Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.040 din 9 septembrie 2019  privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.040 din 9 septembrie 2019 privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 798 din 2 octombrie 2019
    Având în vedere Referatul nr. 603.877 din 1.07.2019 al Direcţiei generale ajutor de stat,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. IV alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ghidul de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.075 şi 1.075 bis din 19 decembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se difuzează Direcţiei generale ajutor de stat, care duce la îndeplinire prevederile acestuia.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 9 septembrie 2019.
    Nr. 3.040.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.741/2018)
    GHIDUL DE PLATĂ
    a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
    pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
    având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
    - Revizia 4, iulie 2019 -
    CAP. I
    Informaţii generale
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea acordului pentru finanţare?
    În vederea plăţii ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:
    a) să demareze investiţia în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare;
    În acest sens, întreprinderea transmite Ministerului Finanţelor Publice date şi informaţii privind demararea investiţiei şi anexează, în copie legalizată, primul contract sau prima comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente.
    În cazul contractelor/comenzilor ferme încheiate cu furnizori externi, acestea vor fi traduse în limba română şi vor fi certificate de traducători autorizaţi.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Nu se iau în considerare cereri, │
│documente, înscrisuri transmise prin │
│e-mail, fax sau la o altă adresă decât│
│adresa Registraturii generale a │
│Ministerului Finanţelor Publice din │
│Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector │
│5, Bucureşti. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Dacă investiţia nu se demarează în │
│termen de maximum 4 luni de la data │
│emiterii acordului pentru finanţare, │
│Ministerul Finanţelor Publice aplică │
│măsurile privind revocarea acordului │
│pentru finanţare, conform prevederilor│
│art. 8 din anexa nr. 2 la Hotărârea │
│Guvernului nr. 807/2014 pentru │
│instituirea unor scheme de ajutor de │
│stat având ca obiectiv stimularea │
│investiţiilor cu impact major în │
│economie, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘    b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiţiei iniţiale, conform acordului pentru finanţare, având în vedere calendarul realizării investiţiei;
    c) să transmită cel puţin documentele necesare efectuării plăţii ajutorului de stat aprobat, prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în acordul pentru finanţare.


    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?
    Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an, conform art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Cererile depuse după termenul legal se│
│restituie întreprinderilor. │
└──────────────────────────────────────┘


    Întreprinderile care nu solicită integral ajutorul de stat aprobat într-un an sau nu depun cerere de plată până la data de 30 septembrie a fiecărui an au obligaţia depunerii unei notificări, în termen de 10 zile calendaristice de la această dată, pentru relocarea sumelor neutilizate până la sfârşitul anului în curs.
    Notificarea va conţine fundamentarea noii repartizări a ajutorului de stat pe ani şi va respecta perioada de plată a ajutorului de stat aprobat conform acordului pentru finanţare.
    Ministerul Finanţelor Publice va emite un act adiţional la acordul pentru finanţare, care prevede relocarea sumelor aferente ajutorului de stat conform notificării.

    CAP. II
    Plata ajutorului de stat
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Ministerul Finanţelor Publice │
│soluţionează cererea de plată a │
│ajutorului de stat: │
│a) după analizarea la sediul │
│ministerului a documentelor │
│justificative anexate cererii de plată│
│şi a eligibilităţii activelor pentru │
│care se solicită plata ajutorului de │
│stat; şi │
│b) după verificarea la faţa locului a │
│existenţei activelor şi a │
│conformităţii documentelor aferente │
│cheltuielilor efectuate de │
│întreprindere. │
└──────────────────────────────────────┘    1.1 Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În vederea efectuării plăţii │
│ajutorului de stat, întreprinderea │
│beneficiară transmite la Registratura │
│generală a Ministerului Finanţelor │
│Publice o cerere de plată a ajutorului│
│de stat, însoţită de documentele │
│justificative. │
│Pe plic se menţionează „Unitatea de │
│implementare a schemei de ajutor de │
│stat instituită prin H.G. nr. 807/ │
│2014“. │
│Transmiterea documentaţiei se poate │
│face prin poştă sau servicii de │
│curierat. De asemenea este permisă şi │
│depunerea personală a documentaţiei la│
│Registratura generală a Ministerului │
│Finanţelor Publice. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Nu se iau în considerare cereri, │
│documente, înscrisuri transmise prin │
│e-mail, fax sau la o altă adresă decât│
│cea specificată mai sus. │
└──────────────────────────────────────┘

    Cererea de plată a ajutorului de stat şi documentele justificative anexate acesteia formează Dosarul cererii de plată a ajutorului de stat.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate documentele în original aferente│
│dosarului cererii de plată a │
│ajutorului de stat trebuie să fie │
│datate şi semnate de emitent. │
│Conformitatea documentelor prezentate │
│în copie este asumată de │
│reprezentantul legal al întreprinderii│
│prin declaraţia pe propria răspundere │
│din cadrul cererii de plată. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea beneficiară trebuie să │
│păstreze timp de 10 ani de la data │
│plăţii ultimei tranşe de ajutor de │
│stat toate documentele referitoare la │
│ajutorul de stat. │
└──────────────────────────────────────┘


    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din dosarul cererii de plată a ajutorului de stat
    Documentele cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. dosar/│Documentele justificative │
│biblioraft│conţinute în dosar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată a │
│ │ajutorului de stat │
│1 │- Formularul de decont │
│ │- Documentele generale │
│ │menţionate la pct. 1.3.A │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Nota privind procedura │
│ │internă de achiziţie şi │
│ │selecţie furnizori │
│ │- Situaţia privind selecţia│
│ │furnizorilor de active │
│ │corporale/necorporale/ │
│ │servicii prevăzută în anexa│
│ │nr. 3 care face parte │
│ │integrantă din prezentul │
│ │ghid │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal care│
│ │certifică faptul că │
│ │achiziţionarea activelor │
│ │respectă principiile │
│ │achiziţiei în condiţii de │
│ │piaţă, respectiv: │
│ │nediscriminarea, │
│ │tratamentul egal, │
│ │recunoaşterea reciprocă, │
│ │transparenţa, │
│ │proporţionalitatea şi │
│ │eficienţa utilizării │
│ │fondurilor, întocmită │
│ │pentru fiecare cerere de │
│ │plată depusă la │
│ │Registratura generală a │
│ │Ministerului Finanţelor │
│ │Publice │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal că │
│ │achiziţia activelor din │
│ │cadrul grupului/terţilor │
│ │dedicaţi respectă │
│ │principiile achiziţiei în │
│2 │condiţii de piaţă, în cazul│
│ │în care achiziţia se │
│ │realizează din grup ca │
│ │urmare a: brevetelor, │
│ │licenţelor de fabricaţie │
│ │tip secret comercial, │
│ │incompatibilităţilor de │
│ │natură tehnică etc. │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal │
│ │privind motivele care au │
│ │stat la baza achiziţiei │
│ │activelor din cadrul │
│ │grupului/terţilor agreaţi │
│ │şi cadrul legal avut în │
│ │vedere în această situaţie │
│ │- Contracte/comenzi │
│ │aferente chiriilor, │
│ │activelor corporale şi │
│ │necorporale │
│ │În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │2.1, 2.2, 2.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
│ │Între aceste documente se │
│ │vor insera separatoare cu │
│ │identificarea │
│ │corespunzătoare a activului│
│ │şi a tipului de cheltuială.│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru fiecare activ │
│ │corporal/necorporal sau │
│ │cheltuială cu chiria se │
│ │ataşează: │
│ │- facturi de achiziţie; │
│ │- extrase de cont; │
│ │- note contabile; │
│ │- situaţii de lucrări, după│
│ │caz; │
│ │- fotografii ale │
│ │construcţiilor, │
│ │instalaţiilor tehnice, │
│ │maşinilor şi │
│ │echipamentelor, după caz │
│ │În cazul în care │
│3 │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │3.1, 3.2, 3.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
│ │Între aceste documente se │
│ │vor insera separatoare cu │
│ │identificarea │
│ │corespunzătoare a fiecărui │
│ │activ şi a tipului de │
│ │cheltuială. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind activele│
│ │pentru care se solicită │
│ │plata ajutorului de stat │
│ │- Nota privind îndeplinirea│
│ │menţiunilor speciale │
│4 │prevăzute în acordul pentru│
│ │finanţare, după caz │
│ │- Nota privind stadiul │
│ │îndeplinirii planului de │
│ │investiţii, la ultima │
│ │cerere de plată │
│ │- Alte documente relevante │
└──────────┴───────────────────────────┘
    1.3. Cerinţele din punctul de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în dosarul cererii de plată a ajutorului de stat
    Documentele necesare efectuării plăţii sunt:
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice
    A1. Condiţii de conformitate

