Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 74 din 3 februarie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 171, 173 şi ale art. 328 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 21 august 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competenţe ocupaţionale/ profesionale noi.
(7) Programele postuniversitare de perfecţionare reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoştinţelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învăţării. Se organizează conform standardului ocupaţional sau programului de studii stabilit cu angajatorii. Achiziţiile educaţionale sunt pentru ocupaţii din aceeaşi grupă de bază în care există deja calificare. Prin acumularea rezultatelor învăţării, două sau mai multe programe de perfecţionare pot conduce la practicarea unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază din calificarea deţinută."

    2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Programele postuniversitare evaluate şi aprobate, anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, se pot organiza până la 30 septembrie 2020. Până la această dată toate universităţile vor înscrie aceste programe în Registrul naţional al programelor postuniversitare.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior care nu mai au programe de master acreditate pot organiza programele postuniversitare prevăzute la alin. (1) doar în cadrul unui proiect şi doar pe perioada de implementare a acestuia.
    (3) Absolvenţii programelor postuniversitare care au promovat examenul de certificare a competenţelor profesionale până la data de 30 septembrie 2020 obţin certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv. Suplimentul descriptiv este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de largă circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană).
    (4) Modelul certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv, prevăzute la alin. (3), precum şi normele de completare a suplimentului descriptiv sunt prevăzute în anexa nr. 2^1."

    3. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Programe postuniversitare de iniţiere - sunt programe scurte şi reprezintă oferta educaţională pentru dobândirea de cunoştinţe, aptitudini, deprinderi conform necesităţilor activităţilor din CAEN, ocupaţiilor/profesiilor noi din COR, pentru însuşirea de tehnologii noi, informaţii privind schimbările din piaţa muncii, în general pentru noutăţi determinate de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecţionare/specializare."

    4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Programele postuniversitare se organizează:
    a) de instituţii de învăţământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăţi şi departamente din aceeaşi instituţie de învăţământ superior;
    b) prin parteneriate între instituţiile de învăţământ superior acreditate;
    c) de instituţii de învăţământ superior acreditate în parteneriat cu furnizori de formare profesională a adulţilor, autorizaţi;
    d) de instituţii de învăţământ superior acreditate în parteneriat cu angajatori direct interesaţi."

    5. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) de a solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) necesarul de formulare pentru certificatele de atestare a competenţelor şi pentru certificatele de absolvire. MEC va aviza necesarul de formulare în baza informaţiilor încărcate în RNPP, gestionat şi transmis la MEC de către ANC."

    6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 3.063.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la metodologia-cadru)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2^1 la metodologia-cadru)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    NORME
    de completare ale suplimentului descriptiv
    1. Secţiunea 1 „Date de identificare a titularului certificatului“ necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului certificatului), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior.
    2. Secţiunea 2 „Informaţii privind instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii şi programul postuniversitar“, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a organizat programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă şi care a eliberat certificatul de atestare a competenţelor profesionale (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de certificare a competenţelor profesionale, domeniul de studii, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi limba (limbile) de studiu/examinare.
    3. Secţiunea 3 „Informaţii privind competenţele dobândite prin programul de studii în conformitate cu standardul ocupaţional utilizat/calificarea universitară utilizată“, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cuprinde: denumirea SO/CU (standard ocupaţional/calificare universitară), codul COR/RNCIS, precum şi unităţile de competenţă/ competenţele vizate de programul de studii, aceleaşi indicate la avizarea planului de învăţământ.
    4. Secţiunea 4 „Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute“ cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).
    5. Secţiunea 5 „Informaţii suplimentare“ prezintă menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). De asemenea, în această secţiune se menţionează alte certificate, atestate în baza unor acorduri instituţionale.
    În situaţia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaţionale, trebuie menţionat în această secţiune.
    Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv, care au fost emise.

    6. Secţiunea 6 „Legalitatea suplimentului“ cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan/director, secretar-şef de universitate, secretar-şef de facultate/departament); elemente de siguranţă (numărul şi data eliberării), iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 6.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).
    7. Secţiunea 7 „Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ“ cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016