Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.442 din 18 decembrie 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.442 din 18 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1055 din 31 decembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c),art. 20 şi art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 6 ianuarie 2020.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Radu-Codruţ Ştefănescu

    Bucureşti, 18 decembrie 2019.
    Nr. 3.442.
    ANEXA 1

    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Accesul la informaţiile conţinute în bazele de date ale Agenţiei Naţionale se face numai de către persoanele autorizate în acest scop, pe bază de utilizator şi parolă. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea elementelor de acces. Consecinţele transmiterii elementelor de acces către alte persoane sunt imputabile exclusiv titularului de cont."

    2. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietăţii se vor menţiona coproprietarii cunoscuţi şi cota-parte cuvenită acestora, atunci când este determinată, cu privire la celelalte cote-părţi din dreptul de proprietate urmând a se face menţiunea «proprietar neidentificat"

    3. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta."

    4. La articolul 18 alineatul (2), după litera cc) se introduc două noi litere, literele dd) şi ee), cu următorul cuprins:
    "dd) obligaţia privind folosinţa monumentului istoric (servitute constituită în folosul imobilului);
ee) contractul de leasing care are ca obiect utilizarea bunurilor imobile."

    5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Notarea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului constatator al dreptului, faptului sau raportului juridic supus notării, întocmit în forma prevăzută de lege, a hotărârii judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile, după caz, ori a actului normativ/administrativ care constată sau atestă dreptul, faptul ori raportul supus notării."

    6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    (1) Rangul înscrierii este determinat de data, ora şi minutul înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil au fost depuse în aceeaşi zi, fără a se putea stabili ordinea depunerii, drepturile de ipotecă se intabulează cu acelaşi rang. Menţiunea privind rangul egal se înscrie la rubrica «observaţii» în cartea funciară.
    (2) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând ca instanţa să dispună conform art. 890 din Codul civil. Menţiunea privind rangul egal se înscrie la rubrica «observaţii» în cartea funciară."

    7. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care măsurătorile au fost efectuate prin tehnologie GNSS, documentaţia în format digital va fi completată cu acestea."

    8. La articolul 26, litera h) se abrogă.
    9. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren. Toate paginile din documentaţie vor fi numerotate. Certificarea documentaţiilor întocmite de persoana autorizată se realizează potrivit dispoziţiilor art. 58 din Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. La articolul 36 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul şi vecinătatea imobilului şi reprezentarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se pot determina şi prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului, şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan. Se vor reprezenta construcţiile definitive situate în interiorul imobilelor. Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafaţa utilă a încăperilor din unităţile individuale se determină cu o zecimală."

    11. La articolul 39, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Cererii de recepţie şi/sau înscriere i se ataşează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentaţia cadastrală, după caz, precum şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat, cu excepţia scutirilor prevăzute de lege."

    12. La articolul 39, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Cererea de recepţie şi/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere, cu excepţia înscrierilor care pot fi efectuate din oficiu."

    13. La articolul 39, alineatele (9) şi (10) se abrogă.
    14. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea în Registrul general de intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru şi/sau publicitate imobiliară prestate de unităţile subordonate Agenţiei Naţionale se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi în zilele de luni-joi, intre orele 8,30-14,00, iar în zilele de vineri, între orele 8,30-13,00. Acelaşi program se aplică şi pentru înregistrarea on-line a cererilor."

    15. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi, în zilele de luni-joi, în intervalul orar 11,00-16,00, iar în zilele de vineri, în intervalul orar 9,30-13,30."

    16. La articolul 40, alineatul (6) se abrogă.
    17. La articolul 40, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care îşi dovedeşte calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală, precum şi de succesibilii defunctului care îşi dovedesc calitatea conform anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006."

    18. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile de înscriere primite prin fax se înregistrează în registrul general de intrare. Cererea, cu actul în original sau copia legalizată, se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii."