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Situaţiile │
│ │ │financiare anuale│
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- Situaţia │
│ │ │activelor, │
│ │ │datoriilor şi │
│ │ │capitalurilor │
│ │ │proprii - │
│ │ │Formularul 10; │
│ │Situaţii │- Contul de │
│ │financiare │profit şi │
│ │anuale │pierdere - │
│ │aprobate, │Formularul 20; │
│1. │corespunzătoare│- Date │
│ │ultimului │informative - │
│ │exerciţiu │Formularul 30; │
│ │financiar │- Situaţia │
│ │încheiat │activelor │
│ │ │imobilizate - │
│ │ │Formularul 40; │
│ │ │- Dovada │
│ │ │depunerii │
│ │ │acestora la │
│ │ │organele fiscale │
│ │ │abilitate; │
│ │ │- Raportul │
│ │ │auditorului │
│ │ │independent. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- este prezentat │
│ │ │în original sau │
│ │ │eliberat sub │
│ │ │semnătură │
│ │ │electronică de │
│ │ │serviciile │
│ │ │on-line ale │
│ │ │Oficiului │
│ │ │Naţional al │
│ │ │Registrului │
│ │ │Comerţului; │
│ │ │- este actualizat│
│ │ │cu date valabile │
│ │ │la data │
│ │ │înregistrării │
│ │Certificat │cererii de plată │
│ │constatator │a ajutorului de │
│ │emis de Oficiul│stat; │
│ │Naţional al │- conţine cel │
│ │Registrului │puţin următoarele│
│2. │Comerţului de │informaţii: │
│ │pe lângă │datele de │
│ │tribunalul │identificare, │
│ │judeţului unde │codul unic de │
│ │îşi are sediul │înregistrare, │
│ │întreprinderea │asociaţii şi │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │legali ai │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │domeniul de │
│ │ │activitate │
│ │ │principal şi │
│ │ │toate domeniile │
│ │ │secundare de │
│ │ │activitate, │
│ │ │inclusiv cel │
│ │ │pentru care se │
│ │ │acordă finanţare,│
│ │ │punctele de lucru│
│ │ │ale │
│ │ │întreprinderii. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Opis cu │- menţionează │
│ │documentele │denumirea │
│3. │transmise în │fiecărui document│
│ │vederea plăţii │şi pagina la care│
│ │ajutorului de │este îndosariat. │
│ │stat │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În termen de 10 zile de la │
│înregistrarea cererii de plată, │
│transmisă de întreprindere, Ministerul│
│Finanţelor Publice solicită organelor │
│fiscale centrale şi locale eliberarea │
│certificatului de atestare fiscală │
│care se emite potrivit art. 158, │
│respectiv art. 159, după caz, din │
│Legea nr. 207/2015 privind Codul de │
│procedură fiscală, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
│Ministerul Finanţelor Publice │
│efectuează plata dacă certificatele │
│fiscale nu cuprind debite restante. │
└──────────────────────────────────────┘    A2. Ce informaţii trebuie să conţină opisul?
    Numerotarea paginilor este obligatorie şi se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează şi documentele emise de alte autorităţi ale statului, astfel încât toate documentele care constituie dosarul cererii de plată să fie înregistrate şi menţionate în opis.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate documentele se îndosariază, se │
│numerotează pe fiecare pagină şi se │
│opisează în ordinea prevăzută în │
│prezentul ghid. │
└──────────────────────────────────────┘
    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    Informaţiile se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru îndeplinirea condiţiilor de │
│conformitate, cererea de plată a │
│ajutorului de stat: │
│- are toate rubricile completate cu │
│datele solicitate, respectă modelul │
│formularului din anexa nr. 4a la │
│Procedura privind acordarea │
│ajutoarelor de stat, aprobată prin │
│Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, este datată şi semnată în │
│original de persoana autorizată să │
│reprezinte legal întreprinderea; │
│- conţine informaţii corelate cu │
│informaţiile din acordul pentru │
│finanţare, certificatul constatator, │
│actul de identitate al persoanei │
│autorizate să reprezinte legal │
│întreprinderea. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Modelul cererii de plată a ajutorului │
│de stat se regăseşte pe site-ul │
│Ministerului Finanţelor Publice │
│(www.mfinante.ro - Agenţi economici - │
│Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - │
│Formulare plată ajutor de stat - │
│Cerere de plată a ajutorului de stat).│
└──────────────────────────────────────┘


    B2. Formularul de decont
    Se structurează şi se completează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru îndeplinirea condiţiilor de │
│conformitate, formularul: │
│- are toate rubricile completate cu │
│datele solicitate, respectă modelul │
│formularului din anexa nr. 2 care face│
│parte integrantă din prezentul ghid; │
│- este datat şi semnat în original de │
│persoana autorizată să reprezinte │
│legal întreprinderea. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru îndeplinirea condiţiilor de │
│eligibilitate, formularul de decont │
│conţine informaţii corelate cu: │
│acordul pentru finanţare aprobat, │
│facturi, extrase de cont, documente │
│contabile. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Modelul formularului de decont se │
│regăseşte şi pe site-ul Ministerului │
│Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - │
│Agenţi economici - Ajutor de stat - │
│H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată │
│ajutor de stat - Formular de decont). │
└──────────────────────────────────────┘


    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
    Activele/Serviciile/Lucrările achiziţionate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiţii, cu respectarea calendarului realizării investiţiei şi a acordului pentru finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE │
│Calendarul realizării investiţiei - │
│perioada de realizare a planului de │
│investiţii de la data demarării │
│investiţiei până la data de 31 │
│decembrie a anului în care se │
│finalizează investiţia. │
└──────────────────────────────────────┘


