Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 452 din 29 martie 2021  privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 452 din 29 martie 2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 326 din 31 martie 2021
    În temeiul:
    - art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori;
    – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1, literele h), i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include, după caz, şi dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, după caz, şi perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la data de 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă 0%;
i) perioada suspendării la plată a ratelor de dobândă - perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz;
    (...)
l) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată."

    2. După punctul 2.3 se introduce un nou punct, punctul 2.4, cu următorul cuprins:
    "2.4. (1) F.N.G.C.I.M.M. garantează facilităţi la creditele acordate de finanţatori următoarelor categorii de debitori:
    a) debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligaţiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii;
    b) debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ privind suspendarea obligaţiilor de plată;
    c) debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.
    (2) În cazul debitorilor de la alin. (1) lit. a) şi b), perioada de 9 luni se calculează cumulat, incluzând şi perioada de suspendare acordată în anul 2020.
    (3) În toate cazurile, perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată nu trebuie să depăşească nouă luni."

    3. Punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de creditele ipotecare sunt următoarele:
    a) au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
    d) nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată."

    4. La punctul 3.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) a transmis creditorului, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de suspendare a obligaţiilor de plată cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv şi declaraţia pe propria răspundere că se află în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea."

    5. La punctul 3.3, literele b-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) să aprobe suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni;
c) să comunice debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, respectiv cel târziu până la data de 31 martie 2021;
d) să transmită debitorului, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării complete, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării acestuia, fără încheierea de acte adiţionale, doar prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate;"

    6. Punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1. - (1) După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare şi a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. în format electronic solicitările de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie în numele şi contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
    (2) Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plată a obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz."

    7. Punctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2. - Solicitarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie în care va fi evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi, datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Punctul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.3. - În baza solicitării de emitere/reemitere a garanţiei şi a situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. va emite/reemite în favoarea creditorului o scrisoare de garanţie nouă incluzând toţi debitorii prevăzuţi la pct. 2.4 alin. (1) lit. a)-c). La data intrării în vigoare a acesteia îşi încetează valabilitatea scrisoarea de garanţie emisă în anul 2020, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La punctul 4.4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie se va calcula în lei, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie."

    10. La punctul 4.5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.5. (1) Creditorul poate solicita Fondului efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie prin transmiterea solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie, conform anexei nr. 4 la prezenta convenţie, până la data de 31 ianuarie 2022."

    11. La punctul 4.7, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) data expirării perioadei de rambursare la plată a dobânzii eşalonate conform graficelor de rambursare întocmite de creditor în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    (...)
d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani."

    12. La punctul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz."

    13. Punctul 6.1 se modifică si va avea următorul cuprins:
    "6.1. (1) Creditorul poate transmite cereri de executare pentru acei debitori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) sau (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori."

    14. La punctul 6.2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.2. (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta convenţie - Cerere de executare a Scrisorii de garanţie nr. ...., pentru următorii debitori, se transmite la F.N.G.C.I.M.M. până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei."

    15. La punctul 6.2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
(4) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 6.2 alin. (1) din prezenta convenţie."

    16. Anexele nr. 1, 3 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1- la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 29 martie 2021.
    Nr. 452.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Convenţia de garantare)
    SOLICITAREA
    de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie în baza
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi
    pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Creditorul ................................., cu sediul central în localitatea ............................., str. ...................................... nr. ......, judeţul/sectorul ................................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ......................., telefon ......................, fax ....................., e-mail ................................., reprezentat de ......................, în calitate de ......................., şi de ......................., în calitate de ...................., având cont bancar nr. ................, deschis la ........................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie/reemiterea scrisorii de garanţie în numele şi contul statului în sumă de .......................... lei, reprezentând 100% din plata obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor (sumele integrale sau soldurile acestora, după caz), precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.
    Creditorul declară că a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condiţiile respectării prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (1),(3) şi (4) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Creditor,
    Persoane autorizate

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Convenţia de garantare)
    Ministerul Finanţelor
    Prin F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Adresa: .............................................
    Elemente de identificare: ................................
    Beneficiar-creditor: .....................................
                                                    (nume şi adresă)

    SCRISOARE DE GARANŢIE
    Nr. ....... din ....................
    În temeiul pct. 4.3 din Convenţia de garantare nr. .............. a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „Convenţia de garantare“),
    ca urmare a Solicitării de emitere/reemitere a Scrisorii de garanţie nr. ................, prin care Banca/IFN ......................... (denumită în continuare „Creditor“) solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea/reemiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere de Creditor, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor, sumele integrale sau soldurile acestora, după caz, precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a dobânzilor datorate de debitorii eligibili cu datele sintetice prezentate în anexa la prezenta scrisoare, în baza contractelor de credit ipotecar care se încadrează în definiţia prevăzută la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    subscrisa Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN), în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să efectuăm plata/plăţile imediat, la prima şi simpla cerere a Creditorului, a oricărei sume solicitate la plată care nu depăşeşte un total de ................... (lei/suma maximă) ..................... (în litere), reprezentând 100% din valoarea totala a sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice şi datorate de debitorii eligibili, în cazul primirii unor cereri de executare consolidate pe Creditor, pentru fiecare dintre debitorii din portofoliu, formulată în condiţiile prevederilor art. 13 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cererea de executare transmisă de finanţator trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor si eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    Prezenta garanţie de stat intră în vigoare la data emiterii/reemiterii scrisorii de garanţie şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, potrivit pct. 4.7 din Convenţia de garantare.
    În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea de executare va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.
    Valoarea garanţiei de stat se poate modifica prin addendum, în condiţiile pct. 4.5 alin. (1) din Convenţia de garantare, în urma transmiterii Solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie a corecţiei până la data de 31 ianuarie 2022. Obligaţiile de plată se reduc corespunzător cu fiecare plată efectuată de debitori în cadrul acestei garanţii şi rămân valabil asumate până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului. Recuperarea creanţei bugetare rezultate din plata valorii/valorilor de executare a garanţiei se realizează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta scrisoare de garanţie se supune legislaţiei speciale, respectiv prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente, legislaţiei bancare şi legislaţiei privind datoria publică din România, precum şi Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    La data intrării în vigoare a acesteia îşi încetează valabilitatea Scrisoarea de garanţie nr. ............. din ............ 2020, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    F.N.G.C.I.M.M.
    Semnături autorizate

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la Convenţia de garantare)
    Cererea de executare a Scrisorii de garanţie
    nr. ..... din data de ..................
    Creditorul ........................ prin Centrala .........................., cu sediul în localitatea ........................, str. .................. nr. ......, judeţul/sectorul ........................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............................, cod unic de înregistrare ........................., telefon ....................., fax ................, e-mail ...................................., reprezentat de ............................, în calitate de .........................., şi de ............................, în calitate de .................., având cont bancar nr. ...................., deschis la .................................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. executarea Scrisorii de garanţie nr. ............... din data de ............. în valoare de ...................... pentru suma de ........... lei, ca urmare a neîndeplinirii de către un număr de ....... debitori a obligaţiilor de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plată a ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    Scrisoarea de garanţie nr. ............... din data de ................ rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată, în temeiul art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Creditor
    Persoane autorizate

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016