Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 241 din 19 august 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 241 din 19 august 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 811 din 3 septembrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.445 din 28.07.2020,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,
    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (1^2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^2) Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie.
    …………………………………………………………………….
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar acordat prin Măsura 11 - agricultură ecologică, aplicabilă pe terenurile agricole, finanţată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020."

    2. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Operatorii persoane fizice depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care au domiciliul."

    3. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi de procesare a produselor obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/EM Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică şi Fişa de înregistrare a procesatorilor."

    4. La articolul 2, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, o copie se păstrează la DAJ/EM, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/EM organismului de control cu care operatorul are încheiat contract."

    5. La articolul 5 alineatul (2), literele a) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) operatorul are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la noul OC, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;
    ..................................................................................................
i) constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar, faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;"

    6. La articolul 5 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a comercianţilor, modificarea statusului parcelei, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării."

    7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea situaţiilor prevăzute la alin. (2).
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se transmite în copie, de către DAJ/EM, organismului de control cu care are încheiat contract operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei la DAJ/EM."

    8. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „organism de inspecţie şi certificare“ se înlocuieşte cu sintagma „organism de control“.
    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    13. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    14. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    15. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    16. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.
    17. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 241.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .......................
    FIŞA DE ÎNREGISTRARE
    a producătorilor în agricultura ecologică
    Anul …………………………
    Aprobat
    DAJ/EM*
      * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
                          Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .........................................................
    1. Producător
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, judeţul .........................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., cod exploataţie/ID ………..........……, reprezentată de ........................., în calitate de ………….............………, CNP .................., act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ………………
    Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ..................... nr. ........., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploataţie/ID ……………, tel. …………….., fax ……………., e-mail ………………
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** .........................
     ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control: ....................................
    Codul organismului de control: .......................................

    4. Producţia vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)
    Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:
    a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ..............
    b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) ......................
    - suprafaţa în conversie (ha):
    – anul 1 .....................
    – anul 2 ....................
    – anul 3 ....................
    – suprafaţa certificată (ha): ............................


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .............................. Semnătura ....................

    5. Producţia animalieră
    Nume producător .........................

┌───────┬───────────┬─────────┬────┬────────┬───────────────────────────────┐
│ │Localitatea│ │ │ │Modul de producţie │
│Judeţul│/ │Specia/ │Rasa│Efective├────────┬─────────┬────────────┤
│ │Comuna/ │Categoria│ │(capete)│Ecologic│În │Convenţional│
│ │Oraşul │ │ │ │ │conversie│ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┘


    Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*
    Data .............................. Semnătura ....................
    Nume producător ..................
    REGISTRUL PARCELAR
    Anul ..............

┌─────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţi aferente hărţilor │ │ │ │ │Suprafaţa în agricultura ecologică │
├───────┬───────────┬──────┬─────┬────────┤Suprafaţa │Suprafaţa │Suprafaţa în │ ├─────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │cadastrală│agricolă │agricultura │ │ │din care: │
│ │Localitatea│Cod │Nr. │Nr. │a parcelei│exploatată***│convenţională│Cultura│Suprafaţa├─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤
│Judeţul│/Comuna/ │Sirsup│bloc │parcelă │(ha) │(ha) │(ha) │ │totală │Conversie│Conversie│Conversie│Certificată│
│ │Oraşul │ │fizic│agricolă│ │ │ │ │(ha) │anul I │anul II │anul III │ecologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │(ha) │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1 │2 = 3 + 5 │3 │4 │5 = 6 + 7│6 │7 │8 │9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 8 + 9 │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    Data .............................. Semnătura ....................
    *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică
    Anul ............................................................
    Aprobat
    DAJ/EM*
       * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
                          Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .........................................................
    1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................................, cu sediul social în localitatea ................, judeţul ........................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., cod exploataţie/ID .........................., reprezentată de .............., în calitate de ............................................................, CNP .........................., act de identificare .........................., tel. ………….., fax …………., e-mail .........................
    Persoana fizică ........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ..................... nr. ....., BI/CI seria ......... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploataţie/ID ……………, tel. …………….., fax……………., e-mail ............................
    Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru** ................................................................
      ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
    Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)*** ..............................................................
     *** Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultură şi de alge marine;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control: ................................................................
    Codul organismului de control: ...............................................................

    4. Producţia de acvacultură
    (Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură“.)
    Suprafaţa totală exploatată ......................., din care luciu apă ........................., număr bazine ……………...................:
    - Suprafaţa în acvacultura convenţională: ..............................................
    – Suprafaţa în acvacultura ecologică .................................., din care:
    – conversie anul 1 ............................
    – conversie anul 2 ............................
    – suprafaţa certificată ecologic ..............................
    – suprafaţa în conversie .................. din care:

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .................................................... Semnătura ............................................

    5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ...........................................
    Nume producător: .......................................

┌─────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │Vârsta │ │
│ │ │ │(alevini, │Declaraţie status │
│ │ │ │puiet │ │
│Familie │Specie │Efective│predezvoltat,├────────────┬─────────┬────────┤
│ │ │(t) │puiet vara 1,│ │ │ │
│ │ │ │puiet vara 2,│Convenţional│Conversie│Ecologic│
│ │ │ │peşte consum)│(t) │(t) │(t) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴────────┤
│Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură. │
├─────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬────────┤
│Exemplu │Crap │25 │Vara 1 │25 │ │0,00 │
│Ciprinide│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Exemplu │Cosaş │40 │consum │0,00 │ │40,00 │
│Ciprinide│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide│Crap │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Cosaş │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Novac │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Sânger │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Caras │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Şalău │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Biban │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Ştiucă │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Plătică │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │Roşioară│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │etc. │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .................................................... Semnătura ............................................
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........................
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUPRAFEŢELOR DE ACVACULTURĂ
    Anul ...................