    B3.1. Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizori
    Întreprinderea trebuie să deţină sau să elaboreze, după caz, o procedură de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii, înainte de atribuirea contractelor.
    Procedura de atribuire a contractelor de achiziţionare a activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii trebuie să respecte principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    Procedura stabileşte etapele obligatorii care trebuie parcurse în procesul de achiziţie în condiţii de piaţă şi documentele întocmite în cadrul societăţii pe parcursul acestor etape.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea trebuie să întocmească │
│şi să prezinte o notă privind │
│procedura internă de achiziţie şi │
│selecţie a furnizorilor aplicabilă │
│inclusiv/exclusiv activelor/ │
│serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul│
│proiectului de investiţii finanţat cu │
│ajutor de stat, semnată de persoana │
│autorizată să reprezinte legal │
│întreprinderea, în care se prezintă │
│cel puţin următoarele aspecte │
│prevăzute în procedură: │
│- etapele obligatorii care trebuie │
│parcurse în procesul de achiziţie; │
│- documentele întocmite în procesul de│
│achiziţie în condiţii de piaţă. │
└──────────────────────────────────────┘    B3.2. Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În vederea demonstrării achiziţiei în │
│condiţii de piaţă a activelor │
│corporale/necorporale sau │
│cheltuielilor cu chiria, se ataşează │
│Situaţia privind selecţia furnizorilor│
│de active corporale/necorporale/ │
│servicii prevăzută în anexa nr. 3 care│
│face parte integrantă din prezentul │
│ghid. │
└──────────────────────────────────────┘    B3.3. Declaraţii privind selecţia furnizorilor de active/servicii
    - Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziţionarea activelor s-a efectuat cu respectarea principiilor achiziţiei în condiţii de piaţă, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.
    – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţilor dedicaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă, în cazul în care achiziţia se realizează din grup ca urmare a: brevetelor, licenţelor de fabricaţie tip secret comercial, incompatibilităţilor de natură tehnică etc.
    – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind motivele care au stat la baza achiziţiei activelor din cadrul grupului/terţilor agreaţi şi cadrul legal avut în vedere în această situaţie


    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Înregistrările categoriilor de │
│cheltuieli se realizează în │
│conformitate cu prevederile Ordinului │
│ministrului finanţelor publice nr. │
│1.802/2014 pentru aprobarea │
│Reglementărilor contabile privind │
│situaţiile financiare anuale │
│individuale şi situaţiile financiare │
│anuale consolidate, cu modificările şi│
│completările ulterioare. │
│Întreprinderea este obligată să ţină │
│distinct contabilitatea proiectelor │
│finanţate din subvenţii conform │
│prevederilor art. 397 din Ordinul │
│ministrului finanţelor publice nr. │
│1.802/2014, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru îndeplinirea condiţiilor de │
│eligibilitate: │
│- Activele corporale reprezintă: │
│a) construcţii de orice tip, respectiv│
│cheltuielile efectuate cu realizarea │
│de construcţii^1; │
│b) instalaţii tehnice, maşini şi │
│echipamente noi clasificate conform │
│Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 │
│pentru aprobarea Catalogului privind │
│clasificarea şi duratele normale de │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │
│modificările ulterioare, cu valoarea │
│minimă de intrare a mijloacelor fixe │
│stabilită conform prevederilor legale │
│în vigoare; │
│- Închirierea construcţiilor │
│reprezintă cheltuielile cu chiria │
│construcţiilor aferente investiţiei │
│iniţiale înregistrate pe perioada │
│realizării planului de investiţii; │
│- Active necorporale reprezintă │
│activele amortizabile asociate │
│investiţiei iniţiale care nu au o │
│concretizare fizică sau financiară │
│precum brevete, licenţe, know-how sau │
│alte drepturi de proprietate │
│intelectuală │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot│
│fi considerate eligibile aferente │
│realizării construcţiilor nu poate │
│depăşi standardul de cost. │
│Cheltuielile aferente realizării de │
│construcţii care depăşesc valoarea │
│standardului de cost nu sunt │
│considerate eligibile. Cheltuielile cu│
│realizarea de construcţii conform │
│situaţiilor de lucrări, pentru alte │
│obiective de investiţii, care nu sunt │
│prevăzute în planul de investiţii, nu │
│sunt eligibile. │
│Standardul de cost = valoarea maximă │
│considerată eligibilă în cazul │
│activelor corporale de natura │
│construcţiilor care nu poate depăşi │
│1.650 lei/mp arie desfăşurată. │
│Aria desfăşurată = suma ariilor │
│tuturor nivelelor construcţiei conform│
│STAS 4908-85 „Clădiri civile, │
│industriale şi agrozootehnice. Arii şi│
│volume convenţionale“. │
│Tipurile de construcţii care nu se │
│încadrează în STAS 4908-85 „Clădiri │
│civile, industriale şi agrozootehnice.│
│Arii şi volume convenţionale“ (de │
│exemplu: platforme, drumuri etc.) nu │
│sunt eligibile. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu│
│poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea │
│chiriei care depăşeşte valoarea maximă│
│eligibilă este neeligibilă şi este │
│finanţată de întreprinderea │
│beneficiară de ajutor de stat din │
│surse proprii. │
│Contractul de închiriere trebuie să │
│fie valabil cel puţin pe perioada │
│realizării investiţiei iniţiale şi │
│cinci ani după data finalizării │
│acesteia. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate documentele transmise │
│Ministerului Finanţelor Publice de │
│către întreprindere trebuie prezentate│
│în limba română. │
│În cazul documentelor depuse într-o │
│limbă străină, întreprinderea prezintă│
│aceste documente însoţite de traduceri│
│în limba română certificate de către │
│traducători autorizaţi. │
└──────────────────────────────────────┘

    ^1 În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii din devizul pe obiect aşa cum este prezentat în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare (Terasamente, Rezistenţa, Arhitectura, Instalaţii).
    B4.1. lucrări de construcţie

