Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 44 din 10 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 44 din 10 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 279 din 19 martie 2021
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 7 septembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Activitatea consilierilor juridici poate fi sprijinită de agenţi, subofiţeri, maiştri militari sau personal contractual, cu atribuţii procedurale şi/sau administrative, încadraţi în structura de asistenţă juridică sau în alte structuri ale entităţilor MAI."

    2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Asistenţa juridică a entităţilor MAI fără personalitate juridică, aflate în subordinea nemijlocită/subordinea aceluiaşi inspectorat general/similar, în care nu sunt înfiinţate servicii, birouri sau compartimente juridice şi care sunt citate în procesele referitoare la soluţionarea plângerilor contravenţionale se asigură potrivit competenţelor stabilite prin dispoziţie/ordin a/al conducătorului inspectoratului general/similar."

    3. La articolul 8, literele l) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) ia măsuri, potrivit legii, pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care entitatea MAI pe care o reprezintă este parte, pe care le trimite entităţilor competente din cadrul MAI care răspund pentru punerea în executare;
    ...............................................................................................
q) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină şi consiliilor de onoare, la cererea acestora;"

    4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) se adresează structurii de asistenţă juridică proprii/consilierului juridic din entitatea MAI."

    5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) adresate structurii de asistentă juridică a entităţii MAI ierarhic superioare trebuie însoţite de punctul de vedere al structurii de asistenţă juridică proprii/consilierului juridic din entitatea MAI.
(4) Punctele de vedere referitoare la interpretarea dispoziţiilor legale exprimate de structurile de asistenţă juridică/consilierii juridici au caracterul unor opinii profesionale."

    6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor financiare, economice, tehnice sau de oportunitate."

    7. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Entitatea MAI care nu are consilier juridic încadrat sau al cărei consilier juridic nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile poate solicita unităţii care coordonează/ îndrumă metodologic entitatea MAI respectivă sau, în cazul în care această entitate nu beneficiază de asistenţă juridică proprie, structurii de asistenţă juridică a entităţii MAI ierarhic superioare să desemneze un consilier juridic care să acorde asistenţă juridică."

    8. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cadrelor militare care urmează să ocupe un post de consilier juridic vacant, de execuţie sau de conducere, prin procedura mutării, în interesul serviciului sau la cerere."

    9. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Durata stagiului este de 2 ani, calculată începând cu data numirii în funcţie/încadrării în muncă a stagiarului.
    (2) Perioada de tutelă profesională şi perioada de stagiu, parcurse de stagiarii care au statutul de poliţist sau cadru militar, se suprapun.
    (3) În perioada suprapunerii prevăzute la alin. (2), documentele şi activităţile specifice organizării şi desfăşurării tutelei profesionale a poliţiştilor/cadrelor militare înlocuiesc activităţile şi documentele specifice stagiului prevăzute la art. 46, în situaţia în care aceeaşi persoană este atât tutorele profesional, cât şi îndrumătorul stagiarului care are statutul de poliţist sau cadru militar.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), documentele specifice organizării şi desfăşurării tutelei profesionale se includ, în fotocopie, în dosarul de stagiu. Stagiul continuă în condiţiile prezentului ordin, după perioada de tutelă profesională."

    10. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Rezultatele activităţii de îndrumare profesională se consemnează de către îndrumător într-un referat privind activitatea de stagiu, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin."

    11. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) După efectuarea stagiului, unitatea în care este încadrat consilierul juridic eliberează acestuia o adeverinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, care atestă finalizarea perioadei de stagiu, şi solicită DGJ, pe cale ierarhică, organizarea examenului de definitivare.
    (2) Dosarul de stagiu se păstrează la unitatea în care este încadrat consilierul juridic."

    12. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tematica şi bibliografia sunt supuse revizuirii ori de câte ori modificările aduse legislaţiei o impun. Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător."

    13. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la definitivare, pe baza adeverinţei prevăzute la art. 49 alin. (1) şi, după caz, a altor documente relevante;"

    14. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Examinarea constă în rezolvarea unui testgrilă, care va conţine un număr de 60 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilită de Comisia pentru definitivare."

    15. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Consilierul juridic stagiar respins la examenul de definitivare poate participa la un nou examen de definitivare după trecerea unei perioade de minimum 3 luni."