┌────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
│Informaţii aferente identificării │ │ │ │ │Suprafaţa de luciu de apă în agricultura │
│suprafeţelor │Suprafaţa │ │ │ │ecologică │
├───────────┬────────────┬─────┬─────┤cadastrală a│Suprafaţa │Suprafaţa în │Specia├─────────┬───────────────────────────────┤
│ │ │ │ │bazinului │luciu de apă │acvacultura │de │ │din care: │
│Localitatea│Număr bazin/│Nume │Tip │conform │exploatată****│convenţională│peşte │Suprafaţa├─────────┬─────────┬───────────┤
│/ Comuna/ │identificare│bazin│bazin│contractului│(ha) │(ha) │ │totală │Conversie│Conversie│Certificată│
│Oraşul │ │ │ │(ha) │ │ │ │(ha) │anul I │anul II │ecologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────┴─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ...................................................... Semnătura .............................................
    **** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a procesatorilor în agricultura ecologică
    Anul .................................................
    (operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole)
    Aprobat
    DAJ/EM*
        * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
                          Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .........................................................
    1. Procesator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, judeţul .........................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ............, în calitate de ……, CNP ..........., act de identificare ............., tel. ….., fax…………., e-mail …………………
    Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ................. nr. ........., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................., CNP ....................., tel. …………….., fax……………., e-mail…………………
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ...........................................
       ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control ales: ..........................................................
    Codul organismului de control: ..........................................................

    4. Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesare
    Numele procesatorului: ..................................................................

┌────────────────────────┬───────────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │Cantitate│ │
│ │ │realizată│ │
│Produs finit*** │Loc de procesare │în anul │Natura │
│ │ │anterior │operaţiilor****│
│ │ │(kg sau │ │
│ │ │litri) │ │
├──────────┬─────────────┼───────┬───────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Subgrupa*****│ │ │ │ │
│Grupa*****│/detalii │Judeţul│Localitatea│ │ │
│ │produs │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ............................................................. Semnătura .................................................
      *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).
     **** Operaţii privind:
    - condiţionarea fără transformare (Se va nota cu CFT.);
    – transformarea cu condiţionare (Se va nota cu TCC.);
    – transformarea fără condiţionare (Se va nota cu TFC.).

    ***** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ......................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a operatorilor din agricultura ecologică
    Flora spontană
    Anul .......................................................
    Aprobat
    DAJ/EM*
         * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
                          Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .........................................................
    1. Operator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, judeţul ................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ...................., în calitate de ……………, CNP ..................., act de identificare ....................., tel. ………………...., fax ……………., e-mail ………………………………………….
    Persoana fizică ....................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ........ nr. ........., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ........................., CNP ..........................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……………………
    Locaţia unităţii/unităţii administrate (puncte de lucru** ...................................
        ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control: ....................................................................
    Codul organismului de control: ...................................................................

    4. Tipul de activitate
    (Se va completa partea A şi/sau partea B.)

    5. Arealul de colectare
    - denumirea arealului/arealelor .................................................................
    – suprafaţa/suprafeţele .................................................................
    Data ......................................................... Semnătura ................................................

    Partea A
    PROCESARE FLORĂ SPONTANĂ
    Denumirea procesatorului: ...............................................................

┌───────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │Loc de procesare │Cantitatea│ │
│Grupa de │Specia supusă │ │estimată │Natura │
│produse*** │operaţiunii de ├───────┬───────────┤în anul │operaţiilor*****│
│ │procesare**** │Judeţul│Localitatea│...... │ │
│ │ │ │ │(t) │ │
├───────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │
│ │instrucţiunilor│ │ │ │ │
│ │ataşate │ │ │ │ │
│Conform ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│instrucţiunilor│ │ │ │ │ │
│ataşate ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ............................................................. Semnătura ...................................................

    Partea B
    COMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ
    (inclusiv comerţ intracomunitar)
    Denumirea comerciantului: ........................

┌───────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Destinaţia │
│ │ │ │ │ │Locurile de │produselor │
│ │ │Volumul │ │Ţara de │depozitare │(consumator/ │
│Grupa de │Specia │estimat │Numele │provenienţă│ │unităţi de │
│produse │comercializată │comercializat│furnizorului│a ├───────┬───────────┤comercializare│
│ │ │(t) │ │produsului │ │ │/ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│Localitatea│unităţi de │
│ │ │ │ │ │ │ │procesare) │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ataşate │ │ │ │ │ │ │
│Conform ├───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate ├───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ............................................................. Semnătura ...................................................
    INSTRUCŢIUNI
    Grupa de produse
    I. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci)

