Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.3 din 5 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.3 din 5 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 47 din 15 ianuarie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2),(2^1) şi (3),art. 31 alin. (4), art. 32 alin. (2), art. 35 alin. (1), art. 38, art. 41 alin. (7), art. 45 alin. (1) lit. a) şi ale art. 68 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 13 şi 15 se abrogă.
    2. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 15^1-15^6, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Rechemarea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
    ART. 15^1
    Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi rechemaţi în activitate, cu gradul deţinut la data trecerii în rezervă, la cerere, în funcţie de nevoile instituţiei militare, dacă există posturi vacante în unităţile militare din cadrul cărora au fost trecuţi în rezervă sau în alte unităţi militare din cadrul aceleiaşi categorii de forţe sau din subordinea aceluiaşi comandament de sprijin/operaţional, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data rechemării în activitate;
    b) au vârsta de până la 45 de ani, la data rechemării în activitate;
    c) au fost trecuţi în rezervă prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b),e)-g) sau i) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Statut;
    d) au o vechime în serviciul militar de cel puţin 4 ani neîntrerupt;
    e) s-au aflat în rezervă mai puţin de 4 ani neîntrerupt până la data rechemării în activitate;
    f) au obţinut în aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate calificativul «Foarte bun»;
    g) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    h) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    i) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează că, la data acordării gradului, vor renunţa la această calitate;
    j) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    k) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    l) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau societăţi comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data acordării gradului, vor renunţa la această calitate;
    m) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii;
    n) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    ART. 15^2
    (1) Pentru rechemarea în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti în rezervă se adresează în scris comandantului unităţii militare în care au fost încadraţi la data trecerii în rezervă, prin cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) La cererea de rechemare în activitate solicitantul anexează:
    a) adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector pe raza căruia domiciliază, din care să reiasă ultima unitate militară în care şi-a desfăşurat activitatea, temeiul trecerii în rezervă, perioada în care a fost în activitate şi calificativele acordate în ultimii 3 ani de activitate;
    b) adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este clinic sănătos şi nu se află în evidenţă sau sub observaţie cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase şi care să cuprindă sintagma «eliberată pentru susţinerea probelor sportive şi evaluării psihologice în vederea rechemării în activitate»;
    c) livretul militar;
    d) cazierul judiciar;
    e) copie a cărţii de identitate.
    ART. 15^3
    (1) În situaţia în care la nivelul unităţii militare unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist există posturi vacante disponibile în vederea rechemării în activitate a acestuia, comandantul unităţii militare respective dispune şefului structurii de resurse umane verificarea condiţiilor şi criteriilor de îndeplinit şi iniţierea demersurilor în vederea planificării solicitantului pentru efectuarea evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi examinării medicale şi, după caz, a expertizei medicale şi psihologice specifice ori a evaluării psihologice a aptitudinilor speciale.
    (2) Evaluarea psihologică se execută de către ofiţerul/persoana care asigură asistenţa psihologică a personalului unităţii militare respective, în baza criteriilor şi metodologiei specifice aplicabile la intrarea în sistemul militar, aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.
    (3) Evaluarea capacităţii motrice se execută de către specialistul în domeniul educaţiei fizice militare din cadrul unităţii militare respective, potrivit probelor şi baremelor de evaluare a nivelului de pregătire fizică aplicabile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, stabilite prin Regulamentul educaţiei fizice militare; în situaţia în care nu există specialist în domeniul educaţiei fizice militare la nivelul unităţii militare respective, acesta se solicită pe cale ierarhică.
    (4) În situaţia în care solicitantul este declarat «admis» la evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice, acesta este planificat să susţină examinarea medicală, în baza metodologiei specifice aplicabile la intrarea în sistemul militar, în cadrul unităţii sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale la care este arondată unitatea militară.
    (5) În situaţia în care candidatul declarat «apt» la examinarea medicală urmează să încadreze o funcţie din cadrul armelor şi specialităţilor militare ce necesită expertiza medicală şi psihologică specifică, acesta este planificat să execute aceste activităţi în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu» sau în cadrul Centrului de Medicină Navală, după caz.
    (6) În situaţia în care candidatul declarat «apt» la examinarea medicală urmează să încadreze o funcţie din cadrul armelor şi specialităţilor militare ce necesită evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, acesta este planificat să execute aceste activităţi în cadrul Centrului naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală sau al secţiilor de psihologie operaţională, după caz.
    (7) În situaţia în care soldatul sau gradatul profesionist nu îndeplineşte în totalitate condiţiile/criteriile în vederea rechemării în activitate, comandantul unităţii militare îl înştiinţează în scris în acest sens, cu specificarea condiţiilor/criteriilor neîndeplinite.
    (8) În situaţia în care soldatul sau gradatul profesionist îndeplineşte în totalitate condiţiile/criteriile în vederea rechemării în activitate, şeful structurii de resurse umane întocmeşte un raport adresat comandantului unităţii militare cu propunerea de rechemare în activitate a acestuia, la care anexează proiectul ordinului de rechemare în activitate şi documentele justificative privind îndeplinirea condiţiilor/criteriilor necesare în acest sens.
    (9) Data de rechemare în activitate este, de regulă, data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat examinarea medicală.
    (10) Unitatea militară unde a fost reîncadrat soldatul sau gradatul profesionist înştiinţează centrul militar zonal/judeţean/ de sector pe raza căruia acesta domiciliază cu privire la acest lucru, returnează livretul militar şi solicită dosarul personal al acestuia, care se va completa cu documentele care au stat la baza rechemării în activitate.
    ART. 15^4
    (1) În situaţia în care la nivelul unităţii militare unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist nu există posturi vacante disponibile în vederea rechemării în activitate a acestuia, unitatea militară respectivă înaintează solicitarea, pe cale ierarhică, eşaloanelor în cadrul/subordinea cărora se regăsesc astfel de posturi, până la nivelul statului major al categoriei de forţe, respectiv al comandamentului de sprijin/operaţional.
    (2) Unitatea militară în cadrul căreia se identifică posturi vacante disponibile pentru rechemarea în activitate a solicitantului iniţiază demersurile în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 15^3, şi informează unitatea militară care a înaintat cererea despre acest fapt.
    (3) În situaţia în care la nivelul categoriei de forţe/comandamentului din care face parte unitatea militară unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist nu se identifică posturi vacante disponibile pentru rechemarea în activitate a acestuia, solicitantul este informat, în scris, prin intermediul structurii de resurse umane a unităţii militare care a iniţiat procesul.
    ART. 15^5
    (1) Soldaţii sau gradaţii profesionişti rechemaţi în activitate încheie contracte în conformitate cu prevederile art. 17.
    (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti rechemaţi în activitate şi încadraţi în posturi vacante conform specialităţi militare deţinute de către aceştia nu parcurg programul de instruire pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
    (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti rechemaţi în activitate şi încadraţi în posturi vacante prevăzute cu specialităţi militare diferite de cele deţinute de către aceştia parcurg modulul perfecţionării instruirii de specialitate din cadrul programului de instruire pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
    ART. 15^6
    Prin excepţie de la prevederile art. 15^2-15^5, procedura privind rechemarea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în vederea încadrării posturilor vacante din cadrul structurilor Direcţiei generale de informaţii a apărării sau al structurilor aflate sub comanda operaţională a structurilor Direcţiei generale de informaţii a apărării se stabileşte prin norme proprii, elaborate de această structură şi aprobate de ministrul apărării naţionale."

