Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 32 din 15 ianuarie 2021  privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ  pentru procesarea apelor uzate urbane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 32 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021
    Având în vedere:
    - art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    – Referatul de aprobare al Direcţiei generale reglementări, autorizări nr. 900.136 din 6.01.2021,

    în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 15 ianuarie 2021.
    Nr. 32.
    ANEXA 1

    CAIET DE SARCINI-CADRU
    al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată de către consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

    ART. 2
    (1) Caietele de sarcini se întocmesc în concordanţă cu necesităţile obiective ale consiliilor locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (2) Caietele de sarcini sunt supuse aprobării consiliilor locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz.

    ART. 3
    La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:
    a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se preiau din prezentul caiet de sarcini-cadru condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate;
    b) conţinutul caietului de sarcini este elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care capătă o nouă numerotare prin completarea datelor necesare, în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
    c) conţinutul caietului de sarcini cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.


    ART. 4
    Consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, au obligaţia ca, la întocmirea caietului de sarcini, să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională.

    ART. 5
    În cazul gestiunii delegate, caietul de sarcini al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane cuprinde şi o secţiune referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, secţiune în care autoritatea contractantă, în calitate de delegatar, detaliază cerinţele în ceea ce priveşte conţinutul minim al ofertei tehnice şi situaţiile în care oferta tehnică este considerată neconformă.

    CAP. II
    Obiectul caietului de sarcini
    ART. 6
    Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

    ART. 7
    Prezentul caiet de sarcini-cadru este elaborat spre a servi drept documentaţie şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, indiferent de modul de gestiune adoptat.

    ART. 8
    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

    ART. 9
    (1) Prezentul caiet de sarcini-cadru conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi care sunt în vigoare.

    ART. 10
    Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de prestare.

    ART. 11
    Operatorul se angajează să contracteze şi să menţină toate asigurările obligatorii prevăzute de lege pentru protecţia şi funcţionarea normală a sistemului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a personalului angajat.

    ART. 12
    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din regulamentul-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

    CAP. III
    Cerinţe organizatorice minimale
    ART. 13
    Operatorul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane asigură:
    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
    c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condiţiile legii;
    e) preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
    f) exploatarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
    g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;
    h) descărcarea apelor uzate în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
    i) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;
    j) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    k) prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
    l) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
    m) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forţe proprii şi cu terţi;
    n) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
    o) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
    p) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
    q) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
    r) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.


    ART. 14
    Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane).

    ART. 15
    În caietele de sarcini se precizează condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală şi operator.

    CAP. IV
    Autorizaţii şi licenţe
    ART. 16
    Operatorul obţine şi menţine valabile pe toată perioada prestării activităţii:
    a) licenţa necesară pentru prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) orice alte permise, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizaţia de mediu şi/sau autorizaţia de gospodărire a apelor.


    CAP. V
    Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    ART. 17
    Datele privind reţelele electrice şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ......... (Se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate reţelele electrice şi de iluminat, aferente sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pământ etc.).

    ART. 18
    Operatorul are permisiunea de a presta serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă ......................... (Se trece/Se trec unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, localitatea/localităţile componentă(e) a/ale acesteia în care operatorul urmează să presteze serviciul.).

    ART. 19
    Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane sunt cele din anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.).

    ART. 20
    Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.).

    ART. 21
    Principalele caracteristici ale bazinelor inteligente colectoare ale apei uzate sunt prezentate în anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei.).

    ART. 22
    Apele uzate colectate în bazinele inteligente colectoare sunt transportate cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale staţiei de epurare ................ (Se precizează locaţia staţiei de epurare.).

    ART. 23
    Principalele caracteristici ale staţiilor de epurare sau microstaţiilor de epurare sunt prezentate în anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei.).

    ART. 24
    Planul reprezentând sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane este prezentat în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei în care se prezintă planul sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane cu poziţionarea obiectelor aparţinând acesteia.).

    ART. 25
    În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se trec şi se dezvoltă ca articole distincte, după caz, următoarele:
    a) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei.);
    b) graficul privind situaţia numărului de utilizatori care vor fi racordaţi în următorii 3 ani este prezentat în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei.);
    c) prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
    d) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.


    ART. 26
    Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se efectuează astfel încât să se realizeze:
    a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
    b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
    c) respectarea contractelor-cadru de prestare, aprobate de autoritatea competentă;
    d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
    f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
    g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.


    ART. 27
    În activitatea sa, operatorul asigură:
    a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
    b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
    c) ca factura emisă utilizatorului, în vederea încasării exclusiv a contravalorii serviciului, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente, fără a conţine contravaloarea altor servicii prestate de operator sau terţi;
    d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
    e) informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre:
    - planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se efectuează la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
    – data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
    – data şi ora reluării serviciului;

    f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.


    ART. 28
    Anexele nr. ....... (Se trec toate anexele.) fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.
    Tabelul nr. 1
    Principalele date aferente utilizatorilor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

┌────┬──────────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Categoria │ │Numărul │Debitul│Diametrul │
│crt.│utilizatorului│utilizatorului│Adresa│de │nominal│racordului│
│ │ │ │ │locatari│de apă │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│….. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘


    Tabelul nr. 2
    Principalele date caracteristice racordurilor

┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Lungimea │ │Diametrul│ │Dimensiunile│
│Nr. │Adresa │Poziţia │conductei │Debitul│nominal │Materialul│căminului L/│
│crt.│racordului│căminului│racordului│nominal│al │conductei │l/h │
│ │ │ │ │ │conductei│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016