Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 555 din 7 mai 2021  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 555 din 7 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 515 din 18 mai 2021
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctele 4.3 şi 4.4 vor avea următorul cuprins:
    "4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.
    În cazul exercitării olografe, sigiliul personal este reprezentat de ştampilă, care cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea «vizat pentru control financiar preventiv»; numărul ştampilei (numărul de identificare al titularului acesteia); data acordării vizei (an, lună, zi).
    În cazul vizei de control financiar preventiv exercitate în formă electronică, semnătura şi sigiliul personal sunt reprezentate de semnătura electronică calificată a persoanei desemnate, care trebuie să conţină şi toate informaţiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ştampila.
    Controlul financiar preventiv propriu în formă electronică se exercită numai asupra acelor proiecte de operaţiuni stabilite expres prin normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi care nu contravin reglementărilor legale în vigoare. În acest caz, conducătorii entităţilor publice stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, care pot include şi formularele din anexele nr. 1a), 1b), 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, asupra cărora se exercită viza de control financiar preventiv propriu.
    Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită în formă electronică introduc în normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu prevederi corespunzătoare în acest sens, astfel încât proiectele de operaţiuni şi documentele justificative să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    - să fie prezentate integral în formă electronică, prin canale electronice de comunicare al căror mod de utilizare este securizat, procedurat şi aprobat de conducătorul entităţii publice;
    – să fie semnate de către toate persoanele stabilite prin acte interne care au competenţă în emiterea, semnarea, avizarea, certificarea şi aprobarea documentelor cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat pentru semnătură electronică eliberat potrivit legii de un prestator de servicii de încredere;
    – să respecte un circuit electronic de semnare, avizare, certificare, aprobare şi arhivare, aprobat printr-o procedură internă, care să permită oricând efectuarea de auditări/verificări/ controale şi să conţină, cel puţin: modalităţile de transmitere, circuitul propriu-zis al documentelor, precizarea exactă a canalului electronic de comunicare etc.;
    – să permită arhivarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi documentelor justificative aferente în formă electronică, conform cerinţelor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;
    – să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia financiar-contabilă, legislaţia generală şi specifică aplicabilă entităţii publice.
4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.
    Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.
    Registrul în formă electronică se completează prin intermediul unei aplicaţii informatice care să asigure înregistrarea cronologică a operaţiunilor prezentate la viză şi să nu permită inserări, intercalări, precum şi orice eliminări sau adăugiri ulterioare completării.
    Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 «Data restituirii operaţiunii, numele şi prenumele/semnătura» nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă.
    Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
    Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens."

    2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:
    "5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifice operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În cazul documentelor electronice se verifică şi dacă semnăturile electronice ale persoanelor autorizate sunt valide. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar."

    3. Punctele 5.7 şi 5.8 vor avea următorul cuprins:
    "5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică. Prin normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în situaţii determinate de specificul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu, conducătorii entităţilor publice pot dispune ca, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare/de angajament, viza să fie acordată prin aplicarea sigiliului personal şi semnăturii pe toate exemplarele operaţiunii în care sunt consemnate vizele, avizele şi semnăturile persoanelor abilitate din cadrul entităţii publice.
    Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.
5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnânduse acest fapt în registru. În cazul documentelor electronice, continuarea circuitului administrativ se realizează potrivit normelor specifice, aprobate de conducătorul entităţii publice."

    4. Punctul 6.2 va avea următorul cuprins:
    "6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. În cazul documentelor electronice, modalitatea de comunicare a refuzului de viză şi restituirea documentelor se realizează potrivit normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu aprobate de conducătorul entităţii publice."

    5. Punctul 10.1 va avea următorul cuprins:
    "10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.
    Viza de control financiar preventiv delegat trebuie să poarte semnătura şi sigiliul personal al controlorului delegat. Viza de control financiar preventiv delegat se exercită olograf sau electronic.
    În cazul exercitării olografe, sigiliul personal este reprezentat de ştampilă, care cuprinde următoarele informaţii: «Ministerul Finanţelor - Corpul controlorilor delegaţi»; menţiunea «vizat pentru control financiar preventiv»; «Controlor delegat nr. …» (numărul de identificare al titularului acesteia); data acordării vizei (an, lună, zi).
    În cazul vizei de control financiar preventiv delegat exercitate în formă electronică, semnătura şi sigiliul personal sunt reprezentate de semnătura electronică calificată a controlorului delegat, care trebuie să conţină şi toate informaţiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ştampila."

    6. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:
    "10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv delegat asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor.
    Controlorul delegat exercită viza de control financiar preventiv delegat în formă electronică numai asupra proiectelor de operaţiuni şi documentelor justificative prezentate integral în acest format.
    Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar şef şi pe ordonatorul de credite."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 7 mai 2021.
    Nr. 555.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016