Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 426 din 16 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 426 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020
    Având în vedere art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:
    ART. I
    Instrucţiunile privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Rocile utilizabile în construcţii, exploatabile şi pe bază de permis, sunt următoarele: nisipul, pietrişul, gresia, marna, argila, calcarul industrial şi de construcţie, tuful, travertinul, dolomitul, şisturile cristaline, gipsul, gnaisul, pegmatitul, serpentinitul, amfibolitul, dacitul, micaşistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul, perlitul, scoria bazaltică, ardezia, calcita, creta, rocile ornamentale.
    (2) Se poate solicita permis de exploatare şi pentru produse reziduale miniere care conţin exclusiv resurse minerale prevăzute la alin. (1), cu excepţia produselor reziduale miniere care constituie obiectul unei licenţe."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Dreptul de exploatare pe bază de permis se acordă:
    a) pentru rocile utilizabile în construcţii, acumulările de turbă şi aurul din aluviuni care nu sunt verificate şi înregistrate de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile şi care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;
    b) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă care au fost verificate, dar neînregistrate de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile sau au fost înregistrate ca rezerve/resurse grupa «afară de bilanţ» şi care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;
    c) pentru nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale cursurilor de apă şi din cuvetele lacurilor, care nu constituie, la data solicitării permisului de exploatare, obiect al unei concesiuni/dări în administrare şi sunt verificate şi înregistrate de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile;
    d) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă, exclusiv titularului licenţei de explorare încetate, după acceptarea de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a raportului final de explorare, iar licenţa de exploatare nu este încheiată la data solicitării permisului de exploatare. În acest caz se poate acorda permis de exploatare o singură dată;
    e) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă verificate şi înregistrate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile, dacă dreptul de exploatare a acestora a constituit obiect al unui concurs public de ofertă, conform legii, pentru care nu a fost depusă cel puţin o ofertă;
    f) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă, dacă este încheiată licenţă de concesiune/dare în administrare pentru exploatare, neaprobată prin hotărâre a Guvernului la data solicitării permisului de exploatare; permisul de exploatare se acordă exclusiv titularului licenţei de concesiune/dare în administrare pentru exploatare."

    3. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) persoane juridice care sunt înregistrate conform legii, specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop; atestarea capacităţii tehnice se va realiza în termen de 6 luni de la emiterea permisului de exploatare;"

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Operatorii economici au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafaţă, vecinătăţi etc.), în baza transmiterii următoarelor:
    a) scrisoarea-comandă pentru verificarea şi aprobarea perimetrului de exploatare (anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni);
    b) fişa de localizare a perimetrului de exploatare, întocmită în sistemul de proiecţie «Stereografic ‘70» (anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni);
    c) documentele emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă."

    5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Permisul de exploatare se acordă pentru o durată de maximum un an."

    6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cantitatea determinată în permisul de exploatare reprezintă cantitatea de resurse minerale exprimată în metri cubi sau în tone pe care solicitantul permisului estimează că o va extrage în perioada de valabilitate a acestuia, în funcţie de potenţialul zăcământului şi de capacitatea tehnică de care dispune.
    (2) Suprafaţa perimetrului temporar de exploatare va fi corelată cu cantitatea determinată în permisul de exploatare.
    (3) Exploatarea unei cantităţi suplimentare faţă de cantitatea determinată în permisul de exploatare trebuie aprobată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, titularul fiind obligat să transmită la compartimentul de inspecţie teritorială datele şi informaţiile privind producţia minieră realizată şi să achite redevenţa minieră către bugetul de stat."

    7. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care scopul declarat al permisului de exploatare este o amenajare piscicolă se vor solicita documentul care dovedeşte că respectivul obiectiv este cuprins în planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau planul urbanistic de detaliu local, precum şi numele administratorului/ beneficiarului amenajării piscicole."

    8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Solicitanţii permiselor de exploatare au obligaţia de a constitui garanţia financiară pentru refacerea mediului, conform prevederilor legale în vigoare."

    9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    Valoarea totală a garanţiei financiare pentru refacerea mediului trebuie să reprezinte valoarea totală a devizului general al lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere (anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni)."

    10. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constatarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului se face pe baza prezentării de către titularul permisului la care activitatea a încetat a raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere, a notei de constatare emise de compartimentul teritorial competent, a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere, precum şi a deciziei comisiei pentru recepţia finală a execuţiei lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere, conform art. 31-33 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere."

    11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    În vederea întocmirii permiselor de exploatare, autoritatea competentă îndeplineşte următoarele:
    a) verifică şi înregistrează documentele depuse de solicitant: scrisoare-comandă pentru acordarea permisului de exploatare şi documentaţie tehnică;
    b) verifică încadrarea solicitării în condiţiile de acordare a permisului de exploatare în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni;
    c) verifică, prin compartimentul teritorial competent, pe teren, datele din documentaţia tehnică şi elaborează nota de constatare care constituie anexă la permisul de exploatare;
    d) elaborează permisul de exploatare şi comunică solicitantului valoarea taxei pentru activitatea de exploatare şi a tarifului perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea permisului de exploatare."

    12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale întocmeşte permisul de exploatare sau respinge solicitarea în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 6, inclusiv a solicitărilor privind completarea documentelor."