    3. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În cazurile şi în condiţiile stabilite prin Statut, soldaţii şi gradaţii profesionişti încheie un contract de angajare, care poate fi reînnoit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5. Intenţia de reînnoire a contractului se exprimă de părţi în scris, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5^1 şi 5^2.
    (2) În situaţiile reglementate la art. 37 alin. (2) din Statut, contractul poate fi modificat cu acordul părţilor prin act adiţional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6."

    4. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Calitatea de soldat sau gradat profesionist din structurile Ministerului Apărării Naţionale se dovedeşte cu legitimaţia militară.
    (2) Metodologia privind emiterea, utilizarea, evidenţa şi retragerea legitimaţiilor militare ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti este cea stabilită pentru cadrele militare în activitate, cu următoarele particularităţi:
    a) banda de identificare a corpului de personal militar este verde;
    b) liniile fine anticopiere sunt verzi;
    c) seria legitimaţiei este «SGP"

    5. La articolul 35 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) fişa cu principalele date generată din aplicaţia informatică de evidenţă a resurselor umane RESMIL;"

    6. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Acordarea gradului de soldat se face de către comandantul unităţii militare unde se execută programul de instruire, la începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate.
    (2) Înaintarea în grad a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, la termen, se face la data de 25 octombrie a fiecărui an calendaristic.
    (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi înaintaţi în gradul următor înainte de termen, de regulă, cu ocazia Zilei Naţionale a României, a zilelor armelor/categoriilor de forţe ale armatei şi a altor evenimente importante din viaţa organismului militar.
    (4) Înaintarea în grad a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se face de către comandantul unităţii militare angajatoare, cu respectarea prevederilor art. 41 din Statut."

