Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 2.587 din 13 septembrie 2019  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor  de economie socială de inserţie în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.587 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserţie în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 779 din 25 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 8.651 din 16.07.2019,
    în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin aprobă o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserţie, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban“, prioritatea de investiţii 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352 din 24.12.2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    g) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
    Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserţie, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiţii, în scopul reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) întreprindere socială este orice persoană juridică care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015, cu modificările ulterioare;
    e) întreprindere socială de inserţie reprezintă întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015, cu modificările ulterioare;
    f) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    g) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    h) grupul de acţiune locală reprezintă o asociere formată din reprezentanţi ai intereselor socioeconomice locale, ale sectoarelor public şi privat, în cadrul cărora, la nivel decizional, nici autorităţile publice, nici un singur grup de interese nu deţine mai mult de 49% din drepturile de vot, care elaborează şi implementează strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;
    i) strategia de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, reprezintă o strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, fiind concepută şi realizată de un grup de acţiune locală. Prin SDL se stabileşte un set coerent de operaţiuni, cu scopul de a răspunde obiectivelor şi nevoilor locale, care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;
    j) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    k) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    l) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare potenţialilor solicitanţi pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    m) furnizor şi administrator al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare MDRAP, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    n) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul Programului operaţional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Schema se aplică investiţiilor realizate în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, în mediul urban, cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori, în care sunt identificate zone urbane marginalizate, respectiv zone cu populaţie aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială.

    ART. 5
    În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:
    1. activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28.12.2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

    2. domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, respectiv:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.    CAP. V
    Beneficiarii schemei şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile de economie socială de inserţie, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în Legea nr. 219/2015, cu modificările ulterioare, şi aplică prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să facă dovada obţinerii mărcii sociale, prin depunerea certificatului de marcă socială în etapa de precontractare;
    b) să aibă sediul social şi, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/pe teritoriul SDL/zona funcţională a SDL, în care se implementează proiectul;
    c) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni şi să nu fi avut activitatea suspendată temporar niciodată în anul curent depunerii cererii de finanţare;
    d) să aibă capacitatea financiară de a asigura: finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
    e) la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiţie, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. În cazul unei cereri de finanţare care presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea întrun nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, solicitantul se va angaja (prin declaraţia de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru şi/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiţie, la locul de implementare.


    ART. 7
    Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 8
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) să se afle în stare de faliment/insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), să îşi fi suspendat activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau să se afle în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate la lit. a);
    c) să fie în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 26.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să fie subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată.


    ART. 9
    Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 10
    La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie, contractare şi implementare, precum şi pe perioada de minimum 3 ani, respectiv 5 ani pentru entităţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului, solicitantul:
    a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
    b) pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, precum şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, solicitantul deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, dreptul de folosinţă deţinut în temeiul unui contract de împrumut de folosinţă/comodat sau al unui contract de închiriere. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren şi/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect, precum utilaje, linii de producţie etc., sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcţii şi altele asemenea, spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele;
    c) trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de concesiune/superficie/uzufruct/folosinţă cu titlu gratuit/dreptului de folosinţă deţinut în temeiul unui contract de împrumut de folosinţă/comodat sau al unui contract de închiriere, după caz.


    ART. 11
    Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, de la momentul depunerii cererii de finanţare până la momentul contractării:
    a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de Autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 8 lit. e);
    (ii) a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.


    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) locul de implementare este situat în mediul urban cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori, în teritoriul aferent/zona funcţională a SDL selectată spre finanţare, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare. Nu sunt eligibile investiţiile localizate în Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi în teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată - ITI Delta Dunării;
    b) până la finalul implementării proiectului, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru). În cazul unei cereri de finanţare care presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, solicitantul se va angaja (prin declaraţia de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru şi/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiţie, la locul de implementare;
    c) activităţile propuse prin proiect, investiţia, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN);
    d) proiectul se încadrează în lista de intervenţii selectate în baza Strategiei de dezvoltare locală selectate pentru finanţare la nivel naţional^1;
    ^1 Lista Strategiilor de dezvoltare locală selectate pentru finanţare este publicată pe site-ul:
    http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane


    e) este complementar şi se abordează integrat cu cel puţin un proiect finanţat din Programul operaţional Capital uman 2014-2020, aşa cum sunt acestea descrise în „Matricea de corespondenţă privind complementaritatea intervenţiilor subsumate listei indicative de intervenţii pentru care se intenţionează solicitarea finanţării din POCU 2014-2020 şi din POR 2014-2020“^2;
    ^2 A se vedea anexa 20 a SDL aprobate.

