Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 487 din 22 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 487 din 22 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 454 din 28 aprilie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.179 din 18.02.2021 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) parchet de exploatare - suprafaţa de pădure în care se recoltează masă lemnoasă, în baza actului de punere în valoare, autorizaţiei de exploatare şi a procesului-verbal de predare-primire;"

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, precum şi de către persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul proprietăţilor forestiere pentru care legea nu obligă la elaborarea amenajamentului silvic şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, actul de punere în valoare se poate întocmi şi pe grup de proprietari, situaţie în care exploatarea forestieră se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia în care volumul din actul de punere în valoare, întocmit la nivel de grup de proprietari, este mai mare de 20 mc.
    (2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, denumită în continuare autorizaţie, care se generează în SUMAL 2.0, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.
    (3) Autorizaţia de exploatare se generează de către şeful ocolului silvic sau de persoana delegată de acesta care asigură administrarea sau serviciile silvice şi se tipăreşte în două exemplare, unul pentru ocolul silvic şi unul pentru titularul autorizaţiei de exploatare.
    (4) Titularii autorizaţiilor pot fi:
    a) operatorii economici atestaţi pentru exploatări forestiere, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deţinătorii de fond forestier sau de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masă lemnoasă pe picior;
    b) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii de fond forestier;
    c) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin subunităţile sale, şi celelalte structuri de administrare a fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzute de lege;
    d) ocoalele silvice de regim;
    e) proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1);
    f) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate contracte de prestări servicii cu proprietarii/deţinătorii reţelelor de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute sub/peste aceste reţele."

    3. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Este interzisă autorizarea spre exploatare a masei lemnoase din orice proprietate forestieră care face parte din fondul forestier naţional, în situaţia în care proprietarul nu a realizat, în termenul prevăzut de lege, lucrările de regenerare artificială şi de completare a regenerării naturale pe terenurile forestiere aflate, după caz, în proprietatea sa, de pe care masa lemnoasă a fost exploatată integral. În situaţia fondului forestier proprietate publică a statului interdicţia se aplică la nivel de subunitate de gospodărire.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se pot autoriza spre exploatare:
    a) produsele accidentale provenite din arboretele afectate de factori biotici şi abiotici şi produsele extraordinare;
    b) produsele principale provenite din arboretele incluse în planul decenal de recoltare, în care regenerarea naturală este asigurată în condiţiile normelor tehnice silvice;
    c) produsele secundare provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în următoarele situaţii:
    a) suspendarea serviciilor silvice în baza Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) punerea în aplicare de hotărâri judecătoreşti executorii de stopare a lucrărilor de exploatare sau de suspendare;
    c) punerea în aplicare de hotărâri judecătoreşti executorii de anulare/suspendare a aplicării amenajamentului silvic;
    d) schimbarea ocolului silvic care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier;
    e) rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare şi altele asemenea;
    f) retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;
    g) expirarea valabilităţii certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră.
    (2) Procedura de retragere a autorizaţiei de exploatare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) se iniţiază de către emitentul autorizaţiei şi cuprinde următorii paşi:
    a) notifică titularul autorizaţiei cu privire la apariţia situaţiei de retragere a autorizaţiei de exploatare, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării situaţiei de retragere. Prin notificare, emitentul autorizaţiei dispune măsura opririi doborârii arborilor şi totodată comunică data şi ora începerii inventarierii stocurilor de masă lemnoasă din parchet care nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare de la data comunicării;
    b) efectuează inventarierea stocurilor de masă lemnoasă pe picior, în faze şi în platforma primară. Inventarierea se face de către reprezentantul emitentului autorizaţiei împreună cu reprezentantul titularului autorizaţiei şi în prezenţa pădurarului titular de canton în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării situaţiilor prevăzute la alin. (1). În situaţia în care titularul autorizaţiei de exploatare refuză sau nu poate să participe la acţiunea de inventariere a stocurilor, aceasta se face în lipsa titularului autorizaţiei, iar rezultatul i se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare;
    c) rezultatul inventarierii stocurilor se consemnează în actul de constatare semnat de participanţi. Actul de constatare este executoriu.
    (3) În baza actului de constatare prevăzut la alin. (2) lit. c) se efectuează reprimirea parchetului, în aplicaţia SUMAL 2.0 - Marcare, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), cu înscrierea stocurilor de masă lemnoasă pe picior, în faze şi în platforma primară.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către titularul autorizaţiei, dacă instanţa de judecată nu dispune altfel. Pentru masa lemnoasă înscrisă în procesul-verbal de reprimire cu stoc în faze şi în platforma primară emitentul documentelor de transport este titularul autorizaţiei de exploatare.
    (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare sau un alt operator economic atestat pe bază de contract de prestări servicii exploatare sub supravegherea ocolului silvic. Pentru masa lemnoasă înscrisă în procesul-verbal de reprimire cu stoc în faze şi în platforma primară emitentul documentelor de transport este ocolul silvic.
    (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) nu este necesară emiterea unei autorizaţii de exploatare.
    (7) Regularizarea cantitativă şi valorică a masei lemnoase din partizile aflate în situaţiile de la art. 5 alin. (1) se realizează între vânzător/beneficiar al prestaţiei şi cumpărător/prestator servicii exploatare cu respectarea clauzelor contractuale/ dispoziţiilor executorii ale instanţei, în funcţie de rezultatul stocurilor înregistrate prin actul de constatare prevăzut la alin. (2) lit. c).
    (8) Sumele rezultate din valorificarea stocurilor de masă lemnoasă, în situaţia de la alin. (1) lit. a), urmează regimul reglementat de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 374/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior, în procesul-verbal de reprimire a parchetului din aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale sau se casează, dacă instanţa dispune în acest sens pentru situaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c).
    (10) Autorizaţiile de exploatare se pot modifica de către emitenţii acestora, în următoarele situaţii:
    a) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, cu acordul vânzătorului; în acest caz, emitentul documentelor de transport este cesionarul contractului;
    b) cesionarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase de către cumpărătorul masei lemnoase pe picior, cu acordul vânzătorului; în acest caz, emitentul documentelor de transport este cedentul lucrărilor de exploatare, care are şi calitatea de cumpărător al masei lemnoase pe picior.
    (11) Autorizaţiile de exploatare se pot suspenda de către emitenţii acestora, în următoarele situaţii:
    a) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti de suspendare a lucrărilor de exploatare pentru o perioadă de timp determinată;
    b) executarea unor lucrări specifice de către administratorul fondului forestier în zona parchetelor autorizate la exploatare: intervenţii la drumuri, lucrări de artă, obiective de corectare a torenţilor, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale.
    (12) Autorizaţiile de exploatare se prelungesc automat cu numărul de zile în care au fost sistate lucrările de exploatare pentru situaţiile prevăzute la alin. (11)."

