Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 358 din 29 decembrie 2020  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 358 din 29 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 131 din 9 februarie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 245.273 din 23.12.2020 al Direcţiei generale politici agricole,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul (5^1), cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Grupurile de producători din sectorul agricol/silvic care au obţinut recunoaşterea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse pot solicita ulterior o nouă recunoaştere pentru alte produse sau grupe de produse prevăzute la art. 3.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), grupul de producători depune documentele prevăzute la art. 5."

    2. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitantă a recunoaşterii transmite DAJ/DAJ-urilor/Gărzii forestiere pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliaţi copii ale documentelor relevante pentru punctul/punctele de lucru din judeţul/judeţele respectiv(e), în vederea efectuării controlului la faţa locului a acestuia/acestora.
(2^2) După efectuarea controlului prevăzut la alin. (2^1), DAJ/DAJ-urile/Garda forestieră, pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliaţi ai persoanei juridice care solicită avizul de recunoaştere, întocmeşte/întocmesc procesul-verbal/procesele verbale de constatare la momentul recunoaşterii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7^1, care se transmite/transmit către DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială îşi are sediul social grupul de producători.
(2^3) DAJ/Garda forestieră, pe a cărei raza teritorială persoana juridică deţine sediul social, întocmeşte procesul-verbal de constatare la momentul recunoaşterii, în formatul prevăzut în anexa nr. 7."

    3. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul grupurilor de producători recunoscute de MADR/MMAP, care deţin sediul social într-un anumit judeţ, iar baza de producţie a membrilor se află în alt/alte judeţ(e), verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la faţa locului de fiecare structură de specialitate de la nivel teritorial a MADR/MMAP în care grupul de producători are membri, care vor întocmi procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, în formatul prevăzut la anexa nr. 14.
(6) În vederea efectuării verificărilor de către DAJ/DAJ-urile/ Garda forestieră pe raza căreia/cărora persoana juridică are membri afiliaţi, documentaţia iniţială a persoanei juridice deţinută de către DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători are sediul social şi în baza căreia se solicită o nouă recunoaştere pentru alte produse sau grupe de produse trebuie să fie comunicată în copie către DAJ/Garda forestieră în care grupul de producători are punctul/punctele de lucru şi în a cărei/căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea termenului prevăzut pentru eliberarea avizului.
(7) DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători îşi are sediul social, în baza proceselor-verbale întocmite de direcţiile pentru agricultură judeţene/Garda forestieră, întocmeşte procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, în formatul prevăzut la anexa nr. 13."

    4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare."

    5. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7^1 la normele metodologice)
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    la momentul recunoaşterii
    Încheiat astăzi, .../.../...
    Subsemnatul, ............................, având funcţia de .......................... în cadrul^1) .........................., verificând îndeplinirea de către^2) ........................................., cu sediul în ...................................., la membrul ................................ din .........................., telefon/fax .................................., cod fiscal .........................., reprezentată prin ........................................, domiciliat în localitatea ...................................., str. ......................... nr. ......., bl. .................., ap. ............, judeţul .................................., posesor al BI/CI ..... seria ................. nr. ............., eliberat/eliberată de ..................................................., la data de ....................................., a criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că:
    ^1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic.
    ^2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Obiectul de activitate al solicitantului, la punctul conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ...................... declarate face/fac obiectul activităţii comerciale de bază.
    2. Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia*), aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Se completează numai în cazul persoanelor juridice.

    3. Informaţii privind infrastructura solicitantului (membru) - spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.: ..............................................................................................................
    4. Informaţii privind mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, sau mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice**)
    **) Aceste informaţii sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformităţii dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    OBSERVAŢII:
    Grupurile de producători/Organizaţiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaştere. Ca urmare, la momentul recunoaşterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.


    5. Alte observaţii: ..........................................

    Întocmit:
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia .........................
    Semnătura ......................
    Reprezentant solicitant
    Luat la cunoştinţă:
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...........................
    Semnătura ..........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 14 la normele metodologice)
    PROCES-VERBAL
    în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere
    Încheiat astăzi .../.../...,
    Subsemnatul, .............................., având funcţia de ...................... în cadrul^1) ........................, verificând îndeplinirea de către^2) .........................., cu sediul în .........................., la membrul .................... din ...................., a menţinerii criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că:
    ^1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol.
    ^2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, a fost/nu a fost menţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ....................... declarate la recunoaştere face/fac/nu face/nu fac obiectul activităţii comerciale de bază.
    2. Informaţii privind valoarea minimă a producţiei comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaştere. Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun reprezintă:
    a) valoarea obţinută prin comercializarea produsului/produselor membrului GP din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obţinut avizul de recunoaştere (VPC): .......................;
    b) valoarea obţinută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP (membrul GP) deţine recunoaşterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea: ...................... .

    3. Se va menţiona dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    .................................

    4. Informaţii privind infrastructura solicitantului membru GP (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.): .............. .
    5. Alte observaţii: ................................................. .

    Întocmit
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia ................
    Semnătura .................
    Reprezentant solicitant
    Luat la cunoştinţă
    Numele şi prenumele ...................
    Funcţia ....................
    Semnătura ......................
    Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016