Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 25 din 31 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 25 din 31 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 394 din 15 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1),art. 44 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Se aprobă Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie concesionar în cazul în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) La solicitarea operatorului de distribuţie concesionar, clientul final încheie cu acesta o convenţie de exploatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Convenţia de exploatare prevăzută la alin. (1) constituie parte integrantă din contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu clientul final şi se transmite furnizorului de către operatorul de distribuţie concesionar prin căile de comunicare agreate de părţi."

    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
    b) La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 8
    (1) Operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea, în primele 8 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, în formatul prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor.


    c) Anexa nr. 2 la contract se modifică după cum urmează:
    (i) Punctul 5.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el primeşte atât despăgubirea, cât şi compensaţia."

    (ii) Punctul 6.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.4. În cazul înlocuirii/reprogramării grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de preţ aplicat, costul lucrărilor de înlocuire/reprogramare a echipamentului de măsurare şi contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuţie."

    (iii) Punctul 6.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.13. În situaţia prevăzută la pct. 6.12 operatorul de distribuţie suportă costul lucrărilor de verificare metrologică, demontare şi remontare a grupului de măsurare."

    d) Anexa nr. 3 la contract se abrogă.


    6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1114 din 28 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit la aceeaşi dată şi în acelaşi format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE."    ART. III
    (1) În termen de maximum două luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii de energie electrică actualizează contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice conform prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia transmiterii contractelor de distribuţie elaborate conform prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările şi completările ulterioare, către furnizorii de energie electrică, astfel încât să fie asigurată respectarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care îşi produc efectele contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care acestea cuprind clauze contrare prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, acestea din urmă se aplică de drept fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

    ART. IV
    Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 25.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 90/2015)
    CONTRACTUL-CADRU
    pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor
    Între ........................, cu sediul în localitatea ...................., judeţul/sectorul ........................, str. ...................... nr. ......, cod poştal ............, e-mail .........................., telefon ...................., fax ......................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI nr. ........................., cont nr. ......................................... deschis la Banca ......................., titular al Licenţei pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. ................., reprezentată legal prin ....................., având funcţia de .................., în calitate de operator de distribuţie concesionar, pe de o parte,
    şi
    ............................, cu sediul în localitatea ..................., judeţul/sectorul ................................., str. .................... nr. ......., cod poştal .............., e-mail ......................................, telefon ...................., fax ......................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI nr. ........................., cont nr. ......................................... deschis la Banca ......................, titular al Licenţei de furnizare a energiei electrice nr ..................., reprezentată legal prin ........................., având funcţia de ...................., în calitate de furnizor, pe de altă parte,
    ambele denumite în continuare părţi, s-a încheiat prezentul contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, denumit în continuare contract.
    I. Terminologie şi abrevieri
    ART. 1
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) În înţelesul prezentului contract, prin loc de consum se înţelege şi loc de consum şi producere a energiei electrice al clientului final pentru care operatorul de distribuţie prestează serviciul de distribuţie.
    (4) Abrevierile utilizate în prezentul contract au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;
    c) OD - operator de distribuţie concesionar;
    d) POD - punct de livrare energie electrică;
    e) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    f) ID - interval de decontare, care este de 15 minute;
    g) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    h) EA - energie activă consumată;
    i) EAP - energie activă produsă;
    j) ERI - energie reactivă inductivă;
    k) ERC - energie reactivă capacitivă.    II. Obiectul contractului
    ART. 2
    Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică deţinută de OD.


    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract îşi produce efectele începând cu data de .......................... şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ............................ .
    (2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuţie pentru utilizatorii reţelei de distribuţie, clienţi finali ai furnizorului, se realizează începând cu data intrării în vigoare a contractelor de furnizare până la data încetării acestora, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) Durata prezentului contract poate fi modificată/prelungită prin act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Condiţiile pentru prestarea serviciului de distribuţie
    ART. 4
    (1) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale, pentru utilizatorii clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele OD, să respecte Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (3) Furnizorul asigură intermedierea între clienţii finali şi OD, pentru îndeplinirea de către OD şi clienţii finali a condiţiilor prevăzute în Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, cu excepţia cazurilor în care clientul final şi OD se adresează direct unul celuilalt. Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru neîndeplinirea de către OD a obligaţiilor care îi revin conform reglementărilor în vigoare.
    (4) OD gestionează o bază de date proprie care conţine:
    a) lista locurilor de consum din portofoliul furnizorului, denumită în continuare lista locurilor de consum, ce respectă modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) caracteristicile fiecărui loc de consum din lista locurilor de consum, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    Modificarea listei locurilor de consum şi a caracteristicilor unui loc de consum se realizează de către OD în format electronic, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la contract.


    (5) În cazul modificării caracteristicilor unui loc de consum referitoare la contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final şi în cazul intrării/ieşirii unui loc de consum în/din portofoliul furnizorului, furnizorul comunică OD, în format electronic, după caz, datele locului de consum şi caracteristicile locului de consum referitoare la contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, iar OD este obligat să actualizeze informaţiile din baza de date proprie.
    (6) OD actualizează lista locurilor de consum şi/sau modifică datele din tabelul cu caracteristicile locului de consum, astfel încât la data intrării în vigoare a contractului de furnizare informaţiile aferente unui loc de consum să fie actualizate.
    (7) Furnizorul are obligaţia de a verifica cel puţin lunar datele aferente contractului de furnizare introduse în baza de date de către OD şi să comunice OD eventualele neconcordanţe, iar OD are obligaţia de a asigura conformitatea informaţiilor până la data punerii la dispoziţie a datelor de măsură conform contractului.