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să │
│crt.│ │conţină cel puţin│
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Contractele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │asigure │
│ │ │posibilitatea │
│ │ │identificării │
│ │ │obiectivelor de │
│ │ │investiţii ce fac│
│ │ │obiectul │
│ │ │proiectului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │finanţat cu │
│ │ │ajutor de stat, │
│ │ │conform planului │
│ │ │de investiţii. │
│ │ │- În conţinutul │
│ │Contracte de │acestora trebuie │
│ │execuţie │să se regăsească │
│ │lucrări │suprafaţa │
│ │construcţii │desfăşurată a │
│1. │încheiate cu │fiecărui obiect │
│ │furnizorul │de investiţii, │
│ │desemnat în │devizele pe │
│ │urma procesului│fiecare obiect de│
│ │de achiziţie │investiţii, │
│ │ │valoarea acestora│
│ │ │defalcată pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │- Se vor prezenta│
│ │ │anexele relevante│
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale │
│ │ │la contracte, din│
│ │ │care să rezulte │
│ │ │valoarea aferentă│
│ │ │fiecărui obiect │
│ │ │de construcţie │
│ │ │(eligibil şi │
│ │ │neeligibil). │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Situaţiile de │
│ │ │lucrări pentru │
│ │ │fiecare obiect de│
│ │ │investiţii │
│ │ │corespunzător │
│ │ │devizului pe │
│ │ │obiect, cu │
│ │ │defalcarea pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, care│
│ │ │prezintă numărul │
│ │Situaţii de │şi data. În │
│2. │lucrări │cuprinsul lor se │
│ │ │menţionează │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │contractului de │
│ │ │execuţie lucrări │
│ │ │construcţii. │
│ │ │- Documentele │
│ │ │sunt semnate de │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară, │
│ │ │executantul │
│ │ │lucrărilor şi │
│ │ │dirigintele de │
│ │ │şantier. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile trebuie│
│ │ │să conţină: │
│ │ │- numărul, data, │
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │ │beneficiarului şi│
│ │ │semnătura │
│ │ │furnizorului; │
│ │ │- numărul şi data│
│ │ │contractului în │
│ │ │baza căruia s-a │
│ │ │emis factura sau │
│ │ │numărul şi data │
│ │Facturi │situaţiei de │
│ │aferente │lucrări aferente,│
│ │cheltuielilor │după caz. │
│ │eligibile │În cazul în care │
│3. │pentru care se │în cuprinsul │
│ │solicită │facturilor sunt │
│ │finanţare cu │prezentate │
│ │ajutor de stat │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o notă│
│ │ │explicativă în │
│ │ │care sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent │
│ │ │acestora. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se │
│ │ │marchează: │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │eligibilă a │
│ │ │acestora. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi │
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii│
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată cuprinde│
│ │ │mai multe facturi│
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile/ sau │
│ │ │doar eligibile), │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │notă explicativă │
│ │ │privind achitarea│
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea. │
│4. │Extrase de cont│Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct│
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi,│
│ │ │valoarea fiecărei│
│ │ │facturi şi │
│ │ │totalul plăţii │
│ │ │acestora, corelat│
│ │ │cu extrasul de │
│ │ │cont. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta│
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a│
│ │ │activelor, în │
│ │ │contul de │
│ │ │Imobilizări/ │
│ │ │Mijloace fixe, în│
│ │ │lei. În cuprinsul│
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea │
│ │ │şi denumirea │
│ │ │activului. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi │
│5. │Note contabile │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru │
│ │ │facturile emise │
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine şi cursul│
│ │ │de referinţă, │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │acestora în │
│ │ │contabilitate. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă │
│ │ │a ajutorului de │
│ │Fotografii ale │stat solicitat │
│ │construcţiilor │pentru acest tip │
│6. │corespunzătoare│de cheltuială se │
│ │situaţiilor de │vor ataşa câteva │
│ │lucrări │fotografii │
│ │ │relevante care să│
│ │ │ilustreze │
│ │ │construcţiile. │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În cuprinsul contractelor de execuţie │
│lucrări construcţii se vor prezenta │
│devize pe fiecare obiect de investiţii│
│ce urmează a fi realizat conform │
│structurii devizului pe obiect de │
│investiţii, aprobată prin Hotărârea │
│Guvernului nr. 907/2016 privind │
│etapele de elaborare şi │
│conţinutul-cadru al documentaţiilor │
│tehnico-economice aferente │
│obiectivelor/proiectelor de investiţii│
│finanţate din fonduri publice, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
│Devizele pe obiecte de investiţii │
│reprezintă documente justificative │
│pentru susţinerea cheltuielilor │
│eligibile în conformitate cu cap. 4 - │
│Cheltuieli pentru investiţia de bază │
│subcapitolul 4.1 - Construcţii şi │
│instalaţii din devizul pe obiect │
│prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea │
│Guvernului nr. 907/2016, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘    B4.2. închiriere construcţii

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Documentele │
│Nr. │Document │justificative trebuie│
│crt.│ │să conţină cel puţin │
│ │ │următoarele elemente:│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie să │
│ │ │se regăsească cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente: obiectul │
│ │ │contractului, │
│ │Contracte │suprafaţa închiriată,│
│1. │de │valoarea │
│ │închiriere │contractului. │
│ │construcţii│- Se vor prezenta, │
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │toate anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contracte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Facturile se prezintă│
│ │ │în ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de decont.│
│ │ │Facturile trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │Facturi │- numărul, data, │
│ │aferente │denumirea │
│ │chiriilor │furnizorului, │
│ │pentru care│denumirea │
│2. │se solicită│beneficiarului şi │
│ │finanţare │semnătura │
│ │cu ajutor │furnizorului; │
│ │de stat │- numărul şi data │
│ │ │contractului în baza │
│ │ │căruia s-a emis │
│ │ │factura. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se vor │
│ │ │marca numărul, data │
│ │ │şi valoarea acestora.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se │
│ │ │identifice şi să se │
│ │ │marcheze numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │facturii eligibile. │
│ │ │Documentele trebuie │
│ │ │să certifice │
│ │ │efectuarea plăţilor │
│ │ │de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de ajutor│
│ │ │de stat. │
│ │ │- În cazul în care │
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe │
│ │ │facturi (eligibile şi│
│ │ │neeligibile/sau doar │
│ │ │eligibile) se va │
│ │ │întocmi o notă │
│ │ │explicativă privind │
│ │ │achitarea facturilor,│
│ │ │asumată de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │Extrase de │reprezinte legal │
│3. │cont │întreprinderea. Nota │
│ │ │va conţine un tabel │
│ │ │centralizator în care│
│ │ │se vor menţiona │
│ │ │distinct numărul şi │
│ │ │data fiecărei │
│ │ │facturi, valoarea │
│ │ │fiecărei facturi şi │
│ │ │totalul plăţii │
│ │ │acestora, corelat cu │
│ │ │extrasul de cont. │
│ │ │- În cazul în care în│
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de plată│
│ │ │apar erori materiale │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │declaraţie pe propria│
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei autorizate │
│ │ │să reprezinte │
│ │ │întreprinderea, prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Se prezintă notele │
│ │ │contabile ale │
│ │ │facturilor privind │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │cheltuielilor cu │
│ │ │chiria, în lei. │
│ │ │- Notele contabile │
│ │Note │vor fi semnate de │
│4. │contabile │persoana care le-a │
│ │ │întocmit şi avizate │
│ │ │de directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │În cuprinsul acestora│
│ │ │se vor regăsi numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │valoarea acesteia. │
├────┴───────────┴─────────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Sunt considerate eligibile │
│cheltuielile cu chiria construcţiilor │
│aferente investiţiei iniţiale, │
│înregistrate pe perioada realizării │
│planului de investiţii. │
│Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu│
│poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea │
│chiriei care depăşeşte valoarea maximă│
│eligibilă este neeligibilă şi este │
│finanţată de întreprinderea │
│beneficiară de ajutor de stat din │
│surse proprii. │
└──────────────────────────────────────┘    B4.3. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină│
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie │
│ │ │să se regăsească │
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea acestora.│
│ │ │- Se vor prezenta,│
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │anexele relevante │
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale la│
│ │ │contracte/comenzi,│
│ │ │din care să │
│ │ │rezulte denumirea │
│ │ │şi valoarea │
│ │Contracte de │acestor active. │
│ │achiziţie şi/ │- În cazul în care│
│ │sau comenzi │în conţinutul │
│ │către │contractelor/ │
│1. │furnizorii │comenzilor sunt │
│ │desemnaţi în │menţionate mai │
│ │urma │multe tipuri de │
│ │procesului de │maşini, utilaje │
│ │achiziţie │sau echipamente, │
│ │ │se vor prezenta │
│ │ │distinct denumirea│
│ │ │şi valoarea │
│ │ │aferentă acestora │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile). │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în contracte sunt │
│ │ │mai multe maşini, │
│ │ │utilaje sau │
│ │ │echipamente │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile se vor│
│ │ │marca doar cele │
│ │ │eligibile. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- numărul, data, │
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │ │beneficiarului şi │
│ │ │semnătura │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │- denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │corporal, prevăzut│
│ │ │în planul de │
│ │ │investiţii │
│ │ │aprobat. │
│ │ │În cazul în care │
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │Facturi │acestea trebuie │
│ │aferente │prezentate │
│ │cheltuielilor │distinct. │
│2. │eligibile │În cazul în care │
│ │pentru care se│în cuprinsul │
│ │solicită │facturilor sunt │
│ │finanţare cu │prezentate │
│ │ajutor de stat│cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o notă │
│ │ │explicativă în │
│ │ │care sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, cu │
│ │ │indicarea separată│
│ │ │a TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se vor │
│ │ │marca numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │activelor │
│ │ │eligibile. │
│ │ │În cazul │
│ │ │facturilor emise │
│ │ │de furnizori │
│ │ │externi, acestea │
│ │ │vor fi traduse în │
│ │ │limba română şi │
│ │ │vor fi certificate│
│ │ │de traducători │
│ │ │autorizaţi. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se│
│ │ │identifice şi să │
│ │ │se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe│
│ │ │facturi (eligibile│
│ │ │şi neeligibile/ │
│ │ │sau doar │
│ │ │eligibile) se va │
│ │ │întocmi o notă │
│ │ │explicativă │
│ │ │privind achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│3. │Extrase de │reprezinte legal │
│ │cont │întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine un│
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea fiecărei │
│ │ │facturi şi totalul│
│ │ │plăţii acestora, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria răspundere│
│ │ │a persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta │
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul │
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile corecte.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea şi│
│ │ │denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │pentru activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │valută vor conţine│
│ │ │explicit cursul de│
│ │ │referinţă utilizat│
│ │ │la înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │vor fi semnate de │
│ │ │persoana care le-a│
│4. │Note contabile│întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │acestora, în │
│ │ │contul de │
│ │ │Imobilizări/ │
│ │ │Mijloace fixe se │
│ │ │vor regăsi numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, valoarea│
│ │ │acesteia în valută│
│ │ │şi în lei; toate │
│ │ │aceste informaţii │
│ │ │vor fi marcate. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă a│
│ │ │ajutorului de stat│
│ │Fotografii ale│solicitat pentru │
│ │echipamentelor│acest tip de │
│5. │prezentate în │cheltuială, se vor│
│ │formularul de │ataşa fotografii │
│ │decont │în care să fie │
│ │ │vizibil numărul de│
│ │ │inventar atribuit │
│ │ │fiecărui activ. │
├────┴──────────────┴──────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru activele care s-au achiziţionat│
│în valută se prezintă, în funcţie de │
│modul de înregistrare a activului în │
│contabilitate, după caz: │
│1. note contabile de înregistrare a │
│activelor la data emiterii facturii, │
│în cazul în care înregistrarea │
│activului se realizează la data │
│emiterii acesteia; │
│sau │
│2. note contabile de înregistrare a │
│activelor la data recepţiei, în cazul │
│în care înregistrarea activului se │
│realizează la momentul recepţiei; │
│sau │
│3. note contabile de înregistrare a │
│activelor la data Declaraţiei vamale │
│de import (DVI), în cazul în care │
│înregistrarea activului, achiziţionat │
│în valută, se realizează la data │
│DVI-ului. În acest caz, se ataşează │
│DVI-ul şi orice alt document de │
│însoţire a activului care face dovada │
│cursului de schimb utilizat la │
│înregistrarea sa în contabilitate. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea beneficiară de ajutor │
│de stat întocmeşte o declaraţie │
│privind modul de înregistrare în │
│contabilitate a facturilor în valută, │
│în care se menţionează baza legală şi │
│regula utilizată pentru aceste │
│înregistrări. │
│Această declaraţie este semnată de │
│reprezentantul legal în original şi │
│datată. │
└──────────────────────────────────────┘
    B5. Documentele justificative privind activele necorporale aferente planului de investiţii aprobat