    5. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se poate constitui la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de până la 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv.
    …………………………………..............................................
    (3) După efectuarea precomptărilor, volumul din partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producţie respectiv."

    6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni."

    7. La articolul 9, alineatele (2), (3) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "(2) Forţa majoră sau situaţiile obiective prevăzute la alin. (1) se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:
    a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei de exploatare;
    b) delegatul titularului autorizaţiei de exploatare.
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei de exploatare, prin dispoziţia şefului ocolului silvic. În urma verificării comisia întocmeşte un proces-verbal de constatare.
    ………………………................................................................
(5) La încetarea forţei majore sau a situaţiilor obiective care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare forestieră, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabileşte cu exactitate data încetării.
(6) Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei de exploatare în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (5) înregistrate în SUMAL 2.0., precum şi a actelor adiţionale la contracte.
(7) În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în anexa nr. 2, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

    8. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiţia evitării producerii de prejudicii arborilor rămaşi pe picior."

    10. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetaţiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:
    a) lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
    b) punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;
    c) arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.
    (2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
    (3) Drumurile de scos-apropiat se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 30 de grade, în situaţia în care substratul litologic este constituit din fliş - facies marnos, marno-argilos şi argilos -, nisipuri, pietrişuri şi loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, şi pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.
    (4) Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de emitentul autorizaţiei de exploatare.
    (5) Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.
    (6) Pentru masa lemnoasă de pe suprafaţa aferentă căilor de acces interior prevăzute la alin. (5) se întocmesc acte de punere în valoare."

    11. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Predarea-primirea spre exploatare a parchetelor de exploatare se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau de o persoană nominalizată de acesta prin act administrativ, în prezenţa pădurarului titular de canton, către titularul autorizaţiei sau către reprezentantul împuternicit al acestuia, utilizând aplicaţia SUMAL 2.0. Modelul procesului-verbal de predare-primire este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni."

