Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 489 din 23 martie 2020  privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare  pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente  şi reemergente (AP-IE/RE)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 489 din 23 martie 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 264 din 31 martie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.008 din 23.03.2020 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente, denumite în continuare AP-IE/RE, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienţilor cu infecţii emergente şi reemergente, finanţând costurile specifice pentru tratamentul şi îngrijirea acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).
    (3) AP-IE/RE sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de boli infecţioase adulţi/copii şi care asigură tratament specific pacienţilor cu infecţii emergente şi reemergente.

    ART. 2
    (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-IE/RE, pentru anii 2020-2024, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea boli infecţioase, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Colectivul de lucru al AP-IE/RE, denumit în continuare CL-IE/RE, are în componenţă 5 membri.
    (3) Componenţa CL-IE/RE se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-IE/RE este membru de drept al CL-IE/RE.

    ART. 3
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-IE/RE formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-IE/RE, pe care le transmite Ministerului Sănătăţii.
    (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-IE/RE se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.
    (3) CL-IE/RE îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-IE/RE. Şedinţele se pot desfăşura şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, exprimarea măsurilor, acordului sau avizelor pozitive sau negative prin e-mail.
    (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-IE/RE.

    ART. 4
    (1) CL-IE/RE este coordonatorul naţional al AP-IE/RE din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.
    (2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-IE/RE se realizează de către un coordonator desemnat de către managerul spitalului sub condiţia confirmării acestuia de către CL-IE/RE; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-IE/RE.
    (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.
    (4) Atunci când derularea AP-IE/RE într-un spital se realizează prin mai multe structuri de boli infecţioase, managerul unităţii sanitare care implementează AP-IE/RE repartizează fondurile alocate fiecărei structuri la propunerea coordonatorului.

    ART. 5
    Spitalele care derulează AP-IE/RE au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IE/RE.

    ART. 6
    AP-IE/RE se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii“ şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.

    ART. 7
    (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru derularea AP-IE/RE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate în prezentul ordin aflate în subordinea autorităţilor publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.
    (2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-IE/RE desfăşurate de spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, nominalizate în prezentul ordin să deruleze AP-IE/RE.
    (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP- IE/RE.
    (4) Din fondurile alocate AP-IE/RE spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.
    (5) Finanţarea AP-IE/RE din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonator, în raport cu:
    a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
    b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
    c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;
    d) bugetul aprobat cu această destinaţie.

    (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, pe suport hârtie şi în format electronic, la adresa de e-mail smu@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.

    ART. 8
    Sumele alocate pentru AP-IE/RE sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.

    ART. 9
    (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE.
    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.

    ART. 10
    În vederea realizării activităţilor AP-IE/RE, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP- IE/RE pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-IE/RE, precum şi repartiţia fondurilor pentru spitale, pe baza fundamentării CL-IE/RE şi a propunerilor formulate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau spitale, după caz;
    b) elaborează structura AP-IE/RE, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-IE/RE şi a propunerilor coordonatorilor;
    c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP-IE/RE şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;
    d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi unităţilor care derulează AP-IE/RE sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează;
    e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP-IE/RE, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;
    f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-IE/RE, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;
    g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-IE/RE;
    h) propune misiuni de control şi persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL-IE/RE.


    ART. 11
    În vederea realizării activităţilor AP-IE/RE, Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IE/RE, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
    b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;
    c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-IE/RE;
    d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-IE/RE, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă;
    e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-IE/RE.


    ART. 12
    În vederea derulării şi monitorizării AP-IE/RE, CL-IE/RE are următoarele atribuţii:
    a) formulează strategia şi procedurile de organizare şi desfăşurarea anuală a AP-IE/RE, pe care le înaintează pentru implementare către Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    b) formulează propuneri cu privire la structura AP-IE/RE, pe care o transmite Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    c) fundamentează şi dispune asupra necesarului de resurse pentru AP-IE/RE şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
    d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
    e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-IE/RE.


    ART. 13
    Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-IE/RE:
    a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IE/RE raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin;
    b) transmit Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP- IE/RE, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
    c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;
    d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, de către spitalele care derulează AP-IE/RE, aflate în subordinea autorităţilor publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din spitalele care derulează AP-IE/RE;
    f) transmit Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IE/RE;
    g) transmit Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.


