Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 392 din 13 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 392 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1138 din 26 noiembrie 2020
    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) şi (4), art. 51, 52, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 75 alin. (1) lit. c) şi art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,
    având în vedere Standardul internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă (IES 7) şi Standardul internaţional nr. 8 privind competenţa profesională pentru partenerii de audit responsabili pentru auditul situaţiilor financiare (IES 8), emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC),
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Georgiana Oana Stănilă

    Bucureşti, 13 noiembrie 2020.
    Nr. 392.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 90/2018)
    NORME
    privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Obiect
    (1) Prezentele norme reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizaţi şi înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic, precum şi cerinţele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare şi de calitate a profesioniştilor din domeniul auditului financiar.
    (2) Prezentele norme au în vedere preluarea, dezvoltarea şi adaptarea cerinţelor Standardului internaţional de educaţie nr. 7 „Dezvoltare profesională continuă“ (revizuit) şi ale Standardului internaţional de educaţie nr. 8 „Competenţa profesională pentru partenerii de misiune responsabili pentru auditurile situaţiilor financiare“ (revizuit), emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

    ART. 2
    Competenţă
    (1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) organizează programele de formare profesională continuă a auditorilor financiari.
    (2) În cazul delegării, îndeplinirea atribuţiei privind organizarea programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari revine Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), CAFR transmite către ASPAAS, până la finalul primului trimestru al anului următor celui în care s-a efectuat formarea profesională continuă (FPC), evidenţa auditorilor financiari care au participat la cursurile de formare profesională continuă, care include următoarele informaţii: numele şi prenumele auditorului, numărul din Registrul public electronic, denumirea cursului la care a participat şi numărul de ore efectuate.

    CAP. II
    Formarea profesională continuă a auditorilor financiari
    ART. 3
    Cerinţe privind formarea continuă
    (1) Normele de formare profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari autorizaţi şi înregistraţi în Registrul public electronic.
    (2) Îndeplinirea cerinţelor privind formarea profesională continuă constituie condiţie obligatorie pentru acordarea vizei anuale emise de ASPAAS.
    (3) Auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori activi participă la cel puţin 120 de ore de formare profesională continuă (ore FPC) într-o perioadă de referinţă de 3 ani, din care 60 de ore FPC trebuie să fie ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS) într-o perioadă de referinţă de 3 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
    (4) Numărul anual al orelor FPC este, de regulă, de 40, din care 20 de ore FPCS. Numărul de ore FPCS poate varia în cadrul perioadei de referinţă, în funcţie de necesităţile de formare generate de activitatea auditorului financiar care are obligaţia efectuării unui minim de 20 de ore FPC anual, din care 10 ore FPCS.
    (5) Pentru auditorii nou-înregistraţi, perioada de referinţă de 3 ani începe la data de 1 ianuarie a anului următor în care aceştia au fost autorizaţi ca auditori financiari.
    (6) Orele de formare profesională continuă efectuate între data autorizării ca auditor financiar şi data de 31 decembrie a anului respectiv vor fi considerate ore efectuate în perioada de referinţă iniţială, adăugându-se perioadei prevăzute la alin. (5).
    (7) Auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori nonactivi au obligaţia efectuării a 50% din numărul total de ore FPC aferent auditorilor activi, respectiv cel puţin 60 de ore FPC total într-o perioadă de referinţă de 3 ani, din care 30 de ore FPCS într-o perioadă de referinţă de 3 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Prevederile alin. (4) se aplică corespunzător, numărul anual de ore FPC fiind de 10 ore, din care 5 ore FPCS (în conformitate cu anexa nr. 3).
    (8) Pentru activităţile de FPCS recunoscute de către ASPAAS, în conformitate cu prevederile art. 8, auditorii financiari au obligaţia de a încărca anual, pe platforma online de raportare a ASPAAS, documente justificative precum adeverinţe, certificatele de participare, din care să reiasă activităţile de formare profesională structurată efectuate, durata, tematica şi organizatorul, pentru anul precedent.
    (9) Auditorilor financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori activi şi care se află în perioada de suspendare a activităţii nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(8), în cazul în care suspendarea activităţii are loc pentru o perioadă de maximum 3 ani.
    (10) În cazul în care după o perioadă de suspendare a activităţii de maximum 3 ani urmează o altă perioadă de suspendare a activităţii care intervine într-un interval mai scurt de 3 ani, auditorul este obligat să respecte cerinţele de formare profesională pe perioada suspendării ulterioare.