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │Denumirea │Partea care se │
│ │populară │recoltează │
│Nr. │consacrată │(partea aeriană│
│crt.│(denumirea │/flori/muguri/ │
│ │ştiinţifică) │frunze/fructe/ │
│ │ │rădăcini etc.) │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│1 │Afinul (Vaccinium│Fructele + │
│ │myrtillus) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Albăstrele │ │
│2 │(Centaurea │Florile │
│ │cyanus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Alunul (Corylus │Fructele + │
│3 │avellana) │frunzele + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│4 │Amăreală │Părţile aeriene│
│ │(Polygala amara) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Aninul negru │Scoarţa + │
│5 │(Alnus glutinosa)│mugurii + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│6 │Arnica (Arnica │Inflorescenţa │
│ │montana) │terminală │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Barba popii │ │
│7 │(Filipendula │Părţile aeriene│
│ │ulmaria) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│8 │Bozul (Sambucus │Toate părţile │
│ │ebulus) │plantei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │ │frunze + │
│9 │Bradul (Abies │lujerii tineri │
│ │alba) │+ conuri + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Rădăcinile + │
│ │Brânca ursului │seminţele + │
│10 │(Heracleum │florile + │
│ │sphondylium) │mugurii + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Brânduşa de │ │
│11 │toamnă (Colchicum│Seminţele │
│ │autumnale) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│12 │Brusturul │Rădăcinile │
│ │(Arctium lappa) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Busuiocul │ │
│13 │cerbilor (Mentha │Părţile aeriene│
│ │pulegium) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calomfirul │ │
│14 │(Tanacetum │Părţile aeriene│
│ │balsamita) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Captalanul │Rizomii + │
│15 │(Petasites │rădăcinile │
│ │hybridus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Carpenul │ │
│16 │(Carpinus │Frunzele │
│ │betulus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Castanul │Fructele + │
│17 │comestibil │frunzele + │
│ │(Castanea sativa)│scoarţa + │
│ │ │lemnul │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Castanul porcesc/│Fructele + │
│ │sălbatic │frunzele + │
│18 │(Aesculus │florile albe + │
│ │hippocastanum) │scoarţa + coaja│
│ │ │fructelor │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Caşul popii/Nalba│ │
│19 │mică (Malva │Frunzele + │
│ │neglecta, Malva │florile │
│ │sylvestris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Frunzele + │
│20 │Călinul (Viburnum│florile + │
│ │opulus) │fructele + │
│ │ │scoarţa │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Călţunaşi │ │
│21 │(Tropaeolum │Părţile aeriene│
│ │majus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│22 │Cătina (Hippophae│Fructele + │
│ │rhamnoides) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cătina roşie │Mugurii + │
│23 │(Tamarix │fructele │
│ │ramosissima) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Părţile aeriene│
│ │Cătuşnica (Nepeta│ale plantei, │
│24 │catarian) │recoltate în │
│ │ │timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cânepa codrului │Toate părţile │
│25 │(Eupatorium │plantei │
│ │cannabinum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│26 │Cerenţel (Geum │Rizomii + │
│ │urbanum) │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│27 │Cervană (Lycopus │Părţile aeriene│
│ │europaeus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cetina de negi │ │
│28 │(Juniperus │Lujerii tineri │
│ │sabina) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│29 │Chimionul (Carum │Fructele │
│ │carvi) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cicoarea │Rădăcinile + │
│30 │(Cichorium │părţile aeriene│
│ │intybus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cimbrişorul de │ │
│31 │câmp (Thymus │Părţile aeriene│
│ │serpyllum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cinci degete │ │
│32 │(Potentilla │Rizomii │
│ │reptans) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cireşul amar │Fructele + │
│33 │sălbatic (Prunus │pedunculii │
│ │avium) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ciuboţica cucului│Florile + │
│34 │(Primula │părţile aeriene│
│ │officinalis; │+ rizomii + │
│ │Primula veris) │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ciumafaia/Laurul │Toate părţile │
│35 │porcesc (Datura │plantei │
│ │stramonium) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│36 │Ciurul zânelor │Toate părţile │
│ │(Carlina acaulis)│plantei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│37 │Cârcelul (Ephedra│Părţile aeriene│
│ │distachya) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│38 │Ciumărea (Galega │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│39 │Coacăzul negru │Fructele + │
│ │(Ribes nigrum) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coada calului │ │
│ │(Equisetum │Tulpinile │
│40 │arvense; │sterile │
│ │Equisetum │ │
│ │maximum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coada racului │ │
│41 │(Potentilla │Părţile aeriene│
│ │anserina) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coada şoricelului│Inflorescenţele│
│42 │(Achillea │+ părţile │
│ │millefolium) │aeriene │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Colţii babei │ │
│43 │(Tribulus │Părţile aeriene│
│ │terrestris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│44 │Cornul (Cornus │Fructele │
│ │mas) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Creţişoara │ │
│45 │(Alchemilla │Părţile aeriene│
│ │vulgaris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Creţuşca │ │
│46 │(Filipendula │Părţile aeriene│
│ │ulmaria) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│47 │Cruşin (Rhamnus │Scoarţa │
│ │fragula) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Rădăcinile + │
│48 │Dracila (Berberis│scoarţa + │
│ │vulgarls) │florile + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Drăgaica/ │ │
│49 │Sânzienele │Părţile aeriene│
│ │(Galium verum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Dudul alb (Morus │Fructele + │
│50 │alba) │frunzele + │
│ │ │rădăcina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Dudul negru │Fructele + │
│51 │(Morus nigra) │frunzele + │
│ │ │rădăcina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scoarţa + │
│52 │Fagul (Fagus │fructele + │
│ │sylvatica) │frunzele + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│53 │Fragul (Fragaria │Fructele + │
│ │vesca) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Frasinul │Frunzele + │
│54 │(Fraxinus │mugurii foliari│
│ │excelsior) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│55 │Fumariţa (Fumaria│Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Gălbenele │ │
│56 │(Calendula │Florile │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ghimpele │ │
│57 │(Xanthium │Părţile aeriene│
│ │spinosum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ghinţura/ │ │
│ │Lumânărica │Rizomii + │
│58 │pământului │rădăcinile │
│ │(Gentiana │ │
│ │asclepiadea) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ghiocelul │Bulbii + │
│59 │(Galanthus │florile │
│ │nivalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Glădiţa │Scoarţa + │
│60 │(Gleditsia │frunzele + │
│ │triacanthos) │fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│61 │Gorunul (Quercus │Fructele + │
│ │petraea) │scoarţa │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│62 │Gutuiul (Cydonia │Fructele │
│ │vulgaris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│63 │Hameiul sălbatic │Fructele │
│ │(Humulas lupulus)│(conurile) │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│64 │Iarba mare (Inula│Rădăcinile │
│ │helenium) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Iarba tâlharului │ │
│65 │(Stachys │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Iasomia de pădure│ │
│66 │(Philadelphus │Florile │
│ │coronarius) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Iedera (Hedera │Frunzele + │
│67 │helix) │fructele + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ienupărul │Pseudofructele/│
│68 │(Juniperus │fructele + │
│ │communis) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ipcărigea │Rizomii + │
│69 │(Gypsophila │rădăcinile │
│ │paniculata) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Isopul (Hyssopus │Părţile aeriene│
│70 │officinalis) │în timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Izma calului │ │
│71 │(Menha │Frunzele │
│ │longifolia) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│72 │Jneapănul (Pinus │Mugurii + │
│ │mugo) │lujerii tineri │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Lăcrămioarele/ │ │
│73 │Mărgăritelul │Părţile aeriene│
│ │(Convallaria │ │
│ │majalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Lemnul dulce │ │
│74 │(Glycyrrhiza │Rădăcinile │
│ │glabra) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│75 │Leurda (Allium │Frunzele + │
│ │ursinum) │bulbii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Lichenul de │ │
│76 │piatră (Cetraria │Părţile aeriene│
│ │islandica) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│77 │Linariţa (Linaria│Părţile aeriene│
│ │vulgaris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│78 │Lipicioasa │Părţile aeriene│
│ │(Galium aparine) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Lumânărica │ │
│ │(Verbascum │ │
│ │phlomoides; │ │
│79 │Verbascum │Florile │
│ │thapsus; │ │
│ │Verbascum │ │
│ │thapsiforme) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Macul roşu de │ │
│80 │câmp (Papaver │Petalele │
│ │rhoeas) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Margareta │Florile + │
│81 │(Leucanthemum │frunzele │
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│82 │Măceşul (Rosa │Fructele │
│ │canina) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Mărgeluşă │Frunzele + │
│83 │(Lithospermum │fructele + │
│ │officinale) │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│84 │Mărul (Malus sp.)│Fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Măselariţa │ │
