Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.322 din 22 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.322 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 438 din 25 mai 2020
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020;
    – măsurile cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de urgenţă nr. 545/DGIP din 28.04.2020;
    – Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 9 septembrie 2014, se modifică şi se completează pentru anul şcolar 2019-2020 după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învăţământ acreditată, au următoarea componenţă:
    a) preşedinte: directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CDLPS) sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreşedinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
    c) membrii evaluatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectelor şi un evaluator extern;
    d) secretar: secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate de învăţământ.
    (...)
    (3) Fiecare proiect este evaluat de cadrul didactic de specialitate care a îndrumat proiectul şi de un evaluator extern, de regulă un reprezentant al unei întreprinderi cu care unitatea de învăţământ are încheiate convenţii de practică sau un reprezentant al unei alte unităţi de învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă. În cazul în care nu poate fi asigurată prezenţa în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ."

    2. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) şi alineatul (6) litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginţi ai claselor terminale ale ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, tema proiectului elaborat.
    (...)
    (3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unităţii de învăţământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, aceasta va fi depusă, fizic, la secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale.
    (...)
    c) proiectele în format pdf sau fizic."

    3. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire."

    4. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezultatele învăţării, clar precizate, vor fi specificate în Fişa de evaluare a proiectului."

    5. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unităţii de învăţământ."

    6. La articolul 26, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii de învăţământ care organizează examenul, comisia de examinare primeşte toate proiectele candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului, în format pdf sau fizic.
    (...)
    (4) Pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator.
    (5) Preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care apar diferenţe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fişa de evaluare. Hotărârea preşedintelui este definitivă.
    (6) Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 2 membri evaluatori ai comisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare, iar apoi se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 2."

    7. La articolul 29, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat».
    (...)
    (4) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul."

    8. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) După încheierea evaluării proiectelor şi după completarea Fişei de evaluare a proiectului şi a catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afişare on-line şi la avizierul şcolii a listelor nominale finale."

    9. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru anul şcolar 2019-2020, prevederile art. 13 alin. (4) şi (5), art. 14 lit. d), art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) şi (3) şi ale art. 29 alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014, nu se aplică.

    ART. III
    Modificările prevăzute la art. I şi II se aplică doar pentru certificarea calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 mai 2020.
    Nr. 4.322.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    FIŞA DE EVALUARE
    în vederea certificării calificării profesionale
    Anul şcolar .................., sesiunea ..................
    Numele şi prenumele candidatului: ........................................................................................................................................
    Centrul de examen unde se susţine examenul: ....................................................................................................................
    Unitatea de învăţământ de unde provine candidatul: ..............................................................................................................
    Calificarea profesională: .......................................................................................................................................................
    Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic
    Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. .......................................................................................
    2. .......................................................................................
    3. .......................................................................................

    Titlul proiectului:
    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ................................................................................................

┌────┬────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │ │ │Punctaj acordat │
│ │evaluare^1 a│ │Punctaj │ │
│Nr. │proiectului │Indicatori de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│realizat de │realizare^2 │indicator│Evaluator│Evaluator│
│ │candidat │ │ │1 │2 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Respectarea │ │ │ │
│ │ │structurii │10 p │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Documentarea în│ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │
│ │Planificarea│realizării │ │ │ │
│1. │elaborării │temei de │ │ │ │
│ │proiectului │proiect este │ │ │ │
│ │(20 p) │corespunzătoare│10 p │ │ │
│ │ │(existenţa unei│ │ │ │
│ │ │bibliografii │ │ │ │
│ │ │adecvate, │ │ │ │
│ │ │colecţii de │ │ │ │
│ │ │standarde, │ │ │ │
│ │ │linkuri etc.) │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modul de │ │ │ │
│ │ │dezvoltare a │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │se raportează │15 p │ │ │
│ │ │adecvat şi │ │ │ │
│ │ │echilibrat la │ │ │ │
│ │ │tema │ │ │ │
│ │ │proiectului. │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │este realizată │ │ │ │
│ │ │astfel încât să│ │ │ │
│ │ │fie abordate │30 p │ │ │
│ │ │toate aspectele│ │ │ │
│ │ │esenţiale │ │ │ │
│ │ │necesare unei │ │ │ │
│ │Realizarea │corecte │ │ │ │
│ │părţii │argumentări. │ │ │ │
│2. │scrise a ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │proiectului │Proiectul poate│ │ │ │
│ │(80 p) │avea │10 p │ │ │
│ │ │aplicabilitate │ │ │ │
│ │ │practică. │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Prezentarea │ │ │ │
│ │ │normelor de │ │ │ │
│ │ │sănătate şi │ │ │ │
│ │ │securitate în │ │ │ │
│ │ │muncă, PSI şi │15 p │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │ │
│ │ │mediului │ │ │ │
│ │ │aplicabile la │ │ │ │
│ │ │tema dată │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Utilizarea │ │ │ │
│ │ │terminologiei │ │ │ │
│ │ │de specialitate│10 p │ │ │
│ │ │în redactarea │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │100 p │ │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ FINAL │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului: (a se vedea imaginea asociată)

    Evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ..................................................
    Evaluator 2: ..................................................

    Data: ..............................
    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura)
    ........................................................................................


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016