    16. La articolul 61, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) DGJ, pentru consilierii juridici care ocupă o funcţie de consilier juridic în cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi al altor entităţi decât cele prevăzute la lit. b) şi c);
b) structura de asistenţă juridică înfiinţată în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei Generale Anticorupţie, Direcţiei Generale de Protecţie Internă, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» pentru posturile de consilieri juridici din cadrul acestora şi al entităţilor MAI subordonate inspectoratului general/similar;"

    17. La articolul 63, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Contestaţia se depune la secretariatul entităţii MAI în care stagiarul îşi desfăşoară activitatea sau direct la secretariatul DGJ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal consilierului juridic stagiar."

    18. La articolul 64, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Modelul legitimaţiei este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin."

    19. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), precum şi în cazul în care au intervenit modificări cu privire la calitatea sau numele consilierului juridic, legitimaţia se restituie emitentului, care procedează la distrugerea acesteia, activitate care se consemnează într-un proces-verbal."

    20. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Evidenţa prevăzută la art. 61 lit. b) şi c) se transmite, spre informare, DGJ."

    21. Anexa care devine anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    22. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 44.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 107/2017)
    Antetul entităţii MAI^1
    AVIZAT
    (şeful structurii de asistenţă juridică)
    REFERAT
     privind activitatea de stagiu^2
    1. Date despre stagiu:
    a) Consilierul juridic stagiar
    • Numele şi prenumele:
    • Categoria, gradul profesional/militar:
    • Unitatea/Compartimentul:
    • Data numirii în funcţia de consilier juridic:
    • Perioada de stagiu:

    b) Consilierul juridic îndrumător
    • Numele şi prenumele:
    • Categoria, gradul profesional/militar:
    • Unitatea/Compartimentul:
    • Actul administrativ de desemnare a îndrumătorului:
    • Programele de îndrumare/perioadele pentru care au fost proiectate:


    2. Descrierea activităţii desfăşurate în perioada de stagiu^3:
    ...........................................................................................

    3. Aptitudinile dovedite în perioada de stagiu:
    ...........................................................................................

    4. Conduita stagiarului aflat în perioada de stagiu:
    ...........................................................................................

    5. Concluzii şi recomandări:
    ...........................................................................................

    Întocmit
    ......................................................
    (Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele
    şi semnătura consilierului juridic îndrumător.)
    Am luat la cunoştinţă.
    ......................................................
    (Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele
    şi semnătura consilierului juridic stagiar.)
    ^1 Conform definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin.
    ^2 Se întocmeşte de către îndrumător.
    ^3 Se vor face menţiuni şi cu privire la testele realizate potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (6) din ordin şi cu privire la documentele întocmite în cadrul perioadei de tutelă profesională care, potrivit art. 43 alin. (4), se includ, în fotocopie, în dosarul de stagiu.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 107/2017)
    Antetul entităţii MAI^1
    Exemplar nr.
    Nr./Data
    ADEVERINŢĂ
    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ...........(gradul profesional/militar, numele şi prenumele)............ este încadrat/ă în funcţia de consilier juridic în cadrul .........(entitatea)........ din data de ............................ .
    Sus-numitul/Sus-numita şi-a desfăşurat activitatea în calitate de consilier juridic în perioada^2 ................................ şi a finalizat stagiul de pregătire profesională la data de ................................. .
    În perioada stagiului de pregătire profesională, consilierul juridic stagiar s-a aflat/nu s-a aflat în vreuna dintre situaţiile de neexercitare a activităţii profesionale prevăzute la art. 44 alin. (2) sau (3) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia^3.
    Prezenta adeverinţă i s-a eliberat în vederea participării la examenul pentru definitivarea în profesia de consilier juridic.
    (conducătorul entităţii MAI)
    ^1 Conform definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin.
    ^2 Se menţionează şi perioada în care a desfăşurat activităţi în calitate de consilier juridic în cadrul altor entităţi MAI.
    ^3 În situaţia incidenţei prevederilor art. 44 alin. (2) sau (3) din ordin se vor face menţiuni cu privire la perioadă şi motivul neexercitării activităţii profesionale.

    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 107/2017)
    LEGITIMAŢIA
    de consilier juridic
    - model -
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016