│85 │(Hyoscyamus │Părţile aeriene│
│ │niger) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│86 │Mătrăguna (Atropa│Frunzele + │
│ │belladona) │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│87 │Menta (Mentha │Părţile aeriene│
│ │piperita) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Merişorul │Frunzele + │
│88 │(Vaccinium vitis │fructele │
│ │idaea) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Mesteacănul │Frunzele + │
│89 │(Betula verrucosa│scoarţa + │
│ │/Betula pendula) │mugurii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Mesteacănul pufos│Amenţii + │
│90 │(Betula │mugurii │
│ │pubescens) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │ │frunzele + │
│91 │Molidul (Picea │lujerii tineri │
│ │abies) │+ conurile + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│92 │Murul (Rubus │Fructele + │
│ │fructicosus) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Muşeţelul │ │
│93 │(Matricaria │Părţile aeriene│
│ │chamomilla) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Nalba mare │Frunzele + │
│94 │(Althaea │rădăcinile + │
│ │officinalis) │florile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Năpraznicul │ │
│95 │(Geranium │Toată planta │
│ │robertianum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Năsturelul │ │
│96 │(Nasturtium │Frunzele │
│ │officinale) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Nemţişorul de │ │
│97 │câmp (Delphinium │Florile │
│ │consolida) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│98 │Nucul (Junglans │Fructele + │
│ │regia) │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│99 │Obligeana (Acorus│Rădăcinile + │
│ │calamus) │rizomii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│100 │Omagul (Aconitum │Rădăcinile │
│ │species sectio) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│101 │Opăţel (Lychnis │Părţile aeriene│
│ │coronaria) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Osul iepurelui │ │
│102 │(Ononis spinosa, │Rădăcinile │
│ │Ononis arvensis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Păducelul │ │
│ │(Crataegus │Frunzele + │
│103 │monogyna; │florile + │
│ │Crataegus │fructele │
│ │oxyacantha) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Paltinul de câmp │Frunzele + │
│104 │(Acer │florile + │
│ │platanoides) │scoarţa │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Păpădia │Frunzele + │
│105 │(Taraxacum │florile + │
│ │officinale) │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Pătlagina îngustă│Frunzele + │
│106 │(Plantago │seminţele │
│ │lanceolata) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│107 │Pătlagina lată │Frunzele │
│ │(Plantago major) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│108 │Pătlagina mică │Frunzele │
│ │(Plantago media) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Pedicuţa │ │
│109 │(Lycopodium │Părţile aeriene│
│ │clavatum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Pelinul │ │
│110 │(Artemisia │Părţile aeriene│
│ │absinthium) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │Pinul silvestru │frunze + │
│111 │(Pinus │lujerii tineri │
│ │sylvestris) │+ conuri + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│112 │Pirul (Agropyron │Rădăcinile + │
│ │repens) │rizomii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Plămânărica │ │
│113 │(Pulmonaria │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│114 │Plopul negru │Mugurii │
│ │(Populus nigra) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Podbalul │ │
│115 │(Tussilago │Frunzele │
│ │farfara) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Poroinicul │Tuberculii + │
│116 │(Dactylorhiza │părţile aeriene│
│ │maculata) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Porumbarul │Florile + │
│117 │(Prunus spinosa) │frunzele + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Pufuliţa cu flori│ │
│118 │mici (Epilobium │Părţile aeriene│
│ │parviflorum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Pufuliţa │ │
│ │(Epilobium │ │
│119 │hirsutum L., │Părţile aeriene│
│ │Epilobium │ │
│ │angustifolium L.)│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Răchitanul │ │
│120 │(Lythrum │Părţile aeriene│
│ │salicaria) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│121 │Rocoina │Părţile aeriene│
│ │(Stellaria media)│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│122 │Roiniţa (Melissa │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Rostopasca │ │
│123 │(Chelidonium │Părţile aeriene│
│ │majus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ruscuţa de │ │
│124 │primăvară (Adonis│Părţile aeriene│
│ │vernalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│125 │Salcâmul (Robinia│Florile │
│ │pseudacacia) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Salcii (Salix │ │
│ │alba, Salix │ │
│126 │fragilis, Salix │Scoarţa │
│ │purpurea, Salix │ │
│ │capraea) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Salvia (Salvia │Părţile aeriene│
│127 │officinalis) │în timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│128 │Saschiu (Vinca │Părţile aeriene│
│ │minor) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Sălcioara │Ramurile tinere│
│129 │(Elaeagnus │+ mugurii + │
│ │angustifolia) │frunzele + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Săpunariţa │Rizomii + │
│130 │(Saponaria │rădăcinile │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│131 │Scaiul vânăt │Părţile aeriene│
│ │(Eryngium planum)│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Scaiul vântului │Părţile aeriene│
│132 │(Eryngium │+ rădăcina │
│ │campestris) │plantei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Scoruşul de munte│Frunzele + │
│133 │(Sorbus │florile + │
│ │aucuparia) │fructele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Silur (Euphrasia │ │
│134 │rostkoviana, │Părţile aeriene│
│ │Euphrasia │ │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Siminoc │Florile + │
│135 │(Helichrysum │părţile tinere │
│ │arenarium) │ale plantei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Socul (Sambucus │Florile + │
│136 │nigra) │fructele + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Sovârfvul │ │
│137 │(Origanum │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Spânzul │ │
│138 │(Helleborus │Rădăcinile │
│ │purpurascens) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Splinuţa │ │
│139 │(Solidago │Părţile aeriene│
│ │virguaureae) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Stejarul (Quercus│Fructele + │
│140 │robur) │scoarţa + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Sulfina │ │
│141 │(Melilotus │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Sunătoarea │ │
│142 │(Hypericum │Părţile aeriene│
│ │perforatum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│143 │Susanul (Sesamum │Seminţele │
│ │indicum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│144 │Şerlai (Salvia │Părţile aeriene│
│ │sclarea) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│145 │Ştevia stânelor │Rădăcina │
│ │(Rumex alpinus) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Talpa gâştii │Partea aeriană │
│146 │(Leonurus │în timpul │
│ │cardiaca) │înfloririi │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tătăneasa │Rizomii + │
│147 │(Symphytum │rădăcinile │
│ │officinale) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│148 │Teiul (Tilia sp.)│Florile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Toporaşul (Viola │Florile + │
│149 │odorata) │rizomii + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Traista │ │
│150 │ciobanului │Părţile aeriene│
│ │(Capsella bursa │ │
│ │pastoris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│151 │Trei-fraţi-pătaţi│Părţile aeriene│
│ │(Viola tricolor) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Trifoişte de │ │
│152 │baltă (Menyanthes│Frunzele │
│ │trifoliata) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Troscotul │ │
│153 │(Polygonum │Părţile aeriene│
│ │aviculare) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Turiţa mare │ │
│154 │(Agrimonia │Părţile aeriene│
│ │eupatoria) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Umbra iepurelui │ │
│155 │(Asparagus │Rădăcina │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Trifoiul roşu │ │
│156 │(Trifolium │Părţile aeriene│
│ │pratense) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ţintaura │ │
│157 │(Centaurium │Părţile aeriene│
│ │umbellatum) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│158 │Ulmul (Ulmus │Scoarţa │
│ │campestris) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Unguraşul │ │
│159 │(Marrubium │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│160 │Untul pământului │Rădăcinile + │
│ │(Tamus communis) │rizomul │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│161 │Urzica moartă │Părţile aeriene│
│ │(Lamium album) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│162 │Urzica vie │Părţile aeriene│
│ │(Urtica dioica) │+ rădăcina │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Valeriana │ │
│163 │(Valeriana │Rădăcinile │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│164 │Vâscul (Viscum │Părţile aeriene│
│ │album) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Ventrilica │Părţile aeriene│
│165 │(Veronica │+ rădăcinile + │
│ │officinalis) │rizomii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Vetrice │ │
│166 │(Tanacetum │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│167 │Verbina (Verbena │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│168 │Vinariţa (Galium │Părţile aeriene│
│ │odorata) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│169 │Vindecea (Stachys│Frunzele │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Volbura │Rădăcinile + │
│170 │(Convolvulus │părţile aeriene│
│ │arvensis) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│171 │Zmeurul (Rubus │Fructele + │
│ │idaeus) │frunzele │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    II. Ciuperci colectate din flora spontană******

