Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.965 din 15 octombrie 2020  privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud-Est, în cadrul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.965 din 15 octombrie 2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud-Est, în cadrul "Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate" prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1106 din 19 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 12.793/12.10.2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,
    ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin aprobă o măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud-Est, în cadrul „Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate“ prin Programul operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, pentru implementarea axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C & I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general“, obiectivul specific. 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării iniţiativei „Regiuni mai puţin dezvoltate“ în România.
    (2) Această măsură este alcătuită din trei componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului menţionat la art. 2, după cum urmează:
    a) ajutor de stat pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;
    c) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    (3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352 din 24 decembrie 2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 26 iunie 2014, cu modificările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale;
    h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
    Obiectivul prezentei măsuri îl reprezintă realizarea de investiţii pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate, în cadrul „Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate“, în concordanţă cu domeniile/subdomeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    c) o întreprindere mare are peste 250 de angajaţi sau realizează o cifră de afaceri anuală netă care depăşeşte 50 de milioane de euro sau active totale care depăşesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei. Parteneriatul realizat prin asociere în participaţiune, în vederea creării unui parc ştiinţific şi tehnologic în cadrul proiectului, este considerat a fi încadrat în categoria întreprinderilor mari;
    d) furnizor şi administrator al ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului regional şi al ajutorului de minimis este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    e) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    f) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    g) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    h) investiţie iniţială înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente sau diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior;
    i) ajutor regional pentru investiţii înseamnă un ajutor regional acordat pentru o investiţie iniţială;
    j) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
    (i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM), atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea).


    k) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    l) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului POR 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    m) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    n) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional (AMPOR), organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii;
    o) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor (pe scurt, organizaţie de cercetare) înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile, institutele de cercetare, entităţile de inovare şi transfer tehnologic, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare, societăţi, cu activitate principală sau secundară de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72XX, aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe;
    p) specializarea inteligentă vizează creşterea competitivităţii economice prin concentrarea resurselor în domeniile competitive şi cu potenţial de excelenţă (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei;
    q) transferul tehnologic, în sensul prezentei măsuri, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor derulate în cadrul etapei 1 a proiectelor în activitatea economică. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite;
    r) entităţile de inovare şi transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice şi de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria etc., definite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv parcurile ştiinţifice şi tehnologice;
    s) parcul ştiinţific şi tehnologic, denumit în continuare PST, reprezintă o entitate în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării, precum şi valorificarea acestora prin activităţi economice;
    t) quadruple helix (helix cvadruplu) este reprezentat de toate părţile implicate în procesul de descoperire antreprenorială, în contextul specializării inteligente, care lucrează pentru punerea în aplicare a strategiilor de creştere pe termen lung, respectiv de: administraţie (centrală şi locală), cercetare (instituţii de învăţământ, entităţi de educaţie), mediul de afaceri (IMM-uri, antreprenori, investitori) şi societate civilă;
    u) colaborare efectivă înseamnă colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
    v) diseminarea rezultatelor, în sensul prezentei măsuri, înseamnă difuzarea pe scară largă a rezultatelor proiectului prin publicaţii în reviste recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior categoria A sau B, reviste/publicaţii cotate ISI (Internation Scientific Indexing), conferinţe ştiinţifice/târguri de specialitate, expoziţii şi alte manifestări de profil;
    w) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau întrun mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    x) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    y) studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările, şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
    z) concurenţă deplină înseamnă o situaţie în care condiţiile tranzacţiei dintre părţile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente şi nu conţin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă şi necondiţionată pentru tranzacţia în cauză îndeplineşte principiul concurenţei depline;
    aa) solicitantul reprezintă entitatea individuală sau partenerială care depune o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte căruia i se aplică prezenta măsură de sprijin;
    bb) rezultat al cercetării, în sensul prezentei măsuri, înseamnă un produs al activităţii ştiinţifice sau ştiinţifico-tehnice de cercetare obţinut în cadrul primei etape a proiectului, care conţine cunoştinţe sau soluţii noi şi este înregistrat pe orice suport informaţional, urmând a fi transferat în mediul economic în cea de-a doua etapă a proiectului;
    cc) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    (1) Prezenta măsură de sprijin se aplică investiţiilor realizate în mediul urban şi rural din regiunea de dezvoltare Sud-Est.
    (2) Nu se finanţează proiecte mari de investiţii, respectiv o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului.