    ART. 5
    (1) OD asigură măsurarea energiei electrice active şi, după caz, a energiei electrice reactive, aferente locurilor de consum prevăzute în lista locurilor de consum, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) Citirea indexului grupului de măsurare pentru decontare aferent unui loc de consum se realizează de către OD:
    a) în perioada de citire şi cu periodicitatea de citire prevăzute în caracteristicile locului de consum;
    b) la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. b), în procesul de schimbare a furnizorului, în cazul clienţilor casnici şi noncasnici mici, citirea indexului grupului de măsurare pentru decontare aferent unui loc de consum se realizează de către OD, dacă clientul final nu transmite indexul autocitit.
    (4) Energia electrică se măsoară de către OD prin grupuri de măsurare, conform Codului de măsurare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE. OD stabileşte, pentru fiecare loc de consum, tipul grupului de măsurare în funcţie de categoria acestuia şi de tipul de preţ aplicat clientului final.
    (5) Cantitatea de energie electrică activă distribuită şi, după caz, cantitatea de energie electrică reactivă se determină pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare.
    (6) În cazul în care citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice (inclusiv citirea de către clientul final) se efectuează la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii:
    a) energia electrică activă distribuită lunar se stabileşte de către OD conform metodologiei de repartizare lunară a cantităţilor de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii, elaborată de OD, avizată de ANRE;
    b) energia electrică reactivă se stabileşte pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare, conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 6
    (1) În cazul în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare din cauza înregistrării eronate sau neînregistrării de către grupul de măsurare, OD stabileşte în sistem pauşal energia electrică distribuită la locul/locurile de consum, în conformitate cu prevederile Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de decontare, energia electrică activă distribuită şi energia electrică reactivă înregistrată de grupurile de măsurare se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

    ART. 7
    (1) OD pune la dispoziţia furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea de către clienţii finali/prosumatori, în primele 8 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, în formatul prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Datele de măsurare prevăzute la alin. (1) se transmit furnizorului de către OD în format electronic de tip XML sau pot fi descărcate de către furnizor prin intermediul aplicaţiei web, pusă la dispoziţie de OD în acest scop.
    (3) OD pune la dispoziţia furnizorului curbele de consum de energie electrică, atât pentru clienţii finali cu decontare conform datelor măsurate, cât şi pentru clienţii finali pentru care decontarea consumului de energie electrică se realizează pe baza profilurilor specifice de consum/profilului rezidual de consum.
    (4) OD asigură furnizorului accesul gratuit la lista locurilor de consum şi la informaţiile cuprinse în tabelul cu caracteristicile locului de consum.


    V. Obligaţii financiare şi modalităţi de plată
    ART. 8
    (1) OD, pe întreaga durată a contractului, emite în primele 10 zile lucrătoare ale lunii factura pentru luna anterioară, care va cuprinde:
    a) cantitatea de energie electrică activă distribuită şi contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aferentă cantităţii de energie electrică activă distribuită, calculată la tarifele reglementate, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) cantitatea şi contravaloarea energiei electrice reactive, stabilită conform reglementărilor în vigoare.

    (2) Factura prevăzută la alin. (1) poate să conţină, după caz, şi cantitatea de energie electrică determinată în baza Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi contravaloarea serviciului de distribuţie aferent acestei cantităţi.
    (3) În calculul energiei electrice active distribuite prevăzut la alin. (1) lit. a) nu se ia în considerare energia electrică distribuită la locurile de consum după data de la care a fost solicitată deconectarea şi pentru care OD a primit de la furnizor solicitarea de deconectare cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dacă acestea nu au fost deconectate.
    (4) OD transmite furnizorului factura prevăzută la alin. (1) cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii facturii, prin următoarele modalităţi:
    1. ...............................
    2. ...............................


    ART. 9
    (1) Furnizorul are obligaţia de a plăti factura prevăzută la art. 8 în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia comunicării acesteia conform prevederilor art. 8 alin. (4). În cazul în care OD nu transmite factura în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4), termenul de scadenţă este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii.
    (2) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislaţiei în vigoare, în contul OD înscris pe factură sau comunicat de acesta în mod expres. Se consideră dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al OD sau data convenită prin acordul părţilor.
    (3) În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiei prevăzute la alin. (1), furnizorul plăteşte pentru fiecare zi de întârziere dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;
    b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv);
    c) valoarea lor nu poate depăşi valoarea facturii.


    ART. 10
    (1) O sumă facturată de către OD poate fi contestată parţial sau integral de către furnizor în termenul de scadenţă a facturii. În acest caz furnizorul înaintează o contestaţie OD şi plăteşte în termenul de scadenţă suma rămasă necontestată.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OD are obligaţia să analizeze suma contestată şi să transmită furnizorului, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.


    VI. Drepturi şi obligaţii
    ART. 11
    (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
    (2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate conform prevederilor art. 16, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.
    (3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.
    (4) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii prezentului contract.

    ART. 12
    (1) OD are următoarele drepturi:
    a) să factureze şi să încaseze contravaloarea facturii prevăzute la art. 8, conform termenelor stabilite în prezentul contract;
    b) să factureze furnizorului şi să încaseze contravaloarea dobânzilor penalizatoare stabilite conform art. 9 alin. (3);
    c) să solicite furnizorului constituirea/actualizarea/ reconstituirea la dispoziţia sa a unei garanţii financiare, dacă, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situaţia de neplată a facturilor în termenul de 30 de zile de la data scadenţei acestora, şi să execute această garanţie. Fac excepţie sumele contestate în instanţă pentru care nu a fost încă pronunţată o soluţie definitivă. Tipul, valoarea şi modul în care se constituie/se actualizează/se execută/se restituie garanţia financiară sunt prevăzute în Procedura privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    d) să recupereze de la furnizor costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a instalaţiilor clienţilor finali, atunci când întreruperea are loc din culpa dovedită a clientului final sau la solicitarea nejustificată a furnizorului;
    e) să recupereze de la furnizor costurile verificării grupurilor de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine clientului final în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    f) să recupereze de la furnizor contravaloarea lucrărilor de deconectare/reconectare efectuate în scopul sistării temporare a serviciului de distribuţie la solicitarea clientului final;
    g) să solicite furnizorului prognozele de consum pentru locurile de consum cu putere aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA;
    h) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
    i) să întrerupă alimentarea cu energie electrică în cazul sustragerii de energie electrică, după prelevarea probelor şi dovezilor necesare, astfel:
    (i) imediat, în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor;
    (ii) după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor.


    (2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se realizează de furnizor în baza facturilor emise de OD.

