Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 4.303 din 21 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 438 din 25 mai 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 242, 243 şi 244 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 28 şi 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
    – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) perioada concediului de maternitate, precum şi perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă sunt considerate vechime la catedră;"

    2. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prima dintre cele două inspecţii curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, în anul şcolar premergător înscrierii pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. Pentru candidaţii programaţi pentru efectuarea primei inspecţii curente în anul şcolar 2019-2020, inspecţia poate fi susţinută şi în anul şcolar 2020-2021, anul şcolar în care depun dosarul de înscriere;"

    3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1-31 octombrie. Prin excepţie, în anul şcolar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungeşte până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea unităţii de învăţământ dosarul de înscriere, care conţine următoarele documente:
    a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei nr. 5 la metodologie;
    b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;
    c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;
    d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;
    e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
    f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
    g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
    h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea unităţii de învăţământ, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
    i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ."

    4. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru sesiunea 2020, candidaţilor care nu au susţinut inspecţia specială li se va acorda, prin recunoaştere şi echivalare, nota 10 - dacă la una dintre inspecţiile curente candidatul a obţinut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la ambele inspecţii curente candidatul a obţinut calificativul «bine"

    5. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se prelungesc cu o lună."

    6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru sesiunea 2020, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu o lună."

    7. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului, a concediului fără plată şi în perioada de suspendare a cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar."

    8. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "6) Responsabilitatea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare revine exclusiv unităţii/instituţiei de învăţământ organizatoare."

    9. La articolul 18, alineatele (1 ) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Subiectele pentru probele de examen pentru obţinerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor, precum şi decizia privind structura şi forma subiectelor aparţin comisiei de examinare din centrul de perfecţionare.
    …..........................................................................................…
    (3) Perioada de susţinere a probelor scrise şi orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepţia sesiunii 2020, când proba scrisă se susţine în ultima săptămână din luna august. Instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare - vor stabili şi vor afişa anual, în această perioadă, graficul desfăşurării probelor de examen."

    10. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru sesiunea de examen 2020, candidaţii la obţinerea gradului didactic II susţin o singură probă, scrisă, care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente din metodica specialităţii."

    11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susţinută, în baza planificării fiecărui centru de perfecţionare, cu respectarea condiţiilor speciale de distanţare socială minimă şi securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2."

    12. La articolul 22, alineatul (9) se abrogă.
    13. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime la catedră."

    14. La articolul 29, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul şcolar 2020-2021, candidaţii din seria 2021-2023 pot programa prima inspecţie curentă (IC1) în acelaşi an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.
(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), candidaţii din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecţie curentă (IC2) în semestrul I al anului şcolar 2020-2021, după avizarea şi depunerea lucrării metodico-ştiinţifice, şi pot susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică în semestrul II al aceluiaşi an şcolar."

    15. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere. Prin excepţie, în anul şcolar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungeşte până la 1 decembrie 2020."

    16. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie, în anul şcolar 2019-2020, candidaţii din seria 2018-2020 care nu au susţinut inspecţia specială nu mai susţin această inspecţie. În perioada suspendării cursurilor, susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I se desfăşoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezenţa comisiei de examinare, având componenţa aprobată de direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Desfăşurarea online a susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice se înregistrează integral şi se arhivează la dosarul candidatului, la nivelul centrului de perfecţionare."

    17. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine». Prin excepţie, în anul şcolar 2020-2021, candidaţii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor pot programa inspecţia curentă, în vederea înscrierii, în acelaşi an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2)."

    18. La articolul 42 alineatul (1^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;"

    19. La articolul 42 alineatul (1^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime la catedră."

    20. La articolul 43, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate aproba prelungirea valabilităţii comisiei pentru perioade succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice de la data aprobării iniţiale a comisiei pentru efectuarea inspecţiei speciale."

    21. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru candidaţii cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituţiile de învăţământ superior - centre de perfecţionare pentru efectuarea inspecţiei speciale în anul şcolar 2019-2020, şi nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul şcolar 2020-2021, în prima lună de activitate didactică, după încetarea stării de urgenţă/alertă."    ART. II
    Aplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă pentru sesiunea 2020.

    ART. III
    Aplicarea prevederilor art. 38 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi toate referirile la inspecţia specială din cuprinsul secţiunii a 2-a din aceeaşi metodologie se suspendă în anul şcolar 2019-2020.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, prin Direcţia formare continuă, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 4.303.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016