    ART. 5
    (1) Măsura se adresează solicitanţilor de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente procesului de elaborare/actualizare a strategiilor de specializare inteligentă de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, sprijinite prin componenta „RIS3 pentru regiuni mai puţin dezvoltate“ din cadrul „Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate“. Solicitanţii proiectelor sunt entităţi de transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, entităţi private, inclusiv parteneriate între acestea, parteneriate între componentele quadruple helix (autorităţi/instituţii publice, mediul de afaceri, mediul academic şi de cercetare, organizaţii neguvernamentale) din mediul urban şi rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare, în limitele stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (2) Nu se acordă ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    – atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (3) Nu se acordă ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ajutor de stat regional, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013;
    b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare;
    c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    – atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    e) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
    f) ajutoare pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    g) ajutoare destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    h) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (4) Nu se acordă ajutor pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis pentru domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, respectiv:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa nr. I la Directiva 2003/87/CE;
    c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

    (5) Prezenta măsură se aplică numai solicitanţilor care confirmă faptul că, în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    (6) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare eligibile, cât şi în sectoare neeligibile poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri.
    (7) Investiţia finanţată prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau 3 ani, în cazul IMM-urilor, de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

    CAP. V
    Beneficiarii măsurii de sprijin şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    (1) Beneficiarii ajutoarelor de stat regional şi pentru cercetare-dezvoltare şi ai ajutorului de minimis sunt, după caz:
    a) organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;
    b) entităţi de inovare şi transfer tehnologic, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizate provizoriu/acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu/acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, în condiţiile/ termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;
    c) parcuri ştiinţifice şi tehnologice, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 50/2003, în condiţiile/ termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;
    d) întreprinderi constituite conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau societatea cooperativă constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    e) organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) camere de comerţ şi industrie, înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) parteneriate între entităţile de transfer tehnologic, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, alte entităţi private, inclusiv parteneriate între componentele quadruple helix (autorităţi/instituţii publice, mediul de afaceri, mediul academic şi de cercetare, organizaţii neguvernamentale).

    (2) Parcurile ştiinţifice şi tehnologice, camerele de comerţ şi industrie şi parteneriatele care solicită finanţarea investiţiilor prin ajutor de stat, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, sunt considerate a se încadra în categoria întreprinderilor mari.

    ART. 7
    Pentru a putea beneficia de ajutor de stat regional şi pentru cercetare-dezvoltare, solicitantul, liderul de parteneriat sau un membru al parteneriatului trebuie să fi depus o fişă de proiect şi propunerea să fi fost inclusă în portofoliul aferent Strategiei pentru cercetare şi inovare regională prin specializare inteligentă (RIS3) în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru realizarea investiţiei propuse prin cererea de finanţare, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor.

    ART. 8
    Solicitantul, liderul de parteneriat şi partenerii trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie în proiect în funcţie de tipul de ajutor solicitat, cu respectarea, acolo unde este cazul, a prevederilor legale în vigoare privind încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi, privind intensităţile maxime ale ajutorului de stat şi privind întreprinderea unică, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, conform normelor de ajutor de stat sau de minimis aplicabile.

    ART. 9
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul, liderul de parteneriat sau membrii parteneriatului care solicită ajutor de stat/ajutor de minimis în cadrul proiectului nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) să se afle în stare de faliment/insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), să îşi fi suspendat activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau să se afle în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la lit. a);
    c) să fie subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens;
    d) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 10
    Reprezentantul legal al solicitantului/al entităţilor juridice membre ale parteneriatului, care solicită ajutor de stat/ajutor de minimis în cadrul proiectului, care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu trebuie să se afle într-una din următoarele situaţii:
    a) sunt subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 11
    (1) Pentru proiectele ce presupun realizarea unor lucrări de construire pentru care este necesară autorizarea lucrărilor de construire, solicitantul şi/sau partenerii trebuie să demonstreze deţinerea următoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiţiei: dreptul de proprietate publică/privată, dreptul de administrare (după caz), dreptul de concesiune (după caz), dreptul de superficie, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor.
    (2) Pentru proiectele ce includ doar dotări şi/sau servicii şi lucrări de construire ce nu se supun autorizării, inclusiv pentru componenta de cercetare din cadrul proiectului solicitantul şi/sau partenerii demonstrează deţinerea unuia din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiţiei: dreptul de proprietate privată/publică, dreptul de concesiune, dreptul de administrare, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă dobândit printr-un contract de comodat, închiriere/locaţiune, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor.
    (3) Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficie/uzufruct/folosinţă dobândit prin contract de comodat/închiriere/locaţiune asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel puţin pe perioada de durabilitate a investiţiei, prevăzută de regulamentele aplicabile.

    ART. 12
    În perioada de durabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, sau 5 ani, pentru întreprinderile mari, de la plata finală aferentă contractelor de finanţare, beneficiarii nu trebuie să:
    a) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;
    b) realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;
    c) realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.


    ART. 13
    Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului care solicită ajutor de stat/ajutor de minimis în cadrul proiectului trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, în etapa de contractare, inclusiv la data semnării contractului de finanţare:
    a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, aceştia vor putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) recunosc debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 9 lit. e);
    (ii) au contestat în instanţă notificările/procesele- verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-au achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) deţin dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.