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea/ │ │
│crt.│ştiinţifică │Denumirile │Atenţionări │
│ │ │populară(e)│ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Mânătarcă │ │
│1 │Boletus ├───────────┤ │
│ │edulis │Hrib │ │
│ │ │cenuşiu │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Hrib negru │ │
│ │Boletus ├───────────┤ │
│2 │aereus │Pitarcă │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Pitoancă │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Boletus │Pita │ │
│3 │luteus ├───────────┤ │
│ │ │Turta vacii│ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│4 │Boletus │Buza caprei│ │
│ │subtomentosus│ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│5 │Boletus │Untoasa cu │ │
│ │elegans │inel │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Boletus │Chitarcă │ │
│6 │luridus ├───────────┤ │
│ │ │Pitarcă │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│7 │Boletus │Hribul murg│ │
│ │badius │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Chitarcă │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │Boletus │Burete de │ │
│8 │scaber │mesteacăn │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Burete │ │
│ │ │călugăresc │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│9 │Cantharellus │Gălbiorul │ │
│ │cibarius │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Buretele │ │
│10 │Amanita │domnesc │ │
│ │caesarea ├───────────┤ │
│ │ │Crăiţa │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Pălăria │
│ │ │ │uneori │
│ │ │Ciuperca de│maronie - se│
│ │ │gunoi │poate │
│ │ │ │confunda cu │
│11 │Agaricus │ │Amanita │
│ │campestris ├───────────┤Phalloides -│
│ │ │ │buretele │
│ │ │ │viperei, │
│ │ │Şampinionul│care este │
│ │ │ │otrăvitoare.│
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │La │
│ │ │ │ciupercile │
│ │ │ │tinere, │
│ │Agarius │Ciuperca de│pălăria se │
│12 │silvatica │pădure │poate │
│ │ │ │confunda cu │
│ │ │ │pălăria │
│ │ │ │amanitelor │
│ │ │ │otrăvitoare.│
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Ciuperca de│ │
│ │Agaricus │câmp │ │
│13 │arvensis ├───────────┤ │
│ │ │Ciuperca │ │
│ │ │oilor │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Pălăria │ │
│ │ │şarpelui │ │
│ │Lepiota ├───────────┤ │
│14 │procera │Buretele │ │
│ │ │şerpesc │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Parasolul │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciupercile │
│ │ │Buretele │tinere se │
│15 │Lepiota │alb al │pot confunda│
│ │naucina │porumbeilor│cu amanitele│
│ │ │ │albe │
│ │ │ │otrăvitoare.│
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Russula │Vineţica │ │
│ │cyanoxantha │porumbeilor│ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Russula │Hulubiţa │ │
│17 │aurata ├───────────┤ │
│ │ │Vineţelele │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Russula vesca│Vineţica │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│19 │Russula │Pâinişoară │ │
│ │alutacea │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Russula │Vineţica │ │
│ │virescens │pestriţă │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Râşcovul │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Bureţii │ │
│ │ │dulci │ │
│21 │Lactarius ├───────────┤ │
│ │deliciosus │Pâinea │ │
│ │ │pădurii │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Râşcovii de│ │
│ │ │brad │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Iuţarii │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │Lactarius │Bureţii │ │
│22 │piperatus │iuţi │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Buretele │ │
│ │ │lăptos │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Buretele │ │
│ │ │dulce │ │
│ │ ├───────────┤ │
│23 │Lactarius │Buretele │ │
│ │volemus │roşu │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Râşcovul │ │
│ │ │lăptos │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Buretele de│ │
│ │Tricholoma │mai │ │
│24 │georgii ├───────────┤ │
│ │ │Buretele de│ │
│ │ │spin │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Armillaria │Ghebele │ │
│25 │mellea ├───────────┤ │
│ │ │Opinticii │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Morchella │Ciuciuleţii│ │
│ │vulgaris │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Morchella │Ciuciulete │ │
│27 │esculenta ├───────────┤ │
│ │ │Pupi │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│28 │Morchella │Zbârciogii │ │
│ │conica │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Bureţii de │ │
│ │ │rouă │ │
│ │Marasmius ├───────────┤ │
│29 │oreades │Bureţii de │ │
│ │ │pajişte │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Bureciorii │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Trufa │ │
│ │Tuber │neagră │ │
│30 │melanosporum ├───────────┤ │
│ │ │Perla │ │
│ │ │neagră │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │Tuber │Trufa de │recoltează │
│31 │aestivum │vară │în perioada │
│ │ │ │1 iunie-15 │
│ │ │ │septembrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│32 │Tuber brumale│Trufa de │în perioada │
│ │ │toamnă │1 │
│ │ │ │octombrie-15│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │Trufa cu │recoltează │
│33 │Tuber │spori mari/│în perioada │
│ │macrosporum │Trufa │1 │
│ │ │usturoiată │septembrie-1│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│34 │Tuber │Trufa │în perioada │
│ │mesentericum │încreţită │1 │
│ │ │ │septembrie-1│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│35 │Tuber brumale│Trufa de │în perioada │
│ │ │iarnă │1 │
│ │ │ │decembrie-15│
│ │ │ │martie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│36 │Tuber borchii│Trufa de │în perioada │
│ │ │primăvară │1 │
│ │ │ │februarie-30│
│ │ │ │aprilie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│37 │Tuber │Trufa de │în perioada │
│ │magnatum │toamnă │1 │
│ │ │ │octombrie-15│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │Choiromyces │Trufa │recoltează │
│38 │meadriformis │porcească │în perioada │
│ │ │ │1 iulie-30 │
│ │ │ │octombrie. │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│39 │Pleurotus │Negrişorii │ │
│ │ostreatus │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Buretele │ │
│ │ │negru de │ │
│ │ │fag │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Polyporus │Păstrăvul │ │
│ │squamosus │de nuc │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Păstrăvul │ │
│ │ │de ulm │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Clavaria │Bureţii │ │
│ │botrytis │creţi │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Creasta │ │
│ │ │cocoşului │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Rămurelele │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Clavaria │Laba │ │
│ │aurea │ursului │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Togmagiorii│ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Coprinus │Buretele cu│ │
│ │comatus │perucă │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Buretele de│ │
│ │ │cerneală │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