    ART. 4
    Atestarea lectorilor
    (1) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru susţinerea cursurilor aferente domeniilor de studii prevăzute la art. 6 sunt următoarele:
    a) să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată din România sau din Spaţiul Economic European;
    b) să aibă o experienţă practică relevantă în profesie, în domeniul auditului financiar sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu, în concordanţă cu prevederile art. 6.

    (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică cadrelor didactice din învăţământul superior, specialiştilor desemnaţi de către ASPAAS, precum şi reprezentanţilor unor autorităţi/instituţii/organisme profesionale din România sau din străinătate al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul auditului financiar şi în domeniile relevante ale programului de formare profesională continuă (PFPC).
    (3) Persoanele care doresc să fie atestate ca lectori pentru susţinerea cursurilor în domeniul auditului financiar sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu depun la sediul ASPAAS un dosar conţinând următoarele documente:
    a) cerere de atestare cu indicarea domeniului/domeniilor prevăzut/prevăzute la art. 6 alin. (1) pentru care solicită atestarea;
    b) copie a cărţii de identitate sau a paşaportului, valabilă la data solicitării atestării;
    c) curriculum vitae actualizat, model Europass, cu semnătură olografă, din care să reiasă experienţa profesională relevantă, fie în domeniul/domeniile pentru care solicită atestarea, fie în cadrul ASPAAS, fie în mediul universitar de profil;
    d) copie a diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română de un traducător autorizat;
    e) în cazul în care numele titularului înscris pe diploma prevăzută la lit. d) diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau din paşaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una şi aceeaşi persoană;
    f) documente care să dovedească experienţa relevantă în domeniul/domeniile pentru care solicită atestarea (copie a carnetului de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);
    g) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu au fost sancţionate pentru încălcarea legislaţiei în domeniul auditului financiar;
    h) suportul de curs exemplificator pe o temă din cadrul fiecărui domeniu pentru care este solicitată atestarea.

    (4) Persoanele prevăzute la alin. (2), în vederea atestării ca lectori, depun un dosar care conţine:
    a) documentele prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor prevăzute la lit. f) şi h);
    b) copie după documentul care atestă acordarea titlului didactic, pentru cadrele didactice din învăţământul superior, respectiv adresa de desemnare din partea conducerii autorităţii/instituţiei/organismului profesional, pentru celelalte persoane, după caz.

    (5) Dosarele prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă (BRAIFC).
    (6) Pentru aprecierea calităţii suportului de curs prevăzut la alin. (3) lit. h), ASPAAS contractează specialişti/auditori cu experienţă relevantă în vederea evaluării acestuia pe bază de anonimat.
    (7) Lista persoanelor care participă la evaluarea suporturilor de curs şi tarifele pentru evaluare se aprobă prin ordin al preşedintelui ASPAAS.
    (8) În urma verificărilor menţionate la alin. (5) şi (6), personalul BRAIFC întocmeşte un raport cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de atestare ca lector, după caz, care se înaintează preşedintelui ASPAAS.
    (9) În cazul propunerii de respingere a cererilor de atestare, ASPAAS comunică solicitanţilor acest fapt, precum şi motivarea respingerii.
    (10) În cazul aprobării cererii de atestare se va emite, în două exemplare, un ordin al preşedintelui ASPAAS privind atestarea ca lector, din care un exemplar se arhivează la nivelul instituţiei, conform reglementărilor legale, iar cel de-al doilea exemplar original se comunică lectorului.
    (11) Ordinul preşedintelui ASPAAS prevăzut la alin. (10) se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet, potrivit prevederilor alin. (3) sau ale alin. (4), după caz.
    (12) Lectorii atestaţi de către ASPAAS sunt înregistraţi în Registrul lectorilor atestaţi pentru formarea profesională continuă, care se întocmeşte în format electronic, conform anexei nr. 2, se actualizează de către personalul ASPAAS ori de câte ori este necesar şi se publică pe site-ul propriu.
    (13) Radierea unui lector din registrul prevăzut la alin. (12) se dispune de către ASPAAS şi poate avea loc în următoarele situaţii:
    a) la solicitarea acestuia;
    b) în cazul unor sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei în domeniul auditului financiar;
    c) nerespectarea obligaţiilor privind asigurarea calităţii activităţii de formare, dovedite conform art. 10.


