Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.146 din 12 septembrie 2019  privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.146 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 798 din 2 octombrie 2019
    În conformitate cu prevederile:
    - art. 147, 148 şi 149 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 15 alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Instituţiile de învăţământ superior generalizează aplicarea Sistemului european de credite transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) atât în evidenţa rezultatelor profesionale ale propriilor studenţi de la toate formele de învăţământ, cât şi în operarea transferului de rezultate profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării probelor la discipline cuprinse în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate sau ale altor facultăţi din propria universitate. Această măsură se aplică atât în ciclul de studii universitare de licenţă, cât şi în ciclul de studii de masterat.

    ART. 2
    (1) Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului european de credite transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învăţământ superior. Obţinerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea şi promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al fiecărui an/semestru de studii universitare.
    (2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative) oferite în cadrul planurilor de învăţământ, inclusiv activitatea de proiectare şi stagiile de practică. Elaborarea şi susţinerea cu succes a lucrării de licenţă/disertaţiei de masterat pot fi la rândul lor apreciate cu un număr de până la 10 credite, potrivit deciziei fiecărei instituţii de învăţământ superior, şi se adaugă, după caz, la cele 180 sau 240 de credite acumulate până la susţinerea licenţei, respectiv la cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul programului de studii de masterat până la susţinerea disertaţiei.
    (3) Dacă în cadrul aceluiaşi semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline facultative, numărul de credite poate depăşi pragul minim menţionat la alin. (1).
    (4) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesare pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri, seminare, laboratoare, dar şi orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea şi promovarea disciplinei. Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul de dificultate a conţinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.
    (5) Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de învăţământ ale diferitelor facultăţi din aceeaşi universitate sau din diferite universităţi, în măsura în care respectiva disciplină are funcţie de formare fundamentală, de specialitate sau complementară.
    (6) Se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student cu frecvenţă la zi pentru a echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învăţării, din care:
    a) pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea cursurilor/prelegerilor, seminarelor, aplicaţiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertaţii, examene, practică, vizite de lucru şi alte activităţi care să asigure pregătirea universitară a studentului; se recomandă ca volumul orelor aplicative să fie cel puţin egal cu cele de curs;
    b) pregătire/studiu individual; restul de ore până la cele 25 se vor considera şi orele din sesiune şi practică.

    (7) Se recomandă ca fiecărei discipline să i se aloce un număr de 4-6 credite transferabile pentru a putea conduce spre recunoaştere europeană.
    (8) Numărul total de ore didactice şi studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.
    (9) Universităţile pot acorda credite pentru activitatea practică după metodologia proprie.

    ART. 3
    Pentru a promova transferabilitatea creditelor de studii între facultăţile aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, precum şi între instituţiile româneşti de învăţământ superior se recomandă instituţiilor de învăţământ superior să asigure, pe calea consultării colegiale, armonizarea la nivel naţional a sistemelor proprii de credite transferabile cu prilejul reuniunilor pe consorţii universitare şi/sau pe grupuri de facultăţi care gestionează acelaşi domeniu de studii de licenţă.

    ART. 4
    (1) Fiecare instituţie de învăţământ superior, prin hotărâre a Senatului universitar, îşi stabileşte:
    a) un coordonator al ECTS la nivelul instituţiei de învăţământ superior;
    b) câte un coordonator al ECTS la nivelul facultăţilor componente, de preferinţă din cadrul departamentelor de asigurare a calităţii.

    (2) Pentru a facilita utilizarea documentelor-suport ECTS se promovează, conform recomandărilor europene, în sistemul de învăţământ universitar Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer şi acumulare a creditelor ECTS/SECT, elaborat de Comisia Europeană în forma actualizată ediţia 2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (3) Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer şi acumulare a creditelor ECTS/SECT se utilizează şi pentru elaborarea regulamentelor prevăzute la art. 11 din Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.223/2012.
    (4) Pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, perfecţionare şi educaţie permanentă se utilizează aceeaşi metodologie pentru acordarea creditelor.
    (5) Autoritatea Naţională pentru Calificări va disemina în centrele universitare Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer şi acumulare a creditelor ECTS/SECT şi va acorda asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor în implementarea acestuia.

