Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 9 ianuarie 2020  privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare  pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii  şi terapie intensivă nou-născuţi     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5 din 9 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 230 din 9 ianuarie 2020 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, denumite în continuare AP-ATI, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, finanţând costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).
    (3) AP-ATI sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi şi care asigură tratament definitiv în specialităţile de profil.

    ART. 2
    (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional a AP-ATI, pentru anii 2020-2023, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea anestezie şi terapie intensivă, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Colectivul de lucru al AP-ATI, denumit în continuare CL-ATI, are în componenţă: 4 membri, din care unul este secretarul de stat care are în coordonare AP-ATI.
    (3) Componenţa CL-ATI se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 3
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-ATI formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-ATI, pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă.
    (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ATI se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă.
    (3) CL-ATI îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-ATI.
    (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-ATI.

    ART. 4
    (1) CL-ATI este coordonatorul naţional al AP-ATI din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.
    (2) La nivelul spitalului, derularea şi monitorizarea AP-ATI se realizează de către un coordonator desemnat de către managerul spitalului, cu aprobarea CL-ATI; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-ATI.
    (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.
    (4) Atunci când derularea AP-ATI într-un spital se realizează prin mai multe structuri de anestezie şi terapie intensivă, managerul desemnează un coordonator la nivelul spitalului cu aprobarea CL-ATI, iar repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-ATI.

    ART. 5
    Spitalele care derulează AP-ATI au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ATI.

    ART. 6
    AP-ATI se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii“ şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.

    ART. 7
    (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru derularea AP-ATI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate în prezentul ordin aflate în subordinea autorităţilor publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.
    (2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-ATI desfăşurate de spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, nominalizate în prezentul ordin să deruleze AP-ATI.
    (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-ATI.
    (4) Din fondurile alocate AP-ATI spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.
    (5) Finanţarea AP-ATI din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonator, în raport cu:
    a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
    b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
    c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;
    d) bugetul aprobat cu această destinaţie.

    (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.

    ART. 8
    Sumele alocate pentru AP-ATI sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.

    ART. 9
    (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI.
    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordinea cronologică a documentelor justificative depuse, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.

    ART. 10
    În vederea realizării activităţilor AP-ATI, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-ATI pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-ATI, precum şi repartiţia fondurilor pentru spitale, pe baza fundamentării CL-ATI şi a propunerilor formulate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau spitale, după caz;
    b) elaborează structura AP-ATI, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-ATI şi a propunerilor coordonatorilor;
    c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP-ATI şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;
    d) comunică direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalelor care derulează AP-ATI sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează;
    e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP-ATI, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;
    f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-ATI, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;
    g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-ATI;
    h) propune misiuni de control la nivelul unităţilor sanitare care derulează AP-ATI, precum şi persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL-ATI.


    ART. 11
    În vederea realizării activităţilor AP-ATI, Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-ATI, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
    b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;
    c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-ATI;
    d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-ATI, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă;
    e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-ATI.


    ART. 12
    În vederea derulării şi monitorizării AP-ATI, CL-ATI are următoarele atribuţii:
    a) formulează strategia şi procedurile de organizare şi desfăşurarea anuală a AP-ATI, pe care le înaintează pentru implementare Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    b) formulează propuneri cu privire la structura AP-ATI, pe care o transmite Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    c) fundamentează şi dispune asupra necesarului de resurse pentru AP-ATI şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă;


    ART. 13
    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-ATI:
    a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ATI raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin;
    b) transmit Serviciului medicină de urgenţă în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ATI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
    c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI;
    d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, de către spitalele care derulează AP-ATI, aflate în subordinea autorităţilor publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din spitalele care derulează AP-ATI;
    f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
    g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI;
    h) transmit Serviciului medicină de urgenţă, în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.


    ART. 14
    Spitalele care derulează AP-ATI au următoarele atribuţii:
    a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi decontul individual al fiecărui pacient care a beneficiat de fonduri din AP-ATI;
    b) raportează direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin;
    c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI;
    d) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-ATI;
    e) transmit CL-ATI şi, în funcţie de subordonare, Serviciului de medicină de urgenţă în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;
    f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI.
    g) raportează zilnic numărul de paturi libere din secţiile de ATI, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2009 privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU), cu modificările ulterioare.


    ART. 15
    Coordonatorii AP-ATI, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:
    a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin;
    c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI pe care o coordonează;
    d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-ATI;
    e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI;
    f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-ATI şi propune măsuri de soluţionare a acestora;
    g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară;
    h) înregistrează cazurile de boală în registrul naţional specific patologiei tratate.
    i) întocmeşte lista de inventariere a materiilor prime şi materialelor, având astfel o gestiune permanentă a stocurilor necesare pentru buna funcţionare a programului AP-ATI pe o perioadă de cel puţin 30 de zile.


