Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.230 din 30 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.230 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1327 din 31 decembrie 2020
    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 73 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 27 noiembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluatorul iniţiator este comandantul/şeful nemijlocit al cadrului militar evaluat, iar evaluatorul decident este comandantul/şeful nemijlocit al evaluatorului iniţiator. Pentru ofiţerii care îndeplinesc funcţii de comandă a structurilor de nivel pluton/similar, companie/similar, batalion/similar, regiment/similar, bază/similar, brigadă/similar şi divizie/similar, evaluatorul iniţiator este comandantul nemijlocit, iar evaluatorul decident este comandantul eşalonului superior al evaluatorului iniţiator."

    2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În următoarele situaţii, evaluatorii decidenţi se stabilesc prin excepţie de la prevederile alin. (2), astfel:
    a) şeful Reprezentanţei militare a României la NATO şi Uniunea Europeană şi reprezentantul Statului Major al Apărării la SHAPE sunt evaluatori decidenţi pentru întreg personalul din cadrul reprezentanţei, cu excepţia locţiitorilor acestora, pentru care evaluator decident este şeful Statului Major al Apărării;
    b) şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, şefii statelor majore ale categoriilor de forţe şi comandanţii comandamentelor de sprijin şi operaţionale pot fi evaluatori decidenţi pentru personalul militar cu funcţii de comandă/conducere din subordine, aspect care se stabileşte unitar, la nivelul structurii/statului major/comandamentului, prin schema de apreciere."

    3. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pe tot parcursul perioadei de apreciere: monitorizarea performanţei prin evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor şi evaluarea pregătirii profesionale a cadrelor militare, asigurarea consilierii suplimentare în cazul constatării neîndeplinirii/abaterii de la obiectivele de performanţă stabilite ori al revizuirii acestora, precum şi a îndrumării celor evaluaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi dezvoltarea lor profesională;"

    4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Evaluatorii iniţiatori sau unici, după caz, sunt obligaţi să asigure consilierea suplimentară în cazul constatării neîndeplinirii/abaterii de la obiectivele de performanţă stabilite sau în cazul revizuirii acestora."

    5. La articolul 28 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) în primele 10 zile lucrătoare din luna ianuarie, evaluatorii iniţiatori consemnează rezultatele evaluării proprii în fişele de apreciere de serviciu anuală, pentru anul anterior, stabilesc obiectivele de performanţă, pentru anul în curs, pe care le înscriu în formularele aprecierilor de serviciu şi le aduc la cunoştinţa cadrelor militare evaluate;
c) în următoarele 7 zile lucrătoare, evaluatorii decidenţi consemnează rezultatele evaluării proprii pentru anul anterior şi hotărăsc calificativul final;"

    6. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.
    7. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Pe pagina 1, corespunzătoare primei părţi a fişei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde secţiunea A şi caseta B1 din secţiunea B, se consemnează datele personale ale cadrului militar evaluat, obiectivele de performanţă, consilierea suplimentară, datele consemnării şi certificarea înscrisurilor prin semnătura evaluatorului iniţiator, datele luării la cunoştinţă de către cadrul militar evaluat, precum şi evaluarea profesională realizată de către evaluatorul iniţiator."

    8. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Secţiunea B «Evaluarea profesională» se utilizează pentru evaluarea performanţei, a competenţelor, atitudinilor şi aptitudinilor profesionale şi cuprinde casetele B1-B6.
    (2) Caseta B1 este destinată consemnării obiectivelor de performanţă, evaluării modului de îndeplinire a acestora cu note de la 1 la 9, care pot fi urmate de o singură zecimală, cu excepţia notei 9, şi stabilirii mediei notelor acordate; prin semnătura evaluatorului iniţiator se certifică stabilirea/revizuirea obiectivelor de performanţă şi consilierea suplimentară, prin semnătura evaluatorului decident se certifică aprobarea obiectivelor de performanţă, iar prin semnătura cadrului militar evaluat se certifică luarea la cunoştinţă a obiectivelor de performanţă stabilite/revizuite pentru perioada pentru care se întocmeşte fişa de apreciere de serviciu, precum şi a consilierii suplimentare."

    9. La articolul 34 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) în situaţia în care se constată neîndeplinirea/abaterea de la obiectivele de performanţă stabilite sau în cazul revizuirii acestora, cadrul militar evaluat este consiliat suplimentar în acest sens de către evaluatorul iniţiator sau evaluatorul decident; consilierea se face ori de câte ori este necesar pe întreaga perioadă de evaluare, se consemnează în caseta B1b şi se aduce la cunoştinţa cadrului militar evaluat pe bază de semnătură;
c) în cazul obiectivelor de performanţă revizuite, adăugate sau anulate, ca urmare a schimbării datelor prevăzute la lit. a), obiectivele revizuite sau adăugate se consemnează în caseta B1c şi se aduc la cunoştinţa cadrului militar evaluat, pe bază de semnătură, de către evaluatorul iniţiator; în cazul obiectivelor de performantă revizuite sau anulate se consemnează în caseta B1a, în rubrica «Evaluarea nivelului îndeplinirii obiectivului», cu culoare roşie, «revizuit» sau «anulat», după caz."

    10. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care activitatea profesională presupune acţiuni sau se evaluează pe baza rezultatelor măsurabile, nivelul îndeplinirii obiectivelor se apreciază în procente, care se transformă în note corespunzătoare celor prevăzute la alin. (4); procentele de peste 90% se transformă în nota 9."

    11. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Pe pagina 3, corespunzătoare părţii a 3-a a fişei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde casetele B3-B6 din secţiunea B, evaluatorul iniţiator consemnează concluziile, propunerile şi calificativul, evaluarea anuală a nivelului de pregătire profesională şi evaluarea pregătirii fizice şi a stării de sănătate a cadrului militar evaluat."

    12. La articolul 39 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c^1)-c^3), cu următorul cuprins:
    "c^1) loialitatea faţă de instituţie;
c^2) implicarea în evenimente care constituie infracţiune, contravenţie sau încălcarea prevederilor legilor şi regulamentelor militare;
c^3) sancţiuni