Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.738 din 20 iulie 2020  privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.738 din 20 iulie 2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional "Şcoala de acasă"

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 814 din 3 septembrie 2020
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. 045/DGMRP din 20.05.2020;
    – prevederile art. 4 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
    – art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1, 2 şi art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2020 privind aprobarea Programului naţional „Şcoala de acasă“ şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;
    – art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional „Şcoala de acasă“ pentru: elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

    ART. 2
    De prevederile prezentului ordin beneficiază şi elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru această categorie de beneficiari se alocă un număr de 20.495 de bucăţi/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250.000 de bucăţi prevăzut la art. 1.

    ART. 3
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării repartizează dispozitivele electronice cu conexiune la internet judeţelor/municipiului Bucureşti, în baza fundamentării necesarului, la nivel naţional, de către inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

    ART. 4
    (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi al municipiului Bucureşti se constituie o comisie de implementare a programului formată din 3-5 membri, desemnaţi prin decizie a inspectorului şcolar general.
    (2) Comisia menţionată la alin. (1) elaborează procedura de lucru prin care se stabilesc detaliile selecţiei beneficiarilor programului, modalităţile de distribuire şi gestionare, aplicabilă la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi al unităţilor de învăţământ.
    (3) După repartizarea de către comisiile de la nivelul inspectoratelor şcolare prevăzute la alin. (2), în baza unui proces-verbal de predare-primire, dispozitivele vor fi înregistrate în inventarul unităţii de învăţământ.

    ART. 5
    Se aprobă criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional „Şcoala de acasă“, astfel:
    1. criteriile generale pentru selecţia primară a beneficiarilor programului sunt:
    a) elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi cu frecvenţă (clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ de stat;
    b) elevii proveniţi din medii defavorizate;

    2. suplimentar, criteriile specifice pentru selecţia beneficiarilor programului sunt:
    a) elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
    b) elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
    c) elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.


    ART. 6
    (1) Distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către beneficiarii programului se va realiza în baza unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, potrivit căreia familia sau potenţialul beneficiar, după caz, nu deţine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
    (2) Unitatea de învăţământ va încheia cu părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.
    (3) Durata contractului de comodat este de un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învăţământ respectivă.
    (4) Modelul-cadru al contractului de comodat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ vor monitoriza activităţile aferente Programului naţional „Şcoala de acasă“, vor colecta datele necesare feedbackului şi vor realiza evaluarea programului la nivel regional şi local, transmiţând, în acest sens, date şi informaţii, prin intermediul Sistemului informatic integrat al învăţământului din România, către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 8
    Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de către beneficiarii dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, precum şi de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 20 iulie 2020.
    Nr. 4.738.
    ANEXA 1

    CONTRACT DE COMODAT
    I. Părţile
    Unitatea de învăţământ ........................................................, cu sediul în ............................, reprezentată de ..........................., în calitate de comodant,
    şi
    Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în ............................., reprezentat/reprezentată de ............................., în calitate de comodatar,
    au convenit la încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului constă în darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet, prevăzut de Programul naţional „Şcoala de acasă“, cu seria .......... nr. ..............^1.
    ^1 Se va completa cu datele de identificare ale fiecărui dispozitiv electronic.


    ART. 2
    Predarea-primirea obiectului comodatului se va realiza în baza unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe propria răspundere a comodatarului (părinte/tutore legal sau elev, dacă este major), potrivit căreia familia sau potenţialul beneficiar al programului, după caz, nu deţine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.


    III. Durata contractului
    ART. 3
    Durata contractului este de 1 (un) an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învăţământ respectivă.

    ART. 4
    În cazul în care elevul care beneficiază de obiectul comodatului se transferă la o altă unitate de învăţământ sau nu mai este înmatriculat la unitatea de învăţământ de la care a beneficiat de dispozitivul electronic cu conexiune la internet, va preda dispozitivul unităţii şcolare de la care l-a primit.


    IV. Obligaţiile comodatarului
    ART. 5
    Comodatarul se obligă:
    a) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosinţă gratuită ca un bun proprietar;
    b) să întrebuinţeze bunul numai pentru destinaţia determinată prin natura lui;
    c) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;
    d) să nu încredinţeze bunul cu orice titlu unei terţe persoane;
    e) să restituie bunul la scadenţă în natura sa specifică.    V. Răspunderea comodatarului
    ART. 6
    Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului, dacă nu se dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.


    VI. Obligaţiile comodantului
    ART. 7
    Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
    a) să cedeze dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului şi să nu îl împiedice pe comodatar să folosească bunul până la termenul stabilit;
    b) să nu solicite bunul înainte de trecerea termenului convenit sau, în lipsă de convenţie, înainte de a fi servit la trebuinţa pentru care s-a dat cu împrumut;
    c) să suporte prejudiciul suferit de comodatar dacă avea cunoştinţă de vicii ascunse ale bunului împrumutat şi de care nu l-a prevenit pe comodatar.    VII. Drepturile comodatarului şi comodantului
    ART. 8
    Dreptul comodatarului constă în asigurarea de către comodant a folosinţei bunului pe toată durata contractului.

    ART. 9
    Drepturile comodantului sunt:
    a) să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu îşi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract;
    b) poate cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract atunci când comodatarul, ca urmare a mobilităţii, se transferă la o altă unitate de învăţământ sau nu mai este înmatriculat la unitatea şcolară de la care a beneficiat de obiectul prezentului contract.    VIII. Forţa majoră
    ART. 10
    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forţa majoră, aşa cum sunt definite în lege.

    ART. 11
    Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

    ART. 12
    Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.


    IX. Soluţionarea litigiilor
    ART. 13
    Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

    ART. 14
    În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun competente din România.


    X. Clauze finale
    ART. 15
    Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului civil, precum şi celelalte reglementări în vigoare în materie.

    ART. 16
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..........., în 2 (două) exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.


    Comodant,
    ...................
    Comodatar,
    ..................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016