Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.488 din 9 iunie 2020  pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.488 din 9 iunie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 519 din 17 iunie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Procedura privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Aspectele care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pe perioada stării de alertă sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 9 iunie 2020.
    Nr. 4.488.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    ASPECTELE
    care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă
    în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a
    acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
    pe perioada stării de alertă

┌───────────────────┬────────────────────┐
│Autorizarea de │ │
│funcţionare │Acreditare │
│provizorie │ │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Resursele umane implicate (personal de │
│conducere, didactic de predare, didactic│
│auxiliar şi nedidactic) - calificarea; │
│suficienţa şi adecvarea în raport cu │
│planul de şcolarizare prognozat/realizat│
│şi cu nivelurile, filierele, │
│calificările profesionale/specializările│
│şi programele de studiu, după caz, │
│pentru care se realizează evaluarea; │
│formarea profesională continuă │
│(perfecţionarea); activitatea metodică │
│şi ştiinţifică │
├───────────────────┬────────────────────┤
│1. Situaţie │1. Situaţie │
│centralizatoare - │centralizatoare - │
│încadrarea (asumată│încadrarea (asumată │
│prin semnătură │prin semnătură │
│olografă sau │olografă sau │
│semnătură │semnătură │
│electronică a │electronică a │
│reprezentantului │reprezentantului │
│legal) privind │legal) privind │
│poziţia/postul pe │poziţia/postul pe │
│care îl va ocupa │care îl ocupă │
│fiecare persoană şi│fiecare persoană şi │
│calificarea │calificarea │
│acesteia, numărul │acesteia, numărul de│
│de ore/săptămână şi│ore/săptămână, tipul│
│tipul de contract │de contract încheiat│
│ce va fi încheiat, │şi numărul acestuia,│
│pentru nivelurile, │pentru nivelurile, │
│filierele, │filierele, │
│calificările │calificările │
│profesionale/ │profesionale/ │
│specializările şi │specializările şi │
│programele de │programele de │
│studiu, după caz, │studiu, după caz, │
│supuse autorizării │supuse acreditării │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │2. Documente privind│
│ │angajarea resurselor│
│ │umane implicate, │
│ │calificarea şi │
│ │titularizarea, după │
│ │caz (respectând │
│ │ordinea din situaţia│
│ │centralizatoare), │
│ │formarea │
│ │profesională │
│ │continuă │
│ │(perfecţionarea) şi │
│ │activitatea metodică│
│2. Documente │şi ştiinţifică - │
│privind calificarea│pentru nivelurile, │
│resurselor umane ce│filierele, │
│urmează a fi │calificările │
│implicate │profesionale/ │
│(respectând ordinea│specializările şi │
│din situaţia │programele de │
│centralizatoare) - │studiu, după caz, │
│pentru nivelurile, │supuse acreditării │
│filierele, ├────────────────────┤
│calificările/ │3. Extras EDUSAL/ │
│specializările şi │REVISAL │
│programele de ├────────────────────┤
│studiu, după caz, │4. Copie scanată a │
│supuse autorizării │deciziei de │
│ │constituire a │
