Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 476/C din 1 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 476/C din 1 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2021
    Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) teza finală din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia prevăzută de lege este îndeplinită şi în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul ori soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere deţine/deţin o locuinţă proprietate personală într-o localitate situată la o distanţă mai mare de unitate decât cea în care se află locuinţa care face obiectul închirierii şi pentru care se solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei."

    2. Articolul 2 se abrogă.
    3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) La verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuinţa corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenţei dependinţelor, dotărilor şi utilităţilor necesare pentru satisfacerea cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii."

    4. La articolul 5, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (4), comisia stabilită la alin. (2) verifică dacă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare nu exista fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunţuri imobiliare şi a publicaţiilor de specialitate, putând solicita informaţii suplimentare în acest sens autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia se află unitatea ori agenţiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existenţa sau, după caz, inexistenţa fondului locativ corespunzător se stabileşte, la momentul încheierii contractului, prin raportare la ofertele de închiriere a unor locuinţe cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existenţa sau inexistenţa unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declaraţiei prevăzute la art. 1 alin. (5)."

    5. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Alocarea la plată şi încetarea plăţii compensaţiei lunare a chiriei pentru directorii din sistemul administraţiei penitenciare şi directorii generali adjuncţi se fac prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, iar în cazul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite."

    6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazurile prevăzute la art. 12 lit. d), h) şi i), încetarea plăţii compensaţiei lunare pentru chirie operează de drept, fără a mai fi necesară emiterea actului administrativ."

    7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La stabilirea compensaţiei lunare a chiriei prevăzute la alin. (1) se vor avea în vedere valoarea construcţiei cu destinaţia de locuinţă, inclusiv suprafaţa de teren reprezentând amprenta la sol a locuinţei, precum şi cotele-părţi de proprietate comună aferente locuinţei şi drumului de acces, după caz."

    8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) În cazul achiziţiei unei unităţi locative care cuprinde pe lângă locuinţă şi o altă suprafaţă de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a acesteia ori cotele-părţi de proprietate comună aferente locuinţei şi drumului de acces, după caz, precum şi eventuale alte construcţii care nu au destinaţie de locuinţă, în contractul de vânzare-cumpărare sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate se menţionează, în mod distinct: preţul de achiziţie al locuinţei, al terenului şi al eventualelor construcţii care nu au destinaţie de locuinţă.
    (2) Preţul de achiziţie al terenului poate fi evidenţiat prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) prin menţionarea sumei totale corespunzătoare întregii suprafeţe;
    b) prin indicarea preţului unitar pe m^2 de teren;
    c) prin menţionarea sumei plătite pentru suprafaţa de teren, alta decât cea reprezentând amprenta la sol a locuinţei ori cotele-părţi de proprietate comună aferente locuinţei şi drumului de acces.
    (3) În cazul contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se asigură prin încheierea, în condiţiile legii, a unui act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în care se menţionează în mod distinct: preţul de achiziţie al locuinţei, al terenului şi al eventualelor construcţii care nu au destinaţie de locuinţă.
    (4) Dacă din motive justificate nu se poate încheia un act adiţional potrivit prevederilor alin. (3), preţul de achiziţie al terenului poate fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
    (5) Prin amprenta la sol a clădirii se înţelege suprafaţa de teren pe care este construită locuinţa, la nivelul parterului.
    (6) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) şi (4) atrage respingerea cererii de plată a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (1), fracţiunea din rata lunară care va face obiectul decontării se determină astfel:
    a) se scade valoarea avansului din suma ce se are în vedere potrivit art. 15 alin. (2^1) şi se stabileşte valoarea în raport cu care se calculează fracţiunea de rată;
    b) se stabileşte cât reprezintă procentual valoarea de la lit. a) în raport cu valoarea totală a creditului contractat de poliţistul de penitenciare. Procentul obţinut se calculează prin rotunjire matematică cu două zecimale;
    c) procentul rezultat se aplică asupra ratei lunare stabilite conform scadenţarului de plată, iar valoarea astfel rezultată reprezintă valoarea decontată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 1 alin. (1).
    (8) Valoarea procentului prevăzut la alin. (7) se stabileşte de către structura de resurse umane şi structura economico-administrativă şi se menţionează în actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la art. 15 alin. (1)."

    9. La articolul 19 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) extras de carte funciară, în copie, care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului achiziţionat/dovada notării în cartea funciară a vânzării făcută, cu rezerva dreptului de proprietate, în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei în care vânzătorul îşi rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a preţului"

    10. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Comisia stabilită la art. 5, alin. (2) verifică dacă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare nu există fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunţuri imobiliare şi a publicaţiilor de specialitate, putând solicita informaţii suplimentare în acest sens autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia se află unitatea ori agenţiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existenţa sau, după caz, inexistenţa fondului locativ corespunzător se stabileşte prin raportare la ofertele de vânzare, la momentul achiziţiei, a unor locuinţe cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existenţa sau inexistenţa unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declaraţiei prevăzute la art. 1 alin. (5)."

    11. La anexa nr. 10 - declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a soţului/soţiei sau a copilului major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ............................., alta decât locuinţa pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe."    ART. II
    (1) Poliţiştii de penitenciare care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, au încheiat contracte de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate şi care se încadrează în ipoteza prevăzută la art. 16^1 alin. (1) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, au obligaţia de a depune documentaţia prevăzută la art. 16^1 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent dacă cererile de acordare a compensaţiei pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată au fost soluţionate sau nu până la această dată.
    (2) Unitatea angajatoare reanalizează situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) în raport cu noile documente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, şi, în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi de Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, emite actele administrative de alocare sau, după caz, de realocare la plată începând cu data depunerii cererii iniţiale.“

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Stelian-Cristian Ion

    Bucureşti, 1 februarie 2021.
    Nr. 476/C.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016