Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 485 din 24 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 485 din 24 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 265 din 31 martie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 132.142 din 19.03.2020 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Secretariatul Comisiei este format din 8 persoane, din care un consilier juridic din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componenţa acestuia este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin."

    2. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligaţiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea şedinţei de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 80% se acordă ca indemnizaţie de şedinţă persoanelor nominalizate în Comisie şi în secretariatul acesteia."

    3. La articolul 12 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activităţii de exploatare forestieră: certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original, sau copii de pe contractul/contractele de leasing şi de pe documentul care face dovada ultimei plăţi, în cazul utilajelor cumpărate în leasing; operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m^3, iar pentru identificarea tipului de utilaj se pot depune la comisie documente clarificatoare;
h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/ administratorii sau pentru preşedintele consiliului de administraţie al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnaţi pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupţie. Prin excepţie, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru şeful ocolului silvic;"

    4. La articolul 12 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau de Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, actualizat, valabil şi certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220)."

    5. La articolul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau de Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, actualizat, valabil şi certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220)."

    6. La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) certificatul de atestare/reatestare în original."

    7. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Şedinţele de atestare/reatestare au loc lunar, de regulă în a doua parte a lunii."

    8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situaţii:
    a) desfiinţarea operatorului economic;
    b) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în materie de infracţiuni la regimul silvic, prin care instanţa a dispus atragerea răspunderii penale a operatorului economic conform dispoziţiilor Codului de procedură penală;
    c) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de retragere a certificatului de atestare;
    d) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi art. 13 cuprinde informaţii false sau neconforme cu documentul original;
    e) dacă operatorul economic nu şi-a îndeplinit obligaţia privind revizuirea ca urmare a schimbării condiţiilor în baza cărora a fost atestat iniţial;
    f) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei;
    g) în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;
    h) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entităţii din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare;
    i) dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancţiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entităţii din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare."

    9. La articolul 21, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).
(4) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociaţi aceleaşi persoane care au avut calitatea de administratori/asociaţi la operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i)."

    10. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Perioada de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare prevăzută la alin. (3) şi (4) curge de la data aplicării sancţiunii de către comisie, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată în cazul contestării sancţiunii în instanţă.
(6) Comisia notifică garda forestieră competentă teritorial cu privire la retragerea certificatului de atestare/reatestare pentru un operator economic, care ia măsura ridicării acestuia şi predării către comisie."

    11. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Ocoalele silvice au obligaţia de a verifica valabilitatea certificatului de atestare/reatestare înainte de a emite autorizaţia de exploatare."

    12. Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 24 martie 2020.
    Nr. 485.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    COMPONENŢA
    Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia │
│crt.│prenumele │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│1. │Ion Anghel │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Teodor │Ministerul │
│2. │Dulceaţă │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│3. │Dan Achim │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│4. │Dănuţ Iacob │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Cristina Elena│Ministerul │
│5. │Dumitrescu │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Gheorghiţă │Ministerul │
│6. │Gheorghe │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │George │Ministerul │
│7. │Constantinescu│Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Călin Mihai │Ministerul │
│8. │Popa │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Bogdan Dan │Regia Naţională a │
│9. │Boghian │Pădurilor - │
│ │ │Romsilva │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│10. │Ciprian │Patronală a │
│ │Dumitru Muscă │Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│11. │Cristian │Patronală a │
│ │Bălănescu │Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│12. │Tudor Butnariu│Administratorilor │
│ │ │de Păduri din │
│ │ │România - AAP │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│13. │Dorel Fechete │Administratorilor │
│ │ │de Păduri din │
│ │ │România - AAP │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    COMPONENŢA
    secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia │
│crt.│prenumele │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│1 │Monica │Ministerul Mediului, │
│ │Popescu │Apelor şi Pădurilor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Alexandru │Ministerul Mediului, │
│2. │Lucian │Apelor şi Pădurilor │
│ │Arăboaei │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│3. │Marius │Ministerul Mediului, │
│ │Cojoacă │Apelor şi Pădurilor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Sebi │Ministerul Mediului, │
│4. │Sebastian │Apelor şi Pădurilor │
│ │Constantin│ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│5. │Cristian │Ministerul Mediului, │
│ │Macău │Apelor şi Pădurilor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Florin │Regia Naţională a │
│6. │Sorinel │Pădurilor - Romsilva │
│ │Rădulescu │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Cristian │Asociaţia Patronală a │
│7. │Bădăluţă │Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Cosmin │Asociaţia Patronală a │
│8. │Mişu Taşcu│Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
└────┴──────────┴──────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016