│ │consiliului de │
│ │administraţie │
│ ├────────────────────┤
│ │5. Copii scanate ale│
│ │rapoartelor de │
│ │analiză prezentate │
│ │în consiliul │
│ │profesoral - pe │
│ │ultimele 12 luni │
│ │calendaristice │
│ │(exclusiv luna │
│ │curentă) │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Spaţiile deţinute - suficienţa şi │
│adecvarea în raport cu ceea ce se va │
│şcolariza/se şcolarizează │
├───────────────────┬────────────────────┤
│1. Plan de │1. Plan de │
│amplasament şi │amplasament şi │
│delimitare a │delimitare a │
│imobilului │imobilului │
├───────────────────┼────────────────────┤
│2. Releveu imobil │2. Releveu imobil │
├───────────────────┼────────────────────┤
│3. Document (asumat│3. Document (asumat │
│prin semnătură │prin semnătură │
│olografă sau │olografă sau │
│semnătură │semnătură │
│electronică a │electronică a │
│reprezentantului │reprezentantului │
│legal) privind │legal) privind modul│
│modul în care │în care fiecare │
│fiecare spaţiu/ │spaţiu/cameră/sală │
│cameră/sală va fi │este utilizat(ă) │
│utilizat(ă) │ │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │4. Vizionarea (live,│
│ │online) a spaţiilor │
│ │deţinute - spaţii de│
│ │învăţământ, │
│ │administrative şi │
│4. Vizionarea │auxiliare, după caz │
│(live) a spaţiilor ├────────────────────┤
│deţinute - spaţii │5. Extras Sistemul │
│de învăţământ, │informatic integrat │
│administrative şi │al învăţământului │
│auxiliare, după caz│din România (SIIIR) │
│ │cu planurile de │
│ │şcolarizare │
│ │(aprobate de │
│ │inspectoratul şcolar│
│ │judeţean/ │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul Şcolar│
│ │al Municipiului │
│ │Bucureşti ISJ/ISMB)/│
│ │document (asumat │
│ │prin semnătură │
│ │olografă sau │
│ │semnătură │
│ │electronică a │
│ │reprezentantului │
│ │legal) privind │
│ │evidenţa claselor ce│
│ │funcţionează în anul│
│ │şcolar curent (pe │
│ │cicluri │
│ │educaţionale, cu │
│ │precizarea │
│ │nivelurilor, │
│ │filierelor, │
│ │calificărilor/ │
│ │specializărilor şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz) │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Baza materială (dotări) şi fondul │
│documentar - suficienţa şi adecvarea în │
│raport cu ceea ce se va şcolariza/ se │
│şcolarizează │
├───────────────────┬────────────────────┤
│1. Documente de │1. Liste de │
│deţinere a bazei │achiziţii/ani │
│materiale (dotări, │şcolari, pentru │
│echipamente şi │perioada cuprinsă │
│software), planuri │între autorizare şi │
│de achiziţii pentru│finalul anului 2019,│
│bibliotecă/centru │precum şi documente │
│de documentare şi │de deţinere a bazei │
│informare (CDI) şi │materiale (dotări, │
│documente de │echipamente şi │
│deţinere a fondului│software) şi a │
│documentar (pe │fondului documentar │
│suport hârtie şi │(pe suport hârtie şi│
│digital) │digital) │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │2. Vizionarea (live,│
│ │online) a spaţiilor │
│ │cu destinaţie │
│2. Vizionarea │bibliotecă/CDI │
│(live) a spaţiilor ├────────────────────┤
│cu destinaţie │3. Evidenţe ale │
│bibliotecă/CDI │utilizării │
│ │bibliotecii/CDI de │
│ │către elevi şi │
│ │personalul şcolii │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Activitate financiară - respectarea │
