Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 457 din 3 iunie 2020  privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 457 din 3 iunie 2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 481 din 5 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv al cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care beneficiază de prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020, prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
                    Emanuel Victor Picu

    Bucureşti, 3 iunie 2020.
    Nr. 457.
    ANEXA 1

    CERERE
    Angajator ………………......……....
    CUI/CIF ………………………….....
    Cod CAEN …………………….......
    Adresa ……………………………...
    Cont IBAN ………………………….
    Deschis la ………………………….
    Telefon/Fax ………………………...
    E-mail ……………………………....
    Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ………………../Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata, …………………………, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social în localitatea ……………………, str. ………………… nr. …………, judeţul ………………/municipiul …......….., sectorul …….., în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, vă solicit decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei totale de ………. lei, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, aferent:
    - lunii ………………….. pentru un număr de …………… persoane, conform listei pe care o ataşez prezentei*);
    *) Se completează de către contribuabilii care declară lunar obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

    – lunii …………......…… din cadrul trimestrului …………… pentru un număr de ……………. persoane, conform listei pe care o ataşez prezentei**).
    **) Se completează câte un rând pentru fiecare lună din cadrul trimestrului pentru care se solicită decontarea de către contribuabilii care declară trimestrial obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie şi august din cadrul trimestrului III, se completează o singură cerere cu câte un rând pentru fiecare lună în parte).


    Menţionez că am depus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii/trimestrului pentru perioada pentru care solicit decontarea.
    Anexez copia documentului din care rezultă dovada plăţii (ordin de plată/extras de cont etc.) obligaţiilor fiscale aferente lunii/trimestrului ………………. respectiv(e).
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………………..
    Semnătura ……………………..
    Data ………………..

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative
    Subsemnatul/Subsemnata, …..................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria …. nr. …......, eliberată/eliberat de …......... la data de …..........., CNP …......................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …........................, având CUI …......., cod CAEN ……......., cu sediul social în localitatea …..................., str. ….................. nr. ….., judeţul …............../municipiul …............, sectorul ….., telefon …........., fax ….........., e-mail …............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
    1. persoanele pentru care se solicită decontarea sumei reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare*):
    *) Se va bifa în mod corespunzător de către declarant.
    [] au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    [] au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] au avut o durată a suspendării convenţiei individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat de prevederile art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;

    2. angajatorul a îndeplinit obligaţiile declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea;
    3. angajatorul nu a optat pentru aplicarea prevederilor art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
    4. angajatorul nu se află în situaţiile prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ….......
    Semnătura …..........
    Data …..........….

    ANEXA 3

    Angajator …..............
    CUI/CIF …................
    LISTA*)
    persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute
    de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin
    destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    precum şi pentru modificarea unor acte normative
         *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie şi august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).
    Luna …......./anul ...….

┌────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Numărul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │zile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │suspendare a│ │ │
│ │ │ │ │ │ │contractului│ │ │
│ │ │ │ │ │Salariul de │individual │ │ │
│ │Numele şi│Codul │Nivelul │Reşedinţa│bază brut │de muncă/ │Numărul de │ │
│Nr. │prenumele│numeric │de │(urban/ │corespunzător│convenţiei │ore efectiv│Suma │
│crt.│persoanei│personal│educaţie│rural) │locului de │individuale │lucrate***)│solicitată****)│
│ │ │ │(ISCED) │ │muncă ocupat │de muncă în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │perioada │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stării de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urgenţă/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stării de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alertă**) │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴───────────┼───────────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


       **) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor în situaţia contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidenţă a membrilor cooperatori, întocmit şi păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia convenţiilor individuale de muncă.
     ***) Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.
    ****) 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar .......…........
    Semnătura …........................
    Data …....................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016