Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 302 din 15 octombrie 2020  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare  prin concursul public de ofertă - Runda nr. 100/2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 302 din 15 octombrie 2020 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 100/2020

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 974 din 22 octombrie 2020
    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 100/2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

    ART. 3
    Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.
    (2) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.

    ART. 5
    Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:
    I. Plic exterior:
    Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta şi se va menţiona data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere.
    A. În cazul persoanelor juridice române, plicul exterior trebuie să conţină:
    a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista menţionată la art. 1 şi coordonatele topogeodezice, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.
    Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

    b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;
    c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
    d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate;
    e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
    f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    g) dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii:
    (i) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente:
    1. lichiditate globală;
    2. solvabilitate patrimonială;
    3. rata profitului brut;
    4. rentabilitate financiară.
    Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui alt indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare;

    (ii) dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/adeverinţelor, emise de autorităţile/ instituţiile publice care administrează:
    1. bugetul de stat;
    2. bugetul asigurărilor sociale de stat;
    3. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    4. bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    5. bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    6. bugetele locale;


    h) în vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:
    (i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
    (ii) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
    (iii) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
    Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate la pct. (i)-(iii).
    În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
    Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.


    B. În cazul persoanelor juridice străine:
    Plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele:
    a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
    b) raportul anual auditat.

    Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.


    II. Plicul interior
    Pe plicul interior se vor menţiona denumirea şi sediul ofertanţilor.
    Plicul interior, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:
    a) programul de explorare propus;
    b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

    Planul de refacere a mediului şi Proiectul tehnic de refacere a mediului trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 254/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.
    Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora. Neprezentarea documentelor din plicul interior în această formă va atrage depunctarea în cadrul evaluării.


    ART. 6
    (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    (2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

    ART. 7
    Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

    ART. 8
    (1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.
    (2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

    ART. 9
    (1) Termenul de depunere a ofertelor este a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ora 16,30, pentru zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00, pentru ziua de vineri.
    (2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

    ART. 10
    (1) Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1).
    (2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.
    (3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021 317.00.95.

    ART. 11
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Nicolae Turdean

    Bucureşti, 15 octombrie 2020.
    Nr. 302.
    ANEXA 1

    LISTA
    perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda 100/2020

┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Coordonate │Suprafaţa│ │ │
│crt.│perimetrului├────────┬────────┤kmp │Judeţul │Substanţa │
│ │ │X │Y │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │415236 │448152 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │415236 │448652 │ │ │Apă │
│1 │SEACA ├────────┼────────┤0,250, │Vâlcea │geotermală │
│ │ │414736 │448652 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │414736 │448152 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │697687 │337166 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │697288 │337371 │ │ │Apă │
│2 │BALTA BLONDĂ├────────┼────────┤0,194 │Satu Mare│geotermală │
│ │ │696993 │336792 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │697127 │336724 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │615668 │270109 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │SÂNMARTIN │615678 │270142 │ │ │Apă │
│3 │SUD ├────────┼────────┤0,001 │Bihor │geotermală │
│ │ │615648 │270146 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │615638 │270113 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │613666 │270660 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613651 │270673 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613651 │270683 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613661 │270687 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613667 │270697 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613665 │270708 │ │ │ │
│ │PERIMETRUL 1├────────┼────────┤ │ │ │
│4 │FORAJ APĂ │613663 │270708 │0,001 │Bihor │Apă termală │
│ │TERMALĂ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613655 │270706 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613652 │270705 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613649 │270702 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613646 │270700 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613643 │270713 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │613684 │270714 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │646200 │522500 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │646200 │524500 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │642500 │524500 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │642500 │520950 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │640800 │520950 │ │ │ │
│ │VALEA ├────────┼────────┤ │ │Apă mineral │
│5 │FAGULUI │639100 │519300 │14,658 │Suceava │naturală │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │639100 │518300 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │640400 │518300 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │642500 │520000 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │644400 │522900 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │645400 │522900 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │443413 │571197 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │443381 │571220 │ │ │Apă minerală│
│6 │BRADUL ├────────┼────────┤0,002 │Prahova │naturală │
│ │ │443349 │571176 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │443381 │571154 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │534000 │545200 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │534000 │545500 │ │ │Apă minerală│
│7 │BĂILE CHIRUI├────────┼────────┤0,09 │Harghita │naturală │
│ │ │533700 │545500 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │533700 │545200 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │657079 │510366 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │657098 │511101 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │654723 │512833 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │654702 │512015 │ │ │Apă minerală│
│8 │COŞNA ├────────┼────────┤9,793 │Suceava │naturală │
│ │ │652160 │512059 │ │ │carbogazoasă│
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │650792 │508615 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │651935 │507848 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │653815 │511556 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │653984 │515954 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │655221.2│517569.1│ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │654010 │517777 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │DEALUL │654009 │517543 │ │ │Apă minerală│
│9 │FLORENI 1 ├────────┼────────┤3,412 │Suceava │naturală │
│ │ │653795 │517189 │ │ │carbogazoasă│
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │653051 │517038 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │652010 │517064 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │651685 │516116 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │619000 │532600 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │619000 │536792 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │617798 │536792 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │Apă minerală│
│10 │LA FAG │618105 │536349 │11,444 │Harghita │naturală │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │617445 │535849 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │615600 │535849 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │615600 │533000 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │490945 │402185 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │490636 │402523 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │489791 │403556 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │489250 │405316 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │MIERCUREA │488421 │404622 │ │ │Apă minerală│
│11 │BĂI ├────────┼────────┤4,287 │Sibiu │terapeutică │
│ │ │488043 │403468 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │488991 │402660 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │489386 │401817 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │490172 │402287 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │490473 │402058 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │307550 │799720 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │CONSTANŢA │307350 │800200 │ │ │Nămol │
│12 │MAREA NEAGRĂ├────────┼────────┤2,642 │Constanţa│sapropelic │
│ │ │303110 │798660 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │303330 │798050 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │267457 │808413 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │MANGALIA │267489 │810056 │ │ │Nămol │
│13 │MAREA NEAGRĂ├────────┼────────┤4,799 │Constanţa│sapropelic │
│ │ │264507 │810118 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │264426 │808573 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │470400 │278200 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │470400 │278600 │ │ │ │
│ │DEALUL ├────────┼────────┤ │ │Şisturi │
│14 │MASTACAN │470200 │278600 │0,218 │Timiş │cuarţoase │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │469800 │278490 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │469800 │278200 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │397394 │347481 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │398600 │347053 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │Nisip şi │
│15 │LĂZĂRELU │398765 │347277 │0,588 │Gorj │pietriş │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │398099 │347792 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │397471 │347890 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │358033 │543191 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358087 │543335 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358325 │543916 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358428 │544177 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358116 │544197 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358110 │544203 │ │ │Nisip şi │
│16 │SĂLCIOARA ├────────┼────────┤0,996 │Dâmboviţa│pietriş │
│ │ │357842 │544220 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │357479 │544244 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │357236 │543721 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │357029 │543255 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │357431 │543227 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │357718 │543210 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │359094 │543128 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │359525 │544045 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │359050 │544112 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358680 │544167 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358428 │544177 │ │ │Nisip şi │
│17 │BĂNEŞTI ├────────┼────────┤1,076 │Dâmboviţa│pietriş │
│ │ │358325 │543916 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358087 │543335 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358033 │543191 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358626 │543159 │ │ │ │
│ │ ├────────┼────────┤ │ │ │
│ │ │358650 │543157 │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016