│legislaţiei naţionale şi a celei │
│specifice unităţilor cu profil de │
│învăţământ şi educaţie │
├───────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Documente privind│
│ │asigurarea │
│ │activităţii │
│ │financiar-contabile │
│ │şi de audit │
│ │financiar cu │
│ │personal propriu sau│
│ │prin achiziţionarea │
│ │serviciilor de │
│ │specialitate │
│ │(contract individual│
│ │de muncă/contract │
│ │prestări servicii │
│ │etc.) │
│ ├────────────────────┤
│ │2. Buget aprobat │
│1. Documente │pentru anul 2020 şi │
│privind asigurarea │execuţia bugetară a │
│activităţii │trimestrului I 2020 │
│financiar-contabile├────────────────────┤
│şi de audit │3. Fişă sintetică │
│financiar cu │privind utilizarea │
│personal propriu │veniturilor în │
│sau prin │perioada cuprinsă │
│achiziţionarea │între autorizare şi │
│serviciilor de │finalul anului 2019 │
│specialitate ├────────────────────┤
│(contract │4. Documente │
│individual de muncă│justificative │
│/contract prestări │privind utilizarea │
│servicii etc.) │veniturilor în │
│ │perioada cuprinsă │
│ │între autorizare şi │
│ │finalul anului 2019 │
│ │(inclusiv bilanţuri │
│ │financiar-contabile,│
│ │contracte, facturi, │
│ │ordine de plată │
│ │etc.) │
│ ├────────────────────┤
│ │5. Copie scanată a │
│ │Registrului unic de │
│ │control - începând │
│ │cu anul 2017 până în│
│ │prezent şi a │
│ │proceselor-verbale │
│ │de control/audit │
│ │financiar │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Normele de igienă, prevenirea şi │
│stingerea incendiilor, protecţia │
│copiilor - respectarea legislaţiei │
│naţionale şi a celei specifice │
│unităţilor cu profil de învăţământ şi │
│educaţie │
├───────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Copie scanată a │
│ │Registrului unic de │
│ │control - începând │
│ │cu anul 2017 până în│
│ │prezent şi a │
│ │proceselor-verbale │
│ │de control de la │
│ │Direcţia de Sănătate│
│ │Publică, │
│ │Inspectoratul pentru│
│ │Situaţii de Urgenţă,│
│1. Vizionarea │Direcţia Generală de│
│(live) a spaţiilor │Asistenţă Socială şi│
│deţinute - toate │Protecţia Copilului │
│spaţiile │şi oricare alte │
│administrative şi │instituţii implicate│
│auxiliare, toate │în verificarea │
│laboratoarele, │sănătăţii şi │
│cabinetele şi │siguranţei, a stării│
│atelierele │de bine educaţionale│
│specializate, cel │şi a bunăstării │
│puţin o treime din │copiilor şi elevilor│
│numărul sălilor de ├────────────────────┤
│clasă │2. Vizionarea (live,│
│ │online) a spaţiilor │
│ │deţinute - toate │
│ │spaţiile │
│ │administrative şi │
│ │auxiliare, toate │
│ │laboratoarele, │
│ │cabinetele şi │
│ │atelierele │
│ │specializate, cel │
│ │puţin o treime din │
│ │numărul sălilor de │
│ │clasă │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Serviciile medicale │
├───────────────────┬────────────────────┤
│1. Contracte de │1. Contracte de │
│prestări servicii │prestări servicii │
│sau, după caz, │sau, după caz, │
│documente privind │documente privind │
│încadrarea şi │încadrarea şi │
│activitatea │activitatea │
│personalului │personalului medical│
│medical propriu, │propriu, din unitate│
│din unitate (medic │(medic şi/sau │
│şi/sau asistent │asistent medical) │
│medical) │ │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │2. Vizionarea (live,│