    19. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    Personalul de specialitate din cadrul oficiului teritorial, care primeşte petenţii în audienţă conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului, nu poate acorda consultaţii juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare."

    20. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După emiterea încheierii de carte funciară, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietăţii, registratorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicaţia DDAPT."

    21. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, ţinând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentaţia este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare incorectă, inspectorul emite nota de respingere şi o transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă de inspector va sta la baza încheierii de respingere.
    (2) Referatul ce cuprinde nota de respingere pentru o documentaţie de recepţie/recepţie şi înscriere în cartea funciară se redactează în comun de către serviciul de cadastru şi cel de publicitate imobiliară.
    (3) Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic informatic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementărilor în vigoare.
    (4) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri, inspectorul care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referat şi o transmite împreună cu documentaţia serviciului de publicitate imobiliară în vederea întocmirii încheierii de respingere.
    (5) Asistentul registrator şi registratorul verifică documentaţia din punct de vedere juridic, iar încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din nota inspectorului."

    22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Inginerul-şef coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de inspectorii din cadrul oficiului teritorial."

    23. La articolul 50, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) emiterea referatului cu nota de respingere pentru documentaţiile întocmite incorect;"

    24. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    Comunicarea documentelor specifice/încheierilor către persoanele interesate se face în mod direct, cu semnătură de primire sau prin alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, precum şi protecţia datelor cu caracter personal."

    25. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Oficiile/Birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea «conform cu exemplarul din arhivă» ale înscrisurilor ce se află în arhivele oficiului/biroului teritorial, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date."

    26. La articolul 66, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Copiile solicitate se eliberează în condiţiile alin. (1) şi cuprind numărul şi data înregistrării cererii, semnătura şi parafa referentului."

    27. La articolul 67, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În această situaţie, anterior predării, cartea funciară se converteşte în format digital şi se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi documentele predate în original, denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv ale celui care primeşte.
(3) În arhivă, în locul cărţii funciare şi actelor ridicate, se vor lăsa o copie certificată prin semnătură şi ştampilă, precum şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat. În baza procesului-verbal şi a adresei de ridicare se înregistrează în RGI o cerere din oficiu, iar în partea a II-a a cărţii funciare electronice se efectuează o menţiune în care vor fi precizate denumirea instituţiei care a ridicat originalul cărţii funciare sau actele care au stat la baza înscrierii, data la care au fost ridicate şi documentul în baza căruia au fost solicitate.
(4) Încheierea emisă în condiţiile alin. (3) nu este supusă căilor de atac."

    28. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării. Termenul de soluţionare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile. Concluziile convocării vor fi menţionate într-un proces-verbal semnat de părţi, care se ataşează la dosarul cererii."

    29. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    Cererile de recepţie şi/sau înscriere împreună cu mapa cu înscrisuri şi încheierile de carte funciară se păstrează permanent în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic."

    30. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentaţia întocmită în aplicarea art. 1.051 din Codul de procedură civilă se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare."

    31. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Fluxul integrat de cadastru şi carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:
    - la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator şi registratorului, după caz;
    – în funcţie de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului integrat, parcurgând etapele din aplicaţia informatică;
    – dacă din punct de vedere tehnic documentaţia îndeplineşte cerinţele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date şi alocă număr cadastral, după caz;
    – dacă documentaţia cadastrală este incorectă se completează nota de respingere din referatul generat de aplicaţie;
    – inspectorul soluţionează cererea prin admitere sau respingere;
    – după soluţionarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentaţia analogică;
    – serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere."

    32. La articolul 79, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Se întocmeşte documentaţie cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru şi carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra unui lot dobândit în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile de ieşire din indiviziune, în situaţia în care există raport de expertiză, dar nu este recepţionat de oficiul teritorial."

    33. La articolul 83 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    34. La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară este solicitată de executorul judecătoresc, în numele debitorului, nu este necesară declaraţia pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat."