    13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    În permisul de exploatare se stabilesc, în principal:
    a) titularul;
    b) obiectul;
    c) perioada de valabilitate;
    d) denumirea şi localizarea perimetrului;
    e) tipul resursei minerale şi cantitatea determinată;
    f) produsele miniere;
    g) drepturile şi obligaţiile titularului;
    h) cazurile de încetare;
    i) data de la care încep lucrările de refacere a mediului şi durata acestora;
    j) taxele şi redevenţele miniere datorate statului şi termenele de plată;
    k) garanţia financiară pentru refacerea mediului;
    l) obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor şi instrucţiunilor emise pentru aplicarea acesteia;
    m) obligaţia respectării măsurilor stabilite de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
    n) obligaţia respectării condiţiilor impuse prin avizele/ autorizaţiile din domeniul gospodăririi apelor (după caz);
    o) anexele permisului;
    p) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale de a controla ori de câte ori se consideră necesar şi de a aplica sancţiuni;
    q) alte clauze sau condiţii speciale."

    14. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Permisul de exploatare, însuşit de către solicitant şi însoţit de nota de constatare, scrisoarea-comandă pentru acordarea permisului de exploatare, documentaţia tehnică şi dovezile achitării taxei pentru activitatea de exploatare şi a garanţiei financiare pentru refacerea mediului se înaintează conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în vederea aprobării."

    15. La anexa nr. 1 litera B, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. raportul privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere, nota de constatare emisă de compartimentul teritorial competent, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere, precum şi decizia comisiei pentru recepţia finală a execuţiei lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere, dacă este cazul;"

    16. Anexa nr. 5 se modifică şi are următorul cuprins:
    "    ANEXA

    la instrucţiuni
    DEVIZ GENERAL
    privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a perimetrului de exploatare ..............., în lei

┌──────┬───────────────┬─────────┬─────┬─────────┐
│ │Denumirea │Valoare │ │Valoare │
│Nr. │capitolelor şi │(exclusiv│TVA │(inclusiv│
│crt. │subcapitolelor │TVA) │(lei)│TVA) │
│ │de cheltuieli │ │ │ │
├──────┴───────────────┴─────────┴─────┴─────────┤
│CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru proiectare şi │
│asistenţă tehnică │
├──────┬───────────────┬─────────┬─────┬─────────┤
│1.1. │Studii de teren│ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.1.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.1… │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Taxe pentru │ │ │ │
│1.2. │obţinerea de │ │ │ │
│ │avize, acorduri│ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.2.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.2… │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.3. │Proiectare şi │ │ │ │
│ │inginerie │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.3.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.3… │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Organizarea │ │ │ │
│1.4. │procedurilor de│ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.4.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.4… │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.5. │Asistenţă │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.5.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│1.5… │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Total cap. 1 │ │ │ │
├──────┴───────────────┴─────────┴─────┴─────────┤
│CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru investiţia de │
│bază │
├──────┬───────────────┬─────────┬─────┬─────────┤
│ │Închiderea şi │ │ │ │
│ │ecologizarea │ │ │ │
│2.1. │instalaţiilor │ │ │ │
│ │de deşeuri │ │ │ │
│ │miniere │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.1.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.1...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Dezafectarea, │ │ │ │
│ │demolarea │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │
│ │industriale şi │ │ │ │
│ │a │ │ │ │
│2.2. │infrastructurii│ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ │minier şi │ │ │ │
│ │ecologizarea │ │ │ │
│ │suprafeţelor │ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.2.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.2...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │închidere şi │ │ │ │
│2.3. │ecologizare a │ │ │ │
│ │suprafeţelor de│ │ │ │
│ │teren afectate │ │ │ │
│ │prin excavaţii │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.3.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2.3...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Total cap. 2 │ │ │ │
├──────┴───────────────┴─────────┴─────┴─────────┤
│CAPITOLUL 3 - Alte cheltuieli │
├──────┬───────────────┬─────────┬─────┬─────────┤
│3.1. │Organizare de │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.1.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.1...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.2. │Taxe │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.2.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.2...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│3.3. │diverse şi │ │ │ │
│ │neprevăzute │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.3.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3.3...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Total cap. 3 │ │ │ │
├──────┴───────────────┴─────────┴─────┴─────────┤
│CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru monitorizare │
│postînchidere │
├──────┬───────────────┬─────────┬─────┬─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│4.1. │monitorizare │ │ │ │
│ │postînchidere │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│4.1.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│4.1...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │refacerea unor │ │ │ │
│ │lucrări ca │ │ │ │
│4.2. │urmare a unor │ │ │ │
│ │accidente sau │ │ │ │
│ │incidente │ │ │ │
│ │neprevăzute │ │ │ │
│ │(10% din cap. │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│4.2.1.│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│4.2...│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Total cap. 4 │ │ │ │
├──────┴───────────────┴─────────┴─────┴─────────┤
│TOTAL GENERAL │
└────────────────────────────────────────────────┘


    OPERATORUL ECONOMIC
    Director general,
    ............................
    Avizat
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    ............................................
    (nume, prenume, semnătură)
    Avizat
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    Agenţia pentru Protecţia Mediului a Judeţului
    ............................................
    (nume, prenume, semnătură)"

    17. Anexa nr. 6 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    ART. III
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Nicolae Turdean

    Bucureşti, 16 decembrie 2019.
    Nr. 426.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016