    7. La articolul 47, alineatul (3) se abrogă.
    8. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 69^1
    Pentru trecerea în rezervă la cerere a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. o) din Statut, la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care aceştia solicită trecerea în rezervă."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    10. La anexa nr. 5, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "C. Durata contractului:
    Perioada pentru care se încheie contractul este de ..... ani, de la data ................ până la data ............ .
    sau
    Perioada pentru care se încheie contractul este nedeterminată, dar nu mai târziu de limita maximă de vârstă până la care soldatul sau gradatul profesionist poate fi menţinut în activitate, conform legii."

    11. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5^1 şi 5^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.
    12. Anexele nr. 12 şi 13 se abrogă.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Contractele de angajare aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în vigoare până la expirare sau, după caz, până la data la care intervine una dintre situaţiile prevăzute de lege pentru încetarea sau prelungirea acestora.

    ART. IV
    Actualele legitimaţii militare emise fac dovada calităţii de soldat sau gradat profesionist din structurile Ministerului Apărării Naţionale până la preschimbarea acestora, care se realizează în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 5 ianuarie 2021.
    Nr. M.3.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la instrucţiuni)
    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    .................................................................................
    (unitatea/structura din care a fost trecut în rezervă solicitantul)
    NECLASIFICAT
    CERERE DE RECHEMARE ÎN ACTIVITATE
    la ............................... (unitatea militară)
    Subsemnatul(a)^1 .........(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)............., născut(ă) în anul ..............., luna ........., ziua ........., în localitatea................................, judeţul/sectorul ............., de cetăţenie^2 ............................, naţionalitate ........................., starea civilă ......................., legitimat(ă) cu C.I. seria ........., nr. .................., eliberat(ă) de ........................... la data de ............., cu domiciliul în judeţul/sectorul ........................, localitatea ..............................., strada ........................... nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ........., ap. ........, telefon ....................., e-mail ..........................., cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][], absolvent(ă) al (a): ......(ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii)......, ocupaţia actuală: ........(funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ)....., gradul deţinut în rezervă ............................, arma/serviciul şi specialitatea ..................................., vechime în serviciu ......... ani ...... luni şi ...... zile, trecut(ă) în rezervă de la Unitatea militară ..................................... la data de ..............................,
    solicit rechemarea în activitate în condiţiile art. 2 alin. (2^1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez că am trecut în rezervă în baza Ordinului nr. ..........................................., în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. ............ din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare.
    Declar pe propria răspundere că:
    a) nu am fost condamnat(ă) penal, nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    b) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea ......................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ..................;
    c) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, până la data rechemării în activitate, voi renunţa la această calitate;
    d) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    e) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    f) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau societăţi comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă angajez că, până la data rechemării în activitate, voi renunţa la această calitate;
    g) accept investigarea activităţii mele anterioare, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    h) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    i) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a evaluării capacităţii motrice;
    j) am/nu am tatuaje/piercing-uri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor);
    k) alte date despre solicitant(ă), părinţi şi/sau soţia/soţul acestuia/acesteia, în afara celor înscrise în prezenta cerere: .....................................;
    l) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul susţinerii evaluării capacităţii motrice, ca urmare a stării de graviditate/maternitate - doar pentru solicitanţii femei.

    În cazul în care voi fi rechemat(ă) în activitate, îmi asum răspunderea şi semnez contractul cu Ministerul Apărării Naţionale, indiferent de unitatea militară unde voi fi rechemat(ă) în activitate.
    Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.
    Data ...........................
    Semnătura solicitantului/solicitantei ............
    ^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.
    ^2 Se trec toate cetăţeniile deţinute.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5^1 la instrucţiuni)
    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    ..............................................
    (unitatea militară)
    ..............................................
                                         (gradul, numele şi prenumele)
    NECLASIFICAT
    Comandantului/Şefului ..........................
    Raportez:
    Doresc/Nu doresc să închei în calitate de soldat/gradat profesionist un nou contract cu Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile legii.
    Data ...............................
    Semnătura .........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5^2 la instrucţiuni)
    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    ..............................................
    (unitatea militară)
    NECLASIFICAT
    Domnului/Doamnei .................................
    Vă aducem la cunoştinţă că la data de ................ vă expiră contractul de angajare încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale.
    * ........................................
    Comandantul/Şeful ............................
    .............
    (gradul)
    ........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    * Se completează, după caz:
    - Vă rugăm să ne comunicaţi opţiunea dumneavoastră privind reînnoirea acestuia;
    – Începând cu data expirării contractului, Ministerul Apărării Naţionale nu va încheia cu dumneavoastră un nou contract.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016