    ART. 14
    Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative, în condiţiile/ termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare:
    1. se încadrează în tipul/tipurile de investiţie eligibil(e):
    a) proiectele includ 2 etape (etapa de cercetare, respectiv de implementare efectivă a rezultatelor cercetării) cărora le corespund trei tipuri de investiţii/componente, în funcţie de activităţile eligibile selectate şi încadrarea acestora în tipul de ajutor solicitat, respectiv:
    A. componenta de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare-dezvoltare - investiţii în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli salariale (costuri cu personalul) şi servicii achiziţionate din surse externe legate de:
    (i) activităţi de cercetare industrială (cercetare aplicată şi dezvoltare tehnologică), din categoriile: cercetare aplicată/industrială, dezvoltare tehnologică, respectiv cercetare precompetitivă şi cercetare competitivă;
    (ii) activităţi de dezvoltare experimentală din categoriile: dezvoltare experimentală şi activităţi de testare;
    (iii) activităţi de realizare de studii de fezabilitate;
    (iv) alte activităţi legate de: obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achiziţia de servicii de consultanţă şi echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, achiziţia de servicii de cercetare contractuală, achiziţia de servicii de sprijinire a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share;

    B. componenta de ajutor de stat regional - investiţii în active corporale şi necorporale doar dacă constituie o investiţie iniţială în sensul:
    (i) creării unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    (ii) extinderii capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    (iii) diversificării producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru sub-domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin. În cazul ajutoarelor acordate pentru întreprinderi mari în vederea diversificării unei unităţi existente, costurile eligibile, finanţabile din ajutor de stat regional, trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;
    (iv) investiţiile iniţiale care conduc atât la extinderea capacităţii, cât şi la diversificarea producţiei unei unităţi existente vor fi considerate investiţii iniţiale legate de diversificarea producţiei unei unităţi;
    (v) sunt eligibile inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat şi dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul realizării unei investiţii iniţiale. Lucrările asupra unor astfel de imobile trebuie să fie semnificative şi să nu se refere doar la reparaţii/modificări minore. Prin „imobil neutilizat“ se înţelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în 2 ani calendaristici consecutivi, anteriori anului depunerii cererii de finanţare;
    (vi) activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul; să fie amortizabile; să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului; să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 sau 5 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investiţiilor, oricare dintre acestea survine ultima.
    Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale;

    (vii) echipamentele/dotările în cadrul proiectului, indiferent de componenta de ajutor, sunt eligibile exclusiv pentru solicitant/membrii parteneriatului care implementează componentele respective;

    C. componenta de ajutor de minimis - achiziţionarea de servicii suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect, respectiv:
    (i) activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale şi/sau intelectuale;
    (ii) activităţi de formare de personal calificat pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe antreprenoriale şi tehnologice;
    (iii) activităţi de comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse şi module de cocreare produs, activităţi de stimulare a cererii, activităţi de internaţionalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand;
    (iv) activităţi pentru pregătirea documentaţiei, managementul de proiect;
    (v) publicitate, comunicare şi vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării;
    (vi) informare şi publicitate pentru proiect;


    b) proiectele prevăd, în mod obligatoriu, două etape de implementare: pentru activităţi finanţate prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, respectiv pentru activităţi finanţate prin ajutor de stat regional şi ajutor de minimis;
    c) proiectele prevăd, în mod obligatoriu, includerea în piaţă a rezultatelor cercetării şi comercializarea produselor/ proceselor/serviciilor rezultate în urma implementării proiectului, cu încadrarea exclusivă a fiecărei/fiecărui activităţi/obiectiv al proiectului într-un singur tip de ajutor de stat/de minimis;

    2. se bazează pe un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă identificate în urma mecanismului de implementare a axei prioritare 1 a Programului operaţional regional, respectiv în urma realizării notelor concept regionale;
    3. proiectul/activităţile principale sunt nominalizate în hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională sau a Comitetului Regional de Inovare cu lista proiectelor finanţabile în cadrul apelului de proiecte, listă rezultată în urma procesului de elaborare/actualizare a strategiilor de specializare inteligentă de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, sprijinite prin componenta „RIS3 pentru regiuni mai puţin dezvoltate“ din cadrul „Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate“;
    4. se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanţare, cu excepţia celor permise de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, respectiv cele menţionate în categoria 14 şi în subcategoria 59 din anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    5. pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii:
    a) proiectul propus prin cererea de finanţare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    b) imobilul ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare şi în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, următoarele condiţii: este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii; nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. Pentru elementele anterior menţionate, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului. (de exemplu, servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). În cadrul POR 2014-2020, garanţiile reale asupra imobilelor (de exemplu, ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiţii pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire;

    6. investiţia trebuie să vizeze una sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate/care urmează a fi autorizate, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    7. valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin proiect/componentele sale se încadrează în limitele minime şi maxime ale valorii finanţării nerambursabile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    8. contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis aplicabile, menţionate la cap. VI;
    9. perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 31 decembrie 2023;
    10. locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare eligibilă în care a fost depusă cererea de finanţare, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    11. proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea;
    12. în cadrul proiectului pot exista şi activităţi neeligibile, cu condiţia ca acestea să aibă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului, iar cheltuielile aferente să fie incluse în categoria cheltuielilor neeligibile;
    13. echipamentele/dotările în cadrul proiectului, indiferent de componentă, sunt eligibile exclusiv pentru solicitantul/membrii parteneriatului care implementează componentele respective.


