Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.685 din 25 august 2020  privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat  şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.685 din 25 august 2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 784 din 27 august 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 9.236 din 22.07.2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin aprobă o măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, aferentă implementării axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii“, prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor“, operaţiunea A.
    (2) Această măsură este alcătuită din două componente, după cum urmează:
    a) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;
    b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    (3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale;
    h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

    (4) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
    Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate, precum şi a celor care intenţionează să îşi adapteze activitatea la aceste domenii.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) o întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    e) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    f) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    g) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    h) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    i) investiţie iniţială înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea (crearea) unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;
    j) ajutor regional pentru investiţii înseamnă un ajutor de stat regional acordat pentru o investiţie iniţială;
    k) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
    (i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.

    l) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    m) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările şi completările ulterioare;
    ^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    n) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei;
    o) Contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul Programului operaţional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii;
    p) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European;
    q) proiect mare de investiţii înseamnă o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane de euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului;
    r) valoarea ajustată a ajutoarelor înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei:
    valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
    unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane de euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane de euro şi 100 milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane de euro.    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta măsură de sprijin se aplică investiţiilor realizate în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, NordVest şi Centru^2.
    ^2 Zone eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat regional în temeiul derogărilor prevăzute la art. 107 alin.(3) lit. a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    ART. 5
    (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
    h) ajutoare pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    i) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    j) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    k) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    l) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

    (3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    (4) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (1) şi (2), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi, ca urmare a semnării contractului de finanţare.
    (5) Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

    CAP. V
    Beneficiarii şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ai ajutorului de minimis sunt societăţi sau societăţi cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
    c) la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiţie, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    d) la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiţie, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepţia situaţiei în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei.


    ART. 7
    Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 8
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţională(e);
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate la lit. a);
    c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. k);
    d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.


    ART. 9
    Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 10
    La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie, contractare şi implementare, precum şi pe perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului, solicitantul:
    a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiţia propusă prin cererea de finanţare);
    b) pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, precum şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren şi/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect, precum utilaje, linii de producţie etc., sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcţii şi altele asemenea, spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele;
    c) trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de concesiune/ superficie/uzufruct/comodat/închiriere/locaţiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.


    ART. 11
    Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situaţii la momentul contractării:
    a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 8 lit. e);
    (ii) a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi prin decizie a instanţelor de judecată s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.


    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) investiţia să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban (inclusiv sate aparţinătoare) pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii. Nu sunt eligibile investiţiile localizate în Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepţia cazului în care prin cererea de finanţare se propune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiţiei;
    c) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale;
    d) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcţii în cadrul investiţiei, fie nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, inclusiv activităţi de demolare înainte de depunerea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);
    e) proiectul care implică execuţia de lucrări de construcţie, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condiţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi - construcţie/extindere - realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    f) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023;
    g) valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro şi maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro^3 valabil la data lansării apelului de proiecte;
    ^3 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

    h) activităţile propuse prin proiect, investiţia, trebuie să vizeze numai domeniile de activitate eligibile (clasă CAEN), enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    (2) Nu sunt eligibile:
    a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) proiectele care includ doar investiţii în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional şi/sau investiţii finanţabile prin ajutor de minimis;
    c) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare.


    CAP. VI
    Modalităţi de acordare a ajutorului de stat regional şi a ajutorului de minimis
    ART. 13
    (1) În cadrul prezentei măsuri, valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional şi ajutor de minimis, după caz, este de minimum 1.500.000 euro şi maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.
    (3) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuţie proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de stat regional, în funcţie de intensitatea maximă aplicabilă, conform art. 14 alin. (4), precum şi finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul). Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 14
    (1) În cadrul prezentei măsuri, finanţarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare se acordă eşalonat, în una sau mai multe tranşe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investiţii iniţiale, şi a ajutorului de minimis, după caz. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investiţii iniţiale, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. i), cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.
    (4) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul şi de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Finanţarea nerambursabilă maximă, calculată ca procent din valoarea │
│cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional │
│aferente proiectului │
├─────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────┬─────────┬──────┤
│Categoria IMM│ │ │Sud │Sud-Vest│ │ │ │
│/ Regiunea de│Nord-Est│Sud-Est│Muntenia│Oltenia │Vest│Nord-Vest│Centru│
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────┼─────────┼──────┤
│Întreprinderi│60% │60% │60% │60% │45% │60% │60% │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────┼─────────┼──────┤
│Întreprinderi│70% │70% │70% │70% │55% │70% │70% │
│mici │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────┴─────────┴──────┘
    ART. 15
    În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensităţii maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional.