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │ │trebuie să │
│crt.│Document │conţină cel │
│ │ │puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Documentul este │
│ │ │semnat în │
│ │ │original de │
│ │Declaraţie pe │persoana │
│ │propria │autorizată să │
│ │răspundere a │reprezinte legal│
│ │reprezentantului│întreprinderea, │
│ │legal al │este datat şi │
│ │întreprinderii │specifică faptul│
│1. │privind │că activele │
│ │achiziţia │necorporale sunt│
│ │activelor │achiziţionate de│
│ │necorporale de │la terţi care nu│
│ │la terţi care nu│au legături cu │
│ │au legături cu │cumpărătorul, │
│ │cumpărătorul │respectiv │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie│
│ │ │să se regăsească│
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora. │
│ │ │- Se vor │
│ │ │prezenta, dacă │
│ │ │este cazul, │
│ │ │anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte│
│ │Contracte de │adiţionale la │
│ │achiziţie şi/sau│contracte/ │
│ │comenzi către │comenzi din care│
│2. │furnizorii │să rezulte │
│ │desemnaţi în │denumirea şi │
│ │urma procesului │valoarea. │
│ │de achiziţie │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │conţinutul │
│ │ │contractelor/ │
│ │ │comenzilor sunt │
│ │ │menţionate mai │
│ │ │multe tipuri de │
│ │ │active │
│ │ │necorporale, se │
│ │ │vor prezenta │
│ │ │distinct │
│ │ │denumirea şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │aferentă │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în│
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- numărul, data,│
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │şi semnătura │
│ │ │furnizorului; │
│ │ │- denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │necorporal. │
│ │ │În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │Facturi aferente│facturilor sunt │
│ │cheltuielilor │prezentate │
│ │eligibile pentru│cheltuieli │
│3. │care se solicită│eligibile şi │
│ │finanţare cu │neeligibile, │
│ │ajutor de stat │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se │
│ │ │vor marca │
│ │ │numărul, data şi│
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora. │
│ │ │În cazul │
│ │ │facturilor emise│
│ │ │de furnizori │
│ │ │externi, acestea│
│ │ │vor fi traduse │
│ │ │în limba română │
│ │ │şi vor fi │
│ │ │certificate de │
│ │ │traducători │
│ │ │autorizaţi. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi│
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi│
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de │
│ │ │către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile sau │
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │notă explicativă│
│ │ │privind │
│ │ │achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea. │
│4. │Extrase de cont │Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în│
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona │
│ │ │distinct numărul│
│ │ │şi data fiecărei│
│ │ │facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi│
│ │ │şi totalul │
│ │ │plăţii acestora,│
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de │
│ │ │cont. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori│
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care │
│ │ │aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile│
│ │ │de înregistrare │
│ │ │a activelor, în │
│ │ │lei. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │valută vor │
│ │ │conţine explicit│
│ │ │cursul de │
│ │ │referinţă │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi│
│5. │Note contabile │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit şi│
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi numărul │
│ │ │şi data facturii│
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia în │
│ │ │valută şi în │
│ │ │lei; toate │
│ │ │aceste │
│ │ │informaţii vor │
│ │ │fi marcate. │
├────┴────────────────┴────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE │
│Terţi care nu au legături cu │
│cumpărătorul - persoane fizice sau │
│juridice care nu se regăsesc în cel │
│puţin unul dintre următoarele cazuri: │
│(i) persoane fizice care au calitate │
│de soţ/soţie sau rude până la gradul │
│al III-lea inclusiv ale personalului │
│sau conducerii cumpărătorului; │
│(ii) persoane fizice care au calitate │
│de angajat al cumpărătorului; │
│(iii) persoane fizice sau juridice │
│care au calitate de vânzător şi deţin │
│o influenţă asupra structurii, │
│voturilor sau deciziilor organelor de │
│conducere ale cumpărătorului; │
│(iv) persoane fizice sau juridice care│
│au calitate de vânzător şi asupra │
│cărora cumpărătorul deţine o influenţă│
│asupra structurii, voturilor sau │
│deciziilor organelor sale de │
│conducere. │
└──────────────────────────────────────┘    B6. Alte documentele justificative

