Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.667 din 6 iulie 2020  pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.667 din 6 iulie 2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 593 din 7 iulie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020;
    – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.549/2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 şi 945 bis din 26 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul I, subpunctele 12)-25) vor avea următorul cuprins:
    "12) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar:
    a) înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea şi avizarea dosarelor de înscriere a candidaţilor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului;
    Perioada: 9-16 iulie 2020
    NOTĂ:
    CADRELE DIDACTICE TITULARE A CĂROR REDUCERE DE ACTIVITATE SE CONSTATĂ PÂNĂ LA DATA DE 8 IULIE 2020 POT DEPUNE, ÎN PERIOADA 9-16 IULIE 2020, CERERI ÎN VEDEREA SOLUŢIONĂRII REDUCERII DE ACTIVITATE, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE.
    B) AFIŞAREA, PE SITE-UL INSPECTORATELOR ŞCOLARE, A DATELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2020, ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL INFORMATIC;
    TERMEN: 17 IULIE 2020
    C) VERIFICAREA ŞI, DUPĂ CAZ, CORECTAREA, ÎN SISTEMUL INFORMATIC, A UNOR DATE DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR;
    D) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR, A PROBELOR ORALE/INTENSIV/BILINGV;
    PERIOADA: 17-21 IULIE 2020
    NotE:
    1) În perioada 17-21 iulie 2020 pot susţine probe orale/intensiv/bilingv şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.
    2) Candidaţii care observă erori în datele de înscriere afişate informează, în scris, prin poştă electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00.
    e) afişarea pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare a:
    (i) listei candidaţilor înscrişi;
    (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul naţional, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 62 alin. (13) din metodologie, şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
    (iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv;
    Termen: 22 iulie 2020
    f) desfăşurarea probei scrise;
    Termen: 29 iulie 2020
    g) comunicarea rezultatelor iniţiale;
    Termen: 4 august 2020
    h) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;
    Perioada: 4-5 august 2020
    NOTĂ:
    Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 12,00, în data de 5 august 2020, situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.
    i) soluţionarea contestaţiilor;
    Perioada: 5-10 august 2020
    j) comunicarea rezultatelor finale;
    Termen: 11 august 2020
    k) înregistrarea cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, diferit de cel în care au susţinut proba scrisă:
    (i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele şcolare din judeţele/municipiul Bucureşti în care aceştia doresc repartizarea;
    (ii) transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele şcolare din judeţele/municipiul Bucureşti în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;
    Perioada: 6-7 august 2020
    l) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din metodologie;
    Termen: 12 august 2020
    m) repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
    Termen: 13 august 2020
    n) şedinţă de repartizare, în ordine, conform prevederilor metodologiei, a:
    (i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri în perioada de înscriere la concursul naţional, sesiunea 2020, şi a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare pentru completarea normei didactice;
    (ii) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 şi a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată din etapele anterioare, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
    (iii) candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, şi a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
    Termen: 14 august 2020
    o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după organizarea concursului naţional, sesiunea 2020;
    Termen: 14 august 2020
    p) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 14-21 august 2020
13) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din metodologie, care se menţine în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din metodologie:
    a) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 80 şi 81 din metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din metodologie, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
    Termen: 14 august 2020
    b) emiterea şi comunicarea deciziilor.
    Perioada: 14-28 august 2020
14) Detaşarea în interesul învăţământului:
    a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
    Până la data de 17 august 2020
    b) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, a cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din metodologie, precum şi a cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul şcolar 2020-2021, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după etapa de detaşare în interesul învăţământului.
    Termen: 18 august 2020
15) Soluţionarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată în etapele anterioare:
    a) înregistrarea la inspectoratele şcolare a cererilor cadrelor didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;
    Până la data de 17 august 2020
    b) organizarea şi desfăşurarea, la nivelul inspectoratului, a probelor orale/intensiv/bilingv şcolar şi comunicarea rezultatelor;
    Perioada: 17-18 august 2020
    c) soluţionarea în şedinţă de repartizare, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:
    (i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
    (ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
    (iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
    (iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din metodologie;
    Termen: 19 august 2020
    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 20-28 august 2020
    NOTĂ:
    ÎNCEPÂND CU DATA DE 19 AUGUST 2020 ŞI DUPĂ ÎNCEPEREA CURSURILOR, PRIORITATE LA OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, ÎN TOATE ETAPELE ŞI ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE, AU, ÎN ORDINE, CADRELE DIDACTICE TITULARE CU REDUCEREA DE ACTIVITATE NESOLUŢIONATĂ, CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI CARE SOLICITĂ COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ŞI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, CONFORM PREVEDERILOR ART. 61 DIN METODOLOGIE.