    ART. 14
    Spitalele care derulează AP-IE/RE au următoarele atribuţii:
    a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi decontul individual al fiecărui pacient care a beneficiat de fonduri din AP-IE/RE;
    b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IE/RE, în condiţiile prezentului ordin;
    c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;
    d) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IE/RE;
    e) transmit CL-IE/RE şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IE/RE.


    ART. 15
    Coordonatorii ai AP-IE/RE, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:
    a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IE/RE, în condiţiile prezentului ordin;
    c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE pe care îl coordonează;
    d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-IE/RE;
    e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IE/RE;
    f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-IE/RE şi propune măsuri de soluţionare a acestora;
    g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară;
    h) înregistrează cazurile de boală în registrul naţional specific patologiei tratate;
    i) întocmeşte lista de inventariere a materiilor prime şi materialelor, având astfel o gestiune permanentă a stocurilor necesare pentru buna funcţionare a programului AP-IE/RE pe o perioadă de cel puţin 30 de zile.


    ART. 16
    Ordonatorii de credite secundari şi terţiari care derulează AP-IE/RE au următoarele obligaţii în realizarea AP-IE/RE:
    a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;
    c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
    d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-IE/RE, în condiţiile prezentului ordin;
    e) transmit Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin;
    f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator pentru AP-IE/RE, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2);
    g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE;
    h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului abilitat şi/sau al instituţiei publice prin care se derulează AP-IE/RE, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului abilitat/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-IE/RE pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
    j) transmit lunar Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP-IE/RE derulate;
    k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.


    ART. 17
    Raportarea indicatorilor specifici AP-IE/RE se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator.

    ART. 18
    Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

    ART. 19
    Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-IE/RE se referă la:
    a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;
    b) încadrarea în bugetul aprobat;
    c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IE/RE;
    d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-IE/RE;
    e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-IE/RE.


    ART. 20
    În cadrul AP-IE/RE se pot desfăşura următoarele activităţi:
    1. achiziţionarea medicaţiei necesare în tratamentul pacienţilor incluşi în AP-IE/RE:
    a) soluţii perfuzabile;
    b) soluţii perfuzabile combinate, gata de administrare, pentru administrare intravenoasă, sub formă de flacoane/pungi perfuzabile sau seringi preumplute pentru administrarea prin injectomat, pregătite prin metode standardizate de calitate şi siguranţă;
    c) soluţii de alimentaţie enterală şi parenterală;
    d) sedative, analgetice, curare, simptomatice;
    e) antibiotice;
    f) vasoactive, antiaritmice, medicaţie cardiologică;
    g) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice;
    h) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau a hemoragiei digestive superioare;
    i) medicaţie pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor;
    j) medicaţie pentru tratamentul disfuncţiilor de organ;
    k) antitoxice;
    l) tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii;
    m) medicaţie disfuncţie surfactant;
    n) medicaţie analeptică respiratorie;
    o) medicaţie antivirală eficientă în funcţie de agenţii etiologici emergenţi;
    p) medicaţie pentru tratament COVID-19 prescriere off label;

    2. achiziţionarea de reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator în punctele de lucru proprii:
    a) gaze arteriale;
    b) electroliţi;
    c) biochimie micrometodă;
    d) hematologie;
    e) markeri biologici de sepsis;
    f) markeri biologici de inflamaţie;
    g) markeri de suferinţă miocardică;

    3. achiziţionarea de casete de determinare automată rapidă pentru analizor tip PCR a agenţilor patogeni şi sensibilităţii/rezistenţei la antibiotice;
    4. achiziţionarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienţilor:
    a) catetere intravasculare;
    b) consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manşete şi cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi;
    c) kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale;
    d) consumabile pentru monitorizarea noninvazivă, continuă a hemoglobinei sanguine;
    e) ecografie transtoracică;