    35. La articolul 84, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau faţă de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate;
    b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin.
    (2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafaţă înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentaţiei cadastrale de primă înscriere care va conţine suplimentar şi următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate;
    b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin.
    (3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa din acte se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat. În situaţia în care proprietarul este decedat şi încă nu s-a emis certificatul de moştenitor, declaraţia va fi dată de cel interesat, care îşi va dovedi îndreptăţirea prin certificatul de calitate de moştenitor."

    36. Articolul 85 se abrogă.
    37. După articolul 87 se introduc două noi articole, articolele 87^1 şi 87^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 87^1
    (1) La întocmirea planului parcelar, în situaţia în care nu există discrepanţe între amplasamentele imobilelor rezultate din măsurători şi identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate, se vor parcurge etapele prevăzute la pct. 4.4 subpct. 4.4.3.
    (2) În situaţia în care există discrepanţe de natura celor specificate la art. 40 alin. (5) din Lege, se vor parcurge etapele prevăzute de Lege cu privire la afişare.
    ART. 87^2
    Certificatul eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul, prin care se atestă că acesta este înregistrat în registrul agricol, necesar în vederea intabulării dreptului de proprietate în condiţiile art. 41 alin. (10) din Lege, este prevăzut în anexa 1.51^1."

    38. La articolul 89, litera h) se abrogă.
    39. La articolul 89, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    40. La articolul 96, litera j) se abrogă.
    41. La articolul 96, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    42. La articolul 104 alineatul (1), litera h) se abrogă.
    43. La articolul 104 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    44. La articolul 106, litera h) se abrogă.
    45. La articolul 106, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    46. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei, care conţine suplimentar următoarele documentele:
    a) declaraţia autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp;
    b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit."

    47. La articolul 111 alineatul (2), litera h) se abrogă.
    48. La articolul 111 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    49. La articolul 113, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/– 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară, caz în care se aplică inclusiv dispoziţiile privitoare la modificarea suprafeţei imobilului.
(4) Documentaţia de repoziţionare se întocmeşte de către persoana autorizată la sesizarea acesteia, la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef."

    50. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    51. La articolul 114 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    52. La articolul 119 alineatul (1), litera h) se abrogă.
    53. La articolul 119 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    54. La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    (1) În cazul în care nu există acte de proprietate asupra imobilelor, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară în condiţiile art. 41 alin. (8) din Lege şi a unei documentaţii cadastrale de primă înscriere. În cartea funciară nou-înfiinţată în care se notează posesia nu se preiau înscrierile din cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, iar aceasta din urmă se sistează."

    55. La articolul 129, litera g) se abrogă.
    56. La articolul 132, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 132
    (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului sau al posesorului notat în cartea funciară, exprimat prin înscris în formă autentică sau, după caz, prin hotărâre judecătorească definitivă."

    57. La articolul 135 alineatul (2), litera i) se abrogă.
    58. La articolul 135 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;"

    59. Articolul 155 se abrogă.
    60. La articolul 156, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 156
    (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită se intabulează în partea a II-a a cărţii funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică. La soluţionarea cererii având ca obiect intabularea dreptului de concesiune constituit asupra imobilelor din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale se vor avea în vedere dispoziţiile art. 305 şi 362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 30 alin. (2) din Lege."

    61. La articolul 156, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cărţile funciare în care se înscriu drepturile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al acestora se va indica în mod obligatoriu apartenenţa bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. Trecerea bunului dintr-un domeniu în altul, în condiţiile legii, nu modifică felul înscrierii din cartea funciară, efectuându-se doar o menţiune privind schimbarea domenialităţii concomitent cu modificarea corespunzătoare a înscrierii iniţiale."

    62. La articolul 158, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Ca urmare a fuziunii prin absorbţie a creditorului ipotecar, dreptul de garanţie se intabulează în favoarea societăţii absorbante/rezultate. Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă, în baza actului de reorganizare, se percepe numai tariful fix aferent intabulării acestui drept real."