    ART. 13
    OD are următoarele obligaţii:
    a) să transmită furnizorului datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 7 alin. (1);
    b) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
    c) să încheie contractul de distribuţie a energiei electrice şi actele adiţionale la acesta, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea unei cereri de încheiere a contractului/actelor adiţionale, însoţită de documentaţia completă;
    d) să actualizeze lista locurilor de consum şi să modifice caracteristicile locului de consum referitoare la contractul de furnizare încheiat de furnizor cu clientul final, astfel încât la data intrării în vigoare a contractului de furnizare informaţiile aferente unui loc de consum să fie actualizate;
    e) să informeze furnizorul cu privire la modificarea perioadei de citire a grupului de măsurare cu cel puţin 60 de zile înainte de data modificării;
    f) să execute deconectarea/reconectarea instalaţiilor clienţilor finali conform solicitării furnizorului şi, în cazul deconectării pentru neplată, să comunice furnizorului îndeplinirea obligaţiei de deconectare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării;
    g) să răspundă la solicitările transmise de furnizor în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, denumite în continuare Standarde de performanţă;
    h) să comunice furnizorului orice modificare asupra grupurilor de măsurare care afectează modul de determinare a valorii facturii emise de furnizor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei modificării;
    i) să informeze furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanţă sau de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, comunicând durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardelor de performanţă;
    j) să informeze furnizorul cu privire la durata estimată a întreruperilor accidentale;
    k) pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligaţia de înregistrare pe ID a consumului de energie electrică, să pună la dispoziţia furnizorului datele de măsurare sub forma profilurilor specifice de consum, respectiv profilurilor reziduale, în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului;
    l) să informeze furnizorul, conform reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamaţii ale clienţilor finali;
    m) să adopte măsurile specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/ vârstă;
    n) să utilizeze, la calculul facturii emise pentru serviciul de distribuţie, indexurile autocitite de către clienţii finali, transmise de către aceştia în termenul prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice şi puse la dispoziţia OD, în cazul în care nu se realizează citirea de către OD;
    o) să publice pe pagina proprie de internet lista serviciilor practicate şi tarifele aferente acestora.


    ART. 14
    Furnizorul are următoarele drepturi:
    a) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
    b) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2);
    c) să solicite OD prestarea activităţii de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, în vederea întreruperii/reluării furnizării energiei electrice la locul de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) să solicite sistarea temporară a serviciului de distribuţie a energiei electrice, fără denunţarea contractului de distribuţie, la un loc de consum la care a convenit cu clientul final sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunţarea contractului de furnizare a energiei electrice, pentru o perioadă de cel puţin o lună şi de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire;
    e) să primească de la OD răspunsuri la solicitările/ sesizările/reclamaţiile/plângerile transmise conform art. 15 alin. (1) lit. i) în termenele prevăzute în Standardele de performanţă.


    ART. 15
    (1) Furnizorul are următoarele obligaţii:
    a) să achite contravaloarea facturilor emise de către OD în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
    b) să asigure preluarea de la OD a valorilor de consum înregistrate de grupurile de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului, la intervalul de timp stabilit prin contract, în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat;
    c) la solicitarea OD, să constituie/să actualizeze/să reconstituie garanţia financiară în favoarea OD, cu respectarea prevederilor Procedurii privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    d) să comunice OD orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului;
    e) să notifice OD cu privire la încetarea contractului de furnizare pentru un loc de consum, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b);
    f) să informeze OD cu privire la locurile de consum unde locuiesc persoane încadrate în categoria clienţilor vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile;
    g) să informeze OD în cazul în care este sesizat cu privire la înregistrarea eronată sau defectarea grupului de măsurare, intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice, sustrageri de energie electrică ori dacă are suspiciuni privind funcţionarea corectă a grupului de măsurare, conform analizelor proprii;
    h) să solicite OD, la sesizarea scrisă a clientului final, verificarea grupului/grupurilor de măsurare la un laborator de metrologie autorizat de BRML;
    i) să comunice OD orice solicitare/sesizare/reclamaţie/ plângere primită de la clientul final care vizează activitatea OD la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice şi să urmărească rezolvarea acesteia de către OD, în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    j) să informeze OD pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a clientului final;
    k) să comunice OD, odată cu solicitarea de deconectare pentru neplată a instalaţiilor unui client final, cantitatea de energie electrică şi perioada corespunzătoare pentru care acesta nu a achitat facturile emise de furnizor în baza contractului de furnizare a energiei electrice;
    l) la solicitarea OD, să achite costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a instalaţiilor clienţilor finali, atunci când întreruperea are loc din culpa dovedită a clientului final sau la solicitarea nejustificată a furnizorului;
    m) la solicitarea OD, să efectueze plata contravalorii verificării grupurilor de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine clientului final, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între OD şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    n) să transmită la OD solicitarea de sistare temporară a serviciului de distribuţie în condiţiile art. 14 lit. d) cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare;
    o) să notifice OD cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de ultima zi a perioadei de sistare, pentru încetarea sistării sau pentru prelungirea perioadei de sistare a serviciului de distribuţie;
    p) la solicitarea OD, să transmită prognozele de consum pentru locurile de consum cu putere aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA;
    q) să solicite OD să asigure puterea şi energia electrică contractată la locurile de consum, care fac obiectul contractului;
    r) să transmită OD indexul autocitit comunicat de către clientul final.

    (2) Furnizorul are obligaţia să utilizeze portalul de comunicare date pentru procesele pentru care OD a implementat aceste facilităţi.


    VII. Confidenţialitatea
    ART. 16
    (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
    c) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    d) informaţia este deja publică;
    e) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării prevederilor legale în vigoare;
    f) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.

    (3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 3 ani după încetarea contractului de furnizare încheiat de clientul final cu furnizorul pentru care OD prestează serviciul de distribuţie.


    VIII. Forţa majoră
    ART. 17
    (1) Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.
    (2) Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea minimizării efectelor acesteia şi va oferi celeilalte părţi informaţii actualizate în mod rezonabil, atunci când şi dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.


    IX. Răspunderea contractuală
    ART. 18
    (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.
    (2) Niciuna din părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi, care nu va fi refuzat în mod nejustificat.


    X. Încetarea contractului
    ART. 19
    (1) Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3;
    b) în cazul încetării tuturor contractelor de furnizare încheiate de furnizor cu clienţii finali pentru locurile de consum care fac obiectul contractului de distribuţie. Furnizorul are obligaţia să notifice OD cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează;
    c) prin reziliere de către OD, în cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor de plată aferente contractului, cu transmiterea unei notificări de reziliere cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul se reziliază;
    d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până la data apariţiei situaţiei; partea care se află în una dintre aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi în maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei; data apariţiei situaţiei va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele;
    e) prin acordul părţilor;
    f) în orice alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.


    XI. Legislaţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    ART. 20
    (1) Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.
    (2) În cazul nerespectării de către una dintre părţi a obligaţiilor ce îi revin în baza prezentului contract, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite plata unor despăgubiri/compensaţii care să reflecte prejudiciul creat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei.
    (3) Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.
    (4) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către ANRE conform prevederilor reglementărilor în vigoare, se soluţionează de instanţa judecătorească competentă.
    (5) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de judecată competente.


    XII. Comunicări
    ART. 21
    (1) În accepţiunea părţilor, orice notificare/solicitare/comunicare adresată de una dintre părţi este valabil îndeplinită dacă este transmisă celeilalte părţi prin oricare din următoarele mijloacele de comunicare conform înţelegerii părţilor:
    a) în scris la adresa/sediul ...................................................;
    b) fax ................................;
    c) e-mail .............................;
    d) platforma electronică pusă la dispoziţie de OD.