│2. Vizionarea │online) a spaţiilor │
│(live) a spaţiilor │deţinute cu │
│deţinute cu │destinaţie cabinet │
│destinaţie cabinet │medical şi, după │
│medical şi, după │caz, cabinet │
│caz, cabinet │stomatologic │
│stomatologic ├────────────────────┤
│ │3. Orarul │
│ │cabinetului medical │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Serviciile de orientare şi consiliere │
├───────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Contracte privind│
│ │furnizarea de │
│ │servicii de │
│ │orientare şi │
│ │consiliere sau, după│
│ │caz, documente │
│ │privind încadrarea │
│ │şi activitatea │
│1. Vizionarea │consilierului şcolar│
│(live, online) a │propriu, din unitate│
│spaţiilor deţinute ├────────────────────┤
│cu destinaţie │2. Vizionarea (live,│
│cabinet de │online) a spaţiilor │
│orientare şi │deţinute cu │
│consiliere (dacă │destinaţie cabinet │
│este cazul) │de orientare şi │
│ │consiliere (dacă │
│ │este cazul) │
│ ├────────────────────┤
│ │3. Interviu (online)│
│ │cu persoana/ │
│ │persoanele care │
│ │asigură servicii de │
│ │orientare şi │
│ │consiliere │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │4. Documente privind│
│ │copiii/elevii care, │
│ │după caz, întâmpină │
│ │întârzieri şi/sau │
│ │dificultăţi în │
│ │dezvoltare sau de │
│ │învăţare şi/sau au │
│ │cerinţe educaţionale│
│ │speciale/ │
│ │dizabilităţi, precum│
│ │şi privind măsurile │
│ │remediale şi/sau de │
│ │sprijin luate în │
│ │cazul acestora, după│
│ │caz │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Documente şcolare şi acte de studii, │
│după caz │
├───────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Copie scanată a │
│1. Listă documente │ultimului │
│şcolare │proces-verbal │
│achiziţionate/care │întocmit de ISJ/ISMB│
│urmează a fi │privind verificarea │
│achiziţionate │documentelor şcolare│
│ │şi a actelor de │
│ │studii, după caz │
├───────────────────┴────────────────────┤
│Procesul didactic - planificare, │
│realizare, evaluare │
├───────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Orarul │
│ │activităţilor │
│ │didactice - orarul │
│ │unităţii valabil │
│ │anterior instituirii│
│ │stării de urgenţă, │
│ │precum şi orarul │
│ │unităţii valabil în │
│ │timpul stării de │
│ │urgenţă şi stării de│
│ │alertă │
│ ├────────────────────┤
│ │2. Documente de │
│ │planificare │
│ │didactică - │
│ │verificare │
│ │eşantionată pentru │
│ │cel puţin 25% dintre│
│ │cadrele didactice │
│ │pentru nivelurile, │
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării, │
│ │dar nu mai puţin de │
│ │1 cadru didactic │
│ │pentru fiecare nivel│
│ │de grupă/clasă │
│ │(pentru educaţia │
│ │timpurie şi │
│ │învăţământul │
│ │primar), respectiv │
│ │nu mai puţin de 1 │
│ │cadru didactic │
│ │pentru fiecare arie │
│ │curriculară (pentru │
│ │celelalte niveluri │
│ │de învăţământ) │
│ ├────────────────────┤
│ │3. Situaţie │
│ │centralizatoare │
│ │(asumată prin │
│ │semnătură olografă │
│ │sau semnătură │
│ │electronică a │
│ │reprezentantului │
│ │legal) privind modul│
│ │în care activităţile│
│ │didactice s-au │
│ │desfăşurat după │
│ │instituirea stării │
│ │de urgenţă, │
│ │respectiv stării de │
│ │alertă, care să │
│ │cuprindă, cel puţin:│
│ │numărul mediu de │