16) DETAŞAREA LA CERERE:
    A) ÎNREGISTRAREA LA INSPECTORATELE ŞCOLARE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE, PENTRU CONTINUITATE LA DETAŞAREA LA CERERE, RESPECTIV DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SAU CONCURS SPECIFIC; VERIFICAREA ŞI AVIZAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR DE CĂTRE COMISIA JUDEŢEANĂ/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI;
    PERIOADA: 9-16 IULIE 2020
    Notă:
    În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.
    b) afişarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare;
    Termen: 17 iulie 2020
    c) înregistrarea la inspectoratele şcolare a contestaţiilor privind punctajele acordate;
    Perioada: 17-20 iulie 2020
    NOTĂ:
    CONTESTAŢIILE POT FI TRANSMISE ŞI PRIN POŞTĂ ELECTRONICĂ PÂNĂ LA ORA 16,00, ÎN DATA DE 20 IULIE 2020, SITUAŢIE ÎN CARE CADRUL DIDACTIC ANEXEAZĂ LA CONTESTAŢIA TRANSMISĂ ŞI CARTEA/BULETINUL/ ADEVERINŢA DE IDENTITATE. NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE SE COMUNICĂ CADRELOR DIDACTICE PRIN POŞTĂ ELECTRONICĂ ŞI PRIN AFIŞARE PE SITEUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR.
    D) SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA PUNCTAJE;
    TERMEN: 21 IULIE 2020
    E) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR, A PROBELOR ORALE/INTENSIV/BILINGV ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR;
    PERIOADA: 17-21 IULIE 2020
    F) SOLUŢIONAREA ÎN ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE, CONFORM PREVEDERILOR METODOLOGIEI, ÎN ORDINE, A:
    (I) CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ A CADRELOR DIDACTICE TITULARE;
    (II) CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI;
    (III) CERERILOR CADRELOR DIDACTICE TITULARE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER SAU DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ;
    (IV) CERERILOR CADRELOR DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, CONFORM PREVEDERILOR ART. 61 DIN METODOLOGIE;
    (V) SOLICITĂRILOR PENTRU DETAŞARE LA CERERE PRIN CONTINUITATE;
    (VI) SOLICITĂRILOR PENTRU DETAŞARE LA CERERE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A NOTELOR ŞI REACTUALIZAREA LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR;
     TERMEN: 20 AUGUST 2020
    (VII) SOLICITĂRILOR PENTRU DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR;
        TERMEN: 24 AUGUST 2020
    G) REACTUALIZAREA LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CA URMARE A SOLUŢIONĂRII DETAŞĂRILOR LA CERERE;
    TERMEN: 24 AUGUST 2020
    H) EMITEREA ŞI COMUNICAREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ.
    PERIOADA: 27-28 AUGUST 2020
17) REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN NOTA 7 (ŞAPTE) LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAŢIONAL, SESIUNEA 2020:
    A) REPARTIZAREA ÎN ŞEDINŢĂ, CONFORM PREVEDERILOR METODOLOGIEI, ÎN ORDINE, A:
    (I) CADRELOR DIDACTICE TITULARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ;
    (II) CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ;
    (III) CADRELOR DIDACTICE TITULARE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER SAU DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ;
    (IV) CADRELOR DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ CONFORM PREVEDERILOR ART. 61 DIN METODOLOGIE;
    (v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte), în condiţiile prevăzute la art. 61 şi 85 din metodologie;
    Perioada: 20-21 august 2020
    b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
    Termen: 24 august 2020
    c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 25-28 august 2020
18) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie:
    a) stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;
    Perioada: 20-21 august 2020
    b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare;
    Termen: 24 august 2020
    c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;
    Perioada: 25-26 august 2020
    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020.
    Perioada: 27-28 august 2020
19) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie:
    a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020;
    Termen: 17 august 2020
    b) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
    Perioada: 25-26 august 2020
    c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 26-28 august 2020
20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, pe perioadă determinată:
    a) înregistrarea la inspectoratele şcolare a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
    Perioada: 9-16 iulie 2020
    NOTĂ:
    ÎN MOD EXCEPŢIONAL, CANDIDAŢII CARE NU AU DEPUS CERERI PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021, ÎN PERIOADA 9-16 IULIE 2020, POT DEPUNE CERERI ÎN DATA DE 17 AUGUST 2020.