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină │
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Declaraţia pe │
│ │ │proprie răspundere │
│ │ │este datată şi │
│ │ │semnată în original │
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea şi │
│ │Declaraţie │certifică faptul că │
│ │pe propria │activele pentru care│
│ │răspundere │se solicită plata │
│ │privind │ajutorului de stat │
│ │activele │sunt noi şi sunt │
│1. │pentru care │exploatate exclusiv │
│ │se solicită │de întreprinderea │
│ │plata │beneficiară. │
│ │ajutorului │În situaţia în care │
│ │de stat │au fost deja │
│ │ │efectuate decontări │
│ │ │cu ajutor de stat se│
│ │ │va declara şi │
│ │ │existenţa/ │
│ │ │neexistenţa unor │
│ │ │situaţii de │
│ │ │înlocuire, casare, │
│ │ │cedare a activelor │
│ │ │decontate anterior. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │gradul de │
│ │ │îndeplinire a │
│ │ │obligaţiilor │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │menţiunile speciale │
│ │Notă privind│cuprinse în acordul │
│ │îndeplinirea│pentru finanţare. │
│ │menţiunilor │Se prezintă doar în │
│2. │speciale │cazul în care │
│ │prevăzute în│menţiunile │
│ │acordul │condiţionează │
│ │pentru │procesul de plată. │
│ │finanţare │- Nota este semnată │
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr şi │
│ │ │dată. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │stadiul realizării │
│ │ │planului de │
│ │ │investiţii, la data │
│ │ │depunerii ultimei │
│ │ │cereri de plată a │
│ │ │ajutorului de stat, │
│ │ │din punct de vedere │
│ │ │valoric, comparativ │
│ │ │cu obiectivele │
│ │ │cuprinse în planul │
│ │ │de investiţii │
│ │ │aprobat, atât sub │
│ │ │raportul │
│ │ │cheltuielilor │
│ │ │eligibile, cât şi al│
│ │ │celor neeligibile. │
│ │ │- În situaţia în │
│ │ │care există │
│ │ │diferenţe valorice │
│ │ │pe categorii de │
│ │ │cheltuieli între │
│ │ │planul de investiţii│
│ │ │aprobat şi cel │
│ │ │realizat, acestea │
│ │Notă privind│vor fi justificate │
│ │stadiul │şi se va certifica │
│3. │îndeplinirii│faptul că proiectul │
│ │planului de │de investiţii │
│ │investiţii │îndeplineşte │
│ │ │obiectivele asumate │
│ │ │în planul de afaceri│
│ │ │care a stat la baza │
│ │ │emiterii acordului │
│ │ │pentru finanţare. │
│ │ │- În vederea │
│ │ │demonstrării │
│ │ │efectuării │
│ │ │cheltuielilor │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │trebuie să │
│ │ │completeze un tabel,│
│ │ │conform modelului │
│ │ │prevăzut în anexa │
│ │ │nr. 4 la prezentul │
│ │ │ghid. │
│ │ │- Nota este semnată │
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr şi │
│ │ │dată. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Orice alte documente│
│ │ │în vederea │
│ │Alte │clarificării unor │
│4. │documente │aspecte specifice │
│ │relevante │aferente cererii de │
│ │ │plată a ajutorului │
│ │ │de stat, după caz. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│Documentele se prezintă în original şi│
│sunt semnate de persoana autorizată să│
│reprezinte întreprinderea, cu excepţia│
│documentelor emise de alte autorităţi,│
│care se prezintă în copie. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Formularul de decont se va prezenta │
│atât pe suport hârtie, cât şi pe │
│suport electronic, în format Microsoft│
│Excel. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Ministerul Finanţelor Publice are │
│dreptul de a solicita întreprinderii │
│orice alte documente justificative în │
│vederea soluţionării cererii de plată │
│a ajutorului de stat. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În cazul în care se constată lipsa │
│unor documente sau neconcordanţe între│
│datele şi informaţiile transmise, │
│Ministerul Finanţelor Publice poate │
│solicita documente şi informaţii │
│suplimentare, care vor fi transmise la│
│Registratura generală a Ministerului │
│Finanţelor Publice în termen de 15 │
│zile de la data primirii solicitării │
│de către societate. │
│În situaţia în care întreprinderea NU │
│confirmă primirea solicitării │
│transmise de Ministerul Finanţelor │
│Publice sau NU respectă termenul mai │
│sus menţionat, Ministerul Finanţelor │
│Publice returnează întreprinderii │
│cererea de plată a ajutorului de stat,│
│în termen de 15 zile, în vederea │
│completării acesteia. │
│În cazul returnării Cererii de plată a│
│ajutorului de stat, întreprinderea │
│este obligată să o completeze conform │
│cerinţelor specificate de Ministerul │
│Finanţelor Publice. │
│Cererea de plată a ajutorului de stat │
│însoţită de documentele justificative │
│revizuite se va depune la Registratura│
│generală a Ministerului Finanţelor │
│Publice din Bulevardul Libertăţii nr. │
│16, sectorul 5, Bucureşti, reluându-se│
│circuitul de analiză a cererii. │
└──────────────────────────────────────┘

    1.4. Verificarea la faţa locului a investiţiei
    În cazul în care dosarul cererii de plată a ajutorului de stat îndeplineşte condiţiile de conformitate şi de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi certificatele de atestare fiscală NU conţin debite restante, se realizează verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii documentelor prezentate de întreprindere.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea va fi înştiinţată de │
│către Ministerul Finanţelor Publice, │
│prin adresă oficială transmisă prin │
│fax/e-mail, cu privire la perioada │
│efectuării verificării. │
│Verificarea are loc la locaţia │
│realizării investiţiei şi, după caz, │
│la sediul social al întreprinderii. │
│Întreprinderea este obligată să │
│desemneze, printr-o adresă transmisă │
│prin fax/e-mail, persoanele care │
│însoţesc reprezentanţii Ministerului │
│Finanţelor Publice la faţa locului, │
│precum şi datele de contact ale │
│acestora. │
│Pe durata efectuării verificării la │
│faţa locului, întreprinderea are │
│obligaţia de a permite accesul │
│reprezentanţilor Ministerului │
│Finanţelor Publice, în condiţiile │
│legii, la activele aferente │
│investiţiei iniţiale şi la toate │
│documentele care atestă îndeplinirea │
│condiţiilor impuse de Hotărârea │
│Guvernului nr. 807/2014, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


    Întreprinderea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice următoarele documente:
    • confirmarea scrisă de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, în copie, care certifică faptul că acest cont este activ;
    • registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copie;
    • declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind faptul că activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat fac parte din fluxul tehnologic aferent proiectului de investiţii şi sunt utilizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului de investiţii;
    • orice alt document justificativ care condiţionează soluţionarea cererii de plată a ajutorului de stat.