    (2) Notificarea/Solicitarea/Comunicarea transmisă prin fax sau e-mail, după ora .......... (convenită între părţi), se consideră primită ................................ (se convine între părţi).
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), solicitarea de reconectare a locului de consum după întreruperea alimentării cu energie electrică pentru neplată se realizează în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, denumit în continuare Standard de performanţă.
    (4) Părţile vor comunica prin intermediul portalului de comunicare date, respectiv prin procesele de schimb de date implementate, pentru procesele implementate de OD.
    (5) În cazul în care notificarea/solicitarea/comunicarea se face prin poştă/curierat, ea va fi transmisă cu confirmare de primire; se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe confirmarea de primire/data preluării de către curier.
    (6) Notificările/Solicitările/Comunicările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în prezentul capitol.


    XIII. Modificarea circumstanţelor legale
    ART. 22
    În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispoziţiile normative intervenite.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 23
    Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 25
    (1) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), fiecare parte are obligaţia să notifice în scris celeilalte părţi modificările intervenite.
    (3) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării modificării/completării prin act adiţional la contract.
    Alte clauze*)
    ....................................................

    Prezentul contract a fost încheiat la data de [..................] în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
    SEMNATARI
    Operator de distribuţie,
    ....................................
    Furnizor,
    ....................................
    *) Contractul încheiat între părţi se poate completa cu clauze specifice impuse prin actele normative în vigoare sau clauze convenite între părţi, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi din reglementările în vigoare.    ANEXA 1

    la contract
    LISTA
    locurilor de consum ale clienţilor finali ai furnizorului pentru care OD prestează serviciul de distribuţie

┌────┬───────────────┬───┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │Adresa │
│crt.│clientului │POD│locului de │
│ │final │ │consum │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┤
│ │(1) │(2)│(3) │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┤
│... │ │ │ │
└────┴───────────────┴───┴─────────────┘    ANEXA 2

    la contract
    TABEL
    cu caracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziţii din lista cu locurile de consum ale clienţilor finali ai furnizorului pentru care OD prestează serviciul de distribuţie

┌───┬────────────────────────┬───────────────────┐
│1. │POD │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│2. │Adresa locului de │ │
│ │consum: │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│3. │Cod CAEN │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nr. certificat de │ │
│4. │racordare/aviz tehnic de│ │
│ │racordare │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│5. │Puterea aprobată (kW) │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Tensiunea nominală în │ │
│6. │punctul de delimitare │ │
│ │(kV) │ │
├───┼────────────┬───────────┼───────────────────┤
│ │ │Tip │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────┤
│ │Contor │Seria │ │
│7. │energie ├───────────┼───────────────────┤
│ │activă │Clasa de │ │
│ │ │precizie │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanta │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │Tip │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────┤
│ │Contor │Seria │ │
│8. │energie ├───────────┼───────────────────┤
│ │reactivă │Clasa de │ │
│ │ │precizie │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────┤
│ │ │Constanta │ │
├───┼────────────┴───────────┼───────────────────┤
│ │Precizarea posibilităţii│ │
│ │contorului de a │ │
│9. │înregistra consumul de │ │
│ │energie electrică la 15 │ │
│ │minute │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul de transformare│ │
│10.│al transformatoarelor de│ │
│ │curent │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul de transformare│ │
│11.│al transformatoarelor de│ │
│ │tensiune │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│12.│Constanta generală a │ │
│ │grupului de măsurare │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Corecţii ale │ │
│ │indicaţiilor grupurilor │ │
│ │de măsurare datorate │ │
│13.│necoincidenţei punctului│ │
│ │de delimitare cu punctul│ │
│ │de măsurare: parametri, │ │
│ │formule │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Profilul specific de │ │
│ │consum aplicat şi │ │
│14.│indicaţia privind │ │
│ │accesarea pe site-ul OD │ │
│ │a profilului aplicabil │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│15.│Periodicitate de citire │ │
│ │a grupului de măsurare │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│16.│Perioada de citire a │ │
│ │grupului de măsurare │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│17.│Formula de agregare │ │
├───┼────────────┬──────────┬┼───────────────────┤
│ │Regim de │permanent ││ │
│18.│funcţionare ├──────────┼┼───────────────────┤
│ │ │sezonier ││ │
├───┼────────────┼──────────┴┼───────────────────┤
│ │ │Tranşa │ │
│ │Putere ├───────────┼───────────────────┤
│ │redusă │Puterea cu │ │
│ │conform │care se │ │
│ │Normativului│reduce faţă│ │
│ │de limitări │de puterea │ │
│ │în regim de │contractată│ │
│19.│limitare sau│(kW) │ │
│ │restricţie ├───────────┼───────────────────┤
│ │anunţate │Putere │ │
│ │clientului │maximă de │ │
│ │final cu 24 │funcţionare│ │
│ │h înainte │după │ │
│ │ │reducere │ │
│ │ │(kW) │ │
├───┼────────────┴───────────┼───────────────────┤
│ │Putere deconectare/ │ │
│ │reducere conform │ │
│ │Normativului de │ │
│20.│deconectări manuale sau │ │
│ │automate fără anunţarea │ │
│ │prealabilă a clientului │ │
│ │final (kW) │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Număr de schimburi în │ │
│ │care lucrează clientul │ │
│ │final: │ │
│ │Încărcarea procentuală │ │
│21.│pe schimburi faţă de │ │
│ │schimbul I (100 %) este:│ │
│ │a) schimbul II: │ │
│ │..................% │ │
│ │b) schimbul III: │ │
│ │..................% │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────────┬┤
│ │ │Putere reactivă ││
│ │ │.........(kVAr) ││
│ │ │Tensiune ││
│ │Caracteristicile │..................││
│22.│instalaţiilor de │(kV) ││
│ │compensare: │Număr trepte de ││
│ │ │reglare: ...... ││
│ │ │Mod de acţionare: ││
│ │ │............. ││
├───┼────────────────────────┼──────────────────┴┤
│23.│Denumirea furnizorului: │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│24.│Denumirea clientului │ │
│ │final: │ │
├───┼────────────┬──────────┬┼───────────────────┤
│ │ │casnic ││ │
│ │ ├──────────┼┼───────────────────┤
│ │Tipul │noncasnic ││ │
│25.│clientului ├──────────┼┼───────────────────┤
│ │final: │prosumator││ │
│ │ ├──────────┼┼───────────────────┤
│ │ │vulnerabil││ │
├───┼────────────┴──────────┴┼───────────────────┤
│26.│Denumirea PRE: │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Data de început a │ │
│27.│contractului de │ │
│ │furnizare: ZZ/LL/AAAA │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Data de sfârşit a │ │
│28.│contractului de │ │
│ │furnizare: ZZ/LL/AAAA │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┤
│29.│Adresa de corespondenţă │ │
│ │a clientului final: │ │
└───┴────────────────────────┴───────────────────┘


