Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.862/C din 29 septembrie 2020  pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.862/C din 29 septembrie 2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020
    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă procedura de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot angaja, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, personal din sursă externă, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta.
    (3) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale unităţilor subordonate.
    (4) Personalul este angajat pe posturi de personal civil contractual.

    ART. 2
    Posturile vizate a fi încadrate cu personal potrivit art. 1 sunt numai cele care rezultă din necesitatea de a se asigura prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta.

    ART. 3
    (1) Unităţile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se află în situaţia prevăzută la art. 2 şi solicită, prin adresă semnată de director, transmisă prin email Direcţiei management resurse umane, aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru demararea procedurii de angajare în condiţiile prevăzute la art. 1.
    (2) Unităţile penitenciare vor prezenta în concret motivele care stau la baza solicitării şi care justifică propunerile de angajare cu personal, formulate în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Solicitarea va conţine, pe lângă fundamentarea necesităţii, şi informaţii despre domeniul de activitate, denumirea şi numărul posturilor.
    (4) După obţinerea aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unităţile penitenciare iniţiază demersurile de recrutare.

    ART. 4
    Ocuparea posturilor vacante se realizează cu persoane care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile stabilite în prezentul ordin şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice.

    ART. 5
    (1) În vederea recrutării, unitatea angajatoare, prin grija structurii de resurse umane, publică un anunţ în acest sens pe pagina de internet a unităţii. Anunţul va cuprinde cel puţin date cu privire la: postul/posturile pentru care se organizează procedura, cerinţele, criteriile şi condiţiile necesare pentru ocuparea postului prevăzute la art. 4 şi data până la care poate fi depusă cererea de angajare, însoţită de documentele necesare.
    (2) În aceeaşi zi, unitatea angajatoare transmite, în vederea publicării şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, linkul paginii de internet unde fost publicat anunţul de angajare.

    ART. 6
    Nu pot fi angajaţi prin prezenta procedură:
    a) candidaţii cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din motive disciplinare;
    b) rezerviştii care au fost clasaţi medical „apt limitat“ sau „inapt“ la data încetării raporturilor de serviciu;
    c) candidaţii care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    d) persoanele sancţionate în cursul anului curent pentru săvârşirea unor contravenţii relative la regimul stării de urgenţă şi al stării de alertă;
    e) persoanele care au rude până la gradul al II-lea inclusiv între condamnaţii aflaţi în executarea pedepsei.


    ART. 7
    (1) Candidatul va transmite până la data stabilită în anunţ, prin orice mijloc de comunicare la distanţă, unităţii care angajează personal în condiţiile prezentului ordin cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în anexă, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
    c) curriculum vitae - model european;
    d) copia diplomei de studii sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    e) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    f) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    g) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în perioada de înscriere de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea „Apt angajare“;
    i) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    j) alte documente relevante pentru angajare.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune şi personal de către candidat la unitatea care angajează personal în condiţiile prezentului ordin.
    (3) Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul fie la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviul prevăzut la art. 9, dată la care acesta este obligat să prezinte şi documentele în original, sub sancţiunea respingerii cererii de angajare, fie cu ocazia depunerii, personal, a documentelor de înscriere.

    ART. 8
    (1) Structura de resurse umane din unitate verifică existenţa şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 7, precum şi îndeplinirea sau neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de ocupare a postului şi întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
    (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), însoţit de documentele prevăzute la art. 7, este prezentat directorului unităţii, care dispune, prin rezoluţie scrisă pe acesta, în urma consultării şefului sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, cu privire la candidaţii care, îndeplinind condiţiile/cerinţele de ocupare a postului, se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite pentru interviu, informaţii care se comunică şi candidaţilor.
    (3) În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post, se va acorda prioritate la angajare persoanelor care au mai îndeplinit funcţii în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în specialitatea postului care face obiectul procedurii de angajare, ori au o vechime mai mare în specialitatea postului care face obiectul procedurii de angajare.

    ART. 9
    (1) Directorul unităţii desemnează o comisie formată din 3 membri - şeful sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, un poliţist de penitenciare din structura de resurse umane şi un poliţist de penitenciare desemnat din alte structuri ale unităţii - în faţa căreia candidaţii selectaţi potrivit art. 8 alin. (2) vor susţine un interviu.
    (2) În cadrul interviului se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care au aplicat şi principalele atribuţii ale postului, statutul, drepturile şi obligaţiile, obţinându-se atât punctul de vedere al candidaţilor cu privire la informaţiile transmise, cât şi acordul acestora cu privire la continuarea procedurii de angajare.
    (3) La finalul interviului, comisia întocmeşte procesul-verbal care conţine concluziile rezultate în urma interviului, pentru fiecare candidat în parte, precum şi candidaţii propuşi pentru angajare, pe care îl prezintă directorului unităţii, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.
    (4) Candidaţii pentru care nu s-a luat decizia angajării vor fi informaţi cu privire la acest aspect prin orice mijloc de comunicare.

    ART. 10
    (1) Personalului pentru care directorul unităţii a luat decizia angajării i se întocmeşte act administrativ de angajare pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.
    (2) În situaţia în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data angajării, candidatul pentru care s-a luat decizia angajării renunţă la post sau nu se prezintă la unitate, directorul unităţii poate dispune angajarea unui alt candidat pentru care comisia a formulat propunere de angajare.
    (3) În situaţia în care starea de alertă se prelungeşte, pe baza raportului de evaluare întocmit de şeful sectorului de activitate unde se află postul ocupat potrivit prezentei proceduri, angajarea poate fi menţinută, în mod corespunzător, prin act administrativ de angajare, emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.

