Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.200 din 7 februarie 2020  privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.200 din 7 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. 158 şi 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior prin care se înaintează propunerea Consiliului ARACIS privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 5 martie 2019, precum şi orice altă prevedere contrară se abrogă.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 7 februarie 2020.
    Nr. 3.200.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea
    şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┐
│DOMENII │CRITERII │STANDARDE │INDICATORI DE PERFORMANŢĂ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor specifice şi │
│ │ │ │aplicarea acestora la nivelul │
│ │ │ │IOSUD, respectiv al şcolii │
│ │ │ │doctorale, având ca perioadă │
│ │ │ │de referinţă ultimii cinci │
│ │ │ │ani: │
│ │ │ │a) regulamente interne ale │
│ │ │ │structurilor administrative │
│ │ │ │(regulamentul instituţional de│
│ │ │ │organizare şi desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor universitare de │
│ │ │ │doctorat, regulamentele │
│ │ │ │şcolilor doctorale); │
│ │ │ │b) metodologia de desfăşurare │
│ │ │ │a alegerilor la nivelul CSUD, │
│ │ │ │şcolilor doctorale şi dovezi │
│ │ │ │ale derulării acestora; │
│ │ │ │c) metodologia de desfăşurare │
│ │ │ │a ultimului concurs pentru │
│ │ │ │funcţia de director CSUD şi │
│ │ │ │dovezi ale derulării acestuia;│
│ │ │ │d) metodologii de organizare │
│ │ │ │şi desfăşurare a studiilor de │
│ │ │ │doctorat (de admitere a │
│ │ │ │studenţilor doctoranzi, de │
│ │ │ │finalizare a studiilor de │
│ │ │ │doctorat); │
│ │ │ │e) existenţa unor mecanisme de│
│ │ │ │recunoaştere a calităţii de │
│ │ │ │conducător de doctorat şi de │
│ │ │ │echivalare a doctoratului │
│ │ │ │obţinut în alte state; │
│ │ │ │f) structuri de conducere │
│ │ │ │funcţionale [IOSUD/CSUD/ │
│ │ │ │Consiliul şcolii doctorale │
│ │ │ │(regularitatea convocării │
│ │ │ │şedinţelor)]; │
│ │ │ │g) contractul de studii │
│ │ │A.1.1. Instituţia │universitare de doctorat; │
│ │ │organizatoare de │h) proceduri interne de │
│ │ │studii │analiză şi aprobare a │
│ │ │universitare de │propunerilor privind tematica │
│ │ │doctorat (IOSUD) a│programelor de studii │
│ │ │implementat │universitare de doctorat. │
│ │ │mecanismele de │A.1.1.2. Regulamentul şcolii │
│ │ │funcţionare │doctorale include criterii, │
│ │ │eficientă │proceduri şi standarde │
│ │ │prevăzute în │obligatorii pentru aspectele │
│ │ │legislaţia │specificate în art. 17 alin. │
│ │ │specifică privind │(5) din Codul studiilor │
│ │ │organizarea │universitare de doctorat, │
│ │ │studiilor de │aprobat prin Hotărârea │
│ │ │doctorat. │Guvernului nr. 681/2011, cu │
│ │ │A.1.2. IOSUD │modificările şi completările │
│ │A.1. │dispune de │ulterioare. │
│ │Structurile │resursele │A.1.2.1. Existenţa şi │
│ │instituţionale, │logistice necesare│eficacitatea unui sistem │
│ │administrative, │pentru │informatic adecvat pentru │
│ │manageriale şi │îndeplinirea │evidenţa studenţilor │
│ │resurse financiare│misiunii studiilor│doctoranzi şi a parcursului │
│ │ │de doctorat. │lor academic │
│ │ │A.1.3. IOSUD se │A.1.2.2. Existenţa şi │
│ │ │asigură că │utilizarea unui program │
│ │ │resursele │informatic şi dovezi ale │
│ │ │financiare sunt │utilizării sale pentru │
│ │ │utilizate în mod │verificarea procentului de │
│ │ │optim, iar │similitudine în toate tezele │
│ │ │veniturile │de doctorat │
│ │ │obţinute din │*A.1.3.1. Existenţa a cel │
│ │ │studiile doctorale│puţin unui grant de cercetare │
│ │ │sunt completate │sau de dezvoltare │
│ │ │prin finanţare │instituţională/resurse umane │
│ │ │suplimentară faţă │în implementare la momentul │
│ │ │de cea oferită de │depunerii dosarului de │
│ │ │Guvern. │autoevaluare per domeniu de │
│ │ │ │studii doctorale sau existenţa│
│ │ │ │a cel puţin 2 granturi de │
│ │ │ │cercetare sau de dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/resurse umane │
│ │ │ │per domeniu de studii │
│ │ │ │doctorale obţinute de │
│ │ │ │conducătorii de doctorat din │
│ │ │ │domeniul evaluat în ultimii 5 │
│ │ │ │ani │
│ │ │ │*A.1.3.2. Proporţia │
│ │ │ │studenţilor doctoranzi │
│ │ │ │existenţi în momentul │
│ │ │ │evaluării care beneficiază │
│ │ │ │pentru minimum şase luni şi de│
│ │ │ │alte surse de finanţare decât │
│ │ │ │finanţarea guvernamentală, │
│ │ │ │prin burse acordate de │
│ │ │ │persoane fizice sau juridice │
│ │ │ │sau sunt susţinuţi financiar │
│ │ │ │prin granturi de cercetare sau│
│ │ │ │de dezvoltare instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane, nu este mai │
│ │ │ │mică de 20%. │
│ │ │ │*A.1.3.3. Cel puţin 10% din │
│ │ │ │totalul sumelor aferente │
│ │ │ │granturilor doctorale obţinute│
│ │ │ │de universitate prin contract │
│ │ │ │instituţional şi taxelor de │
│ │ │ │şcolarizare încasate de la │
│ │ │ │studenţii doctoranzi de la │
│ │ │ │forma de învăţământ cu taxă se│
│ │ │ │utilizează pentru a deconta │
│ │ │ │cheltuielile de formare │
│ │ │ │profesională ale doctoranzilor│
│ │ │ │(participarea la conferinţe, │
│ │ │ │şcoli de vară, cursuri, stagii│
│ │ │ │în străinătate, publicare de │
│ │ │ │articole de specialitate sau │
│ │ │ │alte forme specifice de │
│ │ │ │diseminare etc.). │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. Spaţiile şi dotarea │
│ │ │ │materială a IOSUD/şcolii │
│ │ │ │doctorale permit realizarea │
│ │ │ │activităţilor de cercetare, în│
│ │ │A.2.1. IOSUD/ │domeniul evaluat, în acord cu │
│ │ │Şcolile doctorale │misiunea şi obiectivele │
│ │ │deţin o │asumate (calculatoare, │
│ │ │infrastructură │software specific, aparatură, │
│ │ │modernă de │echipamente de laborator, │
│ │A.2. │cercetare care │bibliotecă, acces la baze de │
│ │Infrastructura de │susţine derularea │date internaţionale etc.). │
│ │cercetare │activităţilor │Infrastructura de cercetare şi│
│ │ │specifice │oferta de servicii de │
