Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.800 din 30 martie 2020  pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.800 din 30 martie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Persoanele împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii la propunerea:
    a) compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;
    b) directorilor executivi ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii."

    2. Anexele nr. 1A şi 1B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu

    Bucureşti, 30 martie 2020.
    Nr. 2.800.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1A la Ordinul nr. 2.408 /2011)
    MINISTERUL CULTURII
    Direcţia Judeţeană pentru Cultură ................/a Municipiului Bucureşti
    Str. ............................ nr. ....., bl. ..............
    Nr. .................../................................
    L.S.
    Regim special
    Seria M.C. nr. .........................
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiei
    Nr. ............. din ....................
    Încheiat astăzi: ziua ....., luna ....., anul ....., în localitatea .....................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................(numele şi prenumele), în calitate de ....................... la ........................., persoană împuternicită să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul patrimoniului cultural naţional în baza Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimaţia de control nr. ........... din anul ....., în baza prevederilor ......................., în urma controlului efectuat la ........................ din localitatea ....................., adresa ........................, am constatat următoarele:
    Persoana fizică .......................(numele şi prenumele), fiul/fiica lui ............ şi al/a ......................., născut/născută la data de .............. în ......................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. ................................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ...................... (pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de ............., statul emitent ..........), având funcţia de ............ la ................, se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................

    săvârşită/săvârşite la data de ..................., ora ........, în localitatea ......................, în următoarele împrejurări:
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................

    Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ............ alin. ....... lit. ...... din ........., şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.
    Faptele săvârşite au fost constatate în data de ................... ora ....................
    Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
    Agent constatator,
    ..........................
    Martor,
    .......................
    Contravenient,
    ......................
    Alte menţiuni .......................................................................................
    .............................................................................................................

    În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din .................................., agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare:
    1. ...........................................................................................................
    ...........................................................................................................

    2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând ..............................., având CNP ............................, domiciliat/domiciliată în ....................., str. ......................... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..............., emis/emisă de .............. la data de ..........., care vor fi depuse la .............................

    Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ........................................................................
    .............................................................................................................................

    Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ..........................., fiul/fiica lui .................. şi al/a .................., născut/născută la data de ............ în ..........., domiciliat/domiciliată în ......................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de .................. la data de ......................, CNP .............................
    Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ......................................................
    Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi ........../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:
    Amenda se va achita în contul .................., deschis la ............................, iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.
    În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
    Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........................ .
    Agent constatator,
    ..............................
    Martor,
    ..............................
    Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
    Contravenient,
    ..............................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1B la Ordinul nr. 2.408 /2011)
    MINISTERUL CULTURII
    Direcţia Judeţeană pentru Cultură ................/a Municipiului Bucureşti
    Str. ............................. nr. ....., bl. ..............
    Nr. .................../................................
    L.S.
    Regim special
    Seria M.C. nr. .........................
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiei
    Nr. ............. din ...........................
    Încheiat astăzi: ziua ................, luna ..............., anul .........., în localitatea .....................................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................(numele şi prenumele), în calitate de ...................... la ........................., persoană împuternicită să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul patrimoniului cultural naţional în baza Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimaţia de control nr. ........ din anul ....., în baza prevederilor ............., în urma controlului efectuat la ............................. din localitatea ..............., adresa ................................., am constatat următoarele: persoana juridică .....................(denumirea), cu sediul social în localitatea ............., adresa ............................., sectorul/judeţul ................., CUI ...................., din data de ...................., a săvârşit următoarea/următoarele faptă/fapte ...................... la data de ..........., ora ........, în localitatea ..........., în următoarele împrejurări:
    .......................................................................................................

    Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ....... alin. ....... lit. ...... din ........., şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.
    Faptele săvârşite au fost constatate în data de ..................... ora ..................... .
    Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
    Agent constatator,
    ............................
    Martor,
    ............................
    Contravenient,
    ............................
    Alte menţiuni ..........................................................................................
    În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ............................. agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare:
    1. ...........................................................................................................
    2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând persoanei juridice ..........................(denumirea), cu sediul social în localitatea ......................, adresa ....................., sectorul/judeţul .............................., CUI ........................, din data de ..................., care vor fi depuse la ......................................

    Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
    .........................................................................................................................

    Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ..........................., fiul/fiica lui ........................... şi al/a ...................., născut/născută la data de ....................... în ..............., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ................., CNP .....................................
    Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ..................................................
    Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi .............../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:
    Amenda se va achita în contul .................., deschis la ............................, iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.
    În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
    Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........................ .
    Agent constatator,
    .............................
    Martor,
    ............................
    Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
    Contravenient,
    ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016