    ART. 16
    În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri;
    c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniunea Europeană.


    ART. 17
    Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte.

    ART. 18
    Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 19
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 16 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 20
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 21
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 22
    (1) Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:
    a) investiţii în active corporale, respectiv:
    (i) lucrări de construire şi extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
    (ii) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    (iii) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare.

    b) investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) să fie amortizabile;
    (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
    (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
    (v) valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.


    (2) Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiţiei iniţiale propuse prin proiect.

    ART. 23
    Categoriile de investiţii eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la următoarele:
    a) proiectare şi asistenţă tehnică;
    b) activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.


    ART. 24
    Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 25
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis sunt:
    a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. Prin excepţie, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2), cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    e) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor;
    i) investiţia în active corporale şi/sau necorporale trebuie să fie legată de înfiinţarea unei noi unităţi, de extinderea capacităţii unei unităţi existente sau de diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea unor produse noi, în conformitate cu prevederile referitoare la investiţiile iniţiale ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014.


    ART. 26
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului - au în vedere următoarele categorii: amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru investiţia de bază;
    d) alte cheltuieli.

    (2) Cheltuielile pentru investiţia de bază au în vedere următoarele categorii:
    a) construcţii şi instalaţii - cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
    b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, cu şi fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
    (i) cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    (ii) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

    c) active necorporale - cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) să fie amortizabile;
    (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
    (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
    (v) valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.


    (3) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. d), includ:
    a) organizarea de şantier - cheltuieli cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării de şantier;
    b) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (2) lit. a).

    (4) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
    (5) Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiţiei iniţiale propuse prin proiect.
    (6) Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor.

    ART. 27
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    b) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

    (2) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică au în vedere următoarele categorii:
    a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;
    b) obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru: obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri şi autorizaţii; achiziţionarea semnăturii electronice;
    c) comisioane, cote şi taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desfiinţare;
    d) proiectare şi inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);
    e) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect); plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
    f) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    (3) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei, fără TVA. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile.

    ART. 28
    Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile.

    ART. 29
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    d) costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
    e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    f) costuri de personal;
    g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    h) contribuţia în natură;
    i) amortizarea;
    j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    k) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menţionată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“;
    l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului tehnic;
    m) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 27 alin. (2).


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul măsurii
    ART. 30
    (1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.

    ART. 31
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii“, prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor“.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 150 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 140 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────┐
│- milioane euro - │
├────────────┬───────────┬──────┬──────┤
│Tip ajutor │Anul │2020 │Total │
│acordat │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │Buget │ │ │
│ │total, din │140,00│140,00│
│Ajutor de │care: │ │ │
│stat ├───────────┼──────┼──────┤
│regional │FEDR │119,00│119,00│
│ ├───────────┼──────┼──────┤
│ │Buget de │21,00 │21,00 │
│ │stat │ │ │
├────────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │Buget │ │ │
│ │total, din │10,00 │10,00 │
│ │care: │ │ │
│Ajutor de ├───────────┼──────┼──────┤
│minimis │FEDR │8,50 │8,50 │
│ ├───────────┼──────┼──────┤
│ │Buget de │1,50 │1,50 │
│ │stat │ │ │
└────────────┴───────────┴──────┴──────┘
    ART. 32
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 50.

    CAP. IX
    Efectul stimulativ
    ART. 33
    Se consideră că ajutorul de stat regional acordat prin prezenta măsură are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanţare, conţinând informaţii privind denumirea şi dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii şi finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum şi valoarea finanţării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiţiei.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 34
    (1) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în etapa de contractare, o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informaţii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (2) Declaraţia de eligibilitate prevăzută la alin. (1) va menţiona şi informaţii privind orice alt ajutor regional acordat pentru o investiţie demarată în ultimii 3 ani de către solicitantul ajutorului (la nivel de grup) în acelaşi judeţ.
    (3) În cazul în care solicitantul ajutorului (la nivel de grup) a beneficiat de ajutor de stat regional pentru o investiţie demarată în acelaşi judeţ, în ultimii 3 ani, se consideră că aceste investiţii fac parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.
    (4) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta măsură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 16 lit. a).
    (6) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei măsuri nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XI
    Procedura de implementare
    ART. 35
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de stat regional şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei măsuri.