    ART. 5
    (1) Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează un pachet informativ conceput sub forma unui ghid de studii pentru proprii studenţi, dar şi pentru informarea potenţialilor parteneri de cooperare interuniversitară/ internaţională.
    (2) Pachetul informaţional cuprinde, pe lângă elementele de identificare a fiecărei facultăţi sau instituţii de învăţământ superior, următoarele elemente:
    a) scurtă prezentare a structurii instituţionale a universităţii şi a facilităţilor oferite în campus;
    b) calendarul anului universitar;
    c) procedurile de înmatriculare;
    d) prezentarea sintetică a planului/planurilor de învăţământ aplicabile în fiecare an de studiu;
    e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac opţiuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de învăţământ al semestrului/anului următor;
    f) descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ: denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză; statutul disciplinei (obligatoriu, opţional, facultativ); precizarea eventualelor cerinţe de cunoaştere/ promovare prealabilă a unor alte discipline (prerequisites); enumerarea principalelor secţiuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimală obligatorie; numărul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului); numărul de credite acumulate prin promovare;
    g) elaborarea la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior a unui sistem unitar de codificare a disciplinelor poate facilita utilizarea ghidului.

    (3) Universităţile au obligaţia să precizeze pentru studenţi şi pentru cadre didactice condiţiile în care aplică sistemul opţiunilor multiple la nivel disciplinar sau la nivel de grup de discipline, respectiv regulile în temeiul cărora se permite transferul de credite obţinute prin promovarea unei/unor discipline la alte facultăţi/universităţi, chiar dacă aceasta/acestea figurează în programul de predare al propriei facultăţi. Totodată, universităţile vor preciza setul de reguli pe baza cărora asigură coerenţa formării de cunoştinţe şi competenţe definitorii pentru domeniul de pregătire atât în ciclul de studii de licenţă, cât şi în cel de studii de masterat.
    (4) Universitatea decide dacă menţionează în acest pachet informaţional şi numele titularului sau titularilor fiecărei discipline la fiecare facultate.
    (5) Se recomandă universităţilor să alcătuiască o versiune a acestui ghid de studii şi într-o limbă de largă circulaţie internaţională pentru a facilita cooperarea transfrontalieră între instituţiile de învăţământ superior.
    (6) La elaborarea documentelor din pachetul informaţional prevăzut la alin. (1) se vor utiliza ca model documentele din Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer şi acumulare a creditelor ECTS/SECT.
    (7) Acest pachet informaţional are caracter anual şi este făcut public prin difuzare gratuită în rândul studenţilor şi cadrelor didactice sub forma unui ghid de studii şi prin afişare pe site-ul universităţii cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea anului universitar.
    (8) Universităţile înfiinţează, potrivit Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.235/2005**) privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă şi a Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, cu modificările ulterioare, centre de consiliere şi orientare în carieră, care asistă studenţii în alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conţinutului informativ al ghidului de studii.
    **) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.235/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 6
    (1) Pe baza prezentului ordin, fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează propriul regulament pentru transferul creditelor între facultăţile instituţiei, precum şi între instituţii similare din ţară sau din străinătate, astfel încât, pe de o parte, să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare, iar, pe de altă parte, să faciliteze individualizarea traseelor de studii prin încurajarea liberei opţiuni a studenţilor pentru disciplinele de specialitate şi cele complementare.
    (2) Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de licenţă şi de masterat, transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare.
    (3) Universitatea poate cuprinde în regulamentul propriu pentru transferul creditelor prevederi speciale referitoare la alocarea de credite peste nivelul a 180 sau 240 de credite aferente studiilor complete de licenţă pentru discipline şi activităţi formative complementare planurilor de învăţământ (cursuri desfăşurate în temeiul parteneriatelor strategice dintre universitate şi structuri reprezentative ale mediului de afaceri, cursuri alternative desfăşurate în timpul vacanţelor etc.). Alocarea de credite se face în funcţie de cantitatea de muncă necesară pentru promovarea probei/probelor finale. Având în vedere finalitatea formativă distinctă a programelor de masterat, nu se recomandă aglomerarea studentului cu activităţi complementare.
    (4) Creditele se recunosc, echivalează şi transferă în scopul eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii la altul sau între instituţii de învăţământ superior, numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:
    a) instituţiile de învăţământ superior sunt acreditate instituţional;
    b) programele de studii au acelaşi nivel de calificare în Cadrul european al calificărilor;
    c) programele de studii sunt în acelaşi domeniu fundamental;
    d) programele de studii conduc către competenţe/rezultate ale învăţării similare.


    ART. 7
    Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ universitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile;***)
     ***) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.617/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    b) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.698/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile****).
    ****) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.698/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 5.146.
    ANEXA 1

    GHIDUL

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016