    ART. 5
    Programul de formare profesională continuă
    (1) Formarea profesională continuă a auditorilor financiari se realizează prin PFPC.
    (2) Cursurile aferente domeniilor de studii incluse în PFPC organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, pot fi susţinute, atât la sală, cât şi on-line, numai de lectori atestaţi de ASPAAS şi/sau de persoanele prevăzute la art. 4 alin (2).
    (3) Pentru susţinerea unor subiecte specifice aferente domeniilor de studii incluse în PFPC sau în cazul unor prelegeri specifice, cursurile pot fi susţinute şi de persoane care nu sunt atestate ca lectori în condiţiile prezentelor norme, cu condiţia ca ponderea acestor subiecte să nu depăşească 20% din durata PFPC.
    (4) PFPC se întocmeşte anual, de regulă, în primul trimestru, de către ASPAAS, în baza propunerilor personalului de specialitate din cadrul ASPAAS, a propunerilor transmise de CAFR, în cazul delegării, precum şi a informaţiilor obţinute în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3), şi include:
    a) cursurile de formare profesională continuă organizate de către ASPAAS pentru auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic;
    b) cursurile de formare profesională continuă organizate de către CAFR, în cazul delegării, pentru auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic;
    c) cursurile recunoscute de către ASPAAS, în conformitate cu prevederile art. 8.

    (5) PFPC îndeplineşte cerinţele specifice privind natura şi numărul de ore de formare necesare.
    (6) PFPC, inclusiv modificările ulterioare, se aprobă de către preşedintele ASPAAS.
    (7) PFPC se publică pe site-ul ASPAAS şi pe site-ul CAFR, în cazul delegării.

    ART. 6
    Corelarea activităţilor de formare cu exercitarea profesiei
    (1) Activităţile de formare profesională continuă necesare menţinerii la un nivel înalt a competenţelor practice şi valorilor profesionale ale auditorilor financiari, precum şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice pentru exercitarea profesiei de auditor financiar acoperă, pe perioada de referinţă de 3 ani, următoarele domenii de studii:
    A. competenţe tehnice:
    A.1. audit;
    A.2. contabilitate:
    A.2.1. contabilitatea financiară şi raportare; Standardele internaţionale de raportare financiară - IFRS;
    A.2.2. contabilitatea costurilor şi managerială;

    A.3. guvernanţa corporativă, managementul riscului;
    A.4. mediul de afaceri - sectoare specializate (de exemplu, sector bancar, energetic, chimic etc.);
    A.5. fiscalitate;
    A.6. tehnologia informaţiei şi statistică;
    A.7. drept civil şi legislaţie de afaceri;
    A.8. finanţe şi management financiar;

    B. abilităţi profesionale:
    B.1. comunicare şi marketing;
    B.2. dezvoltare personală;

    C. valori, etică şi atitudine profesională:
    C.1. ISQC;
    C.2. codul etic;
    C.3. comportament etic (behavioral ethics).


