Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 470 din 30 martie 2021  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 470 din 30 martie 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 107 şi 125 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 70.332 din data de 24.03.2021,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2020 de asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale.

    ART. 4
    Prin excepţie de la art. 3, în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în cadrul asocierii fără personalitate juridică începând cu anul 2021.

    ART. 5
    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 30 martie 2021.
    Nr. 470.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică
    şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, cod 14.13.01.13/2i
    I. Depunerea declaraţiei
    1. Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:
    a) activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    c) activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
    e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
    f) activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit.

    2. Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:
    a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabilii care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;
    b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.
    Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociaţii aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

    3. Termenul de depunere a declaraţiei
    Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:
    a) până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. 1 lit. a)-e);
    b) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. f);
    c) în anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei este 15 aprilie 2021 inclusiv.


    4. Organul fiscal central competent
    4.1. Declaraţia se depune în două exemplare astfel:
    a) originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;
    b) copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

    4.2. Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice transmite o copie a declaraţiei fiecărui membru asociat.

    5. Modul de depunere a declaraţiei
    5.1. Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.
    5.2. Declaraţia se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    5.3. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.
    5.4. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
    5.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

    6. Utilizarea declaraţiei
    6.1. Se utilizează pentru declararea veniturilor realizate/ pierderii înregistrate la nivelul asocierii, precum şi pentru distribuţia venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociaţi, aferent(e) anului anterior celui de depunere a declaraţiei sau anului în curs, după caz.
    6.2. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.
    6.3. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.
    6.4. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    6.5. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:
    a) persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, în funcţie de cota de participare, venitului net anual din activităţi independente;
    b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit, în funcţie de cota de participare, în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.    II. Completarea declaraţiei
    7. Perioada de raportare
    În rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).

    8. „Declaraţie rectificativă“ - Ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior, se completează şi se depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop. Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice transmite o copie a declaraţiei rectificative fiecărui membru asociat.
    9. Secţiunea I „Date de identificare a asocierii“
    9.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.

    9.2. În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea asocierii.
    9.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

    10. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată“
    10.1. Punctul 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit, după caz: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, piscicultură, silvicultură.
    10.2. Punctul 2 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: asociere fără personalitate juridică, entitate supusă regimului transparenţei fiscale, modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii.
    10.2.1. Căsuţa „Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică constituite între persoane fizice.
    10.2.2. Căsuţa „Entitate supusă regimului transparenţei fiscale“ se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.
    10.2.3. Căsuţa „Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii“ se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.

    10.3. Punctul 3 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real sau pe bază de normă de venit, după caz.
    Atenţie: Căsuţa „normă de venit“ se bifează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.

    10.4. Punctul 4 „Număr asociaţi“ - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
    10.5. Punctul 5 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
    10.6. Punctul 6 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    10.7. Punctul 7 „Contractul de asociere“ - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
    10.8. Punctul 8 „Documentul de autorizare“ - se înscriu, dacă este cazul, numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.
    10.9. Punctele 9 şi 10 „Data începerii/încetării activităţii“ - se înscriu data începerii, respectiv data încetării activităţii, conform contractului de asociere.
    Rubricile de la punctele 9 şi 10 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    11. Secţiunea III „Date privind venitul net/venitul net anual impozabil“
    Rândul 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activităţile desfăşurate de asociere atât din activitatea de bază, cât şi din cele adiacente acesteia.
    Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.
    Rândul 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.
    În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile şi cheltuielile se cumulează.
    Rândul 3 „Venit net (rd. 1 – rd. 2)/Venit net anual impozabil“ - se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.
    În cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, la rândul 3 se înscrie totalul sumelor de la coloana 7 „Venit net anual impozabil“ din anexa/anexele la declaraţie. În situaţia în care asocierea desfăşoară activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, pe raza mai multor judeţe, se completează câte o anexă pentru fiecare judeţ. În această situaţie venitul net anual impozabil la nivelul asocierii se determină prin însumarea venitului net anual impozabil determinat la nivelul fiecărui judeţ.
    Rândul 4 „Pierdere fiscală (rd. 2 – rd. 1)“ - se înscrie diferenţa dintre cheltuielile aferente deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.
    Rândul nu se completează în cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.