    ART. 36
    Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de acest ordin, solicitanţii vor depune o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 37
    Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta măsură şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 38
    MLPDA îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 39
    MLPDA va informa în scris, prin contractul de finanţare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat regional acordat şi, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 40
    MLPDA are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 41
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MLPDA are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 42
    (1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurii, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 43
    Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    ART. 44
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 45
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MLPDA, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 46
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 47
    Textul prezentului ordin, precum şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor“ vor fi publicate integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro.

    ART. 48
    Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Enumerarea activităţilor eligibile este realizată în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    ART. 49
    În cazul în care, pe perioada de valabilitate a schemei, prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat vor suferi modificări, prezenta schemă va fi modificată în consecinţă.

    ART. 50
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Mariana Cotoi,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 august 2020.
    Nr. 3.685.
    ANEXA 1

    LISTA
    domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi ajutoare de minimis

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Clasa│Descrierea clasei CAEN │
│CAEN │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1320 │Producţia de ţesături │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1330 │Finisarea materialelor textile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1391 │Fabricarea de metraje prin │
│ │tricotare sau croşetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de articole │
│1392 │confecţionate din textile (cu │
│ │excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1393 │Fabricarea de covoare şi mochete│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1394 │Fabricarea de odgoane, frânghii,│
│ │sfori şi plase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de textile neţesute │
│1395 │şi articole din acestea, cu │
│ │excepţia confecţiilor de │
│ │îmbrăcăminte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1396 │Fabricarea de articole tehnice │
│ │şi industriale din textile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1399 │Fabricarea altor articole │
│ │textile n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1411 │Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte din piele │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1412 │Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor articole de │
│1413 │îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │
│ │de corp) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1414 │Fabricarea de articole de │
│ │lenjerie de corp │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1419 │Fabricarea altor articole de │
│ │îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1420 │Fabricarea articolelor din blană│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1431 │croşetare a ciorapilor şi │
│ │articolelor de galanterie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1439 │croşetare a altor articole de │
│ │îmbrăcăminte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│1511 │prepararea şi vopsirea │
│ │blănurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor de voiaj │
│1512 │şi marochinărie şi a articolelor│
│ │de harnaşament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1520 │Fabricarea încălţămintei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1610 │Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1621 │Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1622 │Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623 │dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1624 │Fabricarea ambalajelor din lemn │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629 │lemn; fabricarea articolelor din│
│ │plută, paie şi din alte │
│ │materiale vegetale împletite │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului│
│1721 │ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de uz │
│1722 │gospodăresc şi sanitar, din │
│ │hârtie sau carton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1723 │Fabricarea articolelor de │
│ │papetărie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1724 │Fabricarea tapetului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1729 │Fabricarea altor articole din │
│ │hârtie şi carton n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1811 │Tipărirea ziarelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1812 │Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1813 │Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1814 │Legătorie şi servicii conexe │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │
│2041 │detergenţilor şi a produselor de│
│ │întreţinere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea parfumurilor şi a │
│2042 │produselor cosmetice (de │
│ │toaletă) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2053 │Fabricarea uleiurilor esenţiale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2110 │Fabricarea produselor │
│ │farmaceutice de bază │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2120 │Fabricarea preparatelor │
│ │farmaceutice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211 │camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2219 │Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221 │tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2222 │Fabricarea articolelor de │
│ │ambalaj din material plastic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223 │material plastic pentru │
│ │construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2229 │Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2311 │Fabricarea sticlei plate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2312 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei│
│ │plate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2313 │Fabricarea articolelor din │
│ │sticlă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2314 │Fabricarea fibrelor din sticlă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2319 │Fabricarea de sticlărie tehnică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2320 │Fabricarea de produse refractare│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2331 │Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor│
│2332 │şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341 │pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2342 │Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2343 │Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2344 │Fabricarea altor produse tehnice│
│ │din ceramică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2349 │Fabricarea altor produse │