    5. achiziţionarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici:
    a) seringi şi kituri pentru injectomate;
    b) kituri pentru infuzomate;
    c) kituri pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutripompă;
    d) kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid şi încălzite;
    e) seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi;
    f) seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice;
    g) soluţii şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor;
    h) consumabile tip etichete de siguranţă pentru seringile cu medicamente specifice şi cu administrare restricţionată;
    i) echipamente de protecţie pentru personalul sanitar;
    j) kituri pentru preparare de soluţii parenterale.    ART. 21
    De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii cu funcţiile vitale afectate, internaţi în secţiile de boli infecţioase, cu următoarele diagnostice:
    a) boli infecţioase emergente şi reemergente;
    b) insuficienţă respiratorie acută secundară infecţiei emergente/reemergente ce necesită ventilaţie mecanică invazivă, noninvazivă sau administrare de oxid nitric la pacientul adult/pediatric;
    c) sepsis sever, şoc septic secundare infecţiei emergente/reemergente adult/pediatric;
    d) cazuri ce necesită epuraţie extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală şi eliminare extracorporeală a CO2;
    e) afecţiuni cerebrale secundare infecţiei emergente/ reemergente adult/pediatric:
    (i) infecţii severe SNC secundare infecţiei emergente/ reemergente adult/pediatric;
    (ii) sindrom de activare macrofagică secundar infecţiei emergente/reemergente adult/pediatric;
    (iii) alte disfuncţii de organe secundare infecţiei emergente/ reemergente adult/pediatric.    ART. 22
    Indicatorii de evaluare ai AP-IE/RE sunt următorii:
    a) indicatori fizici:
    1. numărul de pacienţi cu infecţii emergente/reemergente (anexa nr. 5);
    2. evidenţa nominală a pacienţilor cu infecţii emergente/reemergente internaţi, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7);

    b) indicatori de eficienţă:
    1. cost mediu/pacient cu infecţii emergente/reemergente anexa nr. 5;
    2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-IE/RE (anexa nr. 8);

    c) indicatori de rezultat:
    1. ghiduri şi protocoale de diagnostic;
    2. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici cu infecţii emergente/reemergente.    ART. 23
    (1) Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IE/RE sunt:
    a) sistem de gardă dedicată de boli infecţioase;
    b) existenţa în unitatea sanitară a unei secţii sau compartiment de Anestezie Terapie Intensivă/Terapie Intensivă.

    (2) Managerul spitalului care derulează AP-IE/RE va trimite la Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o declaraţie prin care descrie în detaliu modul în care respectă prevederile de la alin. (1).
    (3) Managerul spitalului nominalizat să desfăşoare AP-IE/RE este obligat ca în termen de 5 zile să notifice Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii despre situaţia când criteriile de eligibilitate de la alin. (1) nu mai sunt respectate.

    ART. 24
    Se nominalizează să desfăşoare AP-IE/RE în condiţiile prevăzute de prezentul ordin următoarele unităţi sanitare:
    1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
    2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
    3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;
    4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
    5. Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ - Oradea;
    6. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
    7. Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati - Botoşani;
    8. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;
    9. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov;
    10. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş“ - Bucureşti;
    11. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“;
    12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“;
    13. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;
    14. Spitalul Judeţean Călăraşi;
    15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;
    16. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca;
    17. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
    18. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf“ - Sf. Gheorghe;
    19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;
    20. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ Craiova;
    21. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“ Galaţi;
    22. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;
    23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;
    24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;
    25. Spitalul de Urgenţă Petroşani;
    26. Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu“ Hunedoara;
    27. Spitalul Judeţean Deva;
    28. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
    29. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ Iaşi;
    30. Penitenciar Spital Bucureşti-Jilava;
    31. Spitalul de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia Mare;
    32. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei;
    33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;
    34. Clinica de Boli Infecţioase Nr. I Târgu Mureş;
    35. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;
    36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
    37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;
    38. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti;
    39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
    40. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;
    41. Spitalul Municipal Mediaş;
    42. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
    43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
    44. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava;
    45. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria;
    46. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu“ Timişoara;
    47. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş“ Timişoara;
    48. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;
    49. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;
    50. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
    51. Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman“ Bârlad;
    52. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Focşani.