    (2) Auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic ca auditori activi au obligaţia îndeplinirii următoarelor cerinţe minime privind formarea profesională continuă, în perioada de referinţă de 3 ani, conform anexei nr. 3, după cum urmează:
    a) activităţile de formare în domeniile audit şi contabilitate sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de ore FPCS de minimum 50% din cele 60 de ore FPCS, din care minimum 5 ore/an FPCS exclusiv în audit statutar;
    b) activităţile de formare din categoria valori, etică şi atitudine profesională sunt obligatorii, fiind necesar să se aloce un număr de minimum 4 ore FPCS;
    c) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să efectueze minimum 10 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:
    1. audit statutar;
    2. reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

    d) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare consolidate pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să efectueze minimum 12 ore FPCS din cele 60 de ore FPCS, repartizate astfel:
    1. audit statutar al grupurilor de entităţi;
    2. reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

    e) auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare consolidate trebuie să efectueze minimum 8 ore FPCS în domeniul auditului statutar al grupurilor de entităţi;
    f) activităţile de formare în celelalte domenii decât cele specificate la alin. (1) pct. A subpct. A1 şi A2 şi pct. C sunt opţionale, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (3).

    (3) Pentru fiecare activitate de formare din PFPC lectorul trebuie să pună la dispoziţia ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, în prealabil, suportul de curs care trebuie să conţină obiectivele de învăţare, rezultatele învăţării, precum şi numărul de ore FPC şi domeniul recomandat de studiu.

    ART. 7
    Modalităţi de formare profesională continuă
    (1) Formarea profesională continuă a auditorilor financiari se realizează astfel:
    a) FPCS, respectiv componenta verificabilă, presupune dobândirea de competenţe profesionale pe cale formală. Prin cale formală se înţelege parcurgerea unei activităţi de formare organizate sau recunoscute de către ASPAAS, având obiective clare de învăţare, iar participarea cursantului este întotdeauna intenţionată, având ca obiectiv explicit acela de a dobândi noi cunoştinţe, abilităţi şi/sau competenţe;
    b) formarea profesională continuă nestructurată (FPCN), respectiv componenta neverificabilă, presupune dobândirea de competenţe profesionale pe cale nonformală şi/sau informală. Prin cale nonformală se înţelege participarea la activităţi de formare organizate de un furnizor de formare profesională continuă nerecunoscut de ASPAAS, practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruire, aceasta fiind mai degrabă organizată şi poate avea obiective de învăţare. Prin cale informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducaţional, familie, societate sau mediu profesional, aceasta nefiind organizată şi neavând obiective de învăţare.

    (2) FPCS se efectuează anual, pentru numărul de ore de formare profesională continuă prevăzut la art. 3 alin. (4) sau (7), şi se realizează prin participarea la cursurile obligatorii anuale organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, sau recunoscute de ASPAAS. Auditorilor financiari care susţin cursuri aferente domeniilor de studii incluse în PFPC, organizate de către ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, li se echivalează orele de predare cu ore FPCS, numai pentru cursurile cu tematică diferită.
    (3) FPCN se realizează prin una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la lit. a)-h), prin echivalarea numărului de ore alocat activităţilor respective, asumat prin declaraţie pe propria răspundere, după cum urmează:
    a) participarea la studii postuniversitare în domeniu, organizate de către universităţi sau instituţii specializate;
    b) participarea la colocvii, seminare sau conferinţe direct legate de exercitarea profesiei;
    c) participarea la o formare profesională organizată la locul de muncă;
    d) participarea la cursuri de formare profesională, congrese sau conferinţe organizate în sistem clasic sau online de către organisme sau instituţii profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional;
    e) redactarea articolelor, lucrărilor ştiinţifice sau practice, cărţi etc., publicate în domeniul auditului financiar sau susţinute în cadrul unor evenimente profesionale şi/sau ştiinţifice;
    f) participarea la sesiuni de formare profesională, organizate de un furnizor de formare profesională continuă nerecunoscut de ASPAAS, în măsura în care conţinutul acestora este în principal legat de activităţile profesiei;
    g) susţinerea de cursuri/activităţi didactice de predare în domeniul profesiei contabile;
    h) alte activităţi relevante pentru dezvoltarea profesională continuă.