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Activele corporale şi necorporale care│
│fac obiectul decontării cu ajutor de │
│stat trebuie să existe fizic la │
│locaţia realizării investiţiei. │
│În cazul în care la faţa locului nu se│
│pot identifica, în locaţia │
│investiţiei, activele eligibile, │
│acestea NU se vor deconta cu ajutor de│
│stat. │
│Cheltuielile aferente activelor pot fi│
│realizate parţial sau în totalitate de│
│întreprindere, conform contractelor/ │
│comenzilor încheiate. │
└──────────────────────────────────────┘    2. Cum se soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat?
    În cazul în care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă, s-a realizat verificarea la faţa locului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere şi Ministerul Finanţelor Publice constată că se respectă prevederile schemei de ajutor de stat, se efectuează plata ajutorului de stat.
    După publicarea legii anuale a bugetului de stat, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014) se publică următoarele informaţii:
    - lista cererilor de plată a ajutorului de stat aflate în analiză la 31 decembrie a fiecărui an, cu precizarea sumelor solicitate spre decontare;
    – disponibilul anual al creditelor bugetare aprobate conform legii anuale a bugetului de stat.

    Informaţiile publicate vor fi actualizate periodic.

    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?
    Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentului ghid şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderile au obligaţia de a │
│verifica valoarea ajutorului de stat │
│virat de Ministerul Finanţelor Publice│
│în contul 50.70 „Disponibil din │
│subvenţii şi transferuri“. În situaţia│
│în care se constată existenţa unei │
│sume necuvenite, întreprinderile au │
│obligaţia de a informa de îndată │
│Ministerul Finanţelor Publice în │
│vederea restituirii acesteia. │
│Restituirea sumelor încasate necuvenit│
│se realizează în conturile deschise cu│
│această destinaţie la Trezoreria │
│Statului pentru sumele care se │
│restituie în anul în care au fost │
│încasate, respectiv pentru sumele care│
│se restituie în anii următori anului │
│în care au fost încasate. │
│Pentru sumele necuvenite încasate de │
│către întreprinderi, Ministerul │
│Finanţelor Publice percepe dobânzi şi │
│penalităţi aferente, datorate de la │
│data încasării până la data │
│restituirii, conform Legii nr. 207/ │
│2015 privind Codul de procedură │
│fiscală, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 1

    la ghid
    Data înregistrării …......................
    (Se menţionează data înregistrării din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)
    Numărul înregistrării ….................
    (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)
    CERERE
    de plată a ajutorului de stat
    Subscrisa, ….................... (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna …................................ (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), având calitatea de ...................…. („administrator“ se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“, sau împuternicit în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare), identificat/identificată cu actul de identitate seria ….. nr. …..........., eliberat de .................. la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ................ nr. ......, bl. ........, sc. ...., ap. ..... (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), sectorul/judeţul ….................................., cod poştal …........, solicit plata ajutorului de stat în sumă de ..............…. (Valoarea se preia din formularul de decont.), în baza Acordului pentru finanţare nr. …...... din data de ............…. (Informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta sus a documentului emis de Ministerul Finanţelor Publice.) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de …............ (Se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanţare aprobat.), conform acordului pentru finanţare.
    I. Date de identificare a întreprinderii:
    Denumirea întreprinderii: S.C. …. - S.R.L./S.A.
    (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Data înregistrării întreprinderii: ….
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J …../…./….
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare.“)

    Codul de identificare fiscală: ……........................
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Adresa: …. (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament; se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“),
    Telefon: ................….. Fax: …................. E-mail: …..................... (Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)
    Cod IBAN: …..............................., deschis la Trezoreria …............................... (Informaţia se preia din înştiinţarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea.)
    Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    II. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, …........................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ...… nr. …..............., eliberat de .............…. la data de …................, cu domiciliul în localitatea ….........................., str. ..........................….. nr. …., bl. ….., sc. ….., ap. …., sectorul/judeţul …............................. (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ….. (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE │
│Proiect unic de investiţii reprezintă │
│orice investiţie iniţială demarată de │
│acelaşi beneficiar, la nivel de grup, │
│într-un interval de trei ani de la │
│data demarării lucrărilor la o altă │
│investiţie care beneficiază de ajutor │
│în aceeaşi regiune de nivel 3 din │
│Nomenclatorul comun al unităţilor │
│teritoriale de statistică (NUTS 3), │
│respectiv judeţ. │
└──────────────────────────────────────┘


    [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Datele privind starea societăţii │
│(dizolvare, lichidare, insolvenţă) se │
│regăsesc la poziţia „Fapte aflate sub │
│incidenţa art. 21. lit. e-h) din Legea│
│nr. 26/1990’’ din certificatul │
│constatator emis de oficiul │
│registrului comerţului de pe lângă │
│tribunalul în a cărui rază teritorială│
│îşi are sediul operatorul economic. │
│Celelalte date privind eligibilitatea │
│societăţii se declară pe propria │
│răspundere de către reprezentantul │
│legal, având în vedere faptul că │
│falsul în înscrisuri/declaraţii este o│
│infracţiune prevăzută de art. 326 din │
│Codul penal. │
│Ministerul Finanţelor Publice îşi │
│rezervă dreptul de a solicita │
│documente suplimentare care să susţină│
│afirmaţiile reprezentantului legal. │
└──────────────────────────────────────┘
    Numele: …...........................................................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: ................................…
    („administrator“ se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original)

    Semnătura autorizată a solicitantului: ….......................…
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: …....................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)

    NOTǍ:
    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.


    ANEXA 2

    la ghid
    FORMULAR DE DECONT
    Întreprinderea: ..............................................................
    Data: ........................

┌────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea înregistrată în│ │ │
│Codul │ │ │ │Factura de achiziţie │Plata │ │contabilitate │ │ │
│potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrării │ │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────────────┼──────┬──────────────────┤ ├──────┬─────┬───────────┤ │ │
│în Catalogul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eligibilă │ │ │
│clasificarea│Activitatea │ │ │ │ │ │Valoare - lei/ │ │Valoare plătită │Cursul │ │ │pentru care│Intensitate│ │
│şi duratele │(construcţii│ │Denumirea│ │ │ │valută - │ │- lei/valută - │valutar │ │ │se solicită│conform │Ajutor de│
│normale de │/ instalaţii│Nr. de │activului│ │ │ │ │Extras│ │utilizat la │ │ │finanţare │acordului │stat │
│funcţionare │/ active │inventar│din │ │ │ │ │de │ │înregistrarea│Total │Total│ │pentru │solicitat│
│a │necorporale)│ │factură │Furnizor│Numărul │Data ├────────┬─────────┤cont ├────────┬─────────┤în evidenţa │valută│lei ├──────┬────┤finanţare %│- lei - │
│mijloacelor │ │ │ │ │facturii│facturii│ │din care │(nr./ │ │din care │contabilă │fără │fără │ │ │ │ │
│fixe │ │ │ │ │ │ │Total │eligibilă│data) │Total │eligibilă│ │TVA │TVA │ │ │ │ │
│(Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valută│Lei │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬─────┤ ├───┬────┼───┬─────┤ │ │ │fără │fără│ │ │
│nr. 2.139/ │ │ │ │ │ │ │cu │fără│cu │fără │ │cu │fără│cu │fără │ │ │ │TVA │TVA │ │ │
│2004) │ │ │ │ │ │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───┴────┴───┴─────┴──────┴───┴────┴───┴─────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┴────┴───────────┴─────────┘┌────────────┬──────┬─────┬────────────┬─────┐
│Valoare │ │ │ │ │
│cheltuieli │Valută│Lei │Valoare │- lei│
│eligibile │fără │fără │ajutor de │- │
│pentru care │TVA │TVA │stat │(col.│
│se solicită │(col. │(col.│solicitat, │23) │
│decontare, │20) │21) │din care: │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Construcţii,│ │ │Construcţii,│ │
│din care: │ │ │din care: │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│- realizate │ │ │- realizate │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│- chirii │ │ │- chirii │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │Instalaţii │ │
│tehnice, │ │ │tehnice, │ │
│maşini şi │ │ │maşini şi │ │
│echipamente │ │ │echipamente │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Active │ │ │Active │ │
│necorporale │ │ │necorporale │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │TOTAL │ │
└────────────┴──────┴─────┴────────────┴─────┘


    Numele: .......................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)
    Funcţia: .............. („administrator“ se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“ în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original)
    Semnătura autorizată a solicitantului: .................... (Cererea este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii.)

