Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.894 din 3 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16), art. 79 alin. (4), art. 80 şi art. 153 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale comunicat prin Adresa nr. 2.249 din 30 mai 2019,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (2) Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent, în scopuri determinate, explicit şi legitim, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În vederea asigurării unui cadru solid şi coerent în materie de protecţie a datelor, Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
    (4) Pentru asigurarea publică a persoanelor vizate cu privire la faptul că activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în mod legal, echitabil şi transparent, cu respectarea principiilor privind legalitatea, echitatea şi transparenţa, operatorul furnizează persoanei vizate toate informaţiile cu privire la:
    a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
    b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, după caz;
    c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
    d) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
    e) drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi modalităţile de exercitare a drepturilor sale;
    f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
    (5) Drepturile persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sunt următoarele:
    a) dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existenţa drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    b) dreptul de acces la date - dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţiile prevăzute de lege;
    c) dreptul de rectificare a datelor - dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
    d) dreptul la ştergere a datelor - dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condiţiile anume prevăzute de lege;
    e) dreptul la restricţionare a prelucrării, respectiv dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege;
    f) dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator;
    g) dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, cu excepţia cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
    h) dreptul de a-şi retrage consimţământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
    i) dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei judecătoreşti pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 pe care aceasta le apreciază ca fiind încălcate;
    j) dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.
    (6) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 şi în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislaţia fiscală.
    (7) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile legale şi altor autorităţi/instituţii publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, şi sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor.
    (8) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în „Spaţiul privat virtual“ în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă cu persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică potrivit art. 47, 79 şi 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. În anexă, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679."

    3. În anexă, la articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ca urmare a verificărilor, printr-un mesaj transmis la adresa de poştă electronică, se face confirmarea înregistrării certificatului calificat şi a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunică respingerea cererii, precum şi motivul respingerii cererii. Motivul respingerii este comunicat de fiecare dată când cererea este respinsă."

    4. În anexă, la articolul 17, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În cazul aprobării la ghişeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice organ fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    5. În anexă, la articolul 17, alineatul (10) se abrogă.
    6. În anexă, la articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic şi să folosească o singură adresă de poştă electronică."

    7. În anexă, la articolul 20 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) aprobare la ghişeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice. În cazul persoanelor fizice care au cetăţenia română şi domiciliază, au reşedinţa sau lucrează în străinătate, în scopul identificării fizice, se pot prezenta şi la oficiile consulare sau ambasadele României în circumscripţia cărora domiciliază, au reşedinţa sau lucrează, după caz."

    8. În anexă, la articolul 24 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) informaţii cu privire la evidenţa fiscală a creanţelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;"

    9. În anexă, la articolul 24, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele specifice şi informaţiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum şi termenul de păstrare a acestora sunt prevăzute după cum urmează:"

    10. În anexă, la articolul 24 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în anexa nr. 3 la prezenta procedură - «Situaţia fiscală la data de .....» ."

    11. În anexă, la articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La expirarea termenului de păstrare, documentele se retrag din SPV şi se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare."

    12. În anexă, după articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    Condiţii de depunere a declaraţiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
    (1) Depunerea declaraţiilor de înregistrare fiscală constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă în SPV. Odată cu completarea datelor se transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.
    (2) Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia de înregistrare fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu certificatul calificat sau cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanţelor Publice; după caz, se pune la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul SPV şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.
    (3) Orice modificare a declaraţiilor de înregistrare fiscală depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declaraţii de menţiuni potrivit art. 88 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.
    (4) Informaţiile referitoare la înregistrarea fiscală se comunică persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică prin SPV.
    (5) Certificatul de înregistrare fiscală emis se păstrează de către organul fiscal competent până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia."

    13. În anexă, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu NPOTP
    (1) Depunerea declaraţiilor fiscale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta/formularul electronic disponibil în SPV. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.
    (2) Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanţelor Publice, se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul SPV şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.
    (3) Orice modificare a declaraţiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative potrivit art. 105 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.
    (4) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de contribuabili în format hârtie, poate fi verificată de aceştia prin intermediul SPV în ceea ce priveşte corectitudinea prelucrării acesteia de către organul fiscal."