│ │preşcolari/elevi │
│ │participanţi, pentru│
│ │fiecare colectiv; │
│ │numărul mediu de ore│
│ │la care elevii au │
│ │participat, pentru │
│ │fiecare colectiv; │
│ │numărul cadrelor │
│ │didactice care au │
│ │derulat activităţi │
│ │online; numărul │
│ │mediu de activităţi │
│ │derulate online │
│ │pentru fiecare cadru│
│ │didactic; │
│ │respectarea orarului│
│ │stabilit │
│ ├────────────────────┤
│ │4. Furnizarea │
│ │dovezilor privind │
│ │desfăşurarea │
│ │activităţilor │
│ │didactice │
│ │desfăşurate după │
│ │instituirea stării │
│ │de urgenţă, în │
│ │funcţie de orarul │
│ │stabilit - acces la │
│ │datele de │
│ │administrare a │
│ │platformelor de │
│ │învăţare, asigurarea│
│ │accesului la │
│ │activităţile │
│ │sincrone (pentru │
│ │evaluarea │
│ │interacţiunilor │
│ │directe video/ │
│ │audio), rapoarte de │
│ │prezenţă la │
│ │activităţi, extrase │
│ │din platformele de │
│ │învăţare, rapoarte │
│ │individuale ale │
│ │cadrelor didactice │
│ │şi orice altă dovadă│
│ │oferită de │
│ │furnizorul de │
│ │educaţie în acest │
│ │sens │
│ ├────────────────────┤
│ │5. Furnizarea │
│ │dovezilor privind │
│ │comunicarea cu │
│ │părinţii şi │
│ │sprijinul acordat │
│ │acestora în vederea │
│ │desfăşurării în │
│ │condiţii optime a │
│ │activităţilor │
│Nu se evaluează la │didactice online cu │
│autorizare. │copiii (preşcolarii)│
│ │şi elevii din clasa │
│ │pregătitoare, clasa │
│ │I şi clasa a II-a, │
│ │precum şi a │
│ │activităţilor │
│ │didactice online cu │
│ │copiii şi elevii cu │
│ │dificultăţi de │
│ │învăţare şi/sau cu │
│ │cerinţe educaţionale│
│ │speciale/ │
│ │dizabilităţi, după │
│ │caz │
│ ├────────────────────┤
│ │6. Furnizarea │
│ │dovezilor privind │
│ │feedbackul oferit │
│ │beneficiarilor │
│ │direcţi şi │
│ │indirecţi, înainte │
│ │şi după instituirea │
│ │stării de urgenţă, │
│ │privind participarea│
│ │la activităţile de │
│ │învăţare şi │
│ │progresul în │
│ │învăţare │
│ ├────────────────────┤
│ │7. Lista datelor de │
│ │contact (de │
│ │corespondenţă │
│ │electronică) pentru │
│ │personalul didactic │
│ │de conducere şi de │
│ │predare şi, după │
│ │caz, pentru elevi şi│
│ │/sau părinţi/ │
│ │reprezentanţi │
│ │legali, pentru │
│ │aplicarea unor │
│ │chestionare online │
│ │(în limita dublului │
│ │eşantioanelor │
│ │stabilite prin │
│ │prezenta │
│ │instrucţiune) │
│ ├────────────────────┤
│ │8. Participare │
│ │eşantionată (live, │
│ │online) la │
│ │activităţi didactice│
│ │online, după cum │
│ │urmează: │
│ │• cel puţin 10 │
│ │lecţii/activităţi de│
│ │învăţare, pentru │
│ │unităţile cu cel │
│ │mult 100 de │
│ │preşcolari/elevi la │
│ │nivelurile, │
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării; │
│ │• cel puţin 15 │
│ │activităţi de │
│ │învăţare, pentru │
│ │unităţile cu 101-300│
│ │de preşcolari/elevi │
│ │la nivelurile, │
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării; │
│ │• cel puţin 20 │
│ │lecţii/activităţi de│
│ │învăţare, pentru │
│ │unităţile cu peste │
│ │300 de preşcolari/ │
│ │elevi la nivelurile,│
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării │
│ ├────────────────────┤
│ │9. Situaţie │
│ │statistică (asumată │
│ │prin semnătură │
│ │olografă sau │
│ │semnătură │
│ │electronică a │
│ │reprezentantului │
│ │legal) privind │