┌──────────────────────────────────────┐
│Formularul de decont cuprinde 23 de │
│coloane: │
│- coloana 1 - Codul potrivit │
│încadrării în Catalogul privind │
│clasificarea şi duratele normale de │
│funcţionare a mijloacelor fixe, │
│aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. │
│2.139/2004, cu modificările │
│ulterioare, se completează cu codul de│
│clasificare atribuit la încadrarea │
│activului în mijloace fixe/codul │
│atribuit în cazul înregistrării │
│activelor în categoria Imobilizărilor │
│în curs, la data depunerii cererii de │
│plată; │
│- coloana 2 - Activitatea (Construcţii│
│/Instalaţii/Active necorporale) - se │
│completează denumirea corespunzătoare │
│tipului de cheltuieli din acord, la │
│care este încadrat activul eligibil; │
│- coloana 3 - Nr. de inventar - se │
│completează cu nr. de inventar, aşa │
│cum este menţionat în Registrul │
│inventar al mijloacelor fixe/ │
│imobilizărilor; │
│- coloana 4 - Denumirea activului din │
│factură - se completează denumirea aşa│
│cum se regăseşte în factură; │
│- coloanele 5-11 - Factura de │
│achiziţie se completează cu datele din│
│facturi referitor la denumire │
│furnizor, nr./dată factură, valoare cu│
│/fără TVA; │
│- coloana 12 - Extras de cont - se │
│completează cu nr. şi data │
│documentului extras de cont; │
│- coloanele 13-16 - Valoarea plătită -│
│se completează cu valoarea plătită │
│total a facturii, respectiv cu │
│valoarea eligibilă plătită aferentă │
│activului eligibil; │
│- coloana 17 - Cursul valutar utilizat│
│la înregistrarea în evidenţa contabilă│
│- se completează doar pentru facturile│
│în valută, cursul de schimb valutar │
│utilizat la înregistrarea în evidenţa │
│contabilă în lei; │
│- coloanele 18-19 - Valoarea │
│înregistrată în contabilitate - se │
│completează valoarea activului │
│înregistrat în contabilitate (fără │
│T.V.A.) în valută (în cazul în care │
│activul a fost achiziţionat în valută)│
│şi în lei, potrivit notelor contabile;│
│- coloanele 20-21 - Valoarea │
│înregistrată în contabilitate - se │
│completează cu valoarea eligibilă │
│aferentă activelor/chiriilor pentru │
│care se solicită finanţare │
│- coloana 22 - Intensitatea conform │
│acordului pentru finanţare - se │
│completează cu valoarea obţinută prin │
│raportarea valorii ajutorului de stat │
│la valoarea cheltuielilor eligibile │
│prevăzute în acordul pentru finanţare │
│aprobat (intensitatea aprobată conform│
│acordului); │
│- coloana 23 - Ajutor de stat │
│solicitat - se completează cu valoarea│
│ajutorului de stat solicitat la plată,│
│respectiv cel obţinut prin aplicarea │
│intensităţii la valoarea cheltuielilor│
│eligibile pentru care se solicită │
│plata ajutorului de stat. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    la ghid
    Denumire societate: ...............................................
    Denumire proiect de investiţii: ...................................................
    SITUAŢIA
    privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii cuprinse în Cererea de plată a ajutorului de stat nr. ....
    • Declaraţie pe propria răspundere privind achiziţia în condiţii de piaţă ………………..
    • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind motivele care au stat la baza achiziţiei activelor din cadrul grupului/terţi agreaţi şi cadrul legal avut în vedere în această situaţie ………………..
    • Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor de active corporale/necorporale sau furnizorilor de servicii .....................

┌───────┬────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Invitaţii de │ │Documentul │ │ │ │
│ │ │Metoda de │participare/ │Oferte de participare │final de │ │Contract│ │
│Poziţie│Denumirea │atribuire a │Cereri de ofertă│ │stabilire a │Furnizorul│/ │ │
│/ Cod │activului │contractului├──────┬─────────┼──────┬─────────┬────────┤furnizorului│selectat │comanda │Observaţii│
│ │achiziţionat│/ comenzii* │Nr./ │ │Nr./ │ │Denumire│selectat │ │(nr./ │ │
│ │ │ │data │Societate│data │Societate│activ/ │(nr./data) │ │data) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │serviciu│ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │......│...... │......│...... │...... │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │
│1 │...... │...... │......│...... │......│...... │...... │...... │...... │...... │ │
│ │ │ ├──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │......│...... │......│...... │...... │ │ │ │ │
└───────┴────────────┴────────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    Subsemnatul/Subsemnata, ........................ (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...................., eliberat de ............... la data de ................., cu domiciliul în localitatea ............................, str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............................... (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .......................... (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului.), declar pe propria răspundere că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt corecte şi complete şi se regăsesc la sediul întreprinderii.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Prin completarea acestui document se │
│vor asuma toate documentele şi │
│informaţiile furnizate, cunoscând că │
│falsul în declaraţii este pedepsit în │
│conformitate cu art. 326 din Codul │
│penal. │
└──────────────────────────────────────┘


    Numele ............................. (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)
    Semnătura autorizată a solicitantului ................... (Documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii.)
    Data semnării: .............. (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul.)
    * De exemplu: selecţie de oferte, licitaţie deschisă etc.

    ANEXA 4

    la ghid
    Denumire societate: ..............................................................
    Denumire proiect de investiţie: .............................................
    TABEL CENTRALIZATOR
    privind efectuarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │Valoarea înregistrată │
│Nr. │Denumirea│în contabilitate - lei,│
│crt.│activului│fără TVA - │
│ │ ├──────────┬────────────┤
│ │ │Eligibilă │Neeligibilă │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┴─────────┼──────────┼────────────┤
│Total │ │ │
│Total ├──────────┴────────────┤
│general*) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    Numele: ..................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)
    Semnătura autorizată a solicitantului .................... (Documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii.)
    Data semnării: .................. (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Totalul valorilor eligibile │
│înregistrate în contabilitate trebuie │
│să corespundă cu totalul cheltuielilor│
│eligibile prevăzute în formularele de │
│decont şi recunoscute de Ministerul │
│Finanţelor Publice în tranşele │
│anterioare, precum şi al cheltuielilor│
│eligibile prevăzute în formularul de │
│decont de la tranşa curentă. │
│*) Valoarea totală a unei investiţii │
│trebuie să fie de minimum 4,5 milioane│
│lei. │
│Valoarea totală a investiţiei = │
│valoarea planului de investiţii │
│aferent investiţiei iniţiale = │
│valoarea cheltuielilor eligibile + │
│valoarea cheltuielilor neeligibile – │
│valoare TVA │
└──────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016