    CAP. III
    Recunoaşterea formării profesionale continue
    ART. 8
    Recunoaşterea formării profesionale continue
    ASPAAS recunoaşte FPCS în următoarele situaţii:
    a) FPCS este organizată de CAFR, în baza unui protocol încheiat între ASPAAS şi CAFR, pe perioada în care aceasta nu este delegată CAFR, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2);
    b) FPCS este organizată de către un alt organism profesional sau o instituţie de învăţământ superior din domeniu, pe plan naţional sau internaţional, în baza unui protocol încheiat între ASPAAS şi organismul profesional sau instituţia respectiv/ă;
    c) FPCS este organizată de către un furnizor de servicii de formare profesională continuă, în baza unui contract încheiat în acest sens.


    CAP. IV
    Monitorizarea formării profesionale continue
    ART. 9
    Monitorizarea îndeplinirii cerinţelor de formare profesională continuă
    (1) ASPAAS monitorizează modul de îndeplinire de către auditorii financiari a cerinţelor de formare profesională continuă impuse de prezentele norme.
    (2) În vederea demonstrării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentele norme cu privire la formarea profesională continuă, auditorii financiari păstrează o evidenţă proprie detaliată a activităţilor de formare la care au participat, cel puţin pentru ultimii 3 ani.
    (3) Personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS analizează şi verifică declaraţiile anuale privind formarea profesională continuă transmise de auditorii financiari şi, prin sondaj, documentele însoţitoare şi întocmeşte un raport care conţine concluziile analizei, inclusiv constatarea privind îndeplinirea sau neîndeplinirea cerinţelor de formare profesională continuă de către auditorii financiari.

    ART. 10
    Monitorizarea programelor de formare profesională
    (1) În vederea monitorizării calităţii cursurilor din cadrul PFPC, ASPAAS poate efectua controale la locul de desfăşurare a acestora.
    (2) În vederea monitorizării calităţii cursurilor aferente domeniilor incluse în PFPC, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, va efectua sondaje în rândul cursanţilor şi va evalua gradul de satisfacţie a acestora în legătură cu tematica, conţinutul şi lectorul cursului.
    (3) În vederea identificării necesităţii dezvoltării unor competenţe specifice şi a elaborării/actualizării PFPC, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, poate efectua sondaje adresate membrilor profesiei şi poate utiliza informaţiile obţinute în urma efectuării inspecţiilor.

    ART. 11
    Obligaţii şi sancţiuni
    (1) Auditorii financiari au obligaţia de a depune anual, pe platforma online de raportare a ASPAAS, declaraţia privind formarea profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, conform anexei nr. 1.
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune până la termenul stabilit prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea rapoartelor pe platforma online de raportare şi trebuie să fie însoţită de documente justificative care să ateste îndeplinirea cerinţelor de FPCS în anul precedent, pentru cursurile recunoscute de ASPAAS conform prevederilor art. 8.
    (3) Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, constituie abatere administrativă şi se sancţionează conform prevederilor art. 40 alin. (4) din aceeaşi lege.
    (4) În cazul în care, în urma analizei efectuate de personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS, se constată nerespectarea prezentelor norme, raportul prevăzut la art. 9 alin. (3) se înaintează Comisiei de disciplină a ASPAAS.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 12
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Pentru declaraţiile depuse în anii 2019, 2020 şi 2021, conform anexei nr. 1, nu se completează şi perioada de referinţă de 3 ani, primul an în care aceasta se va completa fiind 2022.
    (2) Prima perioadă de referinţă de 3 ani, pentru auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic la data intrării în vigoare a prezentelor norme, începe de la 1 ianuarie 2019 şi se va încheia la 31 decembrie 2021.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (4) şi (7), auditorii financiari îşi pot îndeplini obligaţiile minime de FPCS pentru anul 2019 prin participarea la cursuri organizate special în această privinţă de către ASPAAS pe parcursul anului 2020.
    (4) În situaţii excepţionale care duc la imposibilitatea organizării cursurilor de FPCS într-un an, ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, organizează cursuri de FPCS în perioada imediat următoare, astfel încât auditorii financiari să îşi poată îndeplini obligaţiile minime de FPCS.
    (5) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere al firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia.

