Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 336 din 9 martie 2021  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 336 din 9 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 257 din 15 martie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.810 din 2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,
    având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în tară şi în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti"

    2. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se decontează următoarele cheltuieli aferente tratamentului medical, efectuat atât în ţară, cât şi în străinătate, dacă acesta are legătură directă de cauzalitate cu evenimentul din clubul Colectiv, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, după cum urmează:
    a) contravaloarea contribuţiei personale, stabilită pe baza facturilor emise de clinicile din străinătate care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care beneficiază de servicii de îngrijire a sănătăţii în baza documentului portabil S2 «Document de deschidere de drepturi la tratament planificat»;
    b) contravaloarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, stabilită pe baza facturilor emise de clinicile din străinătate care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care beneficiază de servicii de îngrijire a sănătăţii şi care nu au beneficiat de documentul portabil S2;
    c) contravaloarea contribuţiei personale, precum şi a serviciilor medicale care nu fac parte din pachetul de servicii medicale de bază, stabilită pe baza facturii emise de furnizorii de servicii medicale din ţară, care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele din clubul Colectiv şi care se află în relaţii contractuale cu casele judeţene de asigurări de sănătate;
    d) contravaloarea serviciilor medicale, stabilită pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale din ţară, care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele din clubul Colectiv şi care nu se află în relaţii contractuale cu casele judeţene de asigurări de sănătate.
    ...............................................................................................
    (3) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt suportate parţial din alte surse sau din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, se suportă de la bugetul de stat doar diferenţa dintre suma prevăzută în factura emisă de clinicile din ţară sau din străinătate şi suma suportată din alte surse."

    3. La articolul 3, literele c), e) şi h) vor avea următorul cuprins:
    "c) documente de plată/facturi, emise de către furnizorii de servicii medicale din ţară şi din străinătate, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al furnizorului de servicii medicale;
    ...............................................................................................
e) copii ale documentelor medicale din care să rezulte tratamentul care urmează a fi efectuat/care a fost efectuat, emise de către furnizorii de servicii medicale;
    ...............................................................................................
h) traducerea autorizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e), pentru tratamentele efectuate în străinătate."

    4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Solicitările se aprobă ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită prin ordin al ministrului sănătăţii, condusă de către un secretar de stat şi al cărei secretariat tehnic este asigurat de Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii."

    5. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
    6. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătăţii în contul furnizorului de servicii medicale sau în contul persoanei fizice sau juridice care a suportat cheltuielile, iar pentru tratamentele efectuate în cadrul clinicilor din străinătate plata se efectuează la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii, pe baza documentelor justificative elaborate de comisia prevăzută la alin. (1)."

    7. Anexa nr. 1 „Cerere“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    8. Anexa nr. 2 „Proces-verbal“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Andreea-Anamaria Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 martie 2021.
    Nr. 336.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4/2016)
    CERERE
    Subsemnatul(a), ..............................................., domiciliat(ă) în .........................................................., cu buletin/carte de identitate/paşaport seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ........................... de .............................., în calitate de solicitant/însoţitor al solicitantului tratamentului în ţară/străinătate pentru diagnosticul ..........................................., în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în ţară şi în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, cu modificările ulterioare, solicit decontarea tratamentului realizat în cadrul unităţii sanitare ......................................... .
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    a) copia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor, sau copia oricărui document care atestă calitatea de reprezentant anume desemnat al persoanei juridice;
    b) documente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilităţile care decurg din calitatea de însoţitor al victimei, după caz;
    c) documente de plată/facturi, emise de către furnizorii de servicii medicale din ţară şi din străinătate, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al furnizorului de servicii medicale;
    d) document justificativ emis de unităţile bancare din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factură a fost plătită de către persoana fizică sau juridică care a suportat cheltuielile;
    e) copii ale documentelor medicale din care să rezulte tratamentul care urmează a fi efectuat/care a fost efectuat, emise de către furnizorii de servicii medicale;
    f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;
    g) certificat/document constatator al decesului, după caz;
    h) traducerea autorizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e), pentru tratamentele efectuate în străinătate.

    Nr. ................ din ................. Semnătura

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4/2016)
    PROCES-VERBAL
    nr. .............. din data ................
    Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, constituită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ..... din ..............., a analizat următoarele solicitări de decontare a cheltuielilor aferente pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, care au beneficiat de tratament medical în clinici din ţară şi din state membre ale Uniunii Europene, state din Spaţiul Economic European, precum şi în state terţe:

┌────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Unitatea│ │ │
│ │Numele şi│ │Numărul/data │sanitară│Suma │ │
│Nr. │prenumele│Diagnostic│înregistrării│/numărul│decontată│Observaţii│
│crt.│rănitului│ │cererii │/ │/ moneda │ │
│ │ │ │ │data │ │ │
│ │ │ │ │facturii│ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┘


    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către preşedintele şi membrii comisiei Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
    Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul structurii care asigură secretariatul tehnic al comisiei şi alt exemplar, de către preşedintele comisiei.
    Semnăturile membrilor comisiei:
    1. .....................
    2. .....................
    3. .....................


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016