│ │ │studiilor │cercetare sunt prezentate │
│ │ │universitare de │public prin intermediul unei │
│ │ │doctorat. │platformei de profil. Se va │
│ │ │ │evidenţia, în mod distinct, │
│ │ │ │infrastructura de cercetare │
│ │ │ │descrisă mai sus, │
│ │ │ │achiziţionată şi dezvoltată în│
│A. CAPACITATEA│ │ │ultimii 5 ani. │
│INSTITUŢIONALĂ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │A.3.1.1. În cadrul domeniului │
│ │ │ │de doctorat îşi desfăşoară │
│ │ │ │activitatea minimum trei │
│ │ │ │conducători de doctorat şi cel│
│ │ │ │puţin 50% dintre aceştia (dar │
│ │ │ │nu mai puţin de trei) │
│ │ │ │îndeplinesc standardele │
│ │ │ │minimale ale Consiliului │
│ │ │ │Naţional de Atestare a │
│ │ │ │Titlurilor, Diplomelor şi │
│ │ │ │Certificatelor Universitare │
│ │ │ │(CNATDCU) aflate în vigoare la│
│ │ │ │momentul realizării evaluării,│
│ │ │ │necesare şi obligatorii pentru│
│ │ │ │obţinerea atestatului de │
│ │ │ │abilitare. │
│ │ │ │A.3.1.2. Cel puţin 50% dintre │
│ │ │ │conducătorii de doctorat din │
│ │ │ │domeniul de doctorat evaluat │
│ │ │ │sunt titulari în cadrul IOSUD.│
│ │ │ │Prin calitatea de titular în │
│ │ │ │cadrul IOSUD analizat se │
│ │ │ │înţelege acel conducător de │
│ │ │ │doctorat care are un contract │
│ │ │ │de muncă cu normă întreagă pe │
│ │ │ │perioadă nedeterminată în │
│ │ │ │instituţia de învăţământ │
│ │ │ │superior coordonatoare a IOSUD│
│ │ │ │sau în una dintre instituţiile│
│ │ │ │componente ale consorţiului │
│ │ │ │care formează IOSUD sau │
│ │ │ │parteneriatele încheiate în │
│ │ │ │condiţiile art. 6 din Codul │
│ │ │ │aprobat prin Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului nr. 681/2011, cu │
│ │ │ │modificările şi completările │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │A.3.1.3. Disciplinele din │
│ │ │ │programul de pregătire bazat │
│ │ │ │pe studii universitare │
│ │ │ │avansate aferente domeniului │
│ │ │ │sunt susţinute de cadre │
│ │ │ │didactice sau cercetători care│
│ │ │ │au calitatea de conducător de │
│ │ │ │doctorat/abilitat, profesor/CS│
│ │ │ │I sau conferenţiar universitar│
│ │ │ │/CS II cu expertiză probată în│
│ │ │ │domeniul disciplinelor predate│
│ │ │ │sau alţi specialişti în │
│ │ │ │domeniu care îndeplinesc │
│ │ │ │standardele stabilite de │
│ │ │ │instituţie pentru funcţiile │
│ │ │A.3.1. La nivelul │didactice şi de cercetare │
│ │ │fiecărei şcoli │menţionate anterior, în │
│ │ │doctorale există │condiţiile legii. │
│ │ │personal calificat│*A.3.1.4. Ponderea │
│ │ │cu experienţa │conducătorilor de doctorat │
│ │ │necesară pentru │care coordonează concomitent │
│ │ │derularea │mai mult de 8 studenţi │
│ │ │programului de │doctoranzi, dar nu mai mult de│
│ │A.3. │studii doctorale. │12, aflaţi în perioada │
│ │Calitatea resursei│A.3.2. │studiilor universitare de │
│ │umane │Conducătorii de │doctorat [3 sau 4 ani, în │
│ │ │doctorat din │funcţie de domeniu, la care se│
│ │ │cadrul şcolii │adăugă perioadele de │
│ │ │doctorale │prelungire acordate conform │
│ │ │desfăşoară o │art. 39 alin. (3) din Codul │
│ │ │activitate │aprobat prin Hotărârea │
│ │ │ştiinţifică │Guvernului nr. 681/2011, cu │
│ │ │vizibilă │modificările şi completările │
│ │ │internaţional. │ulterioare], nu depăşeşte 20%.│
│ │ │ │A.3.2.1. Cel puţin 50% dintre │
│ │ │ │conducătorii de doctorat din │
│ │ │ │domeniul supus evaluării │
│ │ │ │prezintă minimum 5 publicaţii │
│ │ │ │indexate Web of Science sau │
│ │ │ │ERIH în reviste cu factor de │
│ │ │ │impact sau alte realizări, cu │
│ │ │ │semnificaţie relevantă pentru │
│ │ │ │domeniul respectiv, în care se│
│ │ │ │regăsesc contribuţii de nivel │
│ │ │ │internaţional ce relevă un │
│ │ │ │progres în cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică-dezvoltare-inovare│
│ │ │ │pentru domeniul evaluat. │
│ │ │ │Conducătorii de doctorat │
│ │ │ │menţionaţi au vizibilitate │
│ │ │ │internaţională în ultimii │
│ │ │ │cinci ani, constând în: │
│ │ │ │calitatea de membru în │
│ │ │ │comitetele ştiinţifice ale │
│ │ │ │publicaţiilor şi conferinţelor│
│ │ │ │internaţionale; calitatea de │
│ │ │ │membru în board-urile │
│ │ │ │asociaţiilor profesionale │
│ │ │ │internaţionale; calitatea de │
│ │ │ │invitat în cadrul │
│ │ │ │conferinţelor sau grupurilor │
│ │ │ │de experţi desfăşurate în │
│ │ │ │străinătate sau calitatea de │
│ │ │ │membru al unor comisii de │
│ │ │ │susţinere a unor teze de │
│ │ │ │doctorat la universităţi din │
│ │ │ │străinătate sau în cotutelă cu│
│ │ │ │o universitate din │
│ │ │ │străinătate. Pentru ramurile │
│ │ │ │de ştiinţă Arte şi Ştiinţa │
│ │ │ │sportului şi educaţiei fizice,│
│ │ │ │conducătorii de doctorat vor │
│ │ │ │proba vizibilitatea │
│ │ │ │internaţională în ultimii │
│ │ │ │cinci ani prin calitatea de │
│ │ │ │membru în board-urile │
│ │ │ │asociaţiilor profesionale, │
│ │ │ │prin calitatea de membru în │
│ │ │ │comitetele de organizare a │
│ │ │ │evenimentelor artistice şi │
│ │ │ │competiţiilor internaţionale, │
│ │ │ │respectiv prin calitatea de │
│ │ │ │membru în jurii sau echipe de │
│ │ │ │arbitraj în cadrul │
│ │ │ │evenimentelor artistice sau │
│ │ │ │competiţiilor internaţionale. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*A.3.2.2. Cel puţin 50% dintre│
│ │ │ │conducătorii de doctorat │
│ │ │ │arondaţi unui domeniu de │
│ │ │ │studii doctorale continuă să │
│ │ │ │fie activi în plan ştiinţific,│
│ │ │ │obţinând cel puţin 25% din │
│ │ │ │punctajul solicitat prin │
│ │ │ │standardele minimale CNATDCU │
│ │ │ │în vigoare la data evaluării, │
│ │ │ │necesare şi obligatorii pentru│
│ │ │ │obţinerea atestatului de │
│ │ │ │abilitare, pe baza │
│ │ │ │rezultatelor ştiinţifice din │
│ │ │ │ultimii cinci ani. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*B.1.1.1. Raportul dintre │
│ │ │ │numărul absolvenţilor la nivel│
│ │ │B.1.1. Instituţia │de masterat ai altor │
│ │ │organizatoare de │instituţii de învăţământ │
│ │ │studii doctorale │superior din ţară sau din │