    ART. 16
    (1) Ordonatorii de credite secundari şi terţiari prin care se derulează AP-ATI au următoarele obligaţii în realizarea AP-ATI:
    a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;
    c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
    d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin;
    e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin;
    f) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI;
    g) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului abilitat şi/sau al instituţiei publice prin care se derulează AP-ATI, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului abilitat/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    h) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-ATI pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
    i) transmit lunar Serviciului medicină de urgenţă, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APATI derulate;
    j) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.

    (2) La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti directorul executiv al direcţiei desemnează o persoană responsabilă cu coordonarea AP-ATI, care are completate în fişa de post atribuţiile specifice.

    ART. 17
    Raportarea indicatorilor specifici AP-ATI se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator.

    ART. 18
    Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

    ART. 19
    Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-ATI se referă la:
    a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;
    b) încadrarea în bugetul aprobat;
    c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-ATI;
    d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-ATI;
    e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-ATI.


    ART. 20
    În cadrul AP-ATI se pot desfăşura următoarele activităţi:
    1. achiziţionarea medicaţiei necesare în tratamentul pacienţilor incluşi în AP-ATI:
    a) soluţii perfuzabile;
    b) soluţii perfuzabile combinate, gata de administrare, pentru administrare intravenoasă, sub formă de flacoane/pungi perfuzabile sau seringi preumplute pentru administrarea prin injectomat, pregătite prin metode standardizate de calitate şi siguranţă;
    c) soluţii de alimentaţie enterală şi parenterală;
    d) sedative, analgetice, curare, simptomatice;
    e) antibiotice;
    f) vasoactive, antiaritmice, medicaţie cardiologică;
    g) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice, inclusiv antagoniştii agenţilor anticoagulanţi ;
    h) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau al hemoragiei digestive superioare;
    i) medicaţie pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor;
    j) medicaţie pentru tratamentul disfuncţiilor de organ;
    k) antitoxice;
    l) tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii;
    m) medicaţie disfuncţie surfactant;
    n) medicaţie specifică patologiei ductului arterial;
    o) medicaţie analeptică respiratorie;
    p) medicaţie specifică arsurilor termice profunde de gradele II şi III;
    q) vaccin antivirus sinciţial respirator;
    r) medicaţie specifică pentru recuperare medicală precoce:
    (i) medicaţie pentru tratamentul spasticităţii: toxina botulinică A pentru administrare locală;
    (ii) medicaţie pentru durerea neuropată de tip central:
    1. antidepresive triciclice;
    2. anticonvulsivante (gabapentin, pregabalin);
    3. inhibitori selectivi ai recaptării de serotonină;

    (iii) medicaţie de neuroreabilitare;

    s) anatagonişti puri ai blocantelor neuromusculare: sugamadex;
    t) imunoglobulinp cu conţinut crescut de imunoglobulină A;

    2. achiziţionarea de reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator în punctele de lucru proprii:
    a) gaze arteriale;
    b) electroliţi;
    c) biochimie micrometodă;
    d) hematologie;
    e) markeri biologici de sepsis;
    f) markeri biologici de inflamaţie;
    g) markeri de suferinţă miocardică;

    3. achiziţionarea de casete de determinare automată rapidă pentru analizor tip PCR a agenţilor patogeni şi sensibilităţii/ rezistenţei la antibiotice;
    4. achiziţionarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienţilor:
    a) catetere intravasculare;
    b) kituri pentru monitorizare hemodinamică invazivă - inclusiv Swan Ganz;
    c) kituri pentru monitorizare hemodinamică prin metode minim invazive:
    (i) PICCO;
    (ii) Vigileo;
    (iii) LIDCCO;
    (iv) ecografie transtoracică;
    (v) ecografie transesofagiană;

    d) consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manşete şi cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi;
    e) kituri pentru monitorizarea presiunii intracraniene;
    f) kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale;
    g) kituri pentru monitorizare funcţie, circulaţie şi oxigenare cerebrală;
    h) consumabile pentru monitorizarea noninvazivă, continuă a hemoglobinei sanguine;
    i) consumabile pentru monitorizarea continuă, dinamică a coagulării şi funcţiei plachetare;
    j) consumabile pentru monitorizarea transcutanată a gazelor arteriale;