    NOTE:
    1. Se completează de către OD pentru fiecare loc de consum din tabel numai rubricile aplicabile în situaţia respectivă şi se pune la dispoziţia furnizorului.
    2. După caz, tabelul cu caracteristicile locului de consum poate fi completat de OD cu informaţii suplimentare în cadrul unor rubrici nou-introduse.
    3. Pentru operativitate, datele care necesită actualizare anuală/semestrială se pot grupa într-un tabel distinct.
    4. O parte dintre caracteristicile locului de consum reprezintă date ale contractului de furnizare, care se completează de OD pe baza informaţiilor transmise de furnizor.
    5. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare se completează informaţiile referitoare la toate punctele de măsurare.


    ANEXA 3

    la contract
    FORMAT-CADRU
    al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali

┌────┬────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │Caracter │ │Dimensiune│ │ │
│crt.│Denumire câmp │câmp │Tip câmp│maximă │Format │Observaţii│
│ │ │ │ │câmp │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Distribuitor │Obligatoriu│Caracter│50 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Furnizor │Obligatoriu│Caracter│50 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Client final │Obligatoriu│Caracter│50 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. │Cod Client final│Obligatoriu│Caracter│10 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. │Număr contract │Obligatoriu│Caracter│20 │ │ │
│ │de distribuţie │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. │Dată contract de│Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Periodicitate │ │ │ │Lunar/ │ │
│7. │citire loc de │Obligatoriu│Caracter│15 │Altă │ │
│ │consum │ │ │ │perioadă │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Mod stabilire │ │ │ │Citire/ │ │
│8. │cantitate │Obligatoriu│Caracter│12 │Autocitire│ │
│ │energie │ │ │ │/ Estimare│ │
│ │electrică activă│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. │POD │Obligatoriu│Caracter│90 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. │Loc de consum │Obligatoriu│Caracter│20 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Nivel de │ │ │ │ │ │
│11. │tensiune punct │Obligatoriu│Caracter│15 │JT/MT/IT │ │
│ │de delimitare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Nivel de │ │ │ │ │ │
│12. │tensiune punct │Obligatoriu│Caracter│15 │JT/MT/IT │ │
│ │de măsurare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Perioadă de │ │ │ │ │ │
│13. │facturare/ │Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │decontare_De La │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Perioadă de │ │ │ │ │ │
│14. │facturare/ │Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │decontare_Până │ │ │ │ │ │
│ │La │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15. │Perioadă │Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │citire_De la │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│16. │Perioadă │Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │citire_Până La │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│17. │Serie contor │Obligatoriu│Caracter│50 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│18. │Cadran/Registru │Obligatoriu│Caracter│5 │EA/EAP// │ │
│ │ │ │ │ │ERI/ERC │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Mod de │ │ │ │ │ │
│ │determinare │ │ │ │ │ │
│19. │energie reactivă│Obligatoriu│Caracter│5 │DA/NU │ │
│ │pe curbă de │ │ │ │ │ │
│ │consum │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│20. │Index vechi │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│21. │Index nou │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│22. │Diferenţă indexe│Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│23. │Constantă │Obligatoriu│Numeric │15 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│24. │Cantitate │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │măsurată │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│25. │Cantitate │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │estimată │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │
│ │necoincidenţei │ │ │ │ │ │
│26. │punctelor de │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │decontare şi de │ │ │ │ │ │
│ │măsurare [kWh/ │ │ │ │ │ │
│ │kVARh] │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│27. │Corecţii │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│28. │Motiv alte │Opţional │Caracter│30 │ │ │
│ │corecţii │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Perioadă │ │ │ │ │ │
│29. │recalculare_De │Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Perioadă │ │ │ │ │ │
│30. │recalculare_Până│Obligatoriu│Dată │10 │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total cantitate │ │ │ │ │ │
│31. │energie activă │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │[kWh] │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total cantitate │ │ │ │ │ │
│ │energie reactivă│ │ │ │ │ │
│ │facturată │ │ │ │ │ │
│32. │(energie │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │reactivă de │ │ │ │ │ │
│ │înmulţit cu │ │ │ │ │ │
│ │tarif) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total cantitate │ │ │ │ │ │
│ │energie reactivă│ │ │ │ │ │
│ │facturată │ │ │ │ │ │
│33. │(energie │Obligatoriu│Numeric │20 │ │ │
│ │reactivă de │ │ │ │ │ │
│ │înmulţit cu │ │ │ │ │ │
│ │tarif x 3) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Numai în │
│ │ │ │ │ │ │cazul în │
│34. │Cos ɸ │Obligatoriu│Numeric │10 │ │care se │
│ │ │ │ │ │ │măsoară │
│ │ │ │ │ │ │energia │
│ │ │ │ │ │ │reactivă │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│35. │UM │Obligatoriu│Caracter│5 │kWh/kVARh │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Numai în │
│ │ │ │ │ │ │cazul în │
│36. │Profil specific │Obligatoriu│Caracter│10 │ │care │
│ │de consum │ │ │ │ │există │
│ │ │ │ │ │ │profil la │
│ │ │ │ │ │ │15 minute │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Numai │
│37. │ID Curbă │Obligatoriu│Caracter│90 │ │pentru │
│ │agregată │ │ │ │ │energiile │
│ │ │ │ │ │ │active │
└────┴────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    NOTE:
    1. Datele de decontare pentru fiecare client se evidenţiază prin completarea liniilor în tabel.
    2. Completarea datelor se realizează cu respectarea formatării câmpurilor.
    3. Câmpurile 7, 8, 11, 12, 18, 19, 35 şi 37 se completează prin alegerea uneia dintre opţiunile specificate în coloana „Format“.
    4. Câmpurile 6, 13, 14, 15, 16, 29 şi 30 se completează cu format de tip zz.ll.aaaa.
    5. Câmpurile 20, 21, 22 şi 34 se completează cu 4 zecimale după separator de tip „punct“.
    6. Câmpurile 23, 24, 25, 26, 27, 31 şi 32 se completează cu valoare rotunjită, fără zecimale.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 90/2015)
    CONDIŢII GENERALE
    pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie concesionar în cazul în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor
    1. Dispoziţii generale
    1.1. Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie concesionar (OD) în cazul în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între OD şi furnizor (CG) sunt aplicabile locurilor de consum care fac obiectul contractului de distribuţie încheiat între OD şi furnizor.
    1.2. CG completeazǎ prevederile contractului de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu clientul final.