       *** Se va completa conform autorizaţiei (anexele nr. 2 şi 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
      **** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).
     ***** Operaţii privind:
    - condiţionarea fără procesare (Se va nota cu CFP.);
    – procesare cu condiţionare (Se va nota cu PCC.);
    – procesare fără condiţionare (Se va nota cu PFC.)

    ****** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a importatorilor de produse ecologice
    Anul .........................
    Aprobat
    DAJ/EM*
     * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
                          Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .........................................................
    1. Importator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ……………, CNP .............., act de identificare ................., tel. ………….., fax ……………., e-mail ………....................………
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** .....................................
    ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 în ceea ce priveşte certificatul de inspecţie electronic pentru produsele ecologice importate şi anumite alte elemente, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate şi la transmiterea informaţiilor;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control ales: .................................
    Codul organismului: .......................................

    4. Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare
    Nume importator: ..........................................

┌──────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Volumul │
│Produsul │ │ │Locul de depozitare │importat în: │
│ │ │Ţara de│ │(kg, litri, │
│ │Codul │origine│ │buc.) │
├─────┬────────┤produsului│(ţări ├────┬───────┬───────────┼────────┬────┤
│ │Subgrupa│ │terţe) │ │ │ │Anul │Anul│
│Grupa│/Detalii│ │ │Ţara│Judeţul│Localitatea│anterior│în │
│ │produs │ │ │ │ │ │ │curs│
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴──────────┴───────┴────┴───────┴───────────┴────────┴────┘


    Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ....................... Semnătura ..............................


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a exportatorilor de produse ecologice Anul ......................
    Aprobat
    DAJ/EM*
    * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Director executiv,
    ............................
    Nr. ........... din ...............
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ............................
    1. Exportator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ........................................., judeţul ........................................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .........................., CUI ..........................., reprezentată de ............................................, în calitate de …………………, CNP ................................, act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……...................…………
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ........................................
    ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control ales: ...........................
    Codul organismului de control: ......................................

    4. Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportului
    Nume exportator: ...........................................................

┌────────────────────┬────────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ │Volumul │Unitatea din care se │ │
│Produsul │exportat│efectuează exportul │ │
│ │în anul │ │Ţara de │
├────────┬───────────┤anterior├────────┬───────┬───────────┤destinaţie│
│ │Subgrupa***│(kg/ │ │ │ │a │
│Grupa***│/ Detalii │litri/ │Unitatea│Judeţul│Localitatea│exportului│
│ │produs │buc.) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ......................
    Semnătura .....................
    *** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM.