│ │B.1. │are capacitatea de│străinătate care s-au înscris │
│ │Numărul, calitatea│a atrage un număr │la concursul de admitere la │
│ │şi diversitatea │de candidaţi mai │studii universitare de │
│ │candidaţilor care │mare decât numărul│doctorat în ultimii cinci ani │
│ │s-au prezentat la │de locuri │şi numărul de locuri finanţate│
│ │concursul de │disponibile. │de la bugetul de stat scoase │
│ │admitere │B.1.2. Candidaţii │la concurs în cadrul şcolii │
│ │ │admişi la studiile│doctorale este de cel puţin │
│ │ │de doctorat sunt │0,2. │
│ │ │de cea mai înaltă │B.1.2.1. Rata de renunţare/ │
│ │ │calitate. │abandon a studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi la 2 ani de la │
│ │ │ │admitere nu depăşeşte 30%. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programul de │
│ │ │ │pregătire bazat pe studii │
│ │ │ │universitare avansate cuprinde│
│ │ │ │minimum trei discipline │
│ │ │ │relevante pentru pregătirea în│
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică a │
│ │ │ │doctoranzilor, dintre care cel│
│ │ │ │puţin o disciplină este │
│ │ │ │destinată studiului aprofundat│
│ │ │ │al metodologiei cercetării şi/│
│ │ │ │sau prelucrării statistice a │
│ │ │ │datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. Există cel puţin o │
│ │ │ │disciplină dedicată eticii în │
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică şi │
│ │ │ │proprietăţii intelectuale sau │
│ │ │ │tematici bine delimitate pe │
│ │ │ │aceste subiecte în cadrul unei│
│ │ │ │discipline predate în │
│ │ │B.2.1. Programul │programul doctoral. │
│ │ │de pregătire bazat│B.2.1.3. IOSUD are create │
│ │ │pe studii │mecanismele prin care se │
│ │ │universitare │asigură că programul de │
│ │B.2. │avansate este │pregătire bazat pe studii │
│ │Conţinutul │adecvat pentru a │universitare avansate, aferent│
│ │programelor de │îmbunătăţi │domeniului evaluat, vizează │
│ │studii │competenţele de │„rezultatele învăţării“, │
│ │universitare de │cercetare ale │precizând cunoştinţele, │
│ │doctorat │doctoranzilor şi │abilităţile şi │
│ │ │pentru a întări │responsabilitatea şi autonomia│
│ │ │comportamentul │pe care studenţii doctoranzi │
│ │ │etic în ştiinţă. │ar trebui să le dobândească │
│ │ │ │după parcurgerea fiecărei │
│ │ │ │discipline sau prin │
│ │ │ │activităţile de cercetare. │
│ │ │ │B.2.1.4. Pe întreaga durată a │
│ │ │ │stagiului de pregătire │
│ │ │ │doctorală, studenţii │
│ │ │ │doctoranzi din domeniu │
│ │ │ │beneficiază de consilierea/ │
│ │ │ │îndrumarea unor comisii de │
│ │ │ │îndrumare funcţionale, aspect │
│ │ │ │reflectat prin îndrumare şi │
│ │ │ │feedback scris sau întâlniri │
│ │ │ │regulate. │
│ │ │ │B.2.1.5. Pentru un domeniu de │
│ │ │ │studii de doctorat raportul │
│ │ │ │dintre numărul de studenţi │
│ │ │ │doctoranzi şi numărul cadrelor│
│B. │ │ │didactice/cercetători care │
│EFICACITATEA │ │ │asigură îndrumarea nu trebuie │
│EDUCAŢIONALĂ │ │ │să fie mai mare de 3:1. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │B.3.1.1. Pentru domeniul │
│ │ │ │evaluat se pun la dispoziţia │
│ │ │ │comisiei de evaluare minimum │
│ │ │ │un articol sau o altă │
│ │ │ │contribuţie relevantă per │
│ │ │ │student doctorand care a │
│ │ │ │obţinut titlul de doctor în │
│ │ │ │ultimii 5 ani. Din această │
│ │ │ │listă, membrii comisiei de │
│ │ │ │evaluare selectează pentru │
│ │ │ │analiză, aleatoriu, 5 astfel │
│ │ │B.3.1. Cercetarea │de articole/contribuţii │
│ │ │este valorificată │relevante per domeniu de │
│ │ │de către studenţii│studii universitare de │
│ │ │doctoranzi prin │doctorat. Articolele, astfel │
│ │ │prezentări la │selectate şi analizate, vor │
│ │ │conferinţe │primi un calificativ privind │
│ │ │ştiinţifice, │contribuţia originală la │
│ │ │publicaţii │dezvoltarea domeniului, pe o │
│ │ │ştiinţifice, prin │scală de la 1 la 5. Cel puţin │
│ │B.3. │transfer │trei articole trebuie să │
│ │Rezultatele │tehnologic, │atingă pragul 3. │
│ │studiilor │patente, produse, │*B.3.1.2. Raportul dintre │
│ │doctorale şi │comenzi de │numărul de prezentări ale │
│ │proceduri de │servicii. │studenţilor-doctoranzi care │
│ │evaluare a │B.3.2. Şcoala │şi-au încheiat studiile │
│ │acestora │doctorală apelează│doctorale în perioada evaluată│
│ │ │la un număr │(ultimii 5 ani), inclusiv cele│
│ │ │semnificativ de │de tip poster, expoziţii, │
│ │ │referenţi │realizate la manifestări │
│ │ │ştiinţifici │internaţionale de prestigiu │
│ │ │externi în │(desfăşurate în ţară sau în │
│ │ │comisiile de │străinătate) şi numărul │
│ │ │susţinere publică │studenţilor doctoranzi care │
│ │ │a tezelor de │şi-au încheiat studiile │
│ │ │doctorat. │doctorale în perioada evaluată│
│ │ │ │(ultimii cinci ani) este cel │
│ │ │ │puţin egal cu 1. │
│ │ │ │*B.3.2.1. Numărul de teze de │
│ │ │ │doctorat alocate unui anumit │
│ │ │ │referent provenind de la o │
│ │ │ │instituţie de învăţământ │
│ │ │ │superior, alta decât IOSUD │
│ │ │ │evaluată, nu trebuie să │
│ │ │ │depăşească două (2) pentru │
│ │ │ │tezele coordonate de acelaşi │
│ │ │ │conducător de doctorat, │
│ │ │ │într-un an. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*B.3.2.2. Raportul dintre │
│ │ │ │numărul tezelor de doctorat │
│ │ │ │alocate unui anumit referent │
│ │ │ │ştiinţific provenit de la o │
│ │ │ │altă instituţie de învăţământ │
│ │ │ │superior decât cea în care se │
│ │ │ │organizează susţinerea tezei │
│ │ │ │de doctorat şi numărul tezelor│
│ │ │ │de doctorat susţinute în │
│ │ │ │acelaşi domeniu de doctorat │
│ │ │ │din cadrul şcolii doctorale nu│
│ │ │ │trebuie să fie mai mare de │
│ │ │ │0,3, prin raportare la │
│ │ │ │situaţia înregistrată în │
│ │ │ │ultimii cinci ani. Se │
│ │ │ │analizează doar acele domenii │
│ │ │ │de doctorat în care au fost │
│ │ │ │susţinute minimum zece teze de│
│ │ │ │doctorat în ultimii cinci ani.│
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*C.1.1.1. Şcoala doctorală în │
│ │ │ │care se încadrează domeniul de│
│ │ │ │studii universitare de │
│ │ │ │doctorat face dovada │
