Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.321 din 22 mai 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.321 din 22 mai 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 26 mai 2020
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020;
    – măsurile cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de urgenţă nr. 545/DGIP din 28.04.2020;
    – în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 21 octombrie 2014, pentru anul şcolar 2019-2020 se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, literele m) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "m) avizează, pentru fiecare calificare profesională din unităţile de învăţământ - centru de examen, lista temelor de proiect;
    (...)
v) primesc, de la comisiile de examinare din centrele de examen, rapoarte detaliate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurate conform anexei nr. 5;"

    2. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învăţământ acreditată, au următoarea componenţă:
    a) preşedinte: directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreşedinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
    c) membrii evaluatori: cadre didactice de specialitate şi specialişti ai operatorilor economici/instituţiilor publice/ asociaţiilor profesionale;
    d) secretar: secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate de învăţământ.
    (2) Pentru fiecare domeniu de pregătire profesională/ calificare profesională se va constitui o subcomisie formată din 2 evaluatori, din care:
    a) un membru este reprezentantul unui/unei operator economic/instituţii publice partener(e) în pregătirea practică a elevilor, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregătit absolvenţii care susţin examenul de certificare a calificării profesionale, altul decât persoana care a îndeplinit calitatea de tutore în instruirea practică a elevilor, sau, dacă prezenţa acestuia nu este posibilă, un cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ sau din unitatea de învăţământ din care provin absolvenţii care susţin examenul în centrul de examen;
    b) un membru este un cadru didactic de specialitate din unitatea de învăţământ din care provin absolvenţii care susţin examenul în centrul de examen, care a asigurat coordonarea proiectului."

    3. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginţi ai claselor terminale ale şcolii profesionale cu durata de 3 ani întocmesc tabele cu elevii din ultimul an, care cuprind următoarele date: clasa, domeniul de pregătire, calificarea profesională în care s-au pregătit, numele şi prenumele elevilor, semnătura profesorului diriginte.
    (2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare a calificării profesionale, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unităţii de învăţământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, aceasta va fi depusă fizic la secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare a calificării profesionale, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale."

    4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani constă într-o probă practică. Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea unor activităţi specifice calificării, pe baza unităţilor de rezultate ale învăţării tehnice generale, a unităţilor de rezultate ale învăţării tehnice specializate, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective."

    5. La articolul 20, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Temele de proiect sunt selectate de fiecare unitate de învăţământ - centru de examen din lista temelor de proiect aprobată.
(5) Temele de proiect trebuie să se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea profesională respectivă şi să se raporteze într-un mod direct şi transparent la standardul de pregătire profesională corespunzător. Rezultatele învăţării dovedite prin realizarea proiectului trebuie să fie clar precizate în fişa de evaluare în vederea certificării calificării profesionale."

    6. La articolul 21, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice cu care au încheiat parteneriate de pregătire practică, dacă prezenţa acestora este posibilă, vor elabora, pentru fiecare calificare profesională pentru care se susţine examen de certificare a calificării profesionale lista temelor de proiect pentru proba practică. Temele propuse trebuie să acopere rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională pentru care se organizează examen aferente anilor I, II şi primului semestru din anul al III-lea de studiu.
(7) Lista temelor de proiect este aprobată de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizată de CJEC/CMBEC.
(8) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a face publică/de a afişa la avizierul şcolii şi on-line lista temelor de proiect."

    7. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Depunerea proiectului (în format pdf) se realizează online, pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, acesta va fi depus fizic la secretariatul unităţii de învăţământ."

    8. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evaluează proiectele candidaţilor şi stabileşte un punctaj pentru fiecare indicator din fişa de evaluare.
    (2) Punctajul final al fiecărui candidat se stabileşte ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare şi se consemnează în fişa de evaluare."

    9. La articolul 30, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Rezultatele finale ale candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat».
    (...)
    (3) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul on-line pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ absolvite sau în format fizic la secretariatul unităţii de învăţământ."