    f) nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul POR 2014-2020;
    g) proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 9.1 şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    h) nu a mai beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi - construcţie/extindere/modernizare/reabilitare/ dotare - realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    i) perioada de implementare a activităţilor proiectului nu poate depăşi data de 31 decembrie 2023;
    j) valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de minimis este de minimum 20.000 euro şi nu poate depăşi 200.000 euro, valori calculate în lei la cursul de schimb InforEuro^3 valabil la data lansării apelului de proiecte, cu aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    ^3 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/infoeuro/index en.cfm

    k) respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea.

    (2) Nu sunt eligibile:
    a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) proiectele care includ doar investiţii menţionate la art. 19 lit. c).


    CAP. VI
    Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 13
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, aşa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.


    ART. 14
    Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 15
    Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 16
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 13 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 17
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 18
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 19
    Categoriile de investiţii finanţabile se referă la:
    a) investiţii în active corporale, respectiv:
    (i) lucrări de construire, extindere, modernizare, reabilitare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale solicitantului, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
    (ii) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    (iii) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

    b) investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
    c) investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste investiţii nu trebuie să fie demarate înainte de depunerea cererii de finanţare.


    ART. 20
    Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 21
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:
    a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită prin contractul de finanţare;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor.


    ART. 22
    Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului şi cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - sunt eligibile, cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază şi au în vedere următoarele subcategorii: studii de teren; cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii; proiectare şi inginerie; cheltuieli pentru consultanţă; cheltuieli pentru asistenţă tehnică;
    d) cheltuieli pentru investiţia de bază - au în vedere următoarele subcategorii: cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii; cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări); cheltuieli cu active necorporale;
    e) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate - includ:
    (i) cheltuieli cu activităţile obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului, eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 10.000 lei, inclusiv TVA;
    (ii) cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţat;

    f) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect - sunt eligibile în limita a 5.000 lei, inclusiv TVA, trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv;
    g) cheltuieli aferente managementului de proiect, respectiv cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect şi cheltuieli salariale directe aferente managementului de proiect;
    h) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
    i) cheltuieli conexe organizării de şantier;
    j) cheltuieli pentru comisioane, cote şi taxe;
    k) cheltuieli diverse şi neprevăzute.


    ART. 23
    Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013.

    ART. 24
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    b) costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
    c) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; salariile personalului general de administraţie, chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    e) contribuţia în natură;
    f) amortizarea;
    g) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    h) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menţionată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“;
    i) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;
    j) cheltuieli cu amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi;
    k) cheltuieli cu teste şi probe tehnologice;
    l) cheltuieli cu achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii.


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 25
    (1) Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.

    ART. 26
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban“, prioritatea de investiţii 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 5,8 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────┐
│- milioane euro - │
├──────────────────────┬────┬────┬─────┤
│Anul │2019│2020│Total│
├──────────────────────┼────┼────┼─────┤
│Buget schemă (milioane│0,50│5,30│5,80 │
│euro), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼────┼─────┤
│FEDR │0,47│5,03│5,50 │
├──────────────────────┼────┼────┼─────┤
│Buget de stat │0,03│0,27│0,30 │
└──────────────────────┴────┴────┴─────┘    ART. 27
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este 18.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 28
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 13 lit. a).
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 29
    Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în etapa de contractare, o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. X
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 30
    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme.

    ART. 31
    Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de acest ordin, solicitanţii vor depune o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 32
    Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    ART. 33
    Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 34
    MDRAP îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor de minimis deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte, incomplete sau false.

    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 35
    MDRAP are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 36
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAP are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 37
    (1) MDRAP, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAP, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 38
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAP va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ART. 39
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAP, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 40
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MDRAP, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 41
    Textul prezentei scheme se va publica integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro.

    ART. 42
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu

    Bucureşti, 13 septembrie 2019.
    Nr. 2.587.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016