│ │ │ │desfăşurării constante a │
│ │ │ │procesului de evaluare şi │
│ │ │ │asigurare internă a calităţii │
│ │ │ │acestuia în conformitate cu o │
│ │ │ │procedură dezvoltată şi │
│ │ │ │aplicată la nivel de IOSUD, │
│ │ │ │printre criteriile evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de doctorat; │
│ │ │C.1.1. Există │b) infrastructura şi logistica│
│ │ │cadrul │necesare desfăşurării │
│ │ │instituţional şi │activităţii de cercetare; │
│ │C.1. │se aplică o │c) procedurile şi normele │
│ │Existenţa şi │procedură pentru │subsecvente pe baza cărora se │
│ │derularea │monitorizarea │organizează studiile │
│ │periodică a │asigurării interne│doctorale; │
│ │sistemului de │a calităţii, │d) activitatea ştiinţifică a │
│ │asigurare internă │precum şi politici│studenţilor doctoranzi; │
│ │a calităţii │de asigurare │e) programul de pregătire │
│ │ │internă a │bazat pe studii universitare │
│ │ │calităţii │avansate a studenţilor │
│ │ │relevante. │doctoranzi. │
│ │ │ │*C1.1.2. Pe parcursul │
│ │ │ │stagiului de pregătire │
│ │ │ │doctorală sunt implementate │
│ │ │ │mecanisme de feedback din │
│ │ │ │partea studenţilor doctoranzi │
│ │ │ │prin care să se identifice │
│ │ │ │nevoile acestora, precum şi │
│ │ │ │nivelul lor general de │
│ │ │ │satisfacţie faţă de programul │
│ │ │ │de studii universitare de │
│ │ │ │doctorat, în vederea │
│ │ │ │îmbunătăţirii continue a │
│ │ │ │proceselor academice şi │
│ │ │ │administrative. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. Şcoala doctorală, │
│ │ │ │prin intermediul IOSUD, │
│ │ │ │publică pe website-ul │
│ │ │ │instituţiei organizatoare, cu │
│ │ │ │respectarea reglementărilor │
│ │ │ │generale cu privire la │
│ │ │ │protecţia datelor, informaţii │
│ │ │ │precum: │
│ │ │ │a) regulamentul şcolii │
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de admitere; │
│ │ │ │c) contractul de studii │
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │d) regulamentul de finalizare │
│ │ │ │a studiilor care să includă şi│
│ │ │ │procedura de susţinere publică│
│ │ │ │a tezei; │
│ │ │ │e) conţinutul programelor de │
│ │ │ │studii; │
│ │ │C.2.1. │f) profilul ştiinţific şi │
│ │ │Informaţiile de │ariile tematice/temele de │
│ │ │interes pentru │cercetare ale conducătorilor │
│ │ │studenţii │de doctorat din domeniu, │
│ │ │doctoranzi, │precum şi date instituţionale │
│ │ │viitorii │de contact ale acestora; │
│ │ │candidaţi, │g) lista doctoranzilor din │
│ │ │respectiv │domeniu cu informaţiile de │
│ │C.2. │informaţiile de │bază (anul înmatriculării; │
│ │Transparenţa │interes public │conducător); │
│C. │informaţiilor şi │sunt disponibile │h) informaţii despre │
│MANAGEMENTUL │accesibilitate la │spre consultare în│standardele de elaborare a │
│CALITĂŢII │resursele de │format electronic.│tezei de doctorat; │
│ │învăţare │C.2.2. IOSUD/ │i) linkuri către rezumatele │
│ │ │Şcoala doctorală │tezelor de doctorat care │
│ │ │asigură │urmează a fi susţinute public,│
│ │ │studenţilor │precum şi data, ora, locul │
│ │ │doctoranzi acces │unde vor fi susţinute acestea,│
│ │ │la resursele │cu cel puţin 20 de zile │
│ │ │necesare derulării│înaintea susţinerii. │
│ │ │studiilor │C.2.2.1. Toţi studenţii │
│ │ │doctorale. │doctoranzi au acces gratuit la│
│ │ │ │o platformă cu baze de date │
│ │ │ │academice relevante pentru │
│ │ │ │domeniile studiilor de │
│ │ │ │doctorat organizate. │
│ │ │ │C.2.2.2. Fiecare student │
│ │ │ │doctorand are acces, la │
│ │ │ │cerere, la un sistem │
│ │ │ │electronic de verificare a │
│ │ │ │gradului de similitudine cu │
│ │ │ │alte creaţii ştiinţifice sau │
│ │ │ │artistice existente. │
│ │ │ │C.2.2.3. Toţi studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au acces la │
│ │ │ │laboratoarele de cercetare │
│ │ │ │ştiinţifică sau alte │
│ │ │ │facilităţi în funcţie de │
│ │ │ │specificul domeniului/ │
│ │ │ │domeniilor din cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform unor │
│ │ │ │reglementări interne. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. Domeniul de studii │
│ │ │ │evaluat, prin intermediul │
│ │ │ │IOSUD, are încheiate acorduri │
│ │ │ │de mobilitate cu universităţi │
│ │ │ │din străinătate, cu institute │
│ │ │ │de cercetare, cu companii care│
│ │ │ │desfăşoară activităţi în │
│ │ │ │domeniul studiat, care vizează│
│ │ │ │mobilitatea studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a cadrelor │
│ │ │ │didactice (de exemplu, │
│ │ │ │acorduri ERASMUS pentru ciclul│
│ │ │ │de studii doctorale). Cel │
│ │ │ │puţin 35% dintre studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au efectuat un │
│ │ │ │stagiu de pregătire în │
│ │ │ │străinătate sau o altă formă │
│ │ │C.3.1. Există o │de mobilitate, precum │
│ │ │strategie şi este │participarea la conferinţe │
│ │C.3. │aplicată, pentru │ştiinţifice internaţionale. │
│ │Gradul de │creşterea gradului│C.3.1.2. În cadrul domeniului │
│ │internaţionalizare│de │de studii evaluat este │
│ │ │internaţionalizare│sprijinită, inclusiv │
│ │ │a studiilor │financiar, organizarea unor │
│ │ │doctorale. │doctorate în cotutelă │
│ │ │ │internaţională, respectiv │
│ │ │ │invitarea unor experţi de prim│
│ │ │ │rang care să susţină cursuri/ │
│ │ │ │prelegeri pentru studenţii │
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │C.3.1.3. Internaţionalizarea │
│ │ │ │activităţilor din cadrul │
│ │ │ │studiilor doctorale este │
│ │ │ │susţinută prin măsuri concrete│
│ │ │ │(de exemplu, participarea la │
│ │ │ │târguri educaţionale pentru │
│ │ │ │atragerea de studenţi │
│ │ │ │doctoranzi internaţionali; │
│ │ │ │includerea experţilor │
│ │ │ │internaţionali în comisii de │
│ │ │ │îndrumare sau de susţinere a │
│ │ │ │tezelor de doctorat etc.). │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┘


    * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, în condiţiile art. 17 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către domeniile în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.