    ART. 25
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-IE/RE, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 27
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache

    Bucureşti, 23 martie 2020.
    Nr. 489.
    ANEXA 1

    CONTRACT
    pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE nr. ..... din ............
    1. Părţile contractante
    1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .............../ Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul .............., str. ............. nr. ...., judeţul/sectorul ............, telefon ............., fax ............., reprezentată prin director executiv ............................................................,
    şi
    1.2. Unitatea sanitară ................................................., cu sediul în .............................., str. ................................... nr. ......., telefon .................., fax ...................., reprezentată prin ............................., având Actul de înfiinţare/organizare nr. ........, Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......................, Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ......................... şi contul nr. ...... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ........................, Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.

    2. Obiectul contractului
    2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile Boli infecţioase (AP-IE/RE), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).

    3. Durata contractului
    3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ............. .
    3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.

    4. Obligaţiile părţilor
    4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
    a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IE/RE raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE);
    b) transmite Serviciului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IE/RE, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
    c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;
    d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IE/RE, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP-IE/RE; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 489/2020, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IE/RE;
    f) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
    g) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

    4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/ a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
    4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
    a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
    b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;
    c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;
    d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-IE/RE, potrivit destinaţiei acestora;
    e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;
    f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-IE/RE şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;
    g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-IE/RE;
    h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-IE/RE prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-IE/RE, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
    i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-IE/RE, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    k) să transmită direcţiei de sănătate publică, în format electronic, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-IE/RE, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;
    l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-IE/RE în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
    m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-IE/RE şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
    n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-IE/RE din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-IE/RE, conform prevederilor legale în vigoare;
    p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-IE/RE;
    q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;
    r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/ a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-IE/RE în perioada pentru care se face raportarea;
    s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-IE/RE, detaliat;
    t) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile anestezie şi terapie intensivă, conform reglementărilor legale.

    4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP-IE/RE, în limitele competenţelor, potrivit legii.

    5. Valoarea contractului
    5.1. Valoarea contractului în anul ........... este de ................... lei.

    6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE
    6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.
    6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:
    a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;
    b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;
    c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;
    d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

    6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1.

    7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.
    8. Răspunderea contractuală
    8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.
    8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE are următoarele obligaţii:
    8.2.1. coordonatorul AP-IE/RE:
    a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-IE/RE, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta;
    b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-IE/RE, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
    c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-IE/RE, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;
    d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-IE/RE, în conformitate cu prevederile în vigoare;
    e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
    f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale şi normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;
    g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-IE/RE;

    8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare:
    a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;
    b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
    d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-IE/RE finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
    e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-IE/RE finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;
    f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-IE/RE, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;
    g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-IE/RE în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.    9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.
    10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;
    b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-IE/RE;
    c) încadrarea în sumele contractate pe program;
    d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;
    e) dacă au fost realizate obiectivele AP-IE/RE;
    f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;
    g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;
    h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

    11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE), atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate propune suspendarea acestuia pentru o perioadă de maximum 90 de zile până la soluţionarea prin medierea de către CL-IE/RE, aşa cum este prevăzută la art. 12 din prezentul contract.
    11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

    12. Soluţionarea litigiilor
    12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. Părţile au obligaţia să apeleze la medierea CL-IE/RE înaintea demarării oricărei proceduri judiciare. Solicitarea medierii către CL-IE/RE trebuie iniţiată de îndată de la apariţia cauzei considerate presupus litigioasă, de către orice parte a prezentului contract.

    13. Clauze speciale
    13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-IE/RE, pe parcursul derulării acestuia.
    13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

    14. Forţa majoră
    14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
    14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

    15. Dispoziţii finale
    15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.
    15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
    15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform prevederilor legale în vigoare.
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti
    Director executiv,
    ...................................
    Director adjunct executiv economic,
    ...................................
    Unitatea sanitară,
    .............................
    Manager,
    ..............................
    Director adjunct executiv economic,
    ..............................
    Director medical,
    ..............................
    Avizat
    Biroul/Compartimentul juridic
    .......................................................
    Avizat
    Biroul/Compartimentul juridic
    ....................................................
    ANEXA 1

    la contract
    UNITATEA SANITARĂ
    SPITALUL ...................
    Nr. ............ din ................
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
             ..................../Municipiului Bucureşti
    Nr. ............. din ..................
    Către
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului......................................../Municipiului Bucureşti
    CERERE JUSTIFICATIVĂ
    în vederea decontării bunurilor acordate în luna .........../anul ......... în cadrul AP-IE/RE
    1. Sold iniţial = ......... mii lei
    2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ...... mii lei
    3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă = ................. mii lei
    4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = ....%
    5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 – 3) = ....... mii lei
    6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii lei
    Manager,
    ....................
    Director financiar-contabil,
    .................................................
    NOTE:
    a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă.
    b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.