    ART. 15
    Nu sunt eligibile:
    a) proiectele care includ doar investiţii în active necorporale, indiferent de tipul de ajutor de stat/de minimis implicat;
    b) proiectele care conţin activităţi finanţabile doar prin ajutor de minimis;
    c) proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcţie care nu se supun autorizării, conform legii;
    d) proiectele care includ exclusiv activităţi de cercetare şi/sau dotarea cu echipamente şi/sau brevetare/licenţiere pentru activitatea de cercetare, fără includerea în piaţă a rezultatelor cercetării şi comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate.


    CAP. VI
    Tipuri de ajutoare şi modalităţi de acordare
    ART. 16
    (1) În cadrul prezentei măsuri, proiectele includ investiţii, în funcţie de activităţile eligibile selectate şi de modul în care acestea sunt finanţate, respectiv prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional şi ajutor de minimis, după cum urmează:
    a) pentru componenta de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, finanţarea nerambursabilă se acordă în limita cotelor maxime aplicabile, pe categorii de activităţi şi tipuri de beneficiari, stabilite conform art. 17 alin. (2);
    b) pentru componenta de ajutor de stat regional, finanţarea nerambursabilă se acordă în limita intensităţii maxime aplicabile, stabilită conform art. 17 alin. (4);
    c) pentru componenta de ajutor de minimis, finanţarea nerambursabilă maximă este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro, în ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

    (2) Ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare se acordă pentru investiţii în active corporale, necorporale, cheltuieli salariale (costuri cu personalul) şi servicii achiziţionate din surse externe legate de:
    a) activităţi de cercetare industrială (cercetare aplicată şi dezvoltare tehnologică) din categoriile:
    (i) cercetare aplicată/industrială definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    (ii) dezvoltare tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi in plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:
    - cercetare precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicate în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
    – cercetare competitivă ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde în mod direct cererii pieţei, incluzând şi activităţi de inginerie a sistemelor, inginerie şi proiectare tehnologică;


    b) activităţi de dezvoltare experimentală din categoriile:
    (i) dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    (ii) activităţi de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare;

    c) activităţi de realizare de studii de fezabilitate;
    d) alte activităţi legate de:
    1. servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect:
    (i) obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale;
    (ii) standardizarea produselor/serviciilor/proceselor;
    (iii) achiziţia de servicii de sprijinire a inovării;
    (iv) dezvoltarea de platforme comune pentru knowledge share;

    2. achiziţia de servicii de consultanţă şi echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare-dezvoltare;
    3. achiziţia de servicii de cercetare contractuală.


    (3) Ajutor de stat regional se acordă pentru investiţii în active corporale şi necorporale legate de realizarea unei investiţii iniţiale, respectiv pentru:
    a) crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    b) extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    c) diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;
    d) investiţiile iniţiale care conduc atât la extinderea capacităţii, cât şi la diversificarea producţiei unei unităţi existente vor fi considerate investiţii iniţiale legate de diversificarea producţiei unei unităţi.

    (4) Ajutor de minimis se acordă pentru achiziţionarea de servicii suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiectul integrat, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor.
    (5) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuţie proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ajutor de stat regional în funcţie de intensităţile maxime aplicabile, conform art. 17 alin. (2) şi (4) şi finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul).

    ART. 17
    (1) În cadrul prezentei măsuri de sprijin, finanţarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare se acordă eşalonat, în una sau mai multe tranşe, sub forma ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale şi a ajutorului de minimis, după caz.
    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare în funcţie de tipul de activitate desfăşurată în domeniul cercetării-dezvoltării, de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, precum şi de criteriile privind colaborarea efectivă sau cu diseminarea rezultatelor, respectiv:

┌────────────────────┬──────────────────┐
│ │Categoria de │
│Activitate │întreprindere │
│ ├────┬────────┬────┤
│ │Mare│Mijlocie│Mică│
├────────────────────┼────┼────────┼────┤
│Cercetare │50% │60% │70% │
│industrială │ │ │ │
├────────────────────┼────┼────────┼────┤
│Cercetare │ │ │ │
│industrială în │ │ │ │
│colaborare efectivă │65% │75% │80% │
│sau cu diseminarea │ │ │ │
│rezultatelor* │ │ │ │
├────────────────────┼────┼────────┼────┤
│Dezvoltare │25% │35% │45% │
│experimentală │ │ │ │
├────────────────────┼────┼────────┼────┤
│Dezvoltare │ │ │ │
│experimentală în │ │ │ │
│colaborare efectivă │40% │50% │60% │
│sau cu diseminarea │ │ │ │
│rezultatelor* │ │ │ │
├────────────────────┼────┼────────┼────┤
│Realizare de studii │ │ │ │
│de fezabilitate │ │ │ │
│premergătoare │50% │60% │70% │
│activităţilor de │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
└────────────────────┴────┴────────┴────┘

    * Proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere şi un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau mai multe astfel de organisme, în cazul în care aceste organisme suportă cel puţin 10% din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.