    14. În anexă, anexele nr. 1 şi 2 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Termenele de păstrare a documentelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se aplică pentru actele emise după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Emiterea şi comunicarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 lit. A b) pct. 12 şi anexa nr. 1 lit. B pct. 16 se realizează după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (3) Prevederile art. I pct. 7 intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 septembrie 2019.
    Nr. 2.894.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Documente ce pot fi │ │
│comunicate prin serviciul│Termenul de │
│„Spaţiul privat virtual“ │păstrare a │
│în cazul persoanelor │documentelor│
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Documente emise de │ │
│Ministerul Finanţelor │ │
│Publice/Agenţia Naţională│ │
│de Administrare Fiscală │ │
│şi comunicate persoanei │ │
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) Automat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Decizii de impunere │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Decizii referitoare la│ │
│obligaţiile de plată │60 de zile │
│accesorii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Acte de executare cum │ │
│ar fi: somaţie, titlu │ │
│executoriu, adresă de │ │
│înfiinţare a popririi │ │
│asupra disponibilităţilor│ │
│băneşti, adresă de │ │
│înştiinţare privind │60 de zile │
│înfiinţarea popririi, │ │
│decizie de ridicare a │ │
│măsurilor de executare │ │
│silită asupra │ │
│disponibilităţilor │ │
│băneşti etc. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4.1. Alte acte │ │
│administrative fiscale │ │
│sau acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, cum ar │ │
│fi: notificări, │ │
│înştiinţări etc., │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │60 de zile │
│legale │ │
│4.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 4.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) La cererea persoanei │ │
│fizice │60 de zile │
│1. „Situaţia fiscală la │ │
│data de ...“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. „Foaie de vărsământ“ │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. „Situaţia │ │
│contribuţiilor de │ │
│asigurări sociale │60 de zile │
│declarate de către │ │
│angajatori“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. „Istoricul acţiunilor │ │
│şi Registrul documentelor│ │
│electronice comunicate │60 de zile │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. „Certificatul de │100 de zile │
│atestare fiscală“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. „Adeverinţă de venit“ │100 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. „Opinie privind │ │
│aplicarea legislaţiei │60 de zile │
│fiscale“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. „Certificatul de │60 de zile │
│cazier fiscal“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. „Răspunsul la │ │
│sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii, cereri de │ │
│audienţă“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. „Adeverinţă prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │ │
│poluare pentru │60 de zile │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Documentul de │ │
│soluţionare a cererii de │60 de zile │
│ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Notificări privind │ │
│rezidenţa persoanelor │60 de zile │
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Certificatul de │ │
│atribuire a numărului │ │
│unic de identificare a │60 de zile │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Certificatul de │60 de zile │
│rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15.1. Acte administrative│ │
│fiscale sau acte emise de│ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, la │ │
│cererea persoanei fizice,│ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │ │
│legale │60 de zile │
│15.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 15.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Documente emise de │ │
│persoana fizică şi │ │
│comunicate Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │60 de zile │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
│1. Declaraţii fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Cerere privind │ │
│„Situaţia fiscală la data│- │
│de ......“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Cerere privind „Foaie │- │
│de vărsământ“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Cerere privind │ │
│„Situaţia contribuţiilor │ │
│de asigurări sociale │- │
│declarate de către │ │
│angajatori“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. Cerere privind │ │
│„Istoricul acţiunilor şi │ │
│Registrul documentelor │- │
│electronice comunicate │ │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de │- │
│atestare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Cerere de eliberare a │- │
│unei adeverinţe de venit │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Cereri privind │ │
│destinaţia unei sume din │ │
│impozitul anual pe │ │
│veniturile din salarii şi│- │
│din pensii pentru │ │
│susţinerea entităţilor │ │
│nonprofit/unităţilor de │ │
│cult (formularele 230) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Cerere de solicitare a│ │
│unei opinii privind │- │
│aplicarea legislaţiei │ │
│fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Cerere de eliberare a│ │
│certificatului de cazier │- │
│fiscal │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Cereri de audienţă │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Cerere de eliberare a│ │
│unei adeverinţe prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │- │
│poluare pentru │ │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Solicitări privind │- │
│informaţiile publice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15. Cerere de ajutor de │- │
│stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│16. Chestionare întocmite│ │
│de persoana fizică la │60 de zile │
│sosirea şi/sau plecarea │ │
│în/din România │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│17. Declaraţii de │60 de zile │
│înregistrare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│18. Cereri de restituire │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│19. Cerere de atribuire a│ │
│numărului de ordine din │ │
│Registrul de evidenţă a │ │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
│instalate în judeţ/ │- │
│municipiul Bucureşti sau │ │
│a numărului unic de │ │
│identificare din │ │
│aplicaţia informatică a │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│20. Cerere pentru │ │
│eliberarea Certificatului│- │
│de rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│21.1. Alte declaraţii, │ │
│cereri sau documente, │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │ │
│legale │ │
│21.2. Lista şi formatul │60 de zile │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 21.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV. │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la procedură)

