Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.878 din 14 octombrie 2019  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.878 din 14 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 848 din 18 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
    în temeiul art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
    ART. I
     Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
    "n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice;
o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."

    2. La articolul 6, după alineatul (10^1) se introduc două noi alineate, alineatele (10^2) şi (10^3), cu următorul cuprins:
    "(10^2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. n) care se finanţează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice.
(10^3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. o) care se finanţează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."

    3. La articolul 12, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) După încheierea contractelor de achiziţie, precum şi a actelor adiţionale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice şi actele adiţionale, după caz.
    ............................................................
(6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4), în toate situaţiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum şi contractele de finanţare prevăzute la alin. (1)."

    4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer care se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 are în vedere numai bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3)."

    5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2), se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate."

    6. La articolul 13, alineatele (4)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la art. 12 alin. (2) cu privire la aceasta.
(5) După primirea înştiinţării menţionate la alin. (4), beneficiarul dispune măsurile necesare respectării prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(6) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (2) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înştiinţarea beneficiarilor se poate face în format letric sau prin intermediul poştei electronice, prin e-mail.
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, pentru bunurile/serviciile/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, depuse şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2).
(8) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum şi de anexa nr. 5, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat, iar transferul sumelor solicitate urmează a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.
(9) În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) şi (7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(10) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7^2) din ordonanţa de urgenţă, pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2), în situaţia în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) şi (9) depăşeşte nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate."

    7. La articolul 13, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum şi de anexa nr. 5, prin care se justifică efectuarea plăţii aferente contribuţiei de la bugetul de stat, din bugetul local sau alte surse legal constituite."

    8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligaţia să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile. Fac excepţie situaţiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi solicită ulterior recuperarea acestora."

    9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii, cu excepţia celor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (8) şi (12^1), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, lunar, până cel mai târziu la sfârşitul fiecărei luni în care au realizat plăţi pentru decontarea bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate/lucrărilor executate de către operatorul economic.
    (2) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) nu justifică utilizarea sumelor transferate în luna anterioară, până la data de 15 a lunii următoare, până la transmiterea de către beneficiari a anexei nr. 5 şi clarificarea situaţiei obiectivului de investiţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice suspendă transferurile.
    (3) Obligaţia monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiţii constă în centralizarea sumelor alocate şi decontate, conform anexelor nr. 4 şi 5, transmise de către beneficiari, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor."

    10. La articolul 17, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o notă justificativă în cazul în care apar modificări ale temei de proiectare şi în toate situaţiile în care este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.
    ..........................................
(8) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin."

    11. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 4a se abrogă.
    13. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu

    Bucureşti, 14 octombrie 2019.
    Nr. 2.878.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    Consiliul Judeţean ........./Primăria .............
    Judeţul
    Nr. ............./data .......................
    SITUAŢIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
    şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii „.................“ în baza
    Contractului de finanţare nr. ......./data ...................

┌────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Situaţii de lucrări/ │ │Sume │
│ │ │Valoarea totală │Valoarea totală │Proces-verbal │ │solicitate │
│ │Valoarea totală a│decontată din │nedecontată din │predare-primire │Factură │de la │
│ │contractului de │contractul de la │contractul de │(proiect tehnic/ │ │bugetul de │
│Nr. │finanţare de la │bugetul de stat de │finanţare de la │verificare proiect │ │stat, în │
│crt.│bugetul de stat │finanţare la data │bugetul de stat la │tehnic/dotare) │ │limita │
│ │(inclusiv TVA) │întocmirii prezentei│data întocmirii ├────────────┬────────┼───────┬─────┬─────────┤contractului│
│ │ │situaţii (inclusiv │prezentei situaţii │Nr. de │ │ │Număr│Valoare │de finanţare│
│ │ │TVA) │(inclusiv TVA) │înregistrare│Valoarea│Emitent│/ │(inclusiv│(inclusiv │
│ │ │ │ │/ data │ │ │dată │TVA) │TVA) │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1–2 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│1 │.................│....................│.....................│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL │0,00 │ │ │0,00 │0,00 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┴─────────┴────────────┘


    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ................................, având funcţia de ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate şi mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menţionate anterior, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura .....................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
    Consiliul Judeţean ........./Primăria .............
    Judeţul ...............
    Nr. ............./data .......................
    SITUAŢIE
    privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate
    pentru obiectivul de investiţii „..........................“ în baza
    Contractului de finanţare nr. ......./data ...................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │Factură │Ordin de plată │
│ │ ├───────┬────┬────────┼────┬────────┬────────┤
│Nr. │Valoarea contractului de │ │ │ │ │ │Din care│
│crt. │finanţare de la bugetul de│ │Nr./│ │Nr./│Valoarea│valoarea│
│ │stat (inclusiv TVA) │Emitent│data│Valoarea│data│totală │de la │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ │de stat │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│2. │..........................│ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────┴───────┴────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│TOTAL │0,00 │ │0,00 │0,00 │
└─────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────────┴────────┘


    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepţionate şi decontate în suma de.................. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menţionate anterior, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura .....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016