Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 539 din 31 martie 2020  pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 539 din 31 martie 2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 267 din 31 martie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 228 din 31.03.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.340 din 31.03.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. 1
    Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte pe perioada stării de urgenţă.

    ART. 2
    Termenele prevăzute la art. 7 lit. h) din anexa nr. 3, art. 5 lit. h) din anexa nr. 6, art. 7 lit. w) din anexa nr. 9, art. 8 lit. x) din anexa nr. 12, art. 7 lit. ţ) din anexa nr. 16, la ultima teză din modelul de declaraţie din anexa nr. 18A şi la nota *) din anexa nr. 18A, art. 6 lit. m) şi art. 7 lit. n) din anexa nr. 21, art. 6 lit. ag) din anexa nr. 26, art. 7 lit. u) din anexa nr. 32A, art. 7 lit. ţ) din anexa nr. 32B, art. 6 lit. u) din anexa nr. 35, art. 7 alin. (1) din anexa nr. 36, precum şi la art. 6 lit. n) şi art. 7 lit. l) din anexa nr. 37 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la termenul de încetare a stării de urgenţă.

    ART. 3
    Pe perioada stării de urgenţă, serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

    ART. 4
    (1) Consultaţiile, inclusiv consultaţiile la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgenţă, pentru pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID19, sunt incluse în plata pe serviciu, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte, la un tarif egal cu cel aferent consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice în asistenţa medicală primară, respectiv în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice.
    (2) Consultaţiile la distanţă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii din asistenţa medicală primară, respectiv din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, şi din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare.

    ART. 5
    Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă care acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii - dacă nivelul cheltuielilor efectiv realizate este mai mare decât valoarea de contract. Prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 6
    Pentru deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, al căror termen de valabilitate a fost prelungit cu 90 de zile - în cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, se emite o nouă decizie de aprobare a acestor dispozitive cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.

    ART. 7
    (1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prescrierea se realizează astfel:
    a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat anterior instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau în perioada stării de urgenţă, în situaţia în care medicul de specialitate prevăzut în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se află în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală în continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.
    b) Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat anterior instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau în perioada stării de urgenţă, prescrierea se realizează astfel:
    1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecţioase aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, aceasta va fi emisă de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi <18 ani, prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică şi medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, prescripţia medicală va fi emisă de un medic în specialitatea pediatrie din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    c) Iniţierea pe perioada stării de urgenţă a tratamentului cu medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atât pentru pacienţii adulţi, cât şi pentru pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi <18 ani, indiferent de domiciliul acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost-volum-rezultat, eliberarea medicamentelor se va realiza conform unei proceduri elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care va fi publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro.

    (2) Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi evaluările sunt programate în perioada stării de urgenţă, aceste medicamente se prescriu în continuare în baza ultimei evaluări medicale care îşi prelungeşte valabilitatea pentru încă 3 luni.
    (3) Pentru medicamentele notate cu (**1) şi (**1Ω), medicul care continuă prescrierea în condiţiile menţionate la alin. (2) va completa şi va valida în PIAS formularul specific în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**1) şi (**)1Ω, (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisă prin mijloace de comunicare electronică.
    (5) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.
    (6) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice offline emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

    ART. 8
    Contractele/Actele adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive pot fi semnate atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât şi de casa de asigurări de sănătate, prin semnătură electronică extinsă.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României instituite potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016