    2. Drepturile OD
    Drepturile OD sunt următoarele:
    a) să aibă acces, în incinta unde este amplasat locul de consum al clientului final, pentru a presta activitatea de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi conform programării stabilite de comun acord cu clientul final pentru a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea OD, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final, efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul clientului final;
    b) să determine consumul de energie electrică în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor clientului final, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) să stabilească împreună cu clientul final, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional (SEN); condiţiile convenite se prevăd în convenţia de exploatare;
    e) să aplice tranşele de limitare convenite cu clientul final, după caz, şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru;
    f) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor clientului final, din dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN.


    3. Obligaţiile OD
    Obligaţiile OD sunt următoarele:
    a) să respecte prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) să respecte condiţiile prevăzute în certificatele de racordare/avizele tehnice de racordare şi după caz, în convenţiile de exploatare încheiate cu clienţii finali;
    c) la solicitarea clienţilor finali, să furnizeze informaţii actualizate cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică, în urma unor deranjamente şi evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;
    d) să înlocuiască pe cheltuiala sa grupurile de măsurare defecte sau care au termenele stabilite prin normele metrologice depăşite, cu excepţia cazurilor în care defectarea a fost produsă de clientul final sau grupul/componenta grupului de măsurare este proprietatea clientului final, cazuri în care costurile sunt suportate de clientul final;
    e) să monteze şi să sigileze grupul de măsurare în prezenţa clientului final, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un document semnat de părţi. Prin excepţie, în cazul clientului casnic care nu se prezintă conform programării sau refuză programarea, montarea contorului se poate realiza şi în lipsa acestuia, cu condiţia ca OD să fotografieze înainte de demontare şi după montare valorile înregistrate de cele două grupuri de măsurare şi să arhiveze aceste documente; OD transmite documentele prin intermediul furnizorului la cererea clientului casnic adresată furnizorului;
    f) în cazul în care contorul de decontare este unul electronic, odată cu încheierea documentului semnat de părţi, să pună la dispoziţia clientului final, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului;
    g) să înlocuiască grupurile de măsurare, pe cheltuiala sa, ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării;
    h) să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare în situaţia în care acestea sunt amplasate în spaţii comune, de exemplu, la parterul sau pe palierul blocului, sau pe domeniul public;
    i) să înlocuiască grupul de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate, la sesizarea clientului final adresată direct sau prin intermediul furnizorului, în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziţie de OD; la solicitarea clientului final, grupul de măsurare demontat se verifică la un laborator de metrologie autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală (BRML);
    j) să suporte costul lucrărilor de verificare metrologică, demontare şi remontare a grupului de măsurare în situaţia prevăzută la lit. i);
    k) să asigure măsurarea energiei electrice active şi, după caz, a energiei electrice reactive aferente, verificarea la un laborator de metrologie autorizat de BRML a grupului de măsurare, citirea grupurilor de măsurare şi punerea la dispoziţie a valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;
    l) să prezinte clientului final legitimaţia de serviciu şi motivul pentru care solicită accesul la instalaţiile electrice aflate pe proprietatea clientului final, inclusiv când solicită accesul pentru citirea grupurilor de măsurare;
    m) să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/ elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:
    (i) în maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării/ sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW;
    (ii) în maximum 10 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau al unui client casnic;

    n) să înlocuiască/să reprogrameze contorul în termenul prevăzut în Standardul de performanţă, de la data transmiterii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea clientului final de schimbare a tipului de preţ aplicat conform contractului de furnizare dacă această schimbare necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent; costul lucrărilor de înlocuire/reprogramare a echipamentului de măsurare şi contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de OD;
    o) să asigure informarea şi asistenţă corespunzătoare clienţilor finali la momentul instalării contoarelor integrabile în Sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice (SMI), în special cu privire la:
    (i) modul de utilizare a funcţionalităţilor SMI în scopul obţinerii beneficiilor pe care SMI le poate oferi acestora, posibilitatea de monitorizare şi eficientizare a consumului de energie, inclusiv informaţii cu privire la măsurile de eficienţă energetică;
    (ii) semnificaţia valorilor afişate pe ecranul contorului, modul de înregistrare şi transmitere a indexului, modalitatea de accesare a datelor istorice de consum, repunerea sub tensiune în situaţia întreruperii alimentării cu energie electrică, datele de contact pentru informare şi asistenţă;

    p) să asigure accesul clientului final direct sau prin intermediul furnizorului, în cazul în care are montat SMI care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, la informaţiile suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condiţiile reglementărilor aplicabile;
    q) să reanalizeze mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a clientului final, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;
    r) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;
    s) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin clientul final;
    t) să informeze clienţii finali şi furnizorii acestora cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanţă sau de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, comunicând data, ora, precum şi durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardului de performanţă;
    u) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia clientului final, la cererea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;
    v) să permită accesul clientului final/delegatului clientului final la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de OD;
    w) să permită instalarea suplimentară de grupuri de măsurare a energiei electrice la cererea clientului final şi pe cheltuiala acestuia;
    x) să permită clientului final să instaleze grup de măsurare martor, pe cheltuiala acestuia, care poate fi utilizat la stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul în care grupul de măsurare s-a defectat, iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, conform Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, dar numai dacă grupul martor satisface cerinţele metrologice specifice şi ale Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    y) să verifice în cel mai scurt timp sesizările clientului final şi să răspundă în termenul legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, inclusiv celor transmise prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;
    z) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii, la clienţii care au convenit puterea minimă tehnologică;
    aa) să achite compensaţii şi, dacă este cazul, despăgubiri clientului final prin intermediul furnizorului, ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de performanţă;
    bb) să iniţieze întocmirea convenţiei de exploatare, acolo unde este cazul;
    cc) să pună la dispoziţia clientului final, la cerere, datele de măsurare sub forma profilului specific de consum/profilului rezidual de consum, dacă la locul de consum respectiv nu este montat grup de măsurare cu înregistrare pe interval de decontare (ID) a consumului de energie electrică;
    dd) să pună la dispoziţia clientului final, conform reglementărilor în vigoare, datele de consum pentru participarea activă, individual sau prin agregare, pe o piaţă de energie electrică.