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Documente ce pot fi │ │
│comunicate prin serviciul│ │
│„Spaţiul privat virtual“ │Termenul de │
│în cazul persoanelor │păstrare a │
│juridice sau entităţilor │documentelor│
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Documente emise de │ │
│Ministerul Finanţelor │ │
│Publice/Agenţia Naţională│ │
│de Administrare Fiscală │ │
│şi comunicate persoanelor│ │
│juridice sau entităţilor │ │
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
│a) Automat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Decizii de impunere │60 de zile │
│din oficiu │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Acte administrative │ │
│emise de organele de │ │
│inspecţie fiscală, │ │
│respectiv: decizie │ │
│privind modificarea bazei│ │
│de impozitare ca urmare a│ │
│inspecţiei fiscale, │ │
│decizie privind │ │
│nemodificarea bazei de │ │
│impozitare ca urmare a │60 de zile │
│inspecţiei fiscale, │ │
│decizie de impunere │ │
│privind obligaţiile │ │
│fiscale principale │ │
│aferente diferenţelor │ │
│bazelor de impozitare │ │
│stabilite în cadrul │ │
│inspecţiei fiscale la │ │
│persoane juridice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Decizii referitoare la│ │
│obligaţiile de plată │60 de zile │
│accesorii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Acte de executare cum │ │
│ar fi: somaţie, titlu │ │
│executoriu, adresă de │ │
│înfiinţare a popririi │ │
│asupra disponibilităţilor│ │
│băneşti, adresă de │ │
│înştiinţare privind │60 de zile │
│înfiinţarea popririi, │ │
│decizie de ridicare a │ │
│măsurilor de executare │ │
│silită asupra │ │
│disponibilităţilor │ │
│băneşti etc. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5.1. Alte acte │ │
│administrative fiscale │ │
│sau acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, cum ar │ │
│fi: invitaţie, │ │
│notificare, înştiinţare │ │
│etc., stabilite de │ │
│Ministerul Finanţelor │ │
│Publice/Agenţia Naţională│ │
│de Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │60 de zile │
│legale │ │
│5.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 5.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Datele înscrise în │ │
│Declaraţia informativă │ │
│privind livrările/ │ │
│prestările şi achiziţiile│ │
│efectuate pe teritoriul │ │
│naţional de persoanele │ │
│înregistrate în scopuri │ │
│de TVA (declaraţia 394) │ │
│referitoare la │ │
│tranzacţiile derulate cu │ │
│fiecare persoană │60 de zile │
│impozabilă (client/ │ │
│furnizor) înregistrată în│ │
│scop de TVA. Informaţiile│ │
│sunt furnizate numai în │ │
│situaţia în care atât │ │
│persoana impozabilă care │ │
│accesează serviciul │ │
│„Spaţiul privat virtual“,│ │
│cât şi partenerii │ │
│acesteia şi-au dat │ │
│acordul în acest sens. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Informaţii relevante, │ │
│rezultate ca urmare a │ │
│analizei de risc, în │ │
│vederea înştiinţării │60 de zile │
│contribuabililor în │ │
│scopul conformării │ │
│voluntare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) La cererea persoanei │ │
│juridice sau entităţii │ │
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
│1. „Situaţia fiscală │ │
│conform fişei pe plătitor│ │
│la data de ...“. Se va │ │
│comunica fişa pe │ │
│plătitor, odată cu │ │
│următorul mesaj: │ │
│„ATENŢIE! Acest document │ │
│nu este un act │ │
│administrativ fiscal, ci │ │
│un document intern, │- │
│utilizat de funcţionarii │ │
│organelor fiscale în │ │
│activitatea de │ │
│administrare a creanţelor│ │
│fiscale, şi foloseşte în │ │
│analiza declaraţiilor şi │ │
│stingerea obligaţiilor de│ │
│plată. Prin urmare, acest│ │
│document nu poate fi │ │
│folosit decât în relaţia │ │
│cu administraţia fiscală,│ │
│în vederea punerii de │ │
│acord a evidenţei fiscale│ │
│cu cea contabilă!“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. „Certificatul de │60 de zile │
│atestare fiscală“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. „Certificatul de │60 de zile │
│cazier fiscal“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. „Opinie privind │ │