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .....................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a comercianţilor de produse ecologice Anul ......................
    Aprobat
    DAJ/EM*
    * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ........................
    Director executiv,
    .......................
    Nr. .......... din ...............
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ...........................
    1. Comerciant
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ....................................., judeţul .................................................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........................., CUI ..........................., reprezentată de .................................................., în calitate de …………………, CNP ................................, act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail …………...................……
    Locaţia fermei/unităţii administrate** ................................
    ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenumele/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control ales: ...............................
    Codul organismului de control: .........................................
    Nume comerciant: .............................................................

┌─────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │Numele producătorului/ │ │ │
│ │ │procesatorului/ │ │ │
│Produsul │ │comerciantului/ │Locurile de depozitare │ │
│ │ │importatorului şi ţara de │ │Destinaţia │
│ │Volumul │provenienţă a produsului │ │produselor │
├─────┬───────┤comercializat├──────────────┬───────────┼────┬───────┬───────────┤(consumator/ │
│ │ │în anul │Numele │ │ │ │ │unităţi de │
│ │ │anterior (kg/│producătorului│ │ │ │ │comercializare│
│ │ │litri/buc.) │/ │ │ │ │ │/ unităţi de │
│Grupa│Detalii│ │procesatorului│Ţara de │Ţara│Judeţul│Localitatea│procesare) │
│ │produs │ │/ │provenienţă│ │ │ │ │
│ │ │ │comerciantului│ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │importatorului│ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴────┴───────┴───────────┴──────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ............ Semnătura ....................


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ......................................., judeţul .........................................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ............................., CUI ............................, reprezentată de ............................................., în calitate de …………………, CNP ..............................., act de identificare .............................., tel. …………….., fax……………., e-mail ………..................………
    Persoana fizică ..............................................., domiciliată în ....................................., localitatea .................................., judeţul ................................., str. .................................... nr. ......., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ............... de către ........................., CNP ..................................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……….................................………

┌────┬─────────────────────────┬───┬───┐
│Nr. │Denumirea documentului │DA │NU │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Contractul încheiat între│ │ │
│1 │operator şi organismul de│I_I│I_I│
│ │control (copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Buletin de identitate/ │ │ │
│ │Carte de identitate/ │ │ │
│ │Paşaport (pentru │ │ │
│2 │cetăţeanul străin) al │I_I│I_I│
│ │titularului, al │ │ │
│ │administratorului sau al │ │ │
│ │împuternicitului (copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Certificatul de │ │ │
│ │înregistrare eliberat de │ │ │
│ │oficiul registrului │ │ │
│ │comerţului, conform │ │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 44/2008 │ │ │
│ │privind desfăşurarea │ │ │
│ │activităţilor economice │ │ │
│3 │de către persoanele │I_I│I_I│
│ │fizice autorizate, │ │ │
│ │întreprinderile │ │ │
│ │individuale şi │ │ │
│ │întreprinderile │ │ │
│ │familiale, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Certificatul de │ │ │
│4 │înregistrare fiscală, │I_I│I_I│
│ │după caz │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Certificatul constatator,│ │ │
│5 │eliberat de oficiul │I_I│I_I│
│ │registrului comerţului* │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Dovada înscrierii în │ │ │
│ │Registrul societăţilor │ │ │
│6 │agricole/Registrul │I_I│I_I│
│ │unităţilor de acvacultură│ │ │
│ │(licenţa de acvacultură) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Dovada înscrierii în │ │ │
│7 │Registrul asociaţiilor şi│I_I│I_I│
│ │fundaţiilor, după caz │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│8 │Titlul de proprietate │I_I│I_I│
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│9 │Extras de carte funciară │I_I│I_I│
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│10 │Contract de │I_I│I_I│
│ │vânzare-cumpărare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│11 │Act de donaţie │I_I│I_I│
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Contract de arendă/ │ │ │
│ │Tabelul contractelor de │ │ │
│ │arendă încheiate, avizate│ │ │
│ │de secretarul consiliului│ │ │
│12 │local, cuprinzând numărul│I_I│I_I│
│ │şi data contractelor, │ │ │
│ │numele şi prenumele │ │ │
│ │arendatorului, suprafaţa │ │ │
│ │de teren arendată │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Contract de închiriere │ │ │
│13 │înregistrat la │I_I│I_I│
│ │administraţia finanţelor │ │ │
│ │publice teritorială │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│14 │Contract de comodat/ │I_I│I_I│
│ │Contract de concesiune │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Contract de asociere/ │ │ │
│ │asociere în │ │ │
│ │participaţiune (din care │ │ │
│ │să reiasă sau să existe │ │ │
│ │documente ataşate care │ │ │
│15 │atestă dovada dreptului │I_I│I_I│
│ │de proprietate/folosinţă │ │ │
│ │a suprafeţei de teren │ │ │
│ │care se va înscrie în │ │ │
│ │sistemul de agricultură │ │ │
│ │ecologică) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Procură notarială din │ │ │
│ │care să reiasă folosirea │ │ │
│ │terenului pentru care se │ │ │
│ │solicită înscrierea în │ │ │
│ │sistemul de agricultură │ │ │
│16 │ecologică, în cazul │I_I│I_I│
│ │deţinătorilor de teren │ │ │
│ │care sunt plecaţi sau │ │ │
│ │care nu îl mai pot lucra │ │ │
│ │din motive întemeiate: │ │ │
│ │vârstă, boală etc., după │ │ │
│ │caz │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Alte documente │ │ │
│ │(notariale) care pot │ │ │
│ │dovedi dreptul de │ │ │
│17 │folosinţă a terenului │I_I│I_I│
│ │pentru care se solicită │ │ │
│ │înscrierea în sistemul de│ │ │
│ │agricultură ecologică │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Adeverinţa de la │ │ │
│ │Registrul agricol din │ │ │
│18 │care să reiasă suprafaţa │I_I│I_I│
│ │aflată în folosinţă, după│ │ │
│ │caz │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│19 │Harta cu amplasarea │I_I│I_I│
│ │culturilor │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Certificat de │ │ │
│ │conformitate/conformare a│ │ │
│ │conversiei eliberat de │ │ │
│20 │organismul de control │I_I│I_I│
│ │(pentru operatorii care │ │ │
│ │se înscriu în sistem │ │ │
│ │începând cu anul II de │ │ │
│ │conversie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│21 │Licenţă de import AGRIM**│I_I│I_I│
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Licenţă de export sau │ │ │
│22 │certificat de fixare în │I_I│I_I│
│ │avans AGREX** │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Extras din SNIIF - │ │ │
│ │Sistemul privind │ │ │
│23 │identificarea şi │I_I│I_I│
│ │înregistrarea animalelor │ │ │
│ │în România │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Decizia privind │ │ │
│ │schimbarea categoriei de │ │ │
│ │folosinţă, conform │ │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 34/2013 │ │ │
│ │privind organizarea, │ │ │
│ │administrarea şi │ │ │
│ │exploatarea pajiştilor │ │ │
│24 │permanente şi pentru │I_I│I_I│
│ │modificarea şi │ │ │
│ │completarea Legii │ │ │
│ │fondului funciar nr. 18/ │ │ │
│ │1991, aprobată cu │ │ │
│ │modificări şi completări │ │ │
│ │prin Legea nr. 86/2014, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Autorizaţie de plantare, │ │ │
│ │conform Legii │ │ │
│ │pomiculturii nr. 348/ │ │ │
│ │2003, republicată, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│25 │completările ulterioare, │I_I│I_I│
│ │sau conform Legii viei şi│ │ │
│ │vinului în sistemul │ │ │
│ │organizării comune a │ │ │
│ │pieţei vitivinicole nr. │ │ │
│ │164/2015, cu modificările│ │ │
│ │ulterioare (copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Certificat de atestare │ │ │
│ │pentru activitatea de │ │ │
│ │producere/prelucrare/ │ │ │
│ │comercializare a │ │ │
│ │seminţelor şi a │ │ │
│ │materialului săditor, │ │ │
│ │conform Ordinului │ │ │
│ │ministrului agriculturii,│ │ │
│ │pădurilor şi dezvoltării │ │ │
│ │rurale, interimar, nr. │ │ │
│26 │769/2009 privind │I_I│I_I│
│ │aprobarea Metodologiei de│ │ │
│ │înregistrare a │ │ │
│ │operatorilor economici şi│ │ │
│ │eliberare a autorizaţiei │ │ │
│ │pentru producerea, │ │ │
│ │prelucrarea şi/sau │ │ │
│ │comercializarea │ │ │
│ │seminţelor şi │ │ │
│ │materialului săditor, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Avizul eliberat de │ │ │
│27 │Comisia pentru ocrotirea │I_I│I_I│
│ │monumentelor naturii - │ │ │
│ │Academia Română │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───┼───┤
│ │Autorizaţia emisă conform│ │ │
│ │Procedurii de autorizare │ │ │
│ │a activităţilor de │ │ │
│ │recoltare, capturare şi/ │ │ │
│ │sau achiziţie şi/sau │ │ │
│ │comercializare, pe │ │ │
│ │teritoriul naţional sau │ │ │
│ │la export, a florilor de │ │ │
│ │mină, a fosilelor de │ │ │
│ │plante şi fosilelor de │ │ │
│28 │animale vertebrate şi │I_I│I_I│
│ │nevertebrate, precum şi a│ │ │
│ │plantelor şi animalelor │ │ │
│ │din flora şi, respectiv, │ │ │
│ │fauna sălbatice şi a │ │ │
│ │importului acestora, │ │ │
│ │aprobată prin Ordinului │ │ │
│ │ministrului mediului şi │ │ │
│ │dezvoltării durabile nr. │ │ │
│ │410/2008, cu modificările│ │ │
│ │şi completările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───┴───┘