    (3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale.
    (4) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul şi de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Categoria de │
│Regiunea de │întreprindere │
│dezvoltare ├─────┬────────┬─────┤
│ │Mare │Mijlocie│Mică │
├─────────────────┼─────┼────────┼─────┤
│Sud-Est │50% │60% │70% │
└─────────────────┴─────┴────────┴─────┘


    (5) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.

    ART. 18
    (1) Pentru ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, procentele aferente intensităţii maxime admise se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Pentru ajutorul de stat regional, procentele aferente intensităţii maxime admise se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional.
    (3) Pentru evitarea cumulului, o cheltuială realizată în cadrul proiectului poate fi considerată eligibilă doar pentru unul din cele trei tipuri de ajutoare, respectiv regional, pentru cercetare-dezvoltare sau de minimis.

    ART. 19
    În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul în curs şi 2 ani anteriori, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniune.


    ART. 20
    Ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care aceste ajutoare se plătesc.

    ART. 21
    Ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutoarele de stat regionale şi ajutoarele de minimis acordate în mai multe tranşe se actualizează la valoarea pe care o au în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    Pentru ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ajutorul de stat regional, costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor.

    ART. 22
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 19 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 23
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 24
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 25
    Solicitantul de finanţare şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz. În situaţia în care există prevederi contradictorii între cele 3 documente menţionate, prevalează prevederile stabilite prin prezentul ordin.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 26
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, pentru toate componentele măsurii, respectiv pentru ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis sunt:
    a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. Prin excepţie, sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis cheltuielile menţionate în categoria 14 şi în subcategoria 59 din anexa nr. 2 la prezentul ordin, respectiv cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe în vederea pregătirii documentaţiei aferente proiectului, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
    e) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) investiţia în active corporale şi/sau necorporale aferentă ajutorului de stat regional trebuie să fie legată de înfiinţarea unei noi unităţi, de extinderea capacităţii unei unităţi existente sau diversificarea serviciilor/producţiei unei unităţi existente prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin, în sensul prevederilor referitoare la investiţiile iniţiale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare. Este eligibilă inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent, neutilizat şi dotarea acestuia cu active corporale şi necorporale în scopul realizării unei investiţii iniţiale, în condiţiile menţionate la art. 14 pct. 1 lit. a) subpct. B pct. v).


    ART. 27
    (1) Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile aplicabile sunt menţionate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Detalierea şi limitările valorice asupra categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile, aplicabile prezentei măsuri, sunt menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 28
    (1) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile.
    (2) Solicitantul/Partenerii se obligă să nu perceapă comisioane/costuri prin orice fel de relaţie contractuală de la entităţile juridice cărora le pune/pun la dispoziţie servicii specifice achiziţionate (altele decât cele realizate cu personalul propriu) prin intermediul proiectului.
    (3) Cumpărarea sau obţinerea cu licenţă din surse externe a rezultatelor cercetării contractuale, a cunoştinţelor şi a brevetelor se realizează în condiţii de concurenţă deplină.

    ART. 29
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    b) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;
    c) costurile operaţionale, de funcţionare şi întreţinere, cu excepţia cheltuielilor salariale (costuri cu personalul) în limitele menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;
    d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    e) contribuţia în natură;
    f) cheltuielile cu leasingul;
    g) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect;
    h) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    i) auditul în cadrul proiectului;
    j) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor menţionate în categoria 14 şi în subcategoria 59 din anexa nr. 2 la prezentul ordin, respectiv cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe în vederea pregătirii documentaţiei aferente proiectului.


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul măsurii
    ART. 30
    (1) Prezenta măsură de sprijin se aplică de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat/disponibil.

    ART. 31
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 - obiectivul specific 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării iniţiativei „Regiuni mai puţin dezvoltate“ în România.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 5.077.102 euro, aproximativ 24,74 milioane lei, respectiv 4.315.537 euro, aproximativ 21,03 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 761.565 euro, aproximativ 3,71 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat pentru cercetare-dezvoltare ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 1.776.986 euro, aproximativ 8,66 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.538.552 euro, aproximativ 12,37 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 761.564 euro, aproximativ 3,71 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (6) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌───────────────────────────────────────────┐
│- milioane euro - │
├────────────────────┬──────┬────┬────┬─────┤
│Tip ajutor acordat │Anul │2020│2021│Total│
├────────────────────┼──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │total,│0,35│1,43│1,78 │
│ │din │ │ │ │
│Ajutor de stat │care: │ │ │ │
│pentru ├──────┼────┼────┼─────┤
│cercetare-dezvoltare│FEDR │0,30│1,21│1,51 │
│ ├──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │de │0,05│0,22│0,27 │
│ │stat │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │total,│0,51│2,03│2,54 │
│ │din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│Ajutor de stat ├──────┼────┼────┼─────┤
│regional │FEDR │0,43│1,73│2,16 │
│ ├──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │de │0,08│0,30│0,38 │
│ │stat │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │total,│0,15│0,61│0,76 │
│ │din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│Ajutor de minimis ├──────┼────┼────┼─────┤
│ │FEDR │0,13│0,52│0,65 │
│ ├──────┼────┼────┼─────┤
│ │Buget │ │ │ │
│ │de │0,02│0,09│0,11 │
│ │stat │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┘    ART. 32
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este 12.