    12. Secţiunea IV „Date de identificare a responsabilului asocierii“
    12.1. Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
    12.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    12.3. În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.
    12.4. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele responsabilului asocierii.
    12.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

    13. Secţiunea V „Distribuţia venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociaţi“
    Coloana 1 „Nume şi prenume/denumire asociat“ - se înscriu numele şi prenumele/denumirea asociaţilor, conform contractului de asociere.
    Coloana 2 „Cod de identificare fiscală“ - se înscriu pentru fiecare asociat, după caz:
    - codul numeric personal;
    – numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale;
    – codul de înregistrare fiscală al asociatului, entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică.

    Coloana 3 „Domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal al asociatului.
    Coloana 4 „Cota de distribuire a venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii la nivelul asocierii“ - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere. În cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit se înscrie cota de distribuire din venitul net anual impozabil calculat la nivelul asocierii care revine fiecărui membru asociat.
    Coloana 5 „Venit net/venit net anual impozabil distribuit“:
    a) se înscrie, pentru fiecare asociat, venitul net distribuit conform cotelor procentuale de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere;
    b) în cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit se înscrie, pentru fiecare asociat, venitul net anual impozabil care îi revine din venitul net anual impozabil calculat la nivelul asocierii, corespunzător cotei de distribuire.

    Coloana 6 „Pierdere distribuită“ - se înscrie, pentru fiecare asociat, pierderea distribuită conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.
    Coloana nu se completează în cazul veniturilor din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.

    14. Anexa nr. .... privind calcularea venitului net anual impozabil din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică
    14.1. Anexa se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
    a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum şi prelucrarea, procesarea şi valorificarea lor în stare naturală;
    b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
    c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

    14.2. Se completează câte o anexă pentru fiecare judeţ cu datele referitoare la activitatea desfăşurată, care se ataşează la declaraţie.
    14.3. Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile, la nivelul asocierii, în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Plafon neimpozabil │
│ │ │(suprafeţele şi │
│Nr. │ │numărul de animale/ │
│crt.│Categoria │familii de albine, │
│ │ │pentru care nu există│
│ │ │obligaţia depunerii │
│ │ │declaraţiei) │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│I. │Produse │Suprafaţă │
│ │vegetale │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1 │Cereale │până la 2 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2 │Plante │până la 2 ha inclusiv│
│ │oleaginoase│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3 │Cartof │până la 2 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│4 │Sfeclă de │până la 2 ha inclusiv│
│ │zahăr │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│5 │Tutun │până la 1 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│6 │Hamei pe │până la 2 ha inclusiv│
│ │rod │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7 │Legume în │până la 0,5 ha │
│ │câmp │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Legume în │până la 0,2 ha │
│8 │spaţii │inclusiv │
│ │protejate │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Leguminoase│până la 1,5 ha │
│9 │pentru │inclusiv │
│ │boabe │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│10 │Pomi pe rod│până la 1,5 ha │
│ │ │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│11 │Vie pe rod │până la 1 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│12 │Arbuşti │până la 1 ha inclusiv│
│ │fructiferi │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Flori şi │până la 0,3 ha │
│13 │plante │inclusiv │
│ │ornamentale│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Plante │ │
│14 │medicinale │până la 2 ha inclusiv│
│ │şi │ │
│ │aromatice │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│15 │Căpşun │până la 1,0 ha │
│ │ │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│II. │Animale │Număr capete/număr de│
│ │ │familii de albine │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1 │Vaci │până la 2 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2 │Bivoliţe │până la 2 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3 │Oi │până la 50 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│4 │Capre │până la 25 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Porci │ │
│5 │pentru │până la 6 inclusiv │
│ │îngrăşat │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│6 │Albine │până la 75 de familii│
│ │ │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7 │Păsări de │până la 100 inclusiv │
│ │curte │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘    14.4. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.
    14.5. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    14.6. Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    14.7. Completarea anexei
    14.7.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.