    4. Drepturile clientului final
    Drepturile clientului final sunt următoarele:
    a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public în condiţiile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi să consume energie electrică cu respectarea prevederilor din contractul de furnizare a energiei electrice şi a reglementărilor specifice în vigoare;
    b) să solicite OD, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, verificarea contorului într-un laborator metrologic autorizat de BRML, repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
    c) să sesizeze OD, utilizând datele de contact ale OD puse la dispoziţie de către furnizor, şi să fie informat de către OD cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică;
    d) să sesizeze furnizorul şi să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, inclusiv cele programate, precum şi cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OD la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    e) în cazul în care locul de consum este integrat în SMI, să i se factureze consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare, colectate de SMI, la care are acces gratuit furnizorul;
    f) să solicite OD, în scris, prin intermediul furnizorului, integrarea locului de consum în SMI, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    g) să anunţe OD, direct sau prin intermediul furnizorului, cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;
    h) să fie anunţat de către OD cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă;
    i) la solicitare să primească de la OD informaţii actualizate cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică, în urma unor deranjamente şi evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;
    j) în cazul clientului casnic să primească despăgubiri de la OD, prin intermediul furnizorului, pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OD, conform Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    k) să primească de la OD compensaţii şi, dacă este cazul, despăgubiri pentru daune materiale ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de performanţă;
    l) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare, pentru citire, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de OD;
    m) să solicite montarea, pe cheltuiala sa, a grupului de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate, care poate fi utilizat la decontarea energiei electrice cu furnizorul numai pentru recalcularea energiei electrice consumate în cazul defectării grupului de măsurare de decontare, şi numai dacă grupul martor satisface cerinţele metrologice specifice şi ale Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    n) să primească toate datele privind consumul de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    o) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:
    (i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;
    (ii) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni;

    p) să stabilească cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunţarea contractului de furnizare a energiei electrice, pentru o perioadă de minimum o lună şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii ori de câte ori este necesar. Clientul final va face în acest sens o solicitare în scris către furnizor cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare. La finalul perioadei de sistare, clientul final are obligaţia să notifice furnizorul cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru încetarea sistării sau prelungirea sistării furnizării pe o nouă perioadă. În lipsa notificării de către clientul final, furnizorul prelungeşte perioada de sistare până la primirea unei notificări, dar nu mai mult de 3 luni, moment din care furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare, cu transmiterea unei notificări prealabile, atât către clientul final, cât şi către OD. Clientul final care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plăteşte contravaloarea lucrărilor efectuate în acest scop de către OD. Pentru perioada în care este sistată furnizarea, clientul final nu are obligaţii de plată aferente contractului de furnizare.


    5. Obligaţiile clientului final
    Obligaţiile clientului final sunt următoarele:
    a) să nu depăşească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;
    b) să respecte condiţiile prevăzute în certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi, după caz, în convenţia de exploatare;
    c) să permită accesul reprezentantului OD în scopul de a presta activitatea de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea OD, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final, conform programării stabilite de comun acord cu OD;
    d) să nu deterioreze grupul de măsurare, sigiliile fizice aplicate de OD conform Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi nici vreuna dintre celelalte instalaţii aflate în exploatarea OD, amplasate pe proprietatea sa;
    e) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;
    f) să sesizeze imediat furnizorul sau OD în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare de la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
    g) să achite OD, prin intermediul furnizorului, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare, demontare/remontare a grupurilor de măsurare, efectuate de OD conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa sa;
    h) să suporte costurile pentru demontarea şi remontarea în cazul mutării unui grup de măsurare a energiei electrice la cererea sa;
    i) să notifice furnizorul cu privire la sistarea temporară a furnizării energiei electrice în termenul prevăzut la pct. 4 lit. p);
    j) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;
    k) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalaţiile electrice de utilizare;
    l) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, cu excepţia cazului în care utilizatorul participă la solicitarea Dispecerului energetic naţional (DEN), pentru reglajul parametrilor SEN;
    m) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiei electrice de utilizare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;
    n) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare;
    o) să nu intervină sub nicio formă asupra grupurilor de măsurare, să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile grupurilor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea grupurilor de măsurare;
    p) să asigure înlocuirea elementelor grupului de măsurare, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, care sunt proprietatea sa, în maximum 20 de zile lucrătoare de la data constatării defectării acestora, cu informarea în prealabil a OD;
    q) să permită accesul reprezentantului OD în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;
    r) să se conformeze dispoziţiilor OD privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform prevederilor din convenţia de exploatare;
    s) clientul noncasnic trebuie să asigure, prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică;
    t) pentru exploatarea sigură şi economică a instalaţiilor electrice proprii în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile OD, clientul noncasnic trebuie să ia măsurile necesare din punctul de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, în vederea asigurării funcţionării receptoarelor importante.


    6. Întreruperea alimentării cu energie electrică
    6.1. OD deconectează un loc de consum al clientului final după transmiterea de către furnizor a unui preaviz, în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea furnizorului, efectuată în condiţiile prevăzute de contractul de furnizare a energiei electrice;
    b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/ avizul tehnic de racordare;
    c) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al OD de a verifica sau a înlocui grupurile de măsurare ori de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua lucrări de mentenanţă sau de modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea clientului final, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
    d) nerespectarea de către clientul final a termenelor convenite cu OD privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;
    e) nerespectarea de către clientul final a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice;
    f) racordarea unui alt utilizator la reţelele de distribuţie pe care le deţine, fără acordul OD;
    g) neplata de către clientul final a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.
    6.1.1. În situaţia prevăzută la pct. 6.1 lit. a) preavizul se transmite de către furnizor clientului final în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
    6.1.2. În situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b)-g) preavizul se transmite de către furnizor clientului final la solicitarea OD şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare a instalaţiilor clientului final.
    6.1.3. În situaţiile prevăzute la pct. 6.1, atât furnizorul, cât şi OD au obligaţia să asigure clientului final condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor clientului final.

    6.2. OD întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al clientului final în următoarele cazuri:
    a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;
    b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalaţiile clientului final, stabilite cu OD şi prevăzute în convenţia de exploatare;
    c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor;
    d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.