    CAP. IX
    Efectul stimulativ
    ART. 33
    (1) Se consideră că ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ajutorul de stat regional acordate prin prezenta măsură au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanţare, conţinând informaţii privind denumirea şi dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii şi finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipurile de ajutor, precum şi valoarea finanţării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiţiei.
    (2) Pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mari, pe lângă condiţia prevăzută la alin. (1), solicitantul trebuie să demonstreze că proiectul nu ar fi fost realizat în zona respectivă sau nu ar fi fost suficient de profitabil pentru beneficiar în zona respectivă în absenţa ajutoarelor respective.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 34
    (1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare sau ajutor de stat regional pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului regional pentru investiţii.

    (2) Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanţare relevant stabilit în condiţiile specifice ale fiecărui caz în parte, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei măsuri nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 19 lit. a).
    (5) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 35
    Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, atât la depunerea cererii de finanţare, cât şi în etapa de contractare, o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informaţii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 36
    MLPDA, prin AMPOR, este furnizorul ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului de stat regional, respectiv al ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin.

    ART. 37
    Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute prin acest ordin, solicitanţii vor depune o cerere de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 38
    Ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 39
    MLPDA îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false sau dacă solicitantul pune la dispoziţie informaţii incomplete.

    ART. 40
    MLPDA va informa în scris, prin contractul de finanţare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional acordat şi a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 41
    MLPDA are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensităţile maxim admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul acordării ajutorului de stat/de minimis.

    ART. 42
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MLPDA are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 43
    (1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin sub forma ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional şi ajutorului de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 44
    Informaţiile prevăzute în anexa nr. III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    ART. 45
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 46
    MLPDA va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezentul ordin, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 47
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MLPDA, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 48
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24 septembrie 2015.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 49
    Textul prezentului ordin va fi publicat integral pe site-ul programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro.

    ART. 50
    Lista domeniilor şi subdomeniilor de specializare inteligentă este detaliată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 51
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile aplicabile prezentei măsuri sunt menţionate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 52
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Mariana Cotoi,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 octombrie 2020.
    Nr. 3.965.
    ANEXA 1

    LISTA
    domeniilor - subdomeniilor de specializare inteligentă

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Domenii de │Sud-Est │
│intervenţie │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │1. Industria │
│ │agroalimentară şi │
│ │pescuit │
│ │2. Industria │
│ │confecţiilor │
│ │3. Biotehnologii │
│1. Bioeconomie │(biotehnologii │
│ │agroalimentare; │
│ │biotehnologii de │
│ │mediu) │
│ │4. Turism (turism │
│ │tradiţional; turism │
│ │de nişă) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│2. Tehnologii │ │
│informaţionale şi│1. TIC, high tech, │
│de comunicaţii, │nanotehnologii şi │
│spaţiu şi │materiale avansate │
│securitate │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │1. Industria │
│ │agroalimentară şi │
│ │pescuit │
│ │2. Biotehnologii │
│ │(biotehnologii │
│ │agroalimentare; │
│3. Energie, mediu│biotehnologii de │
│şi schimbări │mediu) │
│climatice │3. Ecotehnologii │
│ │(tehnologii │
│ │ecologice şi │
│ │eficiente energetic;│
│ │echipamente pentru │
│ │producere de │
│ │bioresurse) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │1. Ecotehnologii │
│ │(tehnologii │
│ │ecologice şi │
│ │eficiente energetic;│
│4. │echipamente pentru │
│Econanotehnologii│producere de │
│şi materiale │bioresurse) │
│avansate │2. TIC, high tech, │
│ │nanotehnologii şi │
│ │materiale avansate │
│ │3. Industria │
│ │confecţiilor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│5. Sănătate │1. Turism (turism │
│ │balnear) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Inginerie şi │
│ │transport naval │
│Altele │(construcţia şi │
│ │reparaţia de nave; │
│ │transport naval) │
└─────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 2