│ │ceramice n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2351 │Fabricarea cimentului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2352 │Fabricarea varului şi ipsosului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2361 │Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2362 │Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2363 │Fabricarea betonului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2364 │Fabricarea mortarului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2369 │Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2370 │Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511 │metalice şi părţi componente ale│
│ │structurilor metalice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2512 │Fabricarea de uşi şi ferestre │
│ │din metal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2521 │Producţia de radiatoare şi │
│ │cazane pentru încălzire centrală│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2529 │Producţia de rezervoare, │
│ │cisterne şi containere metalice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550 │obţinute prin deformare │
│ │plastică; metalurgia pulberilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2561 │Tratarea şi acoperirea metalelor│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2562 │Operaţiuni de mecanică generală │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591 │containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593 │metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594 │şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2599 │Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2611 │Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2612 │Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2620 │Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2630 │Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2640 │Fabricarea produselor │
│ │electronice de larg consum │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de instrumente şi │
│2651 │dispozitive pentru măsură, │
│ │verificare, control, navigaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2652 │Producţia de ceasuri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente pentru│
│2660 │radiologie, electrodiagnostic şi│
│ │electroterapie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2670 │Fabricarea de instrumente optice│
│ │şi echipamente fotografice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporturilor │
│2680 │magnetice şi optice destinate │
│ │înregistrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│ │generatoarelor şi │
│2711 │transformatoarelor electrice şi │
│ │a aparatelor de distribuţie şi │
│ │control al electricităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2712 │Fabricarea aparatelor de control│
│ │şi distribuţie a electricităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2720 │Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2731 │Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2732 │Fabricarea altor fire şi cabluri│
│ │electrice şi electrocasnice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733 │conexiune pentru fire şi cabluri│
│ │electrice şi electronice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2740 │Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2751 │Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2752 │Fabricarea de echipamente │
│ │casnice neelectrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2790 │Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine│
│2811 │(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2812 │Fabricarea de motoare hidraulice│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2813 │Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2814 │Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815 │angrenajelor, cutiilor de viteză│
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2821 │Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2822 │Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor de birou │
│2823 │(exclusiv fabricarea │
│ │calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2824 │Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │portabile acţionate electric │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea echipamentelor de │
│2825 │ventilaţie şi frigorifice, │
│ │exclusiv a echipamentelor de uz │
│ │casnic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829 │utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2830 │utilajelor pentru agricultură şi│
│ │exploatări forestiere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi a │
│2841 │maşinilor-unelte pentru │
│ │prelucrarea metalului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2849 │Fabricarea altor maşini-unelte │
│ │n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2891 │Fabricarea utilajelor pentru │
│ │metalurgie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2892 │Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2893 │prelucrarea produselor │
│ │alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2894 │industria textilă, a │
│ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2895 │Fabricarea utilajelor pentru │
│ │industria hârtiei şi cartonului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2896 │prelucrarea maselor plastice şi │
│ │a cauciucului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2899 │Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2910 │Fabricarea autovehiculelor de │
│ │transport rutier │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Producţia de caroserii pentru │
│2920 │autovehicule; fabricarea de │
│ │remorci şi semiremorci │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente │
│2931 │electrice şi electronice pentru │
│ │autovehicule şi pentru motoare │
│ │de autovehicule │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor piese şi │
│2932 │accesorii pentru autovehicule şi│
│ │pentru motoare de autovehicule │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3101 │Fabricarea de mobilă pentru │
│ │birouri şi magazine │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3102 │Fabricarea de mobilă pentru │
│ │bucătării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3103 │Fabricarea de saltele şi somiere│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3109 │Fabricarea de mobilă n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212 │articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3213 │Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3220 │Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3230 │Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3240 │Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Producţia de dispozitive, │
│3250 │aparate şi instrumente medicale │
│ │şi de laborator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3299 │Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3320 │Instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor industriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3600 │Captarea, tratarea şi │
│ │distribuţia apei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3700 │Colectarea şi epurarea apelor │
│ │uzate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3811 │Colectarea deşeurilor │
│ │nepericuloase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3812 │Colectarea deşeurilor │
│ │periculoase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3821 │Tratarea şi eliminarea │
│ │deşeurilor nepericuloase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3822 │Tratarea şi eliminarea │
│ │deşeurilor periculoase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Demontarea (dezasamblarea) │
│3831 │maşinilor şi echipamentelor │
│ │scoase din uz pentru recuperarea│
│ │materialelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3832 │Recuperarea materialelor │
│ │reciclabile sortate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3900 │Activităţi şi servicii de │