│ │participarea şi │
│ │rezultatele elevilor│
│ │- evaluările │
│ │naţionale, examenele│
│ │naţionale, examenele│
│ │de certificare │
│ │profesională, │
│ │concursuri naţionale│
│ │şi internaţionale │
│ │(pentru nivelurile, │
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării) │
├───────────────────┼────────────────────┤
│ │10. Situaţie │
│ │statistică şi │
│ │detaliată (asumată │
│ │prin semnătură │
│ │olografă sau │
│ │semnătură │
│ │electronică a │
│ │reprezentantului │
│ │legal) privind │
│ │situaţia │
│ │absolvenţilor │
│ │ultimilor 3 ani, la │
│ │6 luni după │
│ │absolvire (pentru │
│ │nivelurile, │
│ │filierele, │
│ │calificările │
│ │profesionale/ │
│ │specializările şi │
│ │programele de │
│ │studiu, după caz, │
│ │supuse acreditării) │
├───────────────────┴──────────────────┬─┤
│Practica în cadrul operatorilor │ │
│economici │ │
├───────────────────┬──────────────────┼─┤
│ │1. Contracte-cadru│ │
│ │încheiate cu │ │
│ │operatorii │ │
│ │economici/ │ │
│ │instituţii publice│ │
│ │şi curriculum în │ │
│ │dezvoltare locală │ │
│ │(CDL) elaborat │ │
│ │pentru perioada │ │
│ │cuprinsă între │ │
│ │autorizare şi │ │
│ │instituirea stării│ │
│ │de urgenţă │ │
│ ├──────────────────┼─┤
│ │2. Situaţie │ │
│ │centralizatoare │ │
│ │(asumată prin │ │
│ │semnătură olografă│ │
│ │sau semnătură │ │
│ │electronică a │ │
│ │reprezentantului │ │
│ │legal), pentru │ │
│ │fiecare an şcolar │ │
│ │de la obţinerea │ │
│ │autorizaţiei de │ │
│ │funcţionare │ │
│ │provizorie până în│ │
│ │prezent, privind │ │
│ │instruirea │ │
│1. Contracte-cadru │practică a │ │
│încheiate cu │elevilor la │ │
│operatorii │operatori │ │
│economici/ │economici care au │ │
│instituţii publice │asigurat/asigură │ │
│şi CDL-uri │instruirea │ │
│ │practică pentru │ │
│ │calificarea │ │
│ │profesională │ │
│ │supusă acreditării│ │
│ │(numeric, pentru │ │
│ │fiecare operator │ │
│ │economic şi │ │
│ │fiecare calificare│ │
│ │profesională) │ │
│ ├──────────────────┼─┤
│ │3. Planificarea │ │
│ │stagiilor de │ │
│ │pregătire practică│ │
│ │pentru anul şcolar│ │
│ │2019-2020 │ │
│ ├──────────────────┼─┤
│ │4. Contracte de │ │
│ │pregătire practică│ │
│ │a elevilor │ │
│ │(verificare │ │
│ │eşantionată pentru│ │
│ │cel puţin 25% din │ │
│ │numărul elevilor │ │
│ │în formare │ │
│ │profesională │ │
│ │iniţială pentru │ │
│ │calificarea │ │
│ │profesională │ │
│ │supusă evaluării) │ │
├───────────────────┴──────────────────┼─┤
│Satisfacţia beneficiarilor direcţi şi │ │
│indirecţi │ │
├───────────────────┬──────────────────┼─┤
│ │1. Aplicarea │ │
│ │eşantionată de │ │
│ │chestionare - │ │
│ │elevilor, │ │
│ │părinţilor şi │ │
│ │absolvenţilor, │ │
│ │după cum urmează: │ │
│ │• pentru cel puţin│ │
│ │20 elevi, │ │
│ │respectiv, după │ │
│ │caz, părinţi şi │ │
│ │absolvenţi, în │ │
│ │unităţile cu cel │ │
│ │mult 100 de │ │
│ │preşcolari/elevi │ │
│ │la nivelurile, │ │
│ │filierele, │ │
│ │calificările │ │
│ │profesionale/ │ │
│ │specializările şi │ │
│ │programele de │ │
│ │studiu, după caz, │ │
│ │supuse │ │
│ │acreditării; dacă │ │
│ │numărul acestora │ │
│ │este mai mic de │ │
│ │25, pentru toţi │ │
│ │elevii, respectiv │ │
│ │pentru toţi │ │
│ │părinţii şi │ │
│ │absolvenţii; │ │
│ │• cel puţin 30 │ │
│ │elevi, respectiv, │ │