    ANEXA 3

    Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi
    în acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale
    şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│DOMENII │CRITERII │STANDARDE │INDICATORI DE │
│ │ │ │PERFORMANŢĂ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor │
│ │ │ │specifice şi aplicarea│
│ │ │ │acestora la nivelul │
│ │ │ │IOSUD, respectiv al │
│ │ │ │şcolii doctorale, │
│ │ │ │având ca perioadă de │
│ │ │ │referinţă ultimii │
│ │ │ │cinci ani: │
│ │ │ │a) regulamente interne│
│ │ │ │ale structurilor │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │(regulamentul │
│ │ │ │instituţional de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor universitare│
│ │ │ │de doctorat, │
│ │ │ │regulamentele şcolilor│
│ │ │ │doctorale); │
│ │ │ │b) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │alegerilor la nivelul │
│ │ │ │CSUD, şcolii doctorale│
│ │ │ │şi dovezi ale │
│ │ │A.1.1. Instituţia │derulării acestora; │
│ │ │organizatoare de │c) metodologia de │
│ │ │studii │desfăşurare a │
│ │ │universitare de │ultimului concurs │
│ │ │doctorat (IOSUD) a│pentru funcţia de │
│ │A.1. │implementat │director CSUD şi │
│ │Structurile │mecanismele de │dovezi ale derulării │
│ │instituţionale, │funcţionare │acestuia; │
│ │administrative, │eficiente │d) metodologii de │
│ │manageriale şi │prevăzute în │organizare şi │
│ │resurse financiare│legislaţia │desfăşurare a │
│ │ │specifică privind │studiilor de doctorat │
│ │ │organizarea │(de admitere a │
│ │ │studiilor de │studenţilor │
│ │ │doctorat. │doctoranzi, de │
│ │ │ │finalizare a studiilor│
│ │ │ │de doctorat); │
│ │ │ │e) existenţa unor │
│ │ │ │mecanisme de │
│ │ │ │recunoaştere a │
│ │ │ │calităţii de │
│ │ │ │conducător de doctorat│
│ │ │ │şi de echivalare a │
│ │ │ │doctoratului obţinut │
│ │ │ │în alte state; │
│ │ │ │f) structuri de │
│ │ │ │conducere funcţionale │
│ │ │ │[IOSUD/CSUD/Consiliul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │(regularitatea │
│ │ │ │convocării │
│ │ │ │şedinţelor)]; │
│ │ │ │g) contractul de │
│ │ │ │studii universitare de│
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │h) proceduri interne │
│ │ │ │de analiză şi aprobare│
│ │ │ │a propunerilor privind│
│ │ │ │tematica programelor │
│ │ │ │de studii universitare│
│ │ │ │de doctorat. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.2. Regulamentul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │include criterii, │
│ │ │ │proceduri şi standarde│
│ │ │ │obligatorii pentru │
│ │ │ │aspectele specificate │
│ │ │ │în art. 17 alin. (5) │
│ │ │ │din Codul studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, aprobat prin│
│ │ │ │Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │nr. 681/2011, cu │
│ │ │A.1.2. IOSUD │modificările şi │
│ │ │dispune de │completările │
│ │ │resursele │ulterioare. │
│ │ │logistice necesare│A.1.2.1. Existenţa şi │
│ │ │pentru │eficacitatea unui │
│ │ │îndeplinirea │sistem informatic │
│ │ │misiunii studiilor│adecvat pentru │
│ │ │de doctorat. │evidenţa studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │parcursului lor │
│ │ │ │academic │
│ │ │ │A.1.2.2. Existenţa şi │
│ │ │ │utilizarea unui │
│ │ │ │program informatic │
│ │ │ │performant şi dovezi │
│ │ │ │ale utilizării sale │
│ │ │ │pentru verificarea │
│ │ │ │procentului de │
│ │ │ │similitudine în toate │
│ │ │ │tezele de doctorat │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. IOSUD/Şcoala │
│ │ │ │doctorală prezintă │
│ │ │ │dovezi privind │
│ │ │ │deţinerea sau │
│ │ │ │închirierea spaţiilor │
│ │ │ │pentru activităţile de│
│ │ │ │cercetare specifice │
│ │ │ │programelor doctorale │
│A. CAPACITATEA│ │ │(laboratoare, terenuri│
│INSTITUŢIONALĂ│ │ │experimentale, │
│ │ │ │staţiuni de cercetare │
│ │ │ │etc.). │
│ │ │ │A.2.1.2. IOSUD/Şcoala │
│ │ │ │doctorală are acorduri│
│ │ │ │de colaborare │
│ │ │ │încheiate cu │
│ │ │ │instituţii de │
│ │ │ │învăţământ superior, │
│ │ │ │cu institute de │
│ │ │A.2.1. IOSUD/ │cercetare, cu reţele │
│ │ │Şcolile doctorale │de cercetare pentru │
│ │ │deţin o │exploatarea în │
│ │ │infrastructură │parteneriat a │
│ │ │modernă de │diverselor │
│ │A.2. │cercetare care să │infrastructuri de │
│ │Infrastructura de │susţină derularea │cercetare şi îşi │
│ │cercetare │activităţilor │prezintă public oferta│
│ │ │specifice │de servicii de │
│ │ │studiilor │cercetare prin │
│ │ │universitare de │intermediul unei │
│ │ │doctorat. │platforme de profil. │
│ │ │ │A.2.1.3. IOSUD/Şcoala │
│ │ │ │doctorală demonstrează│
│ │ │ │că este preocupată de │
│ │ │ │înnoirea permanentă a │
│ │ │ │infrastructurii de │
│ │ │ │cercetare prin care se│
│ │ │ │asigură studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi accesul la │
│ │ │ │resurse de cercetare │
│ │ │ │actuale, prin │
│ │ │ │aplicarea în cadrul │
│ │ │ │diverselor competiţii │
│ │ │ │de finanţare a │
│ │ │ │infrastructurii de │
│ │ │ │cercetare şi prin │
│ │ │ │achiziţii pentru │
│ │ │ │infrastructura de │
│ │ │ │cercetare din │
│ │ │ │veniturile proprii ale│
│ │ │ │IOSUD. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │*A.3.1.1. Ponderea │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat care │
│ │ │ │coordonează │
│ │ │ │concomitent mai mult │
│ │ │ │de 8 studenţi │
│ │ │ │doctoranzi, dar nu mai│
│ │ │ │mult de 12, aflaţi în │
│ │ │ │perioada studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat [3 sau 4 ani,│
│ │ │ │în funcţie de domeniu,│
│ │ │ │la care se adaugă │
│ │ │ │perioadele de │
│ │ │ │prelungire acordate │
│ │ │ │conform art. 39 alin. │
│ │ │ │(3) din Codul aprobat │
│ │ │ │prin Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului nr. 681/ │
│ │ │ │2011, cu modificările │
│ │ │ │şi completările │
│ │ │ │ulterioare], nu │
│ │ │ │depăşeşte 20%. │
│ │ │ │A.3.1.2. Cel puţin 50%│
│ │ │ │din totalul │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │didactice aferente │
│ │ │ │unui program de studii│
│ │ │ │universitare de │
│ │ │A.3.1. La nivelul │doctorat gestionat de │
│ │ │fiecărei şcoli │şcoala doctorală │
│ │ │doctorale există │supusă procesului de │
│ │A.3. │suficient personal│evaluare este livrat │
│ │Calitatea resursei│calificat astfel │de cadre didactice/de │
│ │umane │încât să fie │cercetare titulare ale│
│ │ │asigurat un proces│IOSUD, cu respectarea │
│ │ │educaţional de │legislaţiei în vigoare│