    B) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR, A PROBELOR ORALE/INTENSIV/BILINGV ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR;
    PERIOADA: 22-23 IULIE 2020
    C) REPARTIZAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR, A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE, CONFORM PREVEDERILOR ART. 90 DIN METODOLOGIE ŞI REACTUALIZAREA LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR;
    D) EMITEREA ŞI COMUNICAREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ.
    PERIOADA: 26-28 AUGUST 2020
21) ATRIBUIREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE, ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA:
    A) ÎNREGISTRAREA DOSARELOR PENTRU ÎNCADRARE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI LA INSPECTORATELE ŞCOLARE;
    ZILELE: 28 ŞI 31 AUGUST 2020
    B) ATRIBUIREA ORELOR NEOCUPATE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PRIN DECIZIE A DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ACORDAREA AVIZULUI PENTRU ÎNCADRARE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DIN ALTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PERSONALULUI DIDACTIC ASOCIAT ŞI PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT ŞI DEPUNEREA/TRANSMITEREA ACESTUIA LA INSPECTORATELE ŞCOLARE;
    TERMEN: 1 SEPTEMBRIE 2020
    C) TRANSMITEREA LA INSPECTORATELE ŞCOLARE A:
    (I) LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR COMPLETE ŞI INCOMPLETE RĂMASE NEOCUPATE;
    (II) LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR OCUPATE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA, PRECUM ŞI A LISTEI POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR COMPLETE ŞI INCOMPLETE RĂMASE NEOCUPATE DIN CAUZA NEPREZENTĂRII LA POST A CANDIDAŢILOR REPARTIZAŢI ÎN ETAPELE ANTERIOARE;
    D) ATRIBUIREA ORELOR NEOCUPATE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA NIVELUL UNITĂŢII;
    E) ACORDAREA AVIZULUI PENTRU ÎNCADRARE ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN ALTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DEPUNEREA/TRANSMITEREA ACESTUI AVIZ LA INSPECTORATELE ŞCOLARE;
    PERIOADA: 1-2 SEPTEMBRIE 2020
    F) EMITEREA ŞI COMUNICAREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ.
    PERIOADA: 2-4 SEPTEMBRIE 2020
22) ORGANIZAREA LA NIVELUL JUDEŢULUI/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR:
    A) DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOSARELOR ŞI REVIZUIREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE;
    PERIOADA: 26-27 AUGUST 2020
    B) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR A PROBELOR ORALE/INTENSIV/BILINGV ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR;
    ZILELE: 28 ŞI 31 AUGUST 2020
    C) DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR;
    TERMEN: 1 SEPTEMBRIE 2020
    D) ÎNREGISTRAREA CONTESTAŢIILOR, ANALIZAREA, REZOLVAREA ACESTORA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE.
    PERIOADA: 1-3 SEPTEMBRIE 2020
23) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
    Perioada: 27-28 august 2020
    b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
    Perioada: 31 august-1 septembrie 2020
    c) înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.
    Perioada: 1-3 septembrie 2020
24) Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) din metodologie care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor;
    Termen: 2 septembrie 2020
    b) afişarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare;
    Termen: 3 septembrie 2020
    c) înregistrarea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
    Perioada: 3-4 septembrie 2020
    d) soluţionarea contestaţiilor, afişarea punctajelor finale la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detaşării la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    Termen: 7 septembrie 2020
25) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar, în ordine, după cum urmează:
    a) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie;
    b) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din metodologie;
    Perioada: 2-3 septembrie 2020
    c) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din metodologie;
    d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din metodologie;
    Perioada: 4-8 septembrie 2020
    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
    Perioada: 3-10 septembrie 2020
    NOTĂ:
    ÎN PERIOADA 31 AUGUST-4 SEPTEMBRIE 2020 SE POT EFECTUA DETAŞĂRI ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ART. 82 ALIN. (1)-(5) DIN METODOLOGIE, PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE ANTERIOR CONCURSULUI NAŢIONAL, SESIUNEA 2020, PRECUM ŞI PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR, PREVĂZUTE LA ART. 21 ALIN. (4) LIT. A) ŞI ALIN. (6) DIN METODOLOGIE, CARE AU PROMOVAT EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2020. ACESTE DETAŞĂRI NU SE CONSIDERĂ ÎN AFARA CALENDARULUI ŞI NU SE ANALIZEAZĂ ÎN CADRUL COMISIILOR PARITARE CONSTITUITE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE, IAR PENTRU ACESTE DETAŞĂRI NU ESTE NECESAR AVIZUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII."

    2. PUNCTUL II VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:
    "II. Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor şi încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar.
    Termen: 28 septembrie 2020"    ART. II
    Direcţiile generale, direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 6 iulie 2020.
    Nr. 4.667.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016