    5. achiziţionarea de materiale consumabile necesare ventilaţiei mecanice:
    a) sonde de intubaţie speciale, cu calităţi de etanşeitate şi protecţie superioare;
    b) canule de traheostomie;
    c) kituri de cricotirotomie şi traheostomie percutană;
    d) măşti faciale sau alte sisteme pentru ventilaţie noninvazivă;
    e) circuite/tuburi ventilator;
    f) filtre antibacteriene;
    g) senzori de flux ventilatoare;
    h) senzori de oxigen;
    i) sisteme de aspiraţie traheală în sistem închis, cu durată lungă de utilizare;
    j) sisteme de aspiraţie pleurală;
    k) sonde pentru monitorizarea presiunii esofagiene;
    l) sonde pentru măsurarea potenţialelor electrice diafragmatice;
    m) kit pentru calorimetrie indirectă;

    6. achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de epurare extrarenală continuă, inclusiv pentru mediatori ai inflamaţiei în sepsis;
    7. achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de dializă hepatică;
    8. achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de oxigenare extracorporeală sau eliminare extracorporeală a CO_2;
    9. achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru aparate de tip Cell-Saver;
    10. achiziţionarea de kituri şi consumabile pentru dispozitive de asistare mecanică a circulaţiei;
    11. achiziţionarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici:
    a) seringi şi kituri pentru injectomate;
    b) kituri pentru infuzomate;
    c) kituri pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutripompă;
    d) kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid şi încălzite;
    e) seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi;
    f) seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice;
    g) soluţii şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor;
    h) consumabile tip etichete de siguranţă pentru seringile cu medicamente specifice şi cu administrare restricţionată;
    i) echipamente de protecţie pentru personalul sanitar;
    j) kituri pentru preparare soluţii parenterale;

    12. achiziţionarea de consumabile, kituri şi piese de schimb ale aparaturii şi echipamentelor din dotarea secţiei ATI;
    13. achiziţionarea de chituri şi materiale consumabile necesare pentru tratamentul de recuperare precoce al pacientului critic;
    14. achiziţionarea de teste rapide pentru determinarea încărcăturii microbiene pe mâini;
    15. achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de plasmafereză.


    ART. 21
    De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici, cu funcţiile vitale afectate, internaţi în secţiile ATI cu următoarele diagnostice:
    a) politraumatisme la pacientul adult, pediatric şi neonatal;
    b) traumatisme craniocerebrale la pacientul adult, pediatric şi neonatal;
    c) malformaţii vasculare, anevrisme cerebrale;
    d) accidente vasculare cerebrale;
    e) anevrisme şi disecţii ale vaselor mari;
    f) cardiopatii valvulare la pacientul adult, pediatric şi neonatal;
    g) mari urgenţe cardiovasculare, medicale sau chirurgicale;
    h) arsuri la pacientul adult, pediatric şi neonatal;
    i) intoxicaţii acute severe la pacientul adult, pediatric;
    j) insuficienţă respiratorie acută ce necesită ventilaţie mecanică invazivă, noninvazivă sau administrare de oxid nitric la pacientul adult, pediatric şi neonatal;
    k) sepsis sever, şoc septic adult, pediatric şi neonatal;
    l) pancreatită acută severă;
    m) cazuri ce necesită epuraţie extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală şi eliminare extracorporeală a CO_2;
    n) prematuri cu nevoi critice (vârstă gestaţională sub 32 de săptămâni şi greutate la naştere sub 1.500 g);
    o) malformaţii congenitale ale nou-născutului, sugarului şi copilului mic de sferă digestivă, cardiacă, respiratorie, urologică, ortopedică, SNC, ORL etc.;
    p) pacient critic cu patologie oncologică;
    q) afecţiuni cerebrale:
    (i) hidrocefalie;
    (ii) hemoragie cerebrală;
    (iii) infecţii severe SNC;
    (iv) asfixie perinatală;
    (v) encefalopatie hipoxic-ischemică stadiile II-III;

    r) boli neuromusculare degenerative;
    s) boli rare:
    (i) sindrom de activare macrofagică;
    (ii) epidermoliză buloasă;
    (iii) sindrom Stevens-Johnson;
    (iv) miopatii;
    (v) boli metabolice rare;

    t) enterocolita ulcero-necrotică;
    u) icter neonatal ce necesită exsangvinotransfuzie.


    ART. 22
    Indicatorii de evaluare ai AP-ATI sunt următorii:
    a) indicatori fizici:
    1. numărul de pacienţi critici din secţiile ATI (conform machetei de raportare a indicatorilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5);
    2. evidenţa nominală a pacienţilor critici din secţiile ATI, pe bază de cod numeric personal, potrivit anexelor nr. 6 şi 7;

    b) indicatori de eficienţă:
    1. cost mediu/pacient critic din secţiile ATI, anexa nr. 5;
    2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-ATI, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 8;

    c) indicatori de rezultat:
    1. registre naţionale pentru patologiile specifice;
    2. ghiduri şi protocoale de diagnostic;
    3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici.