    ART. 13
    Anexe
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    Declaraţie anuală privind formarea profesională continuă
    1. Toţi auditorii financiari trebuie să completeze această secţiune.
    [] Declar că mi-am îndeplinit obligaţia privind pregătirea profesională continuă structurată pentru anul .............*) şi pentru perioada de referinţă de 3 ani ................**), conform documentelor justificative anexate.
    Modalitatea prin care mi-am îndeplinit cerinţele de pregătire profesională:
    [] prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de ........... ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS);
    [] prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în cazul delegării, am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de ........... ore FPCS;
    [] prin participarea la programe de formare profesională recunoscute de către ASPAAS am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de .......... ore FPCS.
    [] Declar că mi-am îndeplinit obligaţia privind pregătirea profesională continuă nestructurată.

    Declar că nu mi-am îndeplinit obligaţia privind pregătirea profesională continuă pentru anul………….. .
    Am înţeles că pregătirea profesională continuă este o obligaţie pentru a-mi putea păstra calitatea de auditor financiar. Prin prezenta îmi asum răspunderea că în termen de 12 luni de la data depunerii declaraţiei îmi voi îndeplini obligaţia şi voi transmite declaraţia completată.

    2. Această secţiune se completează numai de către auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entităţi de interes public.
    [] Declar că am efectuat audit statutar al situaţiilor financiare pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi am parcurs un număr de ....... ore FPCS, repartizate astfel:
    • audit statutar ……….. ore;
    • reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată …….. ore.

    [] Declar că am efectuat audit statutar al situaţiilor financiare consolidate pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi am parcurs un număr de ....... ore FPCS, repartizate astfel:
    • auditul statutar al grupurilor de entităţi …….. ore;
    • reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ……. ore.

    [] Declar că am efectuat audit statutar al situaţiilor financiare consolidate şi am parcurs un număr de ....... ore FPCS în domeniul auditului statutar al grupurilor de entităţi.

    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ..............................
    Nr. de înregistrare în Registrul public electronic ...................
    Data ..................
    *) Anul precedent depunerii declaraţiei.
    **) Perioada de referinţă de 3 ani anteriori depunerii declaraţiei.

    ANEXA 2

    la norme
    Registrul lectorilor atestaţi pentru formarea profesională continuă

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────┐
│ │Codul unic │ │ │ │Datele │ │ │ │
│ │alocat de │ │ │ │de │ │ │ │
│ │Autoritatea │ │ │ │contact │ │ │ │
│Nr. │pentru │Data │Numele şi│Codul │(adresă,│Domeniul/ │ │Data │
│crt.│Supravegherea│înregistrării│prenumele│numeric │telefon,│Subdomeniul│Observaţii│radierii│
│ │Publică a │ │ │personal*)│fax, │ │ │ │
│ │Activităţii │ │ │ │e-mail) │ │ │ │
│ │de Audit │ │ │ │**) │ │ │ │
│ │Statutar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┘


    *) Aceste informaţii nu vor fi publicate pe site-ul instituţiei în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Informaţiile din această rubrică, cu excepţia e-mailului, nu vor fi publicate pe site-ul instituţiei conform condiţiilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor.