│ │ │calitate. │cu privire la gradul │
│ │ │ │de încărcare a normei │
│ │ │ │cu activităţi │
│ │ │ │didactice şi de │
│ │ │ │cercetare. Prin │
│ │ │ │calitatea de titular │
│ │ │ │în cadrul IOSUD │
│ │ │ │analizat se înţelege │
│ │ │ │acel conducător de │
│ │ │ │doctorat care are un │
│ │ │ │contract de muncă cu │
│ │ │ │normă întreagă pe │
│ │ │ │perioadă nedeterminată│
│ │ │ │în instituţia de │
│ │ │ │învăţământ superior │
│ │ │ │coordonatoare a IOSUD │
│ │ │ │sau în una dintre │
│ │ │ │instituţiile │
│ │ │ │componente ale │
│ │ │ │consorţiului care │
│ │ │ │formează IOSUD sau │
│ │ │ │parteneriatele │
│ │ │ │încheiate în │
│ │ │ │condiţiile art. 6 din │
│ │ │ │Codul aprobat prin │
│ │ │ │Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │nr. 681/2011, cu │
│ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │*B.1.1.1. Admiterea la│
│ │ │ │programele de studii │
│ │ │ │de doctorat se face în│
│ │ │ │baza unor criterii de │
│ │ │ │selecţie care includ: │
│ │ │ │performanţa │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │anterioară a │
│ │ │ │candidaţilor, un │
│ │ │ │interes al acestora │
│ │ │ │pentru cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică sau │
│ │ │ │artistică/sportivă, │
│ │ │ │publicaţii în domeniu │
│ │ │B.1.1. Candidaţii │şi o propunere de temă│
│ │B.1. │admişi la studiile│de cercetare. Un │
│ │Numărul, calitatea│de doctorat sunt │interviu cu │
│ │şi diversitatea │de cea mai înaltă │solicitantul este o │
│ │candidaţilor care │calitate, sunt │parte obligatorie a │
│ │s-au prezentat la │diversificaţi ca │procedurii de │
│ │concursul de │reprezentare de │admitere. │
│ │admitere │gen şi socială. │B.1.1.2. IOSUD/Şcoala │
│ │ │ │doctorală are o │
│ │ │ │politică de stimulare │
│ │ │ │a înmatriculării │
│ │ │ │studenţilor doctoranzi│
│ │ │ │proveniţi din medii │
│ │ │ │sociale dezavantajate,│
│ │ │ │prin alocarea de │
│ │ │ │locuri speciale la │
│ │ │ │admitere şi/sau │
│ │ │ │acordarea unor burse │
│ │ │ │sociale sau │
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │programe de sprijin │
│ │ │ │care să prevină │
│ │ │ │abandonul universitar.│
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programul de │
│ │ │ │pregătire bazat pe │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │avansate cuprinde │
│ │ │ │minimum trei │
│ │ │ │discipline relevante │
│ │ │ │pentru pregătirea în │
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică│
│ │ │ │a doctoranzilor, │
│ │ │ │dintre care cel puţin │
│ │ │ │o disciplină este │
│ │ │ │destinată studiului │
│ │ │ │aprofundat al │
│ │ │ │metodologiei │
│ │ │ │cercetării şi/sau │
│ │ │ │prelucrării statistice│
│ │ │ │a datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. Există cel │
│ │ │ │puţin o disciplină │
│ │ │ │dedicată eticii în │
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică│
│ │ │ │şi proprietăţii │
│ │ │ │intelectuale sau │
│ │ │ │tematici bine │
│ │ │ │delimitate pe aceste │
│ │ │B.2.1. Programul │subiecte în cadrul │
│ │ │de pregătire bazat│unei discipline │
│ │ │pe studii │predate în programul │
│ │B.2. │universitare │doctoral. │
│ │Conţinutul │avansate este │B.2.1.3. IOSUD are │
│ │programelor de │adecvat pentru a │create mecanismele │
│ │studii │îmbunătăţi │prin care se asigură │
│ │universitare de │competenţele de │că programul de │
│ │doctorat │cercetare ale │pregătire bazat pe │
│B. │ │doctoranzilor şi │studii universitare │
│EFICACITATEA │ │pentru a întări │avansate, aferent │
│EDUCAŢIONALĂ │ │comportamentul │domeniului evaluat, │
│ │ │etic în ştiinţă. │vizează „rezultatele │
│ │ │ │învăţării“, precizând │
│ │ │ │cunoştinţele, │
│ │ │ │abilităţile şi │
│ │ │ │responsabilitatea şi │
│ │ │ │autonomia pe care │
│ │ │ │studenţii doctoranzi │
│ │ │ │ar trebui să le │
│ │ │ │dobândească după │
│ │ │ │parcurgerea fiecărei │
│ │ │ │discipline sau prin │
│ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │cercetare. │
│ │ │ │B.2.1.4. IOSUD trebuie│
│ │ │ │să demonstreze că │
│ │ │ │dispune de mecanisme │
│ │ │ │de analiză a │
│ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │programelor de studii │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat prin care să │
│ │ │ │se asigure că acestea │
│ │ │ │corespund nivelului 8 │
│ │ │ │de calificare conform │
│ │ │ │Cadrului naţional al │
│ │ │ │calificărilor. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │B.3.1.1. În cadrul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │există iniţiative │
│ │ │ │pentru valorificarea │
│ │ │ │rezultatelor studiilor│
│ │ │ │doctorale în acord cu │
│ │ │ │specificul domeniului │
│ │ │ │(de exemplu, transfer │
│ │ │ │tehnologic, produse, │
│ │ │ │patente în cazul │
│ │ │B.3.1. Cercetarea │ştiinţelor exacte; │
│ │ │este valorificată │produse şi servicii în│
│ │ │de către studenţii│cazul ştiinţelor │
│ │B.3. │doctoranzi prin │sociale şi umaniste; │
│ │Rezultatele │prezentări la │festivaluri, │
│ │studiilor │conferinţe │concursuri, │
│ │doctorale şi │ştiinţifice, │recitaluri, competiţii│
│ │proceduri de │publicaţii │sportive; comenzi │
│ │evaluare a │ştiinţifice, prin │cultural-artistice în │
│ │acestora │transfer │domeniul vocaţional; │
│ │ │tehnologic, │prezentări la │
│ │ │patente, produse, │conferinţe naţionale │
│ │ │comenzi de │şi internaţionale, │
│ │ │servicii. │publicarea │
│ │ │ │rezultatelor unor │
│ │ │ │cercetări în │
│ │ │ │publicaţii naţionale │
│ │ │ │şi internaţionale, │
│ │ │ │implicarea │
│ │ │ │studenţilor-doctoranzi│
│ │ │ │în elaborarea │
│ │ │ │proiectelor de │
│ │ │ │cercetare-dezvoltare │
│ │ │ │etc.). │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │B.4.1.1. La nivelul de│
│ │ │ │IOSUD, procentul de │
│ │ │B.4.1. Tezele de │teze invalidate, fără │
│ │B.4. │doctorat │drept de refacere şi │
│ │Calitatea tezelor │finalizate │reluarea procesului de│
│ │de doctorat │îndeplinesc │susţinere publică, la │
│ │finalizate │standarde ridicate│nivelul Consiliului │
│ │ │de calitate. │general CNATDCU este │
│ │ │ │de cel mult 5% în │
│ │ │ │ultimii cinci ani. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │*C.1.1.1. IOSUD a │
│ │ │ │dezvoltat şi aplică │
│ │ │ │periodic o procedură │
│ │ │ │de evaluare şi │
│ │ │ │monitorizare internă a│
│ │ │ │evoluţiei şcolilor │
│ │ │ │doctorale, între │
│ │ │ │criteriile evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se │