    CATEGORII ŞI SUBCATEGORII
    de cheltuieli eligibile/neeligibile
    Pentru componenta privind ajutorul de stat pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Categorie │Subcategorie │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │4 - Cheltuieli de│
│ │amortizare pentru│
│ │clădiri şi spaţii│
│ │pentru │
│ │activităţile de │
│ │cercetare │
│2 - Cheltuieli de │industrială │
│amortizare pentru ├─────────────────┤
│clădiri şi spaţii │5 - Cheltuieli de│
│ │amortizare pentru│
│ │clădiri şi spaţii│
│ │pentru │
│ │activităţile de │
│ │dezvoltare │
│ │experimentală │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │64 - Cheltuieli │
│ │cu achiziţia de │
│ │active fixe │
│ │corporale (altele│
│ │decât terenuri şi│
│ │imobile), obiecte│
│ │de inventar, │
│ │materiale │
│ │consumabile - │
│ │pentru │
│ │activităţile de │
│ │inovare de proces│
│ │şi │
│ │organizaţională │
│ │(eligibile pentru│
│ │IMM) │
│ ├─────────────────┤
│ │67 - Cheltuieli │
│ │pentru achiziţia │
│ │de active fixe │
│ │corporale (altele│
│ │decât terenuri şi│
│ │imobile), pentru │
│21 - Cheltuieli cu │cercetare │
│achiziţia de active │industrială │
│fixe corporale ├─────────────────┤
│(altele decât │68 - Cheltuieli │
│terenuri şi │pentru achiziţia │
│imobile), materii │de active fixe │
│prime şi materiale, │corporale (altele│
│inclusiv materiale │decât terenuri şi│
│consumabile │imobile), pentru │
│ │dezvoltare │
│ │experimentală │
│ ├─────────────────┤
│ │72 - Cheltuieli │
│ │pentru cercetare │
│ │industrială cu │
│ │achiziţia de │
│ │materii prime, │
│ │materiale │
│ │consumabile şi │
│ │alte produse │
│ │similare necesare│
│ │proiectului │
│ ├─────────────────┤
│ │73 - Cheltuieli │
│ │pentru dezvoltare│
│ │experimentală cu │
│ │achiziţia de │
│ │materii prime, │
│ │materiale │
│ │consumabile şi │
│ │alte produse │
│ │similare necesare│
│ │proiectului │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │79 - Cheltuieli │
│ │pentru achiziţia │
│ │de active │
│ │necorporale │
│ │pentru cercetare │
│22 - Cheltuieli │industrială │
│pentru achiziţia de ├─────────────────┤
│active necorporale │80 - Cheltuieli │
│ │pentru achiziţia │
│ │de active │
│ │necorporale │
│ │pentru dezvoltare│
│ │experimentală │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │169 - Cheltuieli │
│ │pentru realizarea│
│ │studiului de │
│ │fezabilitate │
│ │pregătitor pentru│
│ │cercetare │
│24 - Cheltuieli │industrială │
│pentru studii de ├─────────────────┤
│fezabilitate │82 - Cheltuieli │
│ │pentru realizarea│
│ │studiului de │
│ │fezabilitate │
│ │pregătitor pentru│
│ │dezvoltare │
│ │experimentală │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │85 - Cheltuieli │
│ │salariale pentru │
│ │cercetare │
│ │industrială, │
│ │aferente │
│ │personalului │
│ │implicat în │
│ │implementarea │
│ │proiectului (în │
│25 - Cheltuieli │derularea │
│salariale, │activităţilor, │
│cheltuielile cu │altele decât │
│personal angajat în │management de │
│activităţi de │proiect) │
│cercetare-dezvoltare├─────────────────┤
│sunt eligibile, cu │86 - Cheltuieli │
│respectarea │salariale pentru │
│prevederilor din │dezvoltare │
│Codul muncii │experimentală, │
│ │aferente │
│ │personalului │
│ │implicat în │
│ │implementarea │
│ │proiectului (în │
│ │derularea │
│ │activităţilor, │
│ │altele decât │
│ │management de │
│ │proiect) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │102 - Cheltuieli │
│ │pentru cercetare │
│ │industrială │
│ │aferente │
│ │serviciilor de │
│ │consultanţă şi │
│ │servicii │
│ │echivalente │
│ ├─────────────────┤
│ │103 - Cheltuieli │
│ │pentru dezvoltare│
│ │experimentală │
│ │aferente │
│ │serviciilor de │
│ │consultanţă şi │
│ │servicii │
│ │echivalente │
│ ├─────────────────┤
│ │117 - Cheltuieli │
│ │aferente │
│ │cercetării │
│29 - Cheltuieli cu │contractuale, │
│servicii, din surse │pentru activităţi│
│externe în condiţii │de inovare de │
│de concurenţă │proces şi │
│deplină │organizaţională │
│ ├─────────────────┤
│ │119 - Cheltuieli │
│ │aferente │
│ │cercetării │
│ │contractuale │
│ │pentru activităţi│
│ │de cercetare │
│ │industrială │
│ ├─────────────────┤
│ │120 - Cheltuieli │
│ │aferente │
│ │cercetării │
│ │contractuale │
│ │pentru activităţi│
│ │de dezvoltare │
│ │experimentală │
│ ├─────────────────┤
│ │121 - Cheltuieli │
│ │pentru serviciile│
│ │de consultanţă în│
│ │domeniul inovării│
├────────────────────┼─────────────────┤
│30 - Cheltuieli │124 - Cheltuieli │
│pentru obţinerea, │pentru obţinerea,│
│validarea şi │validarea şi │
│protejarea │protejarea │
│brevetelor şi altor │brevetelor şi │
│active necorporale │altor active │
│pentru activităţi de│necorporale │
│inovare (eligibile │(ajutoare pentru │
│pentru IMM) │inovare destinate│
│ │IMM-urilor) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│44 - Cheltuieli │216 - Cheltuieli │
│indirecte │indirecte │
└────────────────────┴─────────────────┘