    12. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Predarea-primirea spre exploatare a parchetelor de exploatare amplasate în suprafeţele de fond forestier pentru care legea nu obligă la elaborarea amenajamentelor silvice şi în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se poate face pe teren şi de către pădurarul titular de canton."

    13. La articolul 13, literele d), ş) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 mai-1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare; cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare;
    ……………………....................................................................
ş) prejudiciul de exploatare nu constituie prejudiciu adus pădurii;
    ……………………....................................................................
w) volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, şi se adaugă la volumul actului de punere în valoare utilizând aplicaţia SUMAL 2.0."

    14. Articolul 14 se abrogă.
    15. Articolul 21 se abrogă.
    16. La articolul 25, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Reprimirea parchetelor se face de către emitentul autorizaţiei de exploatare prin şeful de ocol sau de o persoană nominalizată de acesta prin act administrativ, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, utilizând aplicaţia SUMAL 2.0 - Ocol silvic.
    (2) Modelul procesului-verbal de reprimire a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele instrucţiuni.
    ……………………....................................................................
    (5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se generează în SUMAL 2.0 de către şeful ocolului silvic sau de persoana delegată de acesta care asigură administrarea sau serviciile silvice şi se tipăreşte în două exemplare, unul pentru ocolul silvic şi unul pentru titularul autorizaţiei de exploatare. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei."

    17. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.
    18. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În situaţia reprimirii parchetului cu stoc în platforma primară, anterior reprimirii titularul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase este obligat să comunice în scris ocolului silvic informaţiile cu privire la stocul din platforma primară - volum pe specii şi sortimente dimensionale. Stocul va fi înscris de ocolul silvic în procesul-verbal de reprimire."

    19. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să anunţe autorităţile competente pentru situaţii de urgenţă şi emitentul autorizaţiei de exploatare şi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi cu personal."

    20. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 120 de zile de la reprimirea parchetului."

    21. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Împrejmuirea spaţiului destinat depozitării temporare se realizează cu ţăruşi şi panglică."

    22. La articolul 30, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Platformele primare prevăzute la alin. (1) pot fi amplasate şi pe terenuri din afara fondului forestier naţional, dacă titularul autorizaţiei de exploatare obţine acordul scris al proprietarului terenului."

    23. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă.
    24. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Titularii autorizaţiilor, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului."

    25. Anexele nr. 1, 3, 4 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 22 martie 2021.
    Nr. 487.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la instrucţiuni)
    Ocolul Silvic ...................
    Nr. ............ din .................
    AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE
    Nr. .................... din .................
    1. Ocolul Silvic ........................reprezentat prin şeful de ocol ........................, autorizez exploatarea masei lemnoase din partida APV nr. .......... constituită în fondul forestier/afara fondului forestier - proprietate publică a ....../proprietate privată a ............

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│APV nr. │UP/tarla │Ua/Parcela│Volum │Nr. fire │Suprafaţa│
│ │ │ │brut │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│........│.........│..........│.........│.........│........ │
└────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    2. Masa lemnoasă va fi exploatată de către persoana juridică/persoana fizică .................................... identificată prin CIF/CNP .............., reprezentată prin ..................., în baza Atestatului de exploatare forestieră seria ........ nr. ............., valabil până la data de ............................., şi în baza Contractului nr. .................... de cumpărare a masei lemnoase pe picior/de prestări servicii de exploatare forestieră.
    3. Perioada de pregătire a parchetului pentru exploatare este de la ........... până la ............. .
    4. Exploatarea masei lemnoase se va face în perioada de la ......... până la ....... şi de la ......... până la ........ .
    5. Emiterea avizelor de expediere a masei lemnoase din platforma primară se va face de către ............. .
    6. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase este..........., parchetul fiind delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, limitele de hotar ale proprietăţii, dispozitiv de marcat cu amprentă pătrată nr. ..............................., aplicat pe un număr de ................. arbori.
    7. În cuprinsul parchetului există regenerare naturală pe o suprafaţă de ........... ce trebuie protejată în timpul lucrărilor.
    8. Platforma/platformele primare va fi/vor fi amplasată/amplasate conform procesului-verbal încheiat cu titularul autorizaţiei, în fondul forestier pentru care asigură administrare/serviciile silvice Ocolul Silvic………….. . Pentru platformele primare amplasate în afara fondului forestier, titularul autorizaţiei va furniza un document pentru folosinţă respectivului teren.
    9. Condiţii speciale referitoare la exploatarea forestieră în arii naturale protejate
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    10. Reprimirea parchetului se va face cel mai târziu la data de .................... .
    11. Alte menţiuni referitoare inclusiv la situaţiile de retragere a autorizaţiei de exploatare
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    12. Prelungiri ale perioadelor de exploatare cuprinse în autorizaţie:

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬────────┐
│Prelungire│Prelungire│Prelungire│Prelungire│ │Persoana│
│de la data│până la │de la data│până la │Cauza│care a │
│ │data │ │data │ │aprobat │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴────────┘    OCOLUL SILVIC
    Şeful ocolului silvic
    Numele, prenumele şi semnătura
    ..............................
    Data ......................................
    TITULAR AUTORIZAŢIE
    Titularul autorizaţiei/Împuternicit
    Numele, prenumele şi semnătura
    .............................
    Data ....................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la instrucţiuni)
    PERIOADELE
    pentru exploatarea masei lemnoase din păduri

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Perioada │
│Nr. │Tratamentul şi felul│permisă │
│crt.│tăierii/Lucrarea │pentru │
│ │silviculturală │recoltare şi│
│ │ │colectare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Codru cu tăieri │ │
│ │succesive │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │a) tăieri de │ │
│ │însămânţare în afara│tot anul │
│ │anului de │ │
│ │fructificaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b) tăieri de │ │
│1. │însămânţare în anul │15.IX-15.IV │
│ │de fructificaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │c) tăieri de │ │
│ │dezvoltare şi tăieri│ │
│ │definitive: │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- la deal şi câmpie │15.IX-15.IV │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- la munte │15.IX-30.IV │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Codru cu tăieri │ │
│ │progresive │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │2a) cvercinee şi │ │
│ │amestecuri de │ │
│ │foioase │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │a)1. tăieri de │ │
│ │însămânţare în afara│tot anul │
│ │anului de │ │
│ │fructificaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │a)2. tăieri de │ │
│ │însămânţare în anul │15.IX-15.IV │
│ │de fructificaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │a)3. tăieri de │ │
│2. │punere în lumină şi │ │
│ │lărgire a │15.IX-15.IV │
│ │ochiurilor, precum │ │
│ │şi de racordare a │ │
│ │acestora │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │2b) răşinoase, │ │
│ │foioase şi │ │
│ │amestecuri de │ │
│ │răşinoase cu foioase│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b)1. tăieri de │tot anul │
│ │însămânţare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b)2. tăieri de │ │
│ │punere în lumină a │ │
│ │ochiurilor, precum │15.IX-30.IV │
│ │şi de racordare a │ │
│ │acestora │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Codru grădinărit, │ │
│ │cvasigrădinărit, │ │
│ │tăieri de │ │
│ │transformare spre │ │
│ │codru grădinărit şi │ │
│ │tăieri de conservare│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│3. │- în arboretele cu │ │
│ │seminţiş sub 25% din│tot anul │
│ │suprafaţa │ │
│ │parchetului │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- în arboretele cu │ │
│ │seminţiş peste 25% │15.IX-30.IV │
│ │din suprafaţa │ │
│ │parchetului │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│4. │Codru cu tăieri rase│tot anul │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│5. │Crâng - tăieri de │15.IX-31.III│
│ │jos │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Crâng - tăieri în │15.IX-31.III│
│ │scaun │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│7. │Crâng simplu (la │1.X-15.III │
│ │răchitării) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│8. │Crâng - tăieri │15.IX-31.III│
│ │căzănire │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tăieri de îngrijire │ │
│ │în păduri tinere: │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │• curăţări: │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- în foioase │tot anul │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- în răşinoase │1.VIII-31.IV│
│ ├────────────────────┼────────────┤
│9. │• rărituri: │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- gorunete, │tot anul │
│ │stejărete şi şleauri│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- zăvoaie şi │ │
│ │plantaţii de plop │tot anul │
│ │euroamerican │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- fag şi răşinoase │tot anul │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tăieri de produse │ │
│10. │accidentale şi │tot anul │
│ │tăieri de igienă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tăieri de │ │
│ │substituire şi │ │
│ │tăieri de refacere: │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- când se urmăreşte │ │
│ │regenerarea parţială│ │
│ │din lăstari sau │ │
│11. │seminţişul existent │15.IX-31.III│
│ │(sau când urmează a │ │
│ │fi făcute semănături│ │
│ │direct sub masiv) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │- când pădurea se │ │
│ │regenerează │tot anul │
│ │artificial │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la instrucţiuni)
    Ocol Silvic .......................
    Nr. ............. din .................
    Se aprobă.
    Şeful ocolului silvic,
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a parchetului ...................
    Partida nr. ......., încheiat astăzi ....................
    Subsemnatul, ................., reprezentant al ..........., în prezenţa ................., pădurar titular de canton, şi a............, reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare ................, am procedat la predarea-primirea spre exploatare a parchetului ................, partida nr. .........., constituită în U.P. .........., u.a. ............, proprietatea ................., conform Autorizaţiei de exploatare nr. .................., după cum urmează:
    a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul ................................., aplicat pe un număr de ................ arbori, cu vopsea de culoare .......................... .
    b) Arborii din partidă sunt în număr de ................, marcaţi cu .........., vopsea de culoare ..........., în volum total de ........ mc.
    c) Căile de scos-apropiat existente şi cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat .................. nr. ....................., aplicat pe un număr de ............... arbori.
    d) Suprafeţele regenerate se prezintă astfel:

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────────┐
│ │Felul │ │Suprafaţa│ │ │ │
│ │regenerării │Compoziţia │ocupată │Mod de │Vârsta│Înălţimea│
│U.a.│(naturală, │seminţişului├──┬──────┤răspândire│(ani) │(m) │
│ │artificială,│utilizabil │ha│% din │ │ │ │
│ │mixtă) │ │ │u.a. │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──┴──────┴──────────┴──────┴─────────┘


    Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fişele pentru controlul anual al regenerărilor.

    e) Platforma primară în suprafaţă de ........ m^2 este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat .......................... nr. ......................, aplicat pe un număr de ............. arbori.
    Coordonate platforma primară:

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Nr. crt. │Latitudine │Longitudine │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│1. │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│2. │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────────┘    f) Postatele în număr de .........., materializate pe teren prin ..............., vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice: .............................................................
    g) În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces şi a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri: ...........................................................................................................................................
    h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere............................................
    i) Alte recomandări: ..................................................................................................

    Am predat.
    Reprezentantul ocolului silvic,
    .....................................
    Pădurar,
    ............................................
    Am primit.
    Reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei,
    ................................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la instrucţiuni)
    Ocolul Silvic ........................
    PROCES-VERBAL
    de reprimire a parchetului
    Nr. ..... ziua ...... luna ..... anul ......
    Subsemnatul, ................., având funcţia de ..................., împreună cu .........................., pădurar titular canton, în prezenţa/absenţa ........................, delegat ................................ (operator economic), am efectuat reprimirea parchetului......................., U.P...........…., u.a. ........., partida nr. .........., cu un volum brut pe picior de ...... mc, a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei de exploatare nr. ....... din ......, făcând următoarele constatări privind:
    1. Seminţişul este prejudiciat pe ……% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută la predarea parchetului.
    2. Volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi constatat, înscris în următorul tabel centralizator:

┌─────────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬─────┐
│Data │Delegat │Grupa │ │Sortiment│Volum│
│inventarierii│operator│de │Specii│(lemn │- mc │
│prejudiciilor│economic│specii│ │lucru, │- │
│ │ │ │ │lemn foc)│ │
├─────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤
├─────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤
├─────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤
└─────────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴─────┘


    3. Alte constatări şi măsuri:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    4. Stocurile constatate la reprimirea parchetului:

┌─────┬──────┬──────┬───────────┬───────┬─┐
│Tipul│Grupa │ │Sortimentul│ │ │
│de │de │Specii│(lemn │Volumul│%│
│stoc │specii│ │lucru, lemn│- mc - │ │
│ │ │ │foc) │ │ │
├─────┼──────┼──────┼───────────┼───────┼─┤
├─────┼──────┼──────┼───────────┼───────┼─┤
├─────┼──────┼──────┼───────────┼───────┼─┤
└─────┴──────┴──────┴───────────┴───────┴─┘


    Şef ocol silvic/Împuternicit,
    ............................................
    Pădurar titular de canton,
    ..........................................
    Delegat operator economic,
    .............................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016