│ │decontaminare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4120 │clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4211 │Lucrări de construcţii ale │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4212 │căilor ferate de suprafaţă şi │
│ │subterane │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4213 │Construcţia de poduri şi │
│ │tuneluri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4221 │proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4222 │proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4291 │Construcţii hidrotehnice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4299 │Lucrări de construcţii ale altor│
│ │proiecte inginereşti n.c.a │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4311 │Lucrări de demolare a │
│ │construcţiilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4312 │Lucrări de pregătire a terenului│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4313 │Lucrări de foraj şi sondaj │
│ │pentru construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4321 │Lucrări de instalaţii electrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de instalaţii sanitare, │
│4322 │de încălzire şi de aer │
│ │condiţionat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4329 │Alte lucrări de instalaţii │
│ │pentru construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4331 │Lucrări de ipsoserie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4332 │Lucrări de tâmplărie şi │
│ │dulgherie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4333 │Lucrări de pardosire şi placare │
│ │a pereţilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4334 │Lucrări de vopsitorie, zugrăveli│
│ │şi montări de geamuri │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4339 │Alte lucrări de finisare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4391 │Lucrări de învelitori, şarpante │
│ │şi terase la construcţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4399 │Alte lucrări speciale de │
│ │construcţii n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5210 │Depozitări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5224 │Manipulări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5510 │Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520 │vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5530 │Parcuri pentru rulote, │
│ │campinguri şi tabere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5590 │Alte servicii de cazare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5610 │Restaurante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5621 │Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5629 │Alte activităţi de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5811 │Activităţi de editare a cărţilor│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de │
│5812 │ghiduri, compendii, liste de │
│ │adrese şi similare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5813 │Activităţi de editare a ziarelor│
├─────┼────────────────────────────────┤
│5814 │Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5819 │Alte activităţi de editare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5821 │Activităţi de editare a │
│ │jocurilor de calculator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5829 │Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911 │cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de postproducţie │
│5912 │cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913 │filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5914 │Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920 │înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6010 │Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6020 │Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6110 │Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120 │prin reţele fără cablu (exclusiv│
│ │prin satelit) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6130 │Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin satelit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6190 │Alte activităţi de │
│ │telecomunicaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201 │softului la comandă (software │
│ │orientat client) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6202 │Activităţi de consultanţă în │
│ │tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203 │(gestiune şi exploatare) al │
│ │mijloacelor de calcul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6209 │Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311 │administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6312 │Activităţi ale portalurilor web │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6399 │Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7111 │Activităţi de arhitectură │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de inginerie şi │
│7112 │consultanţă tehnică legate de │
│ │acestea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7120 │Activităţi de testare şi analize│
│ │tehnice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7311 │Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7312 │Servicii de reprezentare media │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7410 │Activităţi de design specializat│
├─────┼────────────────────────────────┤
│7420 │Activităţi fotografice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8292 │Activităţi de ambalare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8610 │Activităţi de asistenţă │
│ │spitalicească │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8621 │Activităţi de asistenţă medicală│
│ │generală │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8622 │Activităţi de asistenţă medicală│
│ │specializată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8623 │Activităţi de asistenţă │
│ │stomatologică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8690 │Alte activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8710 │Activităţi ale centrelor de │
│ │îngrijire medicală │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale centrelor de │
│8720 │recuperare psihică şi de │
│ │dezintoxicare, exclusiv spitale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9003 │Activităţi de creaţie artistică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9101 │Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9102 │Activităţi ale muzeelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103 │clădirilor istorice şi a altor │
│ │obiective de interes turistic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale grădinilor │
│9104 │zoologice, botanice şi ale │
│ │rezervaţiilor naturale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9311 │Activităţi ale bazelor sportive │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9312 │Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9313 │Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9319 │Alte activităţi sportive │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9321 │Bâlciuri şi parcuri de │
│ │distracţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9329 │Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9511 │Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9512 │Repararea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9523 │Repararea încălţămintei şi a │
│ │articolelor din piele │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9524 │Repararea mobilei şi a │
│ │furniturilor casnice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9525 │Repararea ceasurilor şi a │
│ │bijuteriilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9529 │Repararea articolelor de uz │
│ │personal şi gospodăresc n.c.a. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea (uscată) │
│9601 │articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
└─────┴────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016