    14.7.2. Date pentru stabilirea venitului net anual impozabil din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit
    14.7.2.1. Se completează câte o anexă pentru fiecare judeţ.
    14.7.2.2. Activitatea desfăşurată la nivelul judeţului.... - se înscrie denumirea judeţului pe raza căruia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine.
    14.7.2.3. Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în judeţe diferite vor opta pentru stabilirea judeţului sau judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ corespunzătoare judeţului în raza căruia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care asocierea va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către asociatul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine.
    De exemplu, o asociere care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în judeţul A, 2,9 ha în judeţul B şi 3,35 ha în judeţul C a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru judeţul A şi judeţul C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opţiunii asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, astfel: 0,75 ha în judeţul A + 1,25 ha în judeţul C. Venitul net anual impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare judeţului B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare judeţului C.

    14.7.2.4. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii.
    14.7.2.5. Tabelul „Produse vegetale“
    Coloana 2 „Total suprafaţă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare judeţ.
    Coloana 3 „Suprafaţă neimpozabilă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa neimpozabilă (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe.
    Coloana 4 „Suprafaţă impozabilă“ - se înscrie suprafaţa impozabilă reprezentând diferenţa dintre totalul suprafeţei şi suprafaţa neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la coloana 2 „Total suprafaţă“ şi datele înscrise la coloana 3 „Suprafaţă neimpozabilă“.
    Coloana 5 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare judeţului.
    Coloana 6 „Norma de venit redusă“ - se completează în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Norma de venit redusă se calculează potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    Coloana 7 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil, stabilit după cum urmează:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Suprafaţa impozabilă“ şi suma înscrisă la coloana 6 „Norma de venit redusă“ din tabelul „Produse vegetale“;
    b) pentru celelalte situaţii se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Suprafaţa impozabilă“ şi suma înscrisă la coloana 5 „Norma de venit“ din tabelul „Produse vegetale“.


    14.7.2.6. Tabelul „Animale“
    Coloana 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare judeţ.
    Coloana 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“ - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile.
    Coloana 4 „Număr total capete animale/familii de albine impozabil“ - se înscrie diferenţa dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine şi numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile, respectiv dintre datele înscrise la coloana 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ şi datele înscrise la coloana 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“.
    Coloana 5 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare judeţului.
    Coloana 6 „Norma de venit redusă“ - se completează în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, norma de venit redusă se calculează potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    Coloana 7 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil, stabilit după cum urmează:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ şi suma înscrisă la coloana 6 „Norma de venit redusă“ din tabelul „Animale“;
    b) pentru celelalte situaţii se completează suma stabilită ca produs între suma înscrisă la coloana 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ şi suma înscrisă la coloana 5 „Norma de venit“ din tabelul „Animale“.    14.7.3. Suprafeţele destinate producţiei vegetale/Capetele de animale/Familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/capetelor de animal/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
    14.7.4. În cazul asocierilor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, asociatul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.    ANEXA 3

    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
    a) Denumire: „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“ (formularul 204)
    1. Cod: cod 14.13.01.13/2i
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire/editare:
    - se tipăreşte pe ambele feţe;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la:
    - declararea veniturilor realizate/pierderii înregistrate la nivelul asocierii fără personalitate juridică/entităţii supuse regimului transparenţei fiscale;
    – distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi, aferent(e) anului anterior celui de depunere a declaraţiei, în cazul veniturilor din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, piscicultură, silvicultură, activităţi agricole, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    – distribuţia venitului net anual impozabil, aferent anului în curs, în cazul veniturilor din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit.

    6. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
    7. Circulă:
    - în format electronic la organul fiscal central competent; sau
    – în format hârtie, în două exemplare, semnate potrivit legii, din care un exemplar la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice şi un exemplar la organul fiscal central competent.

    8. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică/entităţii supuse regimului transparenţei fiscale.

    b) Denumire: „Anexa nr. ... privind calcularea venitului net anual impozabil din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică“ (anexă la formularul 204)
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire/editare:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează de către asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice.
    6. Circulă:
    - originalul, împreună cu formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, la organul fiscal definit prin ordin;
    – copia, la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

    7. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016