    ART. 23
    (1) Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-ATI sunt:
    a) sistem de gardă dedicată de anestezie şi terapie intensivă;
    b) dotare minimală incluzând:
    (i) aparate de ventilaţie artificială;
    (ii) monitoare funcţii vitale;
    (iii) infuzomate/injectomate;
    (iv) defibrilatoare;
    (v) aparatură de laborator punct de lucru local („point of care“);

    c) unităţi de nivel III clasificate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 910/2002*) privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    (2) Managerul spitalului va trimite la Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin o declaraţie cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).
    (3) Managerul spitalului nominalizat să desfăşoare AP-ATI este obligat ca în termen de 5 zile să notifice Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii despre situaţia în care criteriile de eligibilitate de la alin. (1) nu mai sunt respectate.

    ART. 24
    Se nominalizează să desfăşoare AP-ATI în condiţiile prevăzute de prezentul ordin următoarele unităţi sanitare:
    a) structuri ATI adulţi/copii:
    1. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;
    2. Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti;
    3. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Carol Davilla“;
    4. Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria“ Braşov;
    5. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu“ Timişoara;
    6. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian“ Cluj-Napoca;
    7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
    8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
    9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;
    10. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
    11. Spitalul Judeţean Bacău;
    12. Spitalul Municipal Moineşti;
    13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;
    14. Spitalul Municipal „Ep. N. Popovici“ Beiuş;
    15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
    16. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati“ Botoşani;
    17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila;
    18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
    19. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea“;
    20. Spitalul Clinic de Copii Braşov;
    21. Spitalul Clinic Sfânta Maria Bucureşti;
    22. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
    23. Spitalul Clinic de Urologie „Prof. Dr. Th. Burghele“ Bucureşti;
    24. Spitalul Clinic „Dr. Victor Babeş“ Bucureşti;
    25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Buzău;
    26. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
    27. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;
    28. Spitalul Municipal Caransebeş;
    29. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
    30. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;
    31. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj;
    32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
    33. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof“ Sfântu Gheorghe;
    34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgovişte;
    35. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Galaţi;
    36. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Giurgiu;
    37. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;
    38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;
    39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;
    40. Spitalul Municipal Petroşani;
    41. Spitalul Municipal Hunedoara;
    42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slobozia;
    43. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria“ Iaşi;
    44. Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“ Iaşi;
    45. Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ Iaşi;
    46. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
    47. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ Iaşi;
    48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;
    49. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. C. Opriş“ Baia Mare;
    50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;
    51. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;
    52. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
    53. Spitalul Municipal Roman;
    54. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina;
    55. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
    56. Spitalul de Pediatrie Ploieşti;
    57. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti;
    58. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Zalău;
    59. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare;
    60. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
    61. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
    62. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava;
    63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alexandria;
    64. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Turcanu“ Timişoara;
    65. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
    66. Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“ Lugoj;
    67. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş“ Timişoara;
    68. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea;
    69. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea;
    70. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Vaslui;
    71. Spitalul Municipal „Elena Beldiman“ Bârlad;
    72. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
    73. Institutul Clinic Fundeni;
    74. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu“ Bucureşti;
    75. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
    76. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Bucureşti;
    77. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie“ Bucureşti;
    78. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, inclusiv Maternitatea Bucur;
    79. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Bucureşti;
    80. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni“ Bucureşti;
    81. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti;
    82. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu“ Bucureşti;
    83. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ Bucureşti;
    84. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. M. Balş“ Bucureşti;
    85. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;
    86. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ Bucureşti;
    87. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
    88. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu“ Cluj-Napoca;
    89. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca;
    90. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca;
    91. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
    92. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon“ Iaşi;
    93. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G. I. M. Georgescu“ Iaşi;
    94. Institutul Regional Oncologic Iaşi;
    95. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
    96. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
    97. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
    98. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
    99. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon“ Focşani;
    100. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova;
    101. Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ Bucureşti;
    102. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;
    103. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani Iaşi;
    104. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ Craiova;
    105. Spitalului Municipal Caracal;
    106. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor“;
    107. Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure“ Făgăraş;

    b) structuri terapie intensivă nou-născuţi:
    1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
    2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;
    3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
    4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
    5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
    6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Galaţi;
    7. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă“ Iaşi
    8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
    9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
    10. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava;
    11. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
    12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
    13. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu;
    14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu“;
    15. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia - Bucureşti;
    16. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Bucureşti;
    17. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Bucureşti;
    18. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie“ Bucureşti;
    19. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
    20. Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino“ Bucureşti;
    21. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“ - Maternitatea Bucur;
    22. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea“;
    23. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei“ Constanţa;
    24. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
    25. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias.



    ART. 25
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-ATI, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 27
    La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 28
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache

    Bucureşti, 9 ianuarie 2020.
    Nr. 5.
    ANEXA 1-8

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016