│aplicarea legislaţiei │60 de zile │
│fiscale“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. „Răspunsul la │ │
│sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii, cereri de │ │
│audienţă“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. „Adeverinţă prin care │ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │ │
│poluare pentru │60 de zile │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. „Istoricul acţiunilor │ │
│şi Registrul documentelor│ │
│electronice comunicate │60 de zile │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Documentul de │ │
│soluţionare a cererii de │60 de zile │
│ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Decizie de stabilire a│ │
│impozitului pe venit │ │
│reţinut la sursă de către│60 de zile │
│plătitorul de venit în │ │
│cuantum mai mare decât │ │
│cel legal datorat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Certificatul de │ │
│atribuire a numărului │ │
│unic de identificare a │60 de zile │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Certificatul de │60 de zile │
│rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12.1. Acte administrative│ │
│fiscale sau acte emise de│ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, la │ │
│cererea persoanei │ │
│juridice, stabilite de │ │
│Ministerul Finanţelor │ │
│Publice/Agenţia Naţională│ │
│de Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │ │
│legale │60 de zile │
│12.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 12.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Documente emise de │ │
│persoana juridică sau │ │
│entitatea fără │ │
│personalitate juridică şi│ │
│comunicate Ministerului │60 de zile │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
│1. Declaraţii fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Cerere privind │ │
│„Situaţia fiscală conform│- │
│fişei pe plătitor la data│ │
│de ....“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de │- │
│atestare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de cazier │- │
│fiscal │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. Cerere de solicitare a│ │
│unei opinii privind │- │
│aplicarea legislaţiei │ │
│fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Sesizare, petiţie, │60 de zile │
│reclamaţie │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Cerere de audienţă │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Cerere de eliberare a │ │
│unei adeverinţe prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │- │
│poluare pentru │ │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Cerere privind │ │
│„Istoricul acţiunilor şi │ │
│Registrul documentelor │- │
│electronice comunicate │ │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Solicitare de │60 de zile │
│informaţii publice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Cerere de acordare a │- │
│unui ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Declaraţii de │60 de zile │
│înregistrare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Cereri de restituire │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Cerere de atribuire a│ │
│numărului de ordine din │ │
│Registrul de evidenţă a │ │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
│instalate în judeţ/ │- │
│municipiul Bucureşti sau │ │
│a numărului unic de │ │
│identificare din │ │
│aplicaţia informatică a │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15. Cerere pentru │ │
│eliberarea Certificatului│ │
│de rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│16.1. Alte declaraţii, │ │
│cereri sau documente, │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală │ │
│conform competenţelor │ │
│legale │ │
│16.2. Lista şi formatul │60 de zile │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 16.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor Publice/ │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală cu │ │
│30 de zile înainte de a │ │
│începe transmiterea prin │ │
│SPV. │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016