    ANEXA 2

    la contract
    UNITATEA SANITARĂ
    SPITALUL ...................
    Nr. ........... din .................
    DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI
    ............../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    Nr. ........... din .................
    Către
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................/Municipiului Bucureşti
    DECONT
    privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică
    a Judeţului ........................./Municipiului Bucureşti în luna ............../anul .......... pentru AP-IE/RE
    1. Număr de indicatori fizici realizaţi*): ...........................
    *) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).

    2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ......................... lei
    **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

    3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ......./anul ........: ........... lei
    4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):
    4.1. .............................. lei
    4.2. .............................. lei
    4.3. .............................. lei

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Manager,
    .............................
    Director financiar-contabil,
    .......................................................
    NOTE:
    a) Decontul se întocmeşte lunar.
    b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.
    c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.


    ANEXA 2

    Cerere de finanţare fundamentată
    Unitatea*) ................. Judeţul .................
    *) Unitatea este, după caz:

    CEREREA
    de finanţare fundamentată pentru AP-IE/RE pentru luna .......
    Sursa de finanţare: ....................**)
    **) Se consemnează sursa de finanţare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.

    Nr. ..... din ............
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)
    B - plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)
    C - gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior
    D - Se acoperă din disponibil.
    E - necesar de alimentat


┌────────────┬─────────┬─┬─┬─┬────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Sume │
│ │ │A│B│C│Disponibil │necesare │
│ │ │ │ │ │ │pentru luna │
│ │Prevedere│ │ │ │ │curentă │
│ │bugetară ├─┼─┼─┼────────────┬───────────┼────────┬─┬─┤
│ │aprobată │ │ │ │Total │ │Total │ │ │
│AP-IE/RE │pentru │ │ │ │disponibil │Se │necesar │ │ │
│ │anul │ │ │ │din cont │utilizează │pentru │ │ │
│ │..... │ │ │ │rămas │în luna │luna │D│E│
│ │ │ │ │ │neutilizat │pentru care│curentă,│ │ │
│ │ │ │ │ │la data │se solicită│din │ │ │
│ │ │ │ │ │solicitării,│finanţarea.│care: │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │
├──────────┬─┼─────────┼─┼─┼─┼────────────┼───────────┼────────┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │4│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │=│ │ │ │8│ │
│- │0│1 │2│3│3│5 = 2–3 │6 │7 = 8+9 │=│9│
│ │ │ │ │ │/│ │ │ │6│ │
│ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │
├──────────┼─┼─────────┼─┼─┼─┼────────────┼───────────┼────────┼─┼─┤
│TITLU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─┼─────────┼─┼─┼─┼────────────┼───────────┼────────┼─┼─┤
│****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─┴─────────┴─┴─┴─┴────────────┴───────────┴────────┴─┴─┘

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
    a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura ……..
    Director executiv adjunct economic
    Numele şi prenumele ...........
    Semnătura ..............

    b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IE/RE, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IE/RE în unitatea respectivă.

    NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
    2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.
    a) direcţia de sănătate publică pentru AP-IE/RE implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    b) spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IE/RE şi alte spitale nominalizate prin Ordinul nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)
    ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
    - „Bunuri şi servicii - AAPL“ - pentru AP-IE/RE implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    – „Bunuri şi servicii - DSP“ - pentru AP-IE/RE implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    – „Transferuri“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

    ANEXA 3

    Cerere de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli
    Unitatea*) ................. Judeţul .................
    *) Unitatea este, după caz:

    CEREREA
    de finanţare detaliată pentru AP-IE/RE pentru luna ...........
    Sursa de finanţare: ....................**)
    **) Se consemnează sursa de finanţare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.