    6.3. Cheltuielile OD pentru deconectarea şi reconectarea la reţea pentru cazurile prevăzute la pct. 6.1 şi pct. 6.2 lit. a) şi b) vor fi suportate de clientul final, iar pentru cazurile prevăzute la pct. 6.2. lit. c) şi d) costurile vor fi suportate de OD.
    6.4. La solicitarea clientului final adresată OD, direct sau prin intermediul furnizorului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului, întreruperile de la pct. 6.2 lit. c) şi d) vor fi justificate de OD cu documente transmise clientului final prin intermediul furnizorului.
    6.5. În cazul în care clientul final nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către furnizor, inclusiv a celor pe care furnizorul trebuie să le plătească OD corespunzătoare respectivului loc de consum, OD are dreptul să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare.
    6.6. OD, în condiţiile prevăzute la pct. 6.5, realimentează cu energie electrică locul de consum după ce clientul final plăteşte toate datoriile restante şi asigură pe cheltuiala sa refacerea, dacă este cazul, a instalaţiei de racordare conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, OD având obligaţia să remonteze elementele instalaţiei de racordare pe care le-a demontat anterior.
    6.7. Reluarea alimentării cu energie electrică a unui loc de consum se efectuează în termenul prevăzut în Standardul de performanţă, după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea.
    6.8. Un loc de consum neracordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, inclusiv locul de consum deconectat de la reţea, nu poate fi alimentat cu energie electrică decât după racordare, respectiv după eliminarea cauzei deconectării.
    6.9. OD nu percepe costuri pentru deconectarea/ reconectarea clienţilor finali care sunt integraţi în SMI, inclusiv în cazurile de nefuncţionare temporară a SMI.

    7. Despăgubiri şi compensaţii
    7.1. Pentru nerespectarea de către OD a termenelor impuse de Standardul de performanţă, OD plăteşte clientului final, prin intermediul furnizorului, o compensaţie, conform prevederilor Standardului de performanţă.
    7.2. Clientul final are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către OD a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de performanţă, precum şi ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea reţelelor electrice ale OD. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.
    7.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, clientul final este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el primeşte atât despăgubirea, cât şi compensaţia.
    7.4. Clientul casnic are dreptul să primească de la OD despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OD. Modul de soluţionare a cererii de acordare a despăgubirilor, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate sunt prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
    7.5. Clientul noncasnic plăteşte despăgubiri OD, prin intermediul furnizorului, pentru daunele materiale dovedite produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu al clientului noncasnic. Despăgubirile se calculează până la nivelul prejudiciului suferit şi se plătesc de către clientul final noncasnic la solicitarea OD, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OD la clientul final noncasnic şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa clientului final noncasnic.
    7.6. În toate cazurile în care clientul final are dreptul să primească despăgubiri/compensaţii de la OD, acestea sunt plătite clientului final de către furnizor şi vor fi recuperate de acesta de la OD în baza contractului de distribuţie. În cazul în care în perioada cuprinsă între data producerii evenimentului care a determinat plata compensaţiilor/despăgubirilor şi data plăţii acestora clientul final a schimbat furnizorul de energie electrică, compensaţiile/despăgubirile sunt plătite clientului final de către vechiul furnizor, acesta având dreptul de a recupera compensaţiile/despăgubirile de la OD.
    7.7. În toate cazurile în care OD are dreptul să primească despăgubiri de la clientul final, acestea sunt plătite OD de către furnizor în baza contractului de distribuţie şi vor fi recuperate de acesta de la clientul final în baza contractului de furnizare a energiei electrice.
    7.8. Furnizorul/OD nu răspunde pentru daune materiale dacă:
    a) întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează forţei majore/condiţiilor meteorologice deosebite, conform standardelor/ prevederilor legale, pentru care furnizorul/OD poate dovedi că lau împiedicat să îşi respecte obligaţiile contractuale;
    b) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanţă şi, după caz, Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situaţii excepţionale, dacă OD şi furnizorul au acţionat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situaţii.    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 90/2015)
    CONVENŢIE DE EXPLOATARE
    încheiată între ......................., în calitate de operator de distribuţie a energiei electrice,
    şi ..................., în calitate de utilizator al reţelei electrice de distribuţie
    Punct de livrare energie electrică
    Codul de identificare a punctului de măsurare:
    CAP. I
    Generalităţi. Scop
    CAP. II
    Delimitarea instalaţiilor. Stabilirea punctelor fizice de delimitare patrimonială şi de operare a instalaţiilor pentru fiecare loc de consum
    CAP. III
    Conducerea operativă prin dispecer
    a) ordine de împărţire a instalaţiilor;
    b) ordinele de învestire cu atributele conducerii operative;
    c) executarea manevrelor;
    d) evidenţe operative;
    e) legături operative radiotelefonice;
    f) obiectul deconectărilor manuale şi limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare.
    CAP. IV
    Condiţii de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor
    a) stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice, corespunzător punctelor de delimitare;
    b) nominalizarea instalaţiilor utilizatorului care sunt exploatate de OD;
    c) măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de execuţie a lucrărilor;
    d) întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/ investiţii;
    e) mod de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii.
    CAP. V
    Reglajul protecţiilor
    a) obligativitatea corelării protecţiilor din instalaţiile utilizatorului cu cele din amonte;
    b) responsabilitatea operatorului de distribuţie de stabilire şi comunicare a reglajelor;
    c) valorile de reglaj al protecţiilor.
    CAP. VI
    Regimuri şi parametri-limită de alimentare cu energie electrică
    1. Regimul de limitare sau restricţie a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectări manuale (DM), Normativele de deconectări automate (DASF şi DASU), legal aprobate, care sunt în egală măsură obligatorii pentru utilizator şi pentru OD.
    2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restricţie sunt stabilite de comun acord între utilizator şi OD, în conformitate cu reglementările în vigoare. În situaţia în care nu se ajunge la un acord, utilizatorul este obligat să pună la dispoziţie operatorului de distribuţie un studiu efectuat de un expert tehnic, convenit cu OD, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergenţă.
    3. OD are obligaţia să anunţe utilizatorul, direct sau prin intermediul furnizorului acestuia, cu privire la aplicarea NL în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Utilizatorii care nu respectă dispoziţia de reducere a puterii prevăzută în NL vor fi deconectaţi, iar întreaga responsabilitate pentru consecinţele deconectării le revine lor.
    4. După epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, OD realimentează utilizatorul, conform DM, cu putere minimă tehnologică şi îl anunţă operativ despre reconectare şi obligaţia funcţionării la puterea minimă tehnologică.
    5. Nesimetria introdusă de utilizator trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin normele tehnice.
    6. Distorsiunea de curent pe elementele de reţea de alimentare ale utilizatorului şi nivelul armonicilor trebuie să se încadreze în domeniul stabilit prin normative.
    7. Utilizatorul trebuie să ia măsuri pentru limitarea nivelului de flicker conform reglementărilor în vigoare.
    CAP. VII
    Alte prevederi şi anexe
    a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare;
    b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice;
    c) schema monofilară;
    d) schema normală.
    Operator de distribuţie,
    ...............................
    Utilizator,
    ...............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016