Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.461 din 10 decembrie 2020  pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.461 din 10 decembrie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1309 din 30 decembrie 2020
    În baza dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării. Acelaşi solicitant poate depune maximum două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanţare."

    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pentru prima etapă a selecţiei, documentaţia solicitanţilor trebuie să conţină următoarele:
    a) formularul-tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei: www.afcn.ro;
    b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă şi se semnează de către solicitant;
    c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanţii au derulat activităţi pe o perioadă mai scurtă de un an, aceştia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind situaţia economică, juridică şi de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional;
    e) CV-urile membrilor echipei de proiect, semnate şi datate de către persoanele în cauză sau însoţite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;
    f) declaraţia de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în format editabil, completată cu datele relevante şi semnată de către parteneri;
    g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;
    h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, în format electronic;
    i) certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;
    j) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului actual, precum şi actele adiţionale, după caz, în format electronic;
    k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenţie sau declaraţie de parteneriat), în format electronic;
    l) documentaţia privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum şi alte asemenea documente, depuse în format electronic.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se scanează, se ataşează şi se salvează, conform paşilor operaţionali ai aplicaţiei online, prezentaţi în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi încărcate în format electronic în aplicaţia online doar de către solicitanţii care nu au mai primit finanţări nerambursabile de la Fondul Cultural Naţional. Solicitanţii care au beneficiat de finanţări din Fondul Cultural Naţional vor încărca în format electronic doar actele adiţionale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j), încheiate în intervalul scurs de la data ultimei finanţări nerambursabile acordate.
    (4) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica depunerea de către solicitanţi a documentelor prevăzute la alin. (1).
    (5) Prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional se aprobă modelul formularelor şi documentelor solicitate potrivit alin. (1) şi utilizate în procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile, care se afişează pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional."

    3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi de Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, dintre candidaturile înregistrate, de către experţii în ariile tematice pentru care vor fi acordate finanţări în sesiunea respectivă, în aplicaţia online pusă la dispoziţie de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
    (2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), specialişti din domeniile de referinţă cu o experienţă de minimum 3 ani de practică. Profilul candidatului trebuie să conţină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opţiunilor privind declaraţia de interese, precum şi selectarea opţiunii de participare la sesiunea în curs.
    (3) Fiecare membru al comisiei de selecţie va semna la începutul sesiunii o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi afişat pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural sau este angajată a unui operator cultural care are proiecte depuse pentru finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional, precum şi persoana care face parte din echipa unui proiect sau are un interes patrimonial direct în legătură cu un proiect depus spre finanţare nu poate deţine calitatea de membru al comisiei desemnate pentru aria tematică la care este înscris respectivul proiect.
    (4) În situaţia în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al comisiei de selecţie constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se abţină de la evaluarea proiectului respectiv.
    (5) În situaţia în care secretariatul comisiei constată că un expert evaluator se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3), măsura retragerii calităţii de membru în respectiva comisie de selecţie este propusă Consiliului Administraţiei, care va decide înlocuirea acestuia cu un membru supleant. În această situaţie, expertul evaluator constatat ca incompatibil nu va mai putea face parte dintr-o comisie de selecţie a Administraţiei Fondului Cultural Naţional pentru un interval de minimum doi ani."

    4. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Remuneraţia prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu încadrarea în bugetul alocat."

    5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de 3 membri ai comisiei de selecţie şi notată potrivit dispoziţiilor art. 8.
    (2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 şi vor include observaţiile şi justificările experţilor pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, cu minimum 250 de caractere, pentru fiecare subcriteriu.
    (3) Membrii comisiilor de selecţie au obligaţia de a comunica, inclusiv prin curierat rapid, grilele şi rapoartele de evaluare întocmite, în original, secretariatului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, care are loc la finalul perioadei de evaluare la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi în cadrul căreia se stabilesc ierarhia ofertelor culturale, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea.
    (4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate ofertelor culturale, cu excepţia celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.
    (5) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru aceeaşi ofertă, în cadrul şedinţei prevăzute la alin. (3), se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicaţi.
    (6) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare comună, diferenţa între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referinţă va fi supusă unei noi evaluări, realizată de alţi trei evaluatori, selectaţi prin tragere la sorţi dintre cei prezenţi. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale.
    (7) În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate fi prezent la şedinţa prevăzută la alin. (3) sau la reuniunea de reevaluare comună prevăzută la alin. (5), acesta trebuie să asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare.
    (8) Modalitatea de desfăşurare a şedinţei prevăzute la alin. (3) şi a reuniunii de reevaluare comună prevăzute la alin. (5) este prevăzută în regulamentul intern al comisiilor de selecţie, aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional."

    6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Comisia de selecţie stabileşte ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli:
    a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate şi respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, cuantumul finanţării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicaţia depusă;
    b) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate şi respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, care este poziţionată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanţării solicitate, conform lit. a), directorul Administraţiei Fondului Cultural Naţional poate decide suplimentarea bugetului, cu condiţia disponibilităţii fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma disponibilă sau de a renunţa la finanţare;
    c) în cazul ofertelor culturale care sunt poziţionate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate şi respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanţării solicitate, conform lit. a), directorul Administraţiei Fondului Cultural Naţional poate decide suplimentarea bugetului, cu condiţia disponibilităţii fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitanţii au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferenţa consemnată după totalizarea finanţărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice şi sumele solicitate, sau de a renunţa la finanţare."

    7. La articolul 15 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) documente din care să rezulte existenţa altor surse de finanţare proprii sau atrase, cum sunt:
    1. declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, semnate în original, însoţite de extrase de cont bancar, după caz;
    2. contracte de sponsorizare, în copie;
    3. scrisori de intenţie, în copie, după caz;
    4. alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;"

    8. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea elaborării contestaţiei pot fi solicitate rapoartele şi grilele de evaluare corespunzătoare ofertei culturale întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziţie de către secretariatul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu respectarea confidenţialităţii identităţii evaluatorilor, prin poştă electronică."

    10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă pe baza contractului de finanţare încheiat între Administraţia Fondului Cultural Naţional şi solicitantul selecţionat.
    (2) Modelul contractului-cadru de finanţare, prevăzut la alin. (1), este aprobat prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi este afişat pe pagina de internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
    (3) Modelul contractului-cadru de finanţare, prevăzut la alin. (2), va cuprinde în anexă şi formularul pentru raportări finale."

    11. Articolul 21 se abrogă.
    12. Anexele nr. 1-5 se abrogă.


    ART. II
    În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se aprobă prin decizie a directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi se afişează pe pagina de internet a Administraţiei modelul formularelor şi al documentelor utilizate în procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile, conform prevederilor art. 6, 10 şi 19 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu

    Bucureşti, 10 decembrie 2020.
    Nr. 3.461.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016