    Nr. ..... din ............
    TITLU CHELTUIELI***) ..............
    ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
    - „Bunuri şi servicii - AAPL“ - pentru AP-IE/RE implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    – „Bunuri şi servicii - DSP“ - pentru AP-IE/RE implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    – „Transferuri“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.


┌──────────────────┬────────────┬────────┬────┬────────┐
│ │Natura │ │ │ │
│ │cheltuielii │ │ │ │
│ │(obiectul │ │ │ │
│ │plăţii, │ │ │ │
│ │conform │Nr. şi │ │Scadenţa│
│ │listei │data │Suma│de plată│
│- │materialelor│facturii│(mii│a │
│ │sanitare de │fiscale │lei)│facturii│
│ │care │ │ │ │
│ │beneficiază │ │ │ │
│ │bolnavii │ │ │ │
│ │prin AP-IE/ │ │ │ │
│ │RE) │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼────────┼────┼────────┤
│Total mii lei │ │ │ │0 │
├──────────────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total │
├──────────────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Factura │ │ │ │ │
│Factura │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├──────────────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total │
├──────────────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Factura │ │ │ │ │
│Factura │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├──────────────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Sume necesare pentru luna pentru care se solicită │
│credite bugetare - Total │
├──────────────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Categoria de │ │ │ │ │
│cheltuială │ │ │ │ │
│..................│ │ │ │ │
│..................│ │ │ │ │
└──────────────────┴────────────┴────────┴────┴────────┘

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
    a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică
    Numele şi prenumele ...........
    Semnătura ..............
    Director executiv adjunct economic
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura ................

    b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IE/RE, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IE/RE în unitatea respectivă.

    NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
    2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.
    a) direcţia de sănătate publică pentru AP-IE/RE implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    b) spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IE/RE şi alte spitale nominalizate prin Ordinul nr. 489/2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)    ANEXA 4

    Borderou centralizator
    Unitatea care derulează AP-IE/RE .................................
    Borderou centralizator nr. ...../data ........... cuprinzând documentele justificative
    ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna ..................

┌─────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Documentul │ │ │ │
│ ├───────┬─────┬───────┬────────┤ │Suma │Denumirea │
│Nr. │ │ │ │Data │Termenele de│solicitată│bunurilor/ │
│crt. │ │ │ │emiterii│plată a │de │serviciilor │
│ │Felul*)│Seria│Numărul│(ziua/ │obligaţiilor│finanţat │achiziţionate│
│ │ │ │ │luna/ │ │ │ │
│ │ │ │ │anul) │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴───────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘

    *) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).
    Subsemnatul, ..................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ“.
    Semnătura persoanei împuternicite
    Ordonatorul de credite,
    .....................
    (numele în clar şi semnătura)
    Coordonatorul AP-IE/RE,
    ..............................................
    (numele în clar şi semnătura)

    ANEXA 5

    Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă)
    [conform art. 24 lit. a) al Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)].
    Unitatea ........................
    Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile de Boli infecţioase (AP-IE/RE)
    Raportare pentru trimestrul*) ....
    *) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

    Nr. .... din ....
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)
    B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
    C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului


┌───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──┬──┬────┐
│ │ │ │Indicatori│ │Indicatori│Cheltuiala│Cheltuiala│Cost │ │ │ │
│ │ │Finanţare │fizici │Finanţare│fizici │efectivă │efectivă │mediu │ │ │ │
│ │Prevedere│primită în│realizaţi │primită │realizaţi │realizată │realizată │realizat │ │ │ │
│AP-IE/RE │bugetară │trimestrul│în │de la │cumulat de│în │cumulat de│pe │A │B │C │
│ │anuală │de │trimestrul│începutul│la │trimestrul│la │fiecare │ │ │ │
│ │(lei) │raportat │de │anului │începutul │de │începutul │indicator│ │ │ │
│ │ │(lei) │raportat │(lei) │anului │raportat │anului │fizic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=8/6 │10│11│12 =│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5–11│
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼────┤
│Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pacienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│critici din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infecţioase│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──┴──┴────┘

    Managerul unităţii care derulează AP-IE/RE**),
    ........................
    Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**),
    .............................
    Coordonatorul AP-IE/RE,
    ............................................
    Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***),
    ..............................................………………….
    Directorul executiv adjunct economic
    al direcţiei de sănătate publică***),
    ..............................................................
    **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IE/RE derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).
    ***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).
    NOTĂ:
    Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
    În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
    Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.