│ │după caz, părinţi │ │
│ │şi absolvenţi, │ │
│ │pentru unităţile │ │
│ │cu 101-300 de │ │
│ │preşcolari/elevi │ │
│ │la nivelurile, │ │
│ │filierele, │ │
│ │calificările │ │
│ │profesionale/ │ │
│ │specializările şi │ │
│ │programele de │ │
│ │studiu, după caz, │ │
│ │supuse │ │
│ │acreditării; │ │
│ │• cel puţin 40 │ │
│ │elevi, respectiv, │ │
│ │după caz, părinţi │ │
│ │şi absolvenţi, │ │
│ │pentru unităţile │ │
│ │cu peste 300 de │ │
│ │preşcolari/elevi │ │
│ │la nivelurile, │ │
│ │filierele, │ │
│ │calificările │ │
│ │profesionale/ │ │
│ │specializările şi │ │
│ │programele de │ │
│ │studiu, după caz, │ │
│ │supuse acreditării│ │
│ │Furnizorul de │ │
│ │educaţie va │ │
│ │transmite lista │ │
│ │datelor de contact│ │
│ │ale elevilor, │ │
│ │părinţilor şi │ │
│ │absolvenţilor │ │
│ │cărora le vor fi │ │
│ │aplicate │ │
│ │chestionare │ │
│ │online, în limita │ │
│ │dublului │ │
│ │eşantioanelor │ │
│ │specificate mai │ │
│Nu se evaluează la │sus, cu │ │
│autorizare. │respectarea │ │
│ │cerinţelor privind│ │
│ │protecţia datelor │ │
│ │cu caracter │ │
│ │personal, conform │ │
│ │reglementărilor │ │
│ │legale în vigoare.│ │
│ ├──────────────────┼─┤
│ │2. Realizarea │ │
│ │eşantionată de │ │
│ │interviuri live, │ │
│ │online, după cum │ │
│ │urmează: │ │
│ │• cel puţin 50% │ │
│ │dintre membrii │ │
│ │consiliului de │ │
│ │administraţie; │ │
│ │• cel puţin 25% │ │
│ │dintre cadrele │ │
│ │didactice care │ │
│ │predau la │ │
│ │nivelurile, │ │
│ │filierele, │ │
│ │calificările │ │
│ │profesionale/ │ │
│ │specializările şi │ │
│ │programele de │ │
│ │studiu, după caz, │ │
│ │supuse │ │
│ │acreditării, dar │ │
│ │nu mai puţin de 1 │ │
│ │cadru didactic │ │
│ │pentru fiecare │ │
│ │nivel de grupă/ │ │
│ │clasă (pentru │ │
│ │educaţia timpurie │ │
│ │şi învăţământul │ │
│ │primar), respectiv│ │
│ │nu mai puţin de 1 │ │
│ │cadru didactic │ │
│ │pentru fiecare │ │
│ │arie curriculară │ │
│ │(pentru celelalte │ │
│ │niveluri de │ │
│ │învăţământ); │ │
│ │• cel puţin 25% │ │
│ │dintre │ │
│ │reprezentanţii │ │
│ │operatorilor │ │
│ │economici în care │ │
│ │se realizează │ │
│ │practica; dacă │ │
│ │numărul acestor │ │
│ │operatori │ │
│ │economici este mai│ │
│ │mic sau egal cu 3,│ │
│ │vor fi │ │
│ │intervievaţi │ │
│ │reprezentanţii │ │
│ │tuturor │ │
│ │operatorilor │ │
│ │economici. │ │
│ ├──────────────────┼─┤
│ │3. Rapoarte │ │
│ │sintetice privind │ │
│ │analiza │ │
│ │chestionarelor de │ │
│ │satisfacţie │ │
│ │aplicate │ │
│ │beneficiarilor, │ │
│ │pentru toată │ │
│ │perioada │ │
│ │ulterioară │ │
│ │obţinerii │ │
│ │autorizaţiei de │ │
│ │funcţionare │ │
│ │provizorie │ │
└───────────────────┴──────────────────┴─┘

    NOTE:
    1. Pentru toate aspectele evaluate, interviul cu directorul unităţii de învăţământ şi cu reprezentantul iniţiatorului privat, după caz, este obligatoriu, atât la autorizare, cât şi la acreditare.
    2. Informaţiile pot fi obţinute şi de pe pagina web a şcolii (de exemplu, privind: rezultate şcolare (promovabilitate la examene naţionale, premii concursuri şi olimpiade; imagini activităţi din cadrul parteneriatelor; activitatea comisiilor metodice/ariilor curriculare; activitatea CA (hotărâri etc.).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016