│ │ │ │obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │b) infrastructura şi │
│ │ │ │logistica necesare │
│ │ │ │desfăşurării │
│ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │cercetare; │
│ │ │ │c) procedurile şi │
│ │ │ │normele subsecvente pe│
│ │ │ │baza cărora se │
│ │ │ │organizează studiile │
│ │ │ │doctorale. │
│ │ │ │C.1.1.2. Asociaţiile │
│ │ │ │studenţeşti şi/sau │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │C.1.1. Există │reprezentanţi │
│ │ │cadrul │organizează alegeri în│
│ │ │instituţional şi │rândul studenţilor │
│ │C.1. │se aplică o │doctoranzi, pentru │
│ │Existenţa şi │procedură pentru │poziţii în CSUD, prin │
│ │derularea │monitorizarea │vot universal, direct │
│ │periodică a │asigurării interne│şi secret, toţi │
│ │sistemului de │a calităţii, │studenţii doctoranzi │
│ │asigurare internă │precum şi politici│având dreptul să │
│ │a calităţii │de asigurare │aleagă şi să fie │
│ │ │internă a │aleşi. │
│ │ │calităţii │*C.1.1.3. Asociaţiile │
│ │ │relevante. │studenţeşti şi/sau │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │reprezentanţi │
│ │ │ │organizează alegeri în│
│ │ │ │rândul studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, la nivelul│
│ │ │ │fiecărei şcoli │
│ │ │ │doctorale, pentru │
│ │ │ │poziţii în consiliile │
│ │ │ │şcolilor doctorale, │
│ │ │ │prin vot universal, │
│ │ │ │direct şi secret, toţi│
│ │ │ │studenţii doctoranzi │
│ │ │ │având dreptul să │
│ │ │ │aleagă şi să fie │
│ │ │ │aleşi. │
│ │ │ │*C.1.1.4. În urma │
│ │ │ │evaluării interne, │
│ │ │ │atât IOSUD, cât şi │
│ │ │ │şcolile doctorale │
│ │ │ │elaborează strategii │
│ │ │ │şi politici de acţiune│
│ │ │ │în vederea remedierii │
│ │ │ │deficienţelor │
│ │ │ │semnalate şi a │
│ │ │ │stimulării │
│ │ │ │performanţei │
│ │ │ │ştiinţifice şi │
│ │ │ │academice a IOSUD. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. Şcoala │
│ │ │ │doctorală, prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD, │
│ │ │ │publică pe website-ul │
│ │ │ │instituţiei │
│ │ │ │organizatoare, cu │
│ │ │ │respectarea │
│ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │generale cu privire la│
│ │ │ │protecţia datelor, │
│ │ │ │informaţii despre: │
│ │ │ │a) regulamentul şcolii│
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de │
│ │ │ │admitere; │
│ │ │ │c) contractul de │
│ │ │ │studii doctorale; │
│ │ │ │d) regulamentul de │
│ │ │ │finalizare a studiilor│
│ │ │ │care să includă şi │
│ │ │ │procedura de susţinere│
│ │ │ │publică a tezei; │
│ │ │ │e) conţinutul │
│ │ │ │programelor de studii;│
│ │ │ │f) profilul ştiinţific│
│ │ │ │şi ariile tematice/ │
│ │ │ │temele de cercetare │
│ │ │ │ale conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat din şcoală, │
│ │ │C.2.1. │precum şi date │
│ │ │Informaţiile de │instituţionale de │
│ │ │interes pentru │contact ale acestora; │
│ │ │studenţii │g) lista doctoranzilor│
│ │ │doctoranzi, │din şcoală cu │
│ │ │viitorii │informaţiile de bază │
│ │ │candidaţi, │(anul înmatriculării; │
│ │ │respectiv │conducător); │
│ │C.2. │informaţiile de │h) informaţii despre │
│ │Transparenţa │interes public │standardele de │
│ │informaţiilor şi │sunt disponibile │elaborare ale tezei de│
│ │accesibilitate la │spre consultare în│doctorat; │
│ │resursele de │format electronic.│i) linkuri către │
│ │învăţare │C.2.2. IOSUD/ │rezumatele tezelor de │
│ │ │Şcoala doctorală │doctorat care urmează │
│ │ │asigură │a fi susţinute public,│
│ │ │studenţilor │precum şi data, ora, │
│ │ │doctoranzi acces │locaţia unde vor fi │
│ │ │la resursele │susţinute acestea, cu │
│ │ │necesare derulării│cel puţin 20 de zile │
│ │ │studiilor │înaintea susţinerii. │
│ │ │doctorale. │C.2.2.1. Toţi │
│ │ │ │studenţii doctoranzi │
│ │ │ │au acces gratuit la │
│ │ │ │cel puţin o platformă │
│ │ │ │cu baze de date │
│ │ │ │academice relevante │
│ │ │ │pentru domeniile │
│ │ │ │studiilor de doctorat │
│ │ │ │organizate. │
│ │ │ │C.2.2.2. Fiecare │
│ │ │ │student doctorand are │
│ │ │ │acces, la cerere, la │
│ │ │ │un sistem electronic │
│ │ │ │de verificare a │
│ │ │ │gradului de │
│ │ │ │similitudine cu alte │
│ │ │ │creaţii ştiinţifice │
│ │ │ │sau artistice │
│ │ │ │existente. │
│ │ │ │C.2.2.3. Toţi │
│ │ │ │studenţii doctoranzi │
│ │ │ │au acces la │
│ │ │ │laboratoarele de │
│ │ │ │cercetare ştiinţifică │
│ │ │ │sau alte facilităţi în│
│ │ │ │funcţie de specificul │
│ │ │ │domeniului/domeniilor │
│ │ │ │din cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform │
│ │ │ │unor reguli de ordine │
│ │ │ │interioară. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. Şcoala │
│ │ │ │doctorală, prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD, are│
│ │ │ │încheiate acorduri de │
│ │ │ │mobilitate cu │
│ │ │ │universităţi din │
│ │ │ │străinătate, cu │
│ │ │ │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu companii│
│ │ │ │care desfăşoară │
│ │ │ │activităţi în domeniul│
│ │ │ │studiat, care vizează │
│ │ │ │mobilitatea │
│ │ │ │studenţilor doctoranzi│
│ │ │ │şi a cadrelor │
│ │ │ │didactice (de exemplu,│
│ │ │ │acorduri ERASMUS │
│ │ │ │pentru ciclul de │
│ │ │ │studii doctorale). Cel│
│ │ │ │puţin 35% dintre │
│ │ │ │studenţii doctoranzi │
│ │ │ │au efectuat un stagiu │
│ │ │ │de pregătire în │
│ │ │ │străinătate sau o altă│
│ │ │ │formă de mobilitate │
│ │ │ │precum participarea la│
│ │ │ │conferinţe ştiinţifice│
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │C.3.1.2. Şcoala │
│ │ │ │doctorală sprijină, │
│ │ │C.3.1. IOSUD/ │inclusiv financiar, │
│ │ │Şcoala doctorală │organizarea unor │
│ │ │are o strategie şi│doctorate în cotutelă │
│ │C.3. │o aplică pentru │internaţională, │
│ │Gradul de │creşterea gradului│respectiv invitarea │
│ │internaţionalizare│de │unor experţi │
│ │ │internaţionalizare│recunoscuţi care să │
│ │ │a studiilor │susţină cursuri/ │
│ │ │doctorale. │prelegeri pentru │
│ │ │ │studenţii doctoranzi. │
│ │ │ │*C.3.1.3. Cel puţin │
│ │ │ │10% din tezele de │
│ │ │ │doctorat din cadrul │
│ │ │ │şcolii doctorale sunt │
│ │ │ │redactate şi/sau │
│ │ │ │prezentate într-o │
│ │ │ │limbă de circulaţie │
│ │ │ │internaţională sau │
│ │ │ │sunt realizate în │
│ │ │ │cotutelă. │
│ │ │ │C.3.1.4. │
│ │ │ │Internaţionalizarea │
│ │ │ │activităţilor din │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │doctorale este │
│C. │ │ │susţinută de către │
│MANAGEMENTUL │ │ │IOSUD prin măsuri │