    ANEXA 6

    Formular de raportare lunară a numărului de
    pacienţi critici din secţiile de Boli infecţioase
    Unitatea sanitară .....................................................

┌─────┬───┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │CNP│Localitatea de│Secţia de │
│crt. │ │domiciliu │provenienţă │
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴───┴──────────────┴─────────────┘

    Lista beneficiarilor AP-IE/RE
    Luna/anul ..............
    Manager,
    .........................
    Coordonator local,
    .......................................

    ANEXA 7

    Fişă individuală a pacientului
    Formularul de raportare pentru pacientul critic din secţiile Boli infecţioase
    (Nu se transmite, se păstrează în secţia de Boli infecţioase; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului.)

┌─────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │Indicatorul │Valoarea│Format │
│ │ │ │valoare │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│Unitatea │Denumire │ │Text │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│Unitatea │Cod │ │Text │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A. Date │ │ │ │
│pacient │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.1. │Numele │ │Text │
│ │pacientului │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.2. │Prenumele │ │Text │
│ │pacientului │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │string 13│
│A.3. │CNP pacient │ │caractere│
│ │ │ │numerice │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.4. │Nr. Foaie de│ │număr │
│ │observaţie │ │întreg │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Data │ │ │
│ │internării │ │ │
│A.5. │în secţia de│ │data │
│ │Boli │ │ │
│ │infecţioase │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Data │ │ │
│ │externării │ │ │
│A.6. │în secţia de│ │data │
│ │Boli │ │ │
│ │infecţioase │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.7. │Diagnostic │ │Text │
│ │internare │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.8. │Diagnostic │ │Text │
│ │externare │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Domiciliu │ │Text │
│A.9. │pacient - │ │(Siruta) │
│ │localitatea │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Domiciliu │ │Text │
│A.10. │pacient - │ │(Siruta) │
│ │judeţ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│A.11. │Secţia de │ │Text │
│ │provenienţă │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│B. │ │ │ │
│Tratament│ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Tratamente │ │ │
│B.1. │cu cost │ │da/nu │
│ │ridicat │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Se │ │ │
│ │precizează │ │text │
│ │tratamentul.│ │ │
└─────────┴────────────┴────────┴─────────┘


    ANEXA 8

    Macheta de raportare a execuţiei bugetare pentru AP-IE/RE
    Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea
    pacienţilor critici din secţiile Boli infecţioase
    Unitatea care derulează AP-IE/RE*)/Direcţia de sănătate publică**) ..........................
    *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IE/RE derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicinei de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).
    **) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE).

    Raportare pentru***) .................................................
    ***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

    Execuţia bugetară
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei)
    b - Finanţare primită de la începutul anului (lei)
    A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)
    B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)


┌─────┬───────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │Buget de stat │Venituri proprii │
│ │ ├─────────┬──────────┬─────────┬─┬─┼─────────┬──────────┬─────────┬──┬──┤
│ │ │ │Finanţare │Finanţare│ │ │ │Finanţare │Finanţare│ │ │
│Nr. │Titlul │Prevedere│primită în│primită │ │ │Prevedere│primită în│primită │ │ │
│crt. │bugetar │bugetară │trimestrul│de la │A│B│bugetară │trimestrul│de la │A │B │
│ │ │anuală │de │începutul│ │ │anuală │de │începutul│ │ │
│ │ │(lei) │raportat │anului │ │ │(lei) │raportat │anului │ │ │
│ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │ │2 │3 │4 │5│6│7 │8 │9 │10│11│
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│1 │Total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AAPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.2│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│1.2 │Transferuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─┴─┴─────────┴──────────┴─────────┴──┴──┘

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Managerul unităţii care derulează AP-IE/RE*),
    .................................
    Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*),
    .................................
    Coordonatorul local,
    ......................................
    Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**),
    .................................
    Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**)
    ..................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016