    10. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) După încheierea evaluării proiectelor şi după completarea cataloagelor se comunică rezultatul final al examenului de certificare a calificării profesionale prin afişare on-line şi la avizierul unităţii de învăţământ a listelor nominale finale.
    (2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 cuprind: unitatea de învăţământ, numele şi prenumele candidaţilor şi rezultatul final obţinut, respectiv «admis» (cu unul din calificativele «Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat», după caz."

    11. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile art. 10 lit. n) şi t), art. 12 alin. (3), art. 14 lit. d), f) şi k), art. 20 alin. (2), (3) şi (6), art. 22, art. 23 alin. (3), art. 24-26 şi art. 30 alin. (4) şi (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, nu se aplică pentru anul şcolar 2019-2020.

    ART. III
    Modificările prevăzute la art. I şi II se aplică doar pentru certificarea calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional pentru anul şcolar 2019-2020.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 mai 2020.
    Nr. 4.321.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    FIŞA DE EVALUARE
    în vederea certificării calificării profesionale,
    anul şcolar ..................., sesiunea .........................
    Numele şi prenumele candidatului: .................................................
    Centrul de examen unde se susţine examenul: ................................
    Unitatea de învăţământ de unde provine candidatul: ..........................
    Calificarea profesională: .............................................................
    Standard de pregătire profesională (SPP), aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic
    Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. .......................................................................................
    2. .......................................................................................
    3. .......................................................................................

    Titlul proiectului:
    .............................................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ...........................................................

┌────┬────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │ │ │Punctajul acordat │
│ │evaluare^1 a│ │Punctajul│ │
│Nr. │proiectului │Indicatori de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│realizat de │realizare^2 │indicator│Evaluator│Evaluator│
│ │candidat │ │ │1 │2 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Organizarea │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │este realizată │10 p │ │ │
│ │ │într-o manieră │ │ │ │
│ │Planificarea│logică şi │ │ │ │
│1. │elaborării │coerentă. │ │ │ │
│ │proiectului ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │(20 p) │Documentarea în │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │
│ │ │realizării temei│10 p │ │ │
│ │ │de proiect este │ │ │ │
│ │ │corespunzătoare.│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modul de │ │ │ │
│ │ │dezvoltare a │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │se raportează │15 p │ │ │
│ │ │adecvat şi │ │ │ │
│ │ │echilibrat la │ │ │ │
│ │ │tema │ │ │ │
│ │ │proiectului. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │este realizată │ │ │ │
│ │ │astfel încât să │ │ │ │
│ │ │fie abordate │ │ │ │
│ │ │toate aspectele │30 p │ │ │
│ │ │esenţiale │ │ │ │
│ │ │necesare unei │ │ │ │
│ │ │corecte │ │ │ │
│ │Realizarea │argumentări a │ │ │ │
│ │părţii │ideilor. │ │ │ │
│2. │scrise a ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │proiectului │Proiectul poate │ │ │ │
│ │(80 p) │avea │10 p │ │ │
│ │ │aplicabilitate │ │ │ │
│ │ │practică. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Prezentarea │ │ │ │
│ │ │normelor de │ │ │ │
│ │ │sănătate şi │ │ │ │
│ │ │securitate în │ │ │ │
│ │ │muncă, PSI şi │15 p │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │ │
│ │ │mediului │ │ │ │
│ │ │aplicabile la │ │ │ │
│ │ │tema dată │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Utilizarea │ │ │ │
│ │ │terminologiei de│ │ │ │
│ │ │specialitate în │10 p │ │ │
│ │ │redactarea │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │100 p │ │ │
├──────────────────────────────────┴─────────┼─────────┴─────────┤
│PUNCTAJ FINAL │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului: (a se vedea imaginea asociată)

    Evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ..............................................
    Evaluator 2: ..............................................

    Data: ..............................
    Preşedinte de comisie,
    ...........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016