    ART. 11
    Toată procedura prevăzută de prezentul ordin se desfăşoară cu celeritate.

    ART. 12
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până cel târziu 30 de zile de la data încetării stării de alertă pentru care posturile sunt ocupate potrivit prezentului ordin se aplică, în parte, statele de organizare ale unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin următoarele ordine*) ale ministrului justiţiei:
    *) Ordinele ministrului justiţiei nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    – 3.297/C/2008 - Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    – 961/C/2018 - Penitenciarul Aiud;
    – 958/C/2018 - Penitenciarul Arad;
    – 694/C/2018 - Penitenciarul Bacău;
    – 696/C/2018 - Penitenciarul Baia Mare;
    – 964/C/2018 - Penitenciarul Bistriţa;
    – 687/C/2018 - Penitenciarul Botoşani;
    – 965/C/2018 - Penitenciarul Brăila;
    – 742/C/2018 - Penitenciarul Bucureşti-Jilava;
    – 739/C/2018 - Penitenciarul Bucureşti-Rahova;
    – 269/C/2018 - Penitenciarul Codlea;
    – 960/C/2018 - Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă;
    – 745/C/2018 - Penitenciarul Craiova;
    – 963/C/2018 - Penitenciarul Craiova-Pelendava;
    – 733/C/2018 - Penitenciarul Deva;
    – 962/C/2018 - Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin;
    – 966/C/2018 - Penitenciarul Focşani;
    – 744/C/2018 - Penitenciarul Galaţi;
    – 743/C/2018 - Penitenciarul Găeşti;
    – 1.248/C/2018 - Penitenciarul Gherla;
    – 691/C/2018 - Penitenciarul Giurgiu;
    – 959/C/2018 - Penitenciarul Iaşi;
    – 268/C/2018 - Penitenciarul Mărgineni;
    – 967/C/2018 - Penitenciarul Miercurea-Ciuc;
    – 684/C/2018 - Penitenciarul Mioveni;
    – 738/C/2018 - Penitenciarul Oradea;
    – 686/C/2018 - Penitenciarul Ploieşti;
    – 740/C/2018 - Penitenciarul Satu Mare;
    – 697/C/2018 - Penitenciarul Slobozia;
    – 735/C/2018 - Penitenciarul Timişoara;
    – 736/C/2018 - Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou;
    – 734/C/2018 - Penitenciarul Târgu Mureş;
    – 270/C/2018 - Penitenciarul Târgu Jiu;
    – 968/C/2018 - Penitenciarul Tulcea;
    – 957/C/2018 - Penitenciarul Vaslui;
    – 741/C/2018 - Centrul Educativ Buziaş;
    – 683/C/2018 - Centrul Educativ Târgu Ocna;
    – 688/C/2018 - Centrul de Detenţie Brăila-Tichileşti;
    – 692/C/2018 - Centrul de Detenţie Craiova;
    – 682/C/2018 - Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava;
    – 680/C/2018 - Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova;
    – 681/C/2018 - Penitenciarul-Spital Mioveni;
    – 695/C/2018 - Penitenciarul-Spital Dej;
    – 699/C/2018 - Penitenciarul-Spital Constanţa-Poarta Albă;
    – 698/C/2018 - Penitenciarul-Spital Târgu Ocna;
    – 685/C/2018 - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;
    – 742/C/2018 - Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii;
    – 689/C/2018 - Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud;
    – 690/C/2018 - Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare - Complex Sovata.

    (2) Aplicarea în parte a ordinelor prevăzute la alin. (1) se va face în sensul în care posturile de poliţist de penitenciare a căror ocupare se propune a fi realizată potrivit prezentului ordin se echivalează cu posturi de personal civil contractual, exclusiv pentru perioada şi în condiţiile stabilite în prezentul ordin.
    (3) Echivalarea posturilor se realizează conform prezentului ordin, după cum urmează:
    a) ofiţer principal - referent/inspector de specialitate gradul I, studii S, conform cap. II lit. B I b) nr. crt. 2 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) agent tehnic/administrativ - referent I, studii M, conform cap. II lit. B I b) nr. crt. 6 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) conducător auto - şofer I, studii M, conform cap. II lit. C b) nr. crt. 11 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) medic primar - medic primar/medic dentist primar, studii S, conform cap. I pct. 2 lit. a) a.4 nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) asistent medical principal - asistent medical principal, studii PL/M, conform cap. I pct. 2 lit. a) a.4 nr. crt. 23 şi 26 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 29 septembrie 2020.
    Nr. 3.862/C.
    ANEXA 1

    CERERE
    de înscriere în vederea ocupării postului de ..................................
    Domnule/Doamnă director,
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................., fiul/fiica lui ........................................................... şi al/a ............................, născut/ă în localitatea .........................., judeţul ......................., în anul ..........., luna ................, ziua ........, de cetăţenie ............................., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ....................................., judeţul .............................., absolvent/ă al/a ........................................................, cu diplomă de ...................., specializarea ....................................................., de profesie ............................................................, salariat/ă la ................................................., starea civilă ................................., vă rog să îmi aprobaţi angajarea, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pe postul de .................................................... la unitatea .................................................................. din poliţia penitenciară.
    Am luat cunoştinţă şi accept următoarele:
    - condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin;
    – dacă, în termen de 2 zile lucrătoare de la data angajării, renunţ la post sau nu mă prezint la unitate, directorul unităţii poate dispune angajarea unui alt candidat pentru care comisia a formulat propunere de angajare.

    Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
    Sunt de acord ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unitatea penitenciară angajatoare să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităţilor de angajare pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

     Semnătura Data
     ...................... .......................


    Date de contact .....................................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016