Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 7 şi art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4)-(6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin reglementează modalitatea de realizare şi formatele necesare comunicării notificării prealabile şi emiterii acordului scris, prevăzut la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, asupra cărora se execută lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din aceeaşi lege.
    (2) În cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.
    (3) Acordul scris prevăzut la alin. (2) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depăşirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

    ART. 2
    (1) În cazul în care proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului având regimul juridic prevăzut la art. 1 alin. (2) şi/sau împuterniciţi ai acestora, denumiţi în continuare beneficiari, intenţionează să execute lucrări care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia au obligaţia depunerii unei notificări prealabile, conform modelului din anexa nr. 1, împreună cu documentaţia aferentă enumerată în cadrul acestei anexe, concomitent la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi la primăria în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenţiei.
    (2) Notificarea prealabilă şi documentaţia aferentă, prevăzute la alin. (1), se pot depune şi în format electronic la adresele şi în condiţiile comunicate de către serviciile publice deconcentrate.
    (3) Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii analizează notificarea prealabilă şi documentaţia depusă şi decide, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) emiterea acordului scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va cuprinde condiţiile şi termenele de executare a lucrărilor, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    1. dosarul este complet;
    2. lucrările ce urmează a fi executate se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. lucrările ce urmează a fi executate nu sunt în măsură să modifice structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor;

    b) comunicarea către beneficiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, a faptului că nu poate fi emis acordul scris, atunci când nu sunt întrunite condiţiile de la lit. a), sau a faptului că lucrările nu se pot realiza fără autorizaţie de construcţie, după caz.

    (4) În situaţia în care serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară completarea/clarificarea unor elemente din documentaţia aferentă notificării prealabile, va solicita, în scris, această completare beneficiarului, cu condiţia respectării termenului prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În funcţie de regimul juridic de protecţie a imobilului, precum şi de natura şi de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita completarea documentaţiei cu documente elaborate de către specialişti sau experţi atestaţi de Ministerul Culturii, cu stabilirea unui termen scurt de completare, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În funcţie de regimul juridic de protecţie a imobilului, precum şi de natura şi de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita punctul de vedere al comisiilor de specialitate/secţiunilor acestora în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, după caz, cu privire la emiterea acordului scris, cu condiţia încadrării în termenul general prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În cazul în care pentru clarificarea unor elemente din documentaţia aferentă notificării prealabile serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară constatarea pe teren a situaţiei faptice, va solicita beneficiarului permiterea accesului în imobilul care face obiectul notificării prealabile, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. (3) va fi emisă în trei exemplare originale, după cum urmează:
    a) un exemplar va fi comunicat beneficiarului;
    b) un exemplar va fi comunicat primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenţiei;
    c) un exemplar în vederea arhivării de către serviciul public deconcentrat.

    (2) Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. (3), în funcţie de condiţiile tehnice deţinute de către serviciul public deconcentrat, se poate emite şi transmite beneficiarului şi primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenţiei, în format electronic, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    (3) În vederea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin şi în scopul reducerii numărului de cazuri în care sunt necesare completări ale documentaţiei, directorul executiv al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii poate afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia un ghid cu exemple şi modele de completare a notificărilor prealabile şi a documentaţiei aferente.

    ART. 4
    Serviciile publice deconcentrate comunică, periodic, la solicitarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, situaţia privind acordurile scrise sau, după caz, comunicările emise, conform prezentului ordin.

    ART. 5
    Acordul scris prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) este valabil 24 de luni de la data emiterii.

    ART. 6
    (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu

    Bucureşti, 20 iulie 2020.
    Nr. 3.037.
    ANEXA 1

    - Model -
    Notificare prealabilă conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991
    privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
    Subsemnatul(a), ……., în calitate de (\u-3928? proprietar, \u-3928? administrator, \u-3928? împuternicit de proprietar) al imobilului din municipiul/oraşul/comuna ……., sectorul/satul ….., str. …… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul ……, cod Lista monumentelor istorice (L.M.I.)* ….., legitimat(ă) cu C.I. seria ….. nr. ….., împuternicit(ă) cu ……., cu domiciliul procedural ales:
    * Se va completa codul L.M.I. în situaţia lucrărilor efectuate la construcţii clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situaţii, se va bara.

    municipiul/oraşul/comuna ……......, sectorul/satul ….., str. …… nr. …., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul ….., telefon/fax ….., e-mail …….,
    în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, înaintez următoarea:
    NOTIFICARE PREALABILĂ
    privind lucrările ……....................................................., pe care intenţionez să le realizez la imobilul situat în municipiul/oraşul/comuna ...............…, sectorul/satul ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul ……., cu respectarea strictă a următoarelor condiţii:
    a) permiterea accesului reprezentanţilor serviciului public deconcentrat pe şantier, pe toată durata acestuia;
    b) întreruperea lucrărilor şi luarea măsurilor de conservare, cu consultarea specialiştilor serviciului public deconcentrat, în situaţiile când sunt descoperite elemente necunoscute, relevante pentru protejarea patrimoniului cultural, precum: bunuri de natură arheologică, componente artistice, sau constatate degradări ale elementelor structurale;
    c) întreruperea de îndată a lucrărilor la solicitarea motivată a reprezentanţilor serviciului public deconcentrat;
    d) informarea serviciului public deconcentrat cu privire la demararea fazelor intermediare în executarea lucrărilor, stabilite de către acesta, dacă este cazul.

    Detalii privind perioada de executare a lucrărilor:
    începerea lucrărilor în data de ……..;
    finalizarea lucrărilor în data de …….. .

