A.N.R.S.C. pentru....................... până la data de.../.../......./Situaţia facturilor şi încasărilor cont ............................... .

    Director financiar, contabilitate, administrativ
    Numele şi prenumele
    ..................................................
    Şef Serviciu contabilitate, urmărire şi executare silită a creanţelor
    Numele şi prenumele
    .................................................
    C.F.P.
    Întocmit,
    .....................................
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului
    1. Denumirea: „Referat de restituire a unor sume reprezentând venituri ale bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea“
    2. Formatul: A4/t1
    3. Caracteristicile de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei solicitantului.

    4. Se utilizează pentru restituirea şi individualizarea unor sume reprezentând venituri ale A.N.R.S.C., încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea.
    5. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către A.N.R.S.C.
    6. Circulă într-un singur exemplar la A.N.R.S.C.
    7. Se arhivează la nivelul A.N.R.S.C., în original.
    a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
    c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
    d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016