Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.435 din 15 iulie 2020  privind modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.435 din 15 iulie 2020 privind modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 680 din 30 iulie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, autorizaţi de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri conform prevederilor Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi organele fiscale locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 iulie 2020.
    Nr. 3.435.
    ANEXA 1

    MODALITATEA
    de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local,
    potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru
    implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere
    referitoare la perimetre petroliere offshore
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prin prezenta anexă se reglementează modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.
    (2) Pentru exercitarea dreptului de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian, titularii care desfăşoară operaţiuni petroliere şi execută lucrări vor plăti:
    a) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (5) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;
    b) compensaţiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;
    c) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.


    ART. 2
    Declaraţia fiscală
    (1) Depunerea declaraţiei fiscale privind compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se realizează de către titularii prevăzuţi la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data primirii de către aceştia a raportului de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condiţiile legii, dar nu mai târziu de termenele prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.
    (2) Declaraţia fiscală model 2020 ITL 076 pentru stabilirea sumelor reprezentând compensaţii şi despăgubiri care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta modalitate de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.
    (3) Declaraţia fiscală se depune la compartimentul de specialitate al unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află imobilele unde se exercită dreptul de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian şi trebuie însoţită de următoarele documente justificative:
    a) copie a actului de autorizare emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în condiţiile Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, certificată „Conform cu originalul“;
    b) raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condiţiile Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;
    c) declaraţie pe propria răspundere prin care administratorul sau reprezentantul operatorului economic declară data primirii raportului de evaluare.

    (4) În cazul compensaţiilor aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă, declaraţia fiscală se depune anual cu sumele indexate cu indicele de inflaţie.
    (5) Indicele inflaţiei se publică anual pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    (6) Potrivit art. 336 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de înregistrare fiscală.
    (7) Nedepunerea declaraţiei fiscale la termenele prevăzute de Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, sau depunerea cu întârziere se sancţionează potrivit art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Plata
    (1) Plata compensaţiilor şi despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, se face la bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale, până la termenele prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.
    (2) Sumele cuvenite bugetelor locale în temeiul art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, se achită în contul deschis de unitatea administrativ-teritorială la Trezoreria Statului, cu precizarea codului de cont 165000 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi“.
    (3) Pentru neachitarea la termenele de plată prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, contribuabilii datorează după acest termen majorări de întârziere.
    (4) Nivelul majorării de întârziere este de 1℅ din cuantumul obligaţiei fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (5) Compensaţiile şi despăgubirile care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, sunt asimilate creanţelor fiscale şi se încasează, se urmăresc şi se execută potrivit Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor datorate bugetului local
    Modelul declaraţiei fiscale

┌──────────────────────────────────────┐
│Model 2020 ITL - 076 │
└──────────────────────────────────────┘

    ROMÂNIA
    Comuna/Oraşul/Municipiul/Sectorul Denumirea organului fiscal local
    Împuternicit ...................., CNP ......................, B.I./C.I./A.I. seria ...... nr. ............., judeţul .................., localitatea ......................., cod poştal ..................., sector ...., str. .......................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., tel. ............, fax .................., adresă de e-mail ..................
    Contribuabil ....................., codul de identificare fiscală/N.I.F. ................, judeţul ................., localitatea ................., cod poştal ......................., sector ...., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ........................, fax ..................., adresă de e-mail ......................, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului .................. la nr. ..................., cont IBAN ..................., deschis la ...................
    DECLARAŢIE FISCALĂ
    pentru stabilirea sumelor reprezentând compensaţii şi despăgubiri care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare,
    depusă pentru anul 20.....
    Subsemnatul, în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare, şi ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului .............................:
     Nr. de rol nominal unic: ............

┌─────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ │Raport │Suma │ │ │ │
│ │de │prevăzută│Inflaţia│Suma │Termene│
│Tip obligaţie│evaluare│în │(după │ajustată │de │
│ │nr. ….. │raportul │caz) │cu rata │plată │
│ │din data│de │ │inflaţiei│ │
│ │….. │evaluare │ │ │ │
├─────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │
│Despăgubirile│ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │
│art. 13 alin.│ │ │ │ │ │
│(5) din Legea│ │ │ │ │ │
│nr. 256/2018,│ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │
│modificările │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Compensaţiile│ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │
│art. 13 alin.│ │ │ │ │ │
│(7) din Legea│ │ │ │ │ │
│nr. 256/2018,│ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │
│modificările │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Despăgubirile│ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │
│art. 13 alin.│ │ │ │ │ │
│(9) din Legea│ │ │ │ │ │
│nr. 256/2018,│ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │
│modificările │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│impozit: │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘


    Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.
    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul fiscal local emitent.
    Alte menţiuni ale organului fiscal: ........................................................................................................................................
    Director operator economic,
    .............................................
    (prenumele, numele şi semnătura)
    Şef compartiment contabil,
    ................................
    (prenumele, numele şi semnătura)
                                                                                                                                           Întocmit azi data
                                                                                                                                          .................................,
                                                                                                                                                                            (funcţia, prenumele şi numele)
    Am primit un exemplar al deciziei de impunere.
    Prenumele şi numele ........................, CNP ...................................., B.I./A.I./C.I. seria ..... nr. ...
    Semnătură contribuabil .....
    Data ...../...../..... sau
    Nr. şi data confirmării de primire ...........

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016