    63. La articolul 159 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    64. După articolul 159 se introduce un nou articol, articolul 159^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 159^1
    Dreptul de ipotecă asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii şi arenzi, prezente şi viitoare) sau asupra indemnizaţiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile se notează în partea a III-a a cărţii funciare."

    65. La articolul 162, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162
    (1) Sechestrul prevăzut de art. 242 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului- verbal de sechestru şi se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituţia în cauză care va conţine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă."

    66. La articolul 164, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 164
    (1) Urmărirea imobilului în întregul său, a fructelor sau a veniturilor sale se notează în cartea funciară la cererea executorului judecătoresc, în aplicarea art. 822 din Codul de procedură civilă. Cererea va avea anexată fie încheierea de încuviinţare a executării silite, în original sau în copie certificată de executor, fie certificatul de pe dispozitivul încheierii de încuviinţare.
    (2) Notarea se poate efectua şi asupra construcţiei al cărei proprietar este diferit de cel al terenului. Se poate nota urmărirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe apartamente, precum şi asupra oricăror alte bunuri pe care legea le declară imobile."

    67. După articolul 164 se introduce un nou articol, articolul 164^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 164^1
    (1) În cazul în care se cere notarea urmăririi unui imobil care este înscris în cartea funciară pe numele debitorului menţionat în titlul executoriu, iar debitorul a decedat anterior depunerii cererii de notare, urmărirea poate fi notată împotriva moştenitorilor în baza certificatului de moştenitor sau, după caz, în baza certificatului de calitate de moştenitor, care includ imobilul în masa succesorală.
    (2) În cazul în care notarea urmăririi priveşte un imobil în legătură cu care a rămas definitivă o hotărâre judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii, potrivit art. 1.565 alin. (2) din Codul civil, notarea urmăririi, precum şi orice alte notări ulterioare cerute în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate împotriva debitorului care a figurat ca înstrăinător în contractul revocat se vor face la solicitarea executorului învestit de creditorul în favoarea căruia s-a dispus revocarea, chiar dacă în cartea funciară figurează ca proprietar tabular dobânditorul sau un succesor cu orice titlu al acestuia din urmă.
    (3) Procesul-verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea, precum şi contestaţia împotriva acestuia se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă."

    68. La articolul 166, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 166
    (1) Registratorul de carte funciară dispune în baza actului de adjudecare:
    a) intabularea dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului, pentru executările începute în temeiul dispoziţiilor Codului civil de la 1865;
    b) înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului, pentru executările începute în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, în perioada 15.02.2013-19.10.2014. Justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului se efectuează la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăşte intabularea dreptului de proprietate;
    c) intabularea dreptului de proprietate, pentru executările începute în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, după data de 19.10.2014.
    (2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, în baza încheierii executorului judecătoresc se vor nota în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi de grevare a imobilului, până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului emis de executorul judecătoresc care constată o modalitate de stingere a obligaţiei adjudecatarului de plată a preţului şi a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică."

    69. La articolul 167, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 167
    (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate şi se pot radia la cererea celui interesat, în baza dovezii efectuării plăţii integrale.
    (2) Efectele adjudecării în privinţa radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale şi personale, precum şi altor acte şi fapte juridice prevăzute de lege sunt arătate la art. 856-858 din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile inclusiv în cazul adjudecării în baza actului de adjudecare încheiat de organele fiscale centrale sau locale."

    70. La articolul 167, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la alin. (3), în cazul dosarelor de executare aparţinând instituţiilor de credit, altor entităţi care aparţin grupului acestora şi care desfăşoară activităţi financiare, instituţiilor financiare nebancare sau instituţiilor de credit cooperatiste aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, radierea notării urmăririi silite se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică dată de creditor, în condiţiile în care dosarele de executare nu au fost predate executorilor judecătoreşti."