    Lucrările pentru care se solicită acordul scris nu vor depăşi 24 de luni.
    În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, prin prezenta îmi declar consimţământul cu privire la utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele personale furnizare pe această cale şi prin intermediul documentaţiei depuse de către instituţiile statului, potrivit prevederilor legale, şi declar că am cunoştinţă de drepturile care îmi sunt conferite de aceste prevederi legale.
    Anexez prezentei următoarele documente:
    [ _ ] copie carte de identitate/buletin;
    [ _ ] împuternicire/delegaţie, în situaţia în care notificarea prealabilă nu este depusă de proprietar;
    [ _ ] extras carte funciară, iar în lipsa deschiderii cărţii funciare pentru imobil, copii ale actelor de proprietate;
    [ _ ] plan de amplasament al imobilului;
    [ _ ] memoriu de prezentare a lucrărilor pentru care se solicită acordul scris;
    [ _ ] documentar fotografic cu situaţia existentă;
    [ _ ] montaj fotografic cu situaţia propusă;
    [ _ ] avizul emis de Ministerul Culturii, pentru lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) pct. (i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ _ ] alte documente.

    Doresc să ridic personal acordul scris/comunicarea \u-3928? acordul scris sau comunicarea va fi transmis(ă) la adresa \u-3928?:
    ...................................................................


┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nume şi prenume beneficiar (în clar) │ │
│……..................................................│Data │
│Calitate …...................................…. │……...................│
│Semnătură …….............................. │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 2

    - Antet -
    Direcţia Judeţeană pentru Cultură …………………………………………../
    Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti
    ACORD SCRIS Nr. …………………../……………………..
    cu privire la Notificarea prealabilă nr. ………………../…………………..
    În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 3.037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
    având în vedere Notificarea prealabilă nr. …………………………………………..,
    cu privire la executarea lucrărilor …………………………………………..,
    având ca beneficiar …………………………………………..,
    în urma analizării documentaţiei aferente notificării prealabile, Direcţia Judeţeană pentru Cultură (D.J.C.) ……........………../ Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (D.C.M.B.) emite prezentul
    ACORD SCRIS
    Lucrările asupra imobilului …………………….., situat în municipiul/oraşul/comuna ………………………………………….., sectorul/satul ………………………………….., str. …………………….. nr. …….., bl. ……., sc. …….., ap. …., judeţul ……………….., înscris în Lista monumentelor istorice (L.M.I.), cod* …………………….., se vor executa cu respectarea următoarelor
     * Se va completa codul L.M.I. în situaţia lucrărilor efectuate la construcţii clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situaţii, se va bara.

    A. Condiţii:
    1. ………………………………………….
    2. ………………………………………….
    n. ………………………………………….

    B. Termene şi etape de executare a lucrărilor:
    1. ………………………………………….
    2. ………………………………………….
    n. ………………………………………….

    Prezentul acord a fost emis în 3 exemplare egal valabile, după cum urmează:
    1. un exemplar se eliberează beneficiarului;
    2. un exemplar se comunică, prin grija D.J.C. …………………../D.C.M.B, Primăriei …………………………………………..;
    3. un exemplar se păstrează la arhiva D.J.C. …………………………………………../D.C.M.B.

    Prezentul acord este valabil 24 de luni împreună cu …………………………….., documente vizate spre neschimbare de către emitentul acordului.**
    ** Formulare prezentă în acord, în situaţia în care serviciul public deconcentrat consideră necesară anexarea la acord a unor documente.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nume şi prenume (în │ │
│clar) │ │
│………………………………………….. │Data │
│Director executiv │…………………….. │
│Semnătură │ │
│………………………………………….. │ │
│L.Ş. │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

    - Antet -
    Direcţia Judeţeană pentru Cultură …………………………………………../
    Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti
    COMUNICARE Nr. .............../.......................
    cu privire la Notificarea prealabilă nr. ……………………../…………………………………………..
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordinul ministrului culturii nr. 3.037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
    având în vedere Notificarea prealabilă nr. …………………………………………..,
    cu privire la executarea lucrărilor ……………………….. asupra imobilului situat în municipiul/oraşul/comuna ……………………………….., sectorul/satul ……………………….., str. ………………………………….. nr. ……….., bl. ………….., sc. ………….., ap. …….., judeţul …………………….., înscris în Lista monumentelor istorice (L.M.I.), cod* …………………………………………..,
    * Se va completa codul L.M.I. în situaţia lucrărilor efectuate la construcţii clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situaţii, se va bara.

    având ca beneficiar …………………………………………..,
    în urma analizării documentaţiei aferente Notificării prealabile nr. ………………………………………….., Direcţia Judeţeană pentru Cultură (D.J.C.) …………………………../Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (D.C.M.B.) comunică respingerea solicitării de emitere a acordului scris pe următoarele considerente:
    [] dosarul nu este complet;
    [] lucrările ce urmează a fi executate nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] lucrările ce urmează a fi executate sunt în măsură să modifice structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor;
    [] lucrările necesită emiterea autorizaţiei de construcţie.

    Prezenta comunicare a fost emisă în 3 exemplare egal valabile, după cum urmează:
    1. un exemplar se eliberează beneficiarului;
    2. un exemplar se comunică, prin grija D.J.C. …………………../D.C.M.B., Primăriei …………………………………………..;
    3. un exemplar se păstrează la arhiva D.J.C. …………………………………………../D.C.M.B.

    Prezenta comunicare este valabilă pentru Notificarea prealabilă nr. ………………………………………….. .

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Nume şi prenume (în clar) │ │
│……………………… │ │
│Director executiv │Data │
│Semnătură │…………………. │
│………………………………………….. │ │
│L.Ş. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016