    Pentru componenta privind ajutorul de stat regional pentru investiţii:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Categorie │Subcategorie │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │34 - Cheltuieli pentru │
│ │achiziţia terenului, cu│
│ │sau fără construcţii --│
│ │pentru activităţile de │
│ │investiţii │
│ ├───────────────────────┤
│12 - │38 - Cheltuieli pentru │
│Cheltuieli │amenajarea terenului │
│pentru │pentru activităţile de │
│obţinerea şi │investiţii │
│amenajarea ├───────────────────────┤
│terenului │39 - Cheltuieli cu │
│ │amenajări pentru │
│ │protecţia mediului şi │
│ │aducerea la starea │
│ │iniţială pentru │
│ │activităţile de │
│ │investiţii │
├──────────────┼───────────────────────┤
│13 - │ │
│Cheltuieli │ │
│pentru │40 - Cheltuieli pentru │
│asigurarea │asigurarea utilităţilor│
│utilităţilor │necesare obiectivului │
│necesare │ │
│obiectivului │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │53 - Cheltuieli pentru │
│ │construcţii şi │
│ │instalaţii │
│15 - ├───────────────────────┤
│Cheltuieli │54 - Cheltuieli cu │
│pentru │dotările (utilaje, │
│investiţia de │echipamente tehnologice│
│bază │şi funcţionale cu şi │
│ │fără montaj, dotări) │
│ ├───────────────────────┤
│ │55 - Cheltuieli cu │
│ │active necorporale │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │57 - Cheltuieli pentru │
│16 - │lucrări de construcţii │
│Cheltuieli cu │şi instalaţii aferente │
│organizarea de│organizării de şantier │
│şantier ├───────────────────────┤
│ │58 - Cheltuieli conexe │
│ │organizării de şantier │
├──────────────┼───────────────────────┤
│18 - │ │
│Cheltuieli │60 - Cheltuieli diverse│
│diverse şi │şi neprevăzute │
│neprevăzute │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    Pentru componenta privind ajutorul de minimis:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Categorie │Subcategorie │
├──────────────┼───────────────────────┤
│7 - Cheltuieli│15 - Cheltuieli cu │
│cu auditul │auditul achiziţionat de│
│achiziţionat │beneficiar pentru │
│de beneficiar │proiect │
│pentru proiect│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │17 - Cheltuieli de │
│8 - Cheltuieli│informare şi │
│de informare, │publicitate pentru │
│comunicare şi │proiect, care rezultă │
│publicitate │din obligaţiile │
│ │beneficiarului │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │22 - Cheltuieli │
│ │salariale cu echipa de │
│9 - Cheltuieli│management proiect - │
│aferente │pentru personalul │
│managementului│angajat al │
│de proiect │solicitantului (pentru │
│ │etapa 1 şi pentru etapa│
│ │2) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │42 - Studii de teren │
│ ├───────────────────────┤
│ │43 - Cheltuieli pentru │
│ │obţinere avize, │
│ │acorduri, autorizaţii │
│14 - │(pentru etapa 1, dacă │
│Cheltuieli │este cazul, şi pentru │
│pentru │etapa 2) │
│proiectare şi ├───────────────────────┤
│asistenţă │44 - Proiectare şi │
│tehnică │inginerie │
│ ├───────────────────────┤
│ │45 - Cheltuieli pentru │
│ │consultanţă │
│ ├───────────────────────┤
│ │46 - Cheltuieli pentru │
│ │asistenţă tehnică │
├──────────────┼───────────────────────┤
│17 - │ │
│Cheltuieli │59 - Cheltuieli pentru │
│pentru │comisioane, cote, taxe
│comisioane, │ │
│cote, taxe │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│25 - │87 - Onorarii/venituri │
│Cheltuieli │asimilate salariilor │
│salariale │pentru experţii proprii│
│ │/cooptaţi │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │111 - Cheltuieli │
│ │privind implementarea │
│ │şi certificarea │
│ │sistemelor de │
│ │management al calităţii│
│ ├───────────────────────┤
│ │112 - Cheltuieli │
│ │privind certificarea │
│ │naţională/ │
│ │internaţională a │
│ │produselor, serviciilor│
│ │sau diferitelor procese│
│ │specifice │
│ ├───────────────────────┤
│29 - │122 - Cheltuieli pentru│
│Cheltuieli cu │servicii de sprijinire │
│servicii din │a comercializării │
│surse externe ├───────────────────────┤
│în condiţii de│108 - Cheltuieli cu │
│concurenţă │servicii pentru │
│deplină │internaţionalizare │
│ ├───────────────────────┤
│ │114 - Cheltuieli cu │
│ │activităţi de realizare│
│ │a instrumentelor de │
│ │comercializare on-line,│
│ │website de promovare a │
│ │produselor/serviciilor │
│ │proprii ale │
│ │solicitantului │
│ ├───────────────────────┤
│ │104 - Cheltuieli cu │
│ │servicii pentru │
│ │organizare de │
│ │evenimente şi cursuri │
│ │de formare │
└──────────────┴───────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016