    71. La articolul 176, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    (1) În vederea înscrierii drepturilor de garanţie asupra unei construcţii viitoare, dreptul de proprietate asupra construcţiei viitoare se înscrie provizoriu în baza autorizaţiei de construire."

    72. La articolul 176, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcţiei se va justifica la cerere, în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei emis în conformitate cu dispoziţiile legale ori, după caz, în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus recepţia la terminarea lucrărilor. Dacă se justifică înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei, se va justifica din oficiu şi înscrierea dreptului de ipotecă."

    73. La articolul 181, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia convenţiilor matrimoniale în care s-a stipulat o clauză de preciput, dreptul de proprietate se intabulează în favoarea soţului beneficiar în baza certificatului de deces şi a convenţiei matrimoniale."

    74. La articolul 184, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Radierea acestei notări din cartea funciară se va efectua în baza înscrisului doveditor al scoaterii din patrimoniul societăţii a aportului de folosinţă a bunului imobil la capitalul social al societăţii (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic/hotărâre judecătorească) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate."

    75. La articolul 190, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Notarea antecontractului se radiază din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. În aplicarea art. 627 alin. (4) din Codul civil, cererea de intabulare a dreptului de proprietate se respinge în situaţia în care cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare este diferit de promitentul cumpărător menţionat în antecontractul notat în cartea funciară."

    76. La articolul 195, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificatul care cuprinde soluţia pronunţată, însoţit de procesul-verbal de sechestru. Radierea notării se efectuează în baza:
    a) ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii;
    b) actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc;
    c) hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate într-o acţiune în rectificarea cărţii funciare;
    d) certificatului emis de instanţa de judecată, care să cuprindă soluţia cu privire la dispunerea radierii sechestrului."

    77. La articolul 205, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 205
    (1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza actului normativ sau administrativ prin care a fost instituit regimul de arie naturală, precum şi a documentaţiei cadastrale, întocmită pentru imobilul care face obiectul cererii."

    78. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 211
    (1) În situaţia renunţării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declaraţiei de renunţare date în formă autentică notarială se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al renunţătorului, fără sistarea cărţii funciare, cu menţinerea notării renunţării la dreptul de proprietate, în condiţiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.
    (2) Ulterior, la cerere, se va putea intabula dreptul de proprietate al uzucapantului, în baza hotărârii judecătoreşti definitive, sau dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în baza hotărârii consiliului local, menţionându-se în cartea funciară regimul juridic al imobilului, respectiv domeniul privat."

    79. La articolul 213, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se indisponibilizează numai cota pentru care s-a solicitat extrasul. Deblocarea cotei-părţi se efectuează în condiţiile legii, prin împlinirea termenului de valabilitate a extrasului, la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care extrasul a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare."

    80. La articolul 229 alineatul (1), litera g) se abrogă.
    81. Articolul 349 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 349
    (1) În cazul determinării coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS, se utilizează una dintre următoarele metode de măsurare: (rapid)statică, cinematică sau pseudocinematică.
    (2) În cazul realizării lucrărilor de specialitate pe suprafeţe care depăşesc două hectare, împreună cu punctele de detaliu se determină minimum două puncte de control. Aceste puncte sunt utilizate pentru autoverificare şi se redetermină prin metoda cinematică, la un interval de minimum 30 de minute faţă de prima măsurătoare, sau prin metoda statică, urmărindu-se ca diferenţele să se încadreze în toleranţele impuse.
    (3) Pentru determinarea coordonatelor punctelor de detaliu în lucrările de cadastru se măsoară fiecare punct în sesiuni de 2 minute cu o rată de colectare a datelor de 1 secundă, obţinându-se o soluţie medie.
    Dacă vizibilitatea sateliţilor este insuficientă sau sunt condiţii de reflexie a semnalelor satelitare, timpul de observare trebuie prelungit pentru efectuarea de măsurători suplimentare în sesiuni diferite."