    ANEXA 3

    la norme
    Obligaţiile de formare profesională ale auditorilor financiari
    I. Auditori financiari activi

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru o perioadă de 3 ani: 120 de ore│
│de formare profesională continuă (ore │
│FPC) din care: │
├──────────────────────────────────────┤
│• 60 de ore de formare profesională │
│continuă structurată (ore FPCS) │
├──────────────────────────────────────┤
│• 60 de ore de formare profesională │
│continua nestructurată (ore FPCN) │
├──────────────────────────────────────┤
│Anual: 20 de ore FPC, din care: │
├──────────────────────────────────────┤
│• 10 ore FPCS (minimum) │
├──────────────────────────────────────┤
│• 10 ore FPCN │
└──────────────────────────────────────┘    II. Auditori financiari nonactivi

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru o perioadă de 3 ani: 60 de ore │
│FPC, din care: │
├──────────────────────────────────────┤
│• 30 de ore FPCS │
├──────────────────────────────────────┤
│• 30 de ore FPCN │
├──────────────────────────────────────┤
│Anual: 10 ore FPC, din care: │
├──────────────────────────────────────┤
│• 5 ore FPCS (minimum) │
├──────────────────────────────────────┤
│• 5 ore FPCN │
└──────────────────────────────────────┘    III. Repartiţia orelor FPCS pe perioada de 3 ani pentru auditorii financiari activi

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Audit - minimum 20 de ore/3 ani, │
│din care: 5 ore/an în audit statutar, │
│în conformitate cu prevederile art. 6 │
│alin. (2) lit. a) din Normele privind │
│formarea profesională continuă a │
│auditorilor financiari, aprobate prin │
│Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│pentru Supravegherea Publică a │
│Activităţii de Audit Statutar nr. 90/ │
│2018, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Contabilitate - minimum 10 ore/3 │
│ani, în conformitate cu prevederile │
│art. 6 alin. (2) lit. a) din Normele │
│aprobate prin Ordinul preşedintelui │
│Autorităţii pentru Supravegherea │
│Publică a Activităţii de Audit │
│Statutar nr. 90/2018, cu modificările │
│şi completările ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Etica - minimum 4 ore/3 ani, în │
│conformitate cu prevederile art. 6 │
│alin. (2) lit. b) din Normele aprobate│
│prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│
│pentru Supravegherea Publică a │
│Activităţii de Audit Statutar nr. 90/ │
│2018, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Alte domenii prevăzute la art. 6 │
│din Normele aprobate prin Ordinul │
│preşedintelui Autorităţii pentru │
│Supravegherea Publică a Activităţii de│
│Audit Statutar nr. 90/2018, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare - 26 de ore/3 ani, după caz│
└──────────────────────────────────────┘    IV. Orele FPC obligatorii pentru perioada de 3 ani pentru auditorii financiari activi, care efectuează misiuni de audit statutar la entităţi de interes public:

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Pentru auditorii financiari care │
│efectuează auditul statutar al │
│situaţiilor financiare pentru │
│societăţi ale căror valori mobiliare │
│sunt admise la tranzacţionare pe o │
│piaţă reglementată: 10 ore FPCS/3 ani,│
│în domeniile: │
├──────────────────────────────────────┤
│• Audit statutar - 5 ore │
├──────────────────────────────────────┤
│• Reglementări privind societăţile ale│
│căror valori mobiliare sunt admise la │
│tranzacţionare pe o piaţă reglementată│
│- 5 ore │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Pentru auditorii financiari care │
│efectuează auditul statutar al │
│situaţiilor financiare consolidate │
│pentru societăţi ale căror valori │
│mobiliare sunt admise la │
│tranzacţionare pe o piaţă │
│reglementată: 12 ore FPCS/3 ani, în │
│domeniile: │
├──────────────────────────────────────┤
│• Audit statutar al grupurilor - 7 ore│
├──────────────────────────────────────┤
│• Reglementări privind societăţile ale│
│căror valori mobiliare sunt admise la │
│tranzacţionare pe o piaţă reglementată│
│- 5 ore │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Auditorii financiari care │
│efectuează auditul statutar al │
│situaţiilor financiare consolidate - 8│
│ore FPCS/3 ani în domeniul auditului │
│statutar al grupurilor de entităţi din│
│pieţe nereglementate │
└──────────────────────────────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016