    Data ........................ Semnătura ..............................
    * Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică.
    ** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    PROCEDURĂ
    aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică
    I. Obligaţii ale comercianţilor
    1. Comercianţii care sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligaţii:
    - să îşi declare activitatea la DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, prin depunerea formularului „Declaraţie pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică“;
    – să solicite furnizorului şi să deţină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate [certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul];
    – să notifice DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică;
    – să separe produsele obţinute din producţia ecologică de cele obţinute din producţia convenţională.

    2. Nu sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:
    - comercianţii cu amănuntul, de produse certificate în ţări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu deţin certificat de conformitate emis de organismele de control aprobate pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României;
    – comercianţii care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alţi comercianţi, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.


    II. Obligaţii ale DAJ/EM*
    DAJ/EM* ţin o evidenţă a comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.
    În vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice, protejării consumatorului final şi îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza exonerării, consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul DAJ vor efectua verificări şi vor transmite lunar către structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice rezultatele verificărilor.
    * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


    ANEXA 10

    (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 1.253/2013)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................../
    Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ....................
    Nr. ............ din ................
    Aprobat
    Director,
    DAJ/EM*
    * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ......................................................
    (numele şi prenumele/semnătura/ştampila)
    Verificat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ........................................................
    (numele şi prenumele/semnătura)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul .............................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de .................................., CNP ........................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................................,
    sau
    Persoana fizică ..........................................., domiciliată în localitatea ....................................., judeţul ...................................., str. ...................................... nr. ....., BI/CI seria ..... nr. ................, CNP ............................, telefon ....................., fax ....................., e-mail .............................................. .
    Tip operator ................................
    1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă iniţial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situaţii**:
    ** Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei declaraţii.
    – operatorul a încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control şi se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*;
    – rezilierea contractului cu organismul de control actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de control;
    – schimbarea formei de organizare;
    – schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);
    – schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
    – schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
    – cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    – decesul fermierului;
    – incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
    – o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;
    – constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar, faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;
    – transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală, piscicolă sau animală;
    – modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a comercianţilor, modificarea statusului parcelei, erori materiale***.
    *** Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.


    2. Observaţii (Operatorul va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.):
    ...................................................................................

    În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această declaraţie, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a DAJ/EM*, orice documente solicitate.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în fişa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.
    Data ...................
    Semnătura şi ştampila operatorului ..............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016