│CALITĂŢII │ │ │concrete (de exemplu, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri educaţionale │
│ │ │ │pentru atragerea de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi │
│ │ │ │internaţionali; │
│ │ │ │includerea experţilor │
│ │ │ │internaţionali în │
│ │ │ │comisii de îndrumare │
│ │ │ │sau de susţinere a │
│ │ │ │tezelor de doctorat │
│ │ │ │etc.). │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │C.4.1.1. IOSUD/Şcoala │
│ │ │ │doctorală pune în │
│ │ │ │aplicare prevederile │
│ │ │ │unui cod de etică şi │
│ │ │ │deontologie/ │
│ │ │ │integritate academică,│
│ │ │ │prin care apără │
│ │ │ │valorile libertăţii şi│
│ │ │ │integrităţii │
│ │ │ │academice, ale │
│ │ │ │autonomiei │
│ │ │ │universitare şi │
│ │ │ │dispune de: │
│ │ │ │- practici şi │
│ │ │ │mecanisme pentru │
│ │ │ │prevenirea fraudelor │
│ │ │ │atât din perspectiva │
│ │ │ │instituţională, cât şi│
│ │ │ │din perspectiva │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi; │
│ │ │ │- practici pentru │
│ │ │ │prevenirea │
│ │ │ │eventualelor fraude în│
│ │ │ │activităţile sale │
│ │ │ │academice, de │
│ │ │ │cercetare sau de orice│
│ │ │ │altă natură, inclusiv │
│ │ │ │măsuri active de │
│ │ │ │prevenire şi eliminare│
│ │ │ │a oricăror forme de │
│ │ │ │plagiat, precum şi de │
│ │ │ │promovare a │
│ │ │ │principiilor de etică │
│ │ │ │şi integritate sau de │
│ │ │ │respectare a │
│ │ │ │proprietăţii │
│ │ │ │intelectuale, a │
│ │ │ │dreptului de autor şi │
│ │ │ │a drepturilor conexe │
│ │ │ │în rândul tuturor │
│ │ │ │membrilor comunităţii │
│ │ │ │sale academice; │
│ │ │ ├──────────────────────┤
│ │ │ │- introducerea unor │
│ │ │ │instrumente │
│ │ │ │administrative care să│
│ │ │ │asigure aplicarea unor│
│ │ │ │sancţiuni efective şi │
│ │ │ │eliminatorii; │
│ │ │ │- mecanisme şi măsuri │
│ │ │ │pentru asigurarea │
│ │ │ │egalităţii de şanse şi│
│ │ │ │protejarea împotriva │
│ │ │ │intoleranţei şi a │
│ │ │ │discriminării de orice│
│ │ │ │fel. │
│ │ │ │IOSUD monitorizează şi│
│ │ │ │evaluează permanent │
│ │ │ │aceste practici şi │
│ │ │ │poate face dovada │
│ │ │ │aplicării lor pentru │
│ │ │ │toate activităţile │
│ │ │ │desfăşurate şi a │
│ │ │ │implicării studenţilor│
│ │ │ │în toate aceste │
│ │ │ │procese, iar │
│ │ │ │rezultatele │
│ │ │ │monitorizării sunt │
│ │ │ │făcute publice anual │
│ │ │ │sau ori de câte ori │
│ │ │ │este necesar. │
│ │ │ │IOSUD/Şcoala doctorală│
│ │ │ │are o politică bazată │
│ │ │ │pe prevenţie cu │
│ │ │ │privire la eventuala │
│ │ │ │încălcare a codului de│
│ │ │ │etică şi integritate │
│ │ │ │academică, demonstrând│
│ │ │ │prin poziţionări │
│ │ │ │publice, studii, │
│ │ │ │analize sau măsuri │
│ │ │ │acest fapt. │
│ │ │ │*C.4.1.2. Toate │
│ │ │ │sesizările cu privire │
│ │ │ │la suspiciunile de │
│ │ │ │plagiat aferente unor │
│ │ │ │teze de doctorat au │
│ │ │ │fost analizate şi │
│ │ │ │soluţionate de IOSUD │
│ │ │ │în termenul legal │
│ │ │ │prevăzut pentru │
│ │ │C.4.1. IOSUD/ │exprimarea punctului │
│ │ │Şcoala doctorală │de vedere scris faţă │
│ │C.4. │are un sistem │de sesizarea primită. │
│ │Sistemul de │funcţional şi │C.4.1.3. În rapoartele│
│ │asigurare a │eficient de │anuale ale Comisiei de│
│ │respectării │prevenire şi │etică din cadrul IOSUD│
│ │normelor de etică │asigurare a │se regăsesc informaţii│
│ │şi integritate │respectării │privind stadiul │
│ │academică │normelor de etică │soluţionării fiecărui │
│ │ │şi integritate │caz în care a existat │
│ │ │academică. │o sesizare sau o │
│ │ │ │autosesizare relevantă│
│ │ │ │pentru studiile │
│ │ │ │doctorale cu privire │
│ │ │ │la încălcarea unor │
│ │ │ │norme şi aspecte │
│ │ │ │etice, iar din │
│ │ │ │descrierea acestora nu│
│ │ │ │rezultă întârzieri │
│ │ │ │faţă de termenul legal│
│ │ │ │de rezolvare precizat │
│ │ │ │pentru astfel de │
│ │ │ │cazuri prin │
│ │ │ │reglementări naţionale│
│ │ │ │sau instituţionale. │
│ │ │ │C.4.1.4. Măsurile │
│ │ │ │întreprinse de IOSUD │
│ │ │ │în urma deciziilor │
│ │ │ │definitive ale CNATDCU│
│ │ │ │de retragere a │
│ │ │ │titlului de doctor în │
│ │ │ │urma sesizărilor de │
│ │ │ │plagiat au vizat cel │
│ │ │ │puţin una dintre │
│ │ │ │următoarele acţiuni: │
│ │ │ │a) suspendarea │
│ │ │ │dreptului de a admite │
│ │ │ │noi doctoranzi pentru │
│ │ │ │o perioadă de 3 ani a │
│ │ │ │conducătorului de │
│ │ │ │doctorat care a │
│ │ │ │coordonat o teză de │
│ │ │ │doctorat cu decizie │
│ │ │ │definitivă de │
│ │ │ │retragere a titlului │
│ │ │ │de doctor pentru │
│ │ │ │plagiat; │
│ │ │ │b) excluderea din │
│ │ │ │IOSUD a conducătorului│
│ │ │ │de doctorat care a │
│ │ │ │coordonat două sau mai│
│ │ │ │multe teze de doctorat│
│ │ │ │cu decizie definitivă │
│ │ │ │de retragere a │
│ │ │ │titlului de doctor │
│ │ │ │pentru plagiat; │
│ │ │ │c) suspendarea │
│ │ │ │organizării procesului│
│ │ │ │de admitere pentru │
│ │ │ │domeniul de doctorat │
│ │ │ │respectiv, pentru o │
│ │ │ │perioadă de 2 ani, în │
│ │ │ │cazul în care în │
│ │ │ │domeniul de doctorat │
│ │ │ │respectiv a fost │
│ │ │ │coordonată o teză de │
│ │ │ │doctorat cu decizie │
│ │ │ │definitivă de │
│ │ │ │retragere a titlului │
│ │ │ │de doctor pentru │
│ │ │ │plagiat. │
│ │ │ │*C.4.1.5. Referenţii │
│ │ │ │ştiinţifici care au │
│ │ │ │făcut parte din │
│ │ │ │comisiile de susţinere│
│ │ │ │publică a două sau mai│
│ │ │ │multe teze de doctorat│
│ │ │ │cu decizie definitivă │
│ │ │ │de retragere a │
│ │ │ │titlului de doctor │
│ │ │ │pentru plagiat nu au │
│ │ │ │mai fost numiţi în │
│ │ │ │comisii de susţinere │
│ │ │ │publică a tezelor de │
│ │ │ │doctorat pentru o │
│ │ │ │perioadă de cel puţin │
│ │ │ │3 ani. │
│ │ │ │C.4.1.6. IOSUD deţine │
│ │ │ │o bază de date publică│
│ │ │ │în care sunt indexate │
│ │ │ │toate tezele de │
│ │ │ │doctorat susţinute în │
│ │ │ │instituţie începând │
│ │ │ │cel puţin cu anul 2016│
│ │ │ │întrun format care │
│ │ │ │conţine: domeniul, │
│ │ │ │autorul, conducătorul │
│ │ │ │de doctorat, titlul │
│ │ │ │tezei şi teza de │
│ │ │ │doctorat în format │
│ │ │ │electronic (dacă │
│ │ │ │există acordul │
│ │ │ │autorului). │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘


    * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a şcolilor doctorale, în condiţiile art. 17 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către şcolile doctorale în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016