    82. La articolul 352, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Verificarea la birou a determinărilor GNSS statice presupune parcurgerea următoarelor etape:
    - se reprelucrează reţeaua, efectuând constrângerea acesteia pe minimum două staţii permanente pentru a obţine coordonatele punctelor noi în sistem ETRS89;
    – valorile preciziilor coordonatelor punctelor rezultate în urma compensării reţelei constrânse trebuie să se încadreze în limitele impuse de specificul lucrării;
    – coordonatele astfel obţinute se transformă din sistemul ETRS89 în Stereo 1970 utilizând ultima versiune a aplicaţiei TransDat, disponibilă pe site-ul Agenţiei Naţionale, www.ancpi.ro;
    – se efectuează diferenţele dintre coordonatele Stereo 70 obţinute de persoana autorizată şi cele obţinute de oficiul teritorial prin parcurgerea etapelor descrise mai sus. Aceste diferenţe trebuie să se încadreze în toleranţele impuse de specificul lucrării."

    83. Anexa nr. 1.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.11

    la regulament
    CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ Către
    ……………… se menţionează instituţia ………….
    ……….. se menţionează adresa instituţiei ………………….
    Subsemnatul(a), ........, cu domiciliul în: ........., legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria ….......... nr. ……, CNP …………., prin prezenta vă rog să îmi aprobaţi consultarea din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară a următoarelor documente: ……………. în legătură cu imobilul/imobilele situat(e) în: ………….., înscris în cartea funciară nr. ……….. a localităţii …………….., având numărul topografic/cadastral …………….., intabulat în favoarea numitului/numitei ………….
    Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva ……………… se menţionează instituţia ………….., solicitate pentru consultare.
    S-a achitat tariful de ……….. lei, prin Chitanţa nr. …………/…………. reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul …………….
    DATA
    ……………
    SEMNĂTURA
    ........…………… NOTĂ:
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil,Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_ …………..@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: ………….*.
    *Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecţia datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

    84. Anexele nr. 1.41 şi 1.48 se abrogă.
    85. După anexa nr. 1.51 se introduce o nouă anexă , anexa nr. 1.51^1, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.51^1

    la regulament
    Certificat de atestare pentru înscrierea în cartea funciară
    a imobilului teren aferent casei de locuit, anexelor gospodăreşti,
    precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora înregistrate în evidenţele registrului agricol Primăria comunei/oraşului/municipiului ........, judeţul ........., prin prezentul certificat atestă că numitul/numita/numiţii ...... figurează în evidenţele registrului agricol vol. ....... fila ........ cu un teren în suprafaţă de ....... mp.
    Certificăm că terenul în suprafaţă de ……. mp, identificat mai sus:
    - se află în zona fostă cooperativizată;
    – figurează ca teren aferent casei de locuit, anexelor gospodăreşti, curte şi grădină, constituind proprietatea particulară a deţinătorului/deţinătoarei/deţinătorilor ……………………….., în temeiul art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, cu modificările ulterioare;
    – nu a făcut obiectul altor legi privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
    Terenul este situat la adresa administrativă: comuna/oraşul/municipiul ………., judeţul ………, str. ………..…. nr. ……, şi are categoria de folosinţă …… mp, categoria de folosinţă ….. mp.
    Prezentul certificat a fost emis în baza art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, în vederea înscrierii terenului identificat mai sus în cartea funciară, conform art. 41 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi intabulării dreptului de proprietate al numitului/numitei/numiţilor ……………
    Primar,
    ..........
    Secretar,
    ....... NOTĂ:
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil,Codul de procedură
    civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

    86. În cuprinsul anexelor nr. 1.8^1, 1.8^2, 1.14, 1.14^1, 1.15, 1.15^1, 1.16, 1.16^1, 1.17, 1.17^1, 1.18, 1.19 şi 1.20, textul: ”Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001“ se va înlocui cu următorul text:
    "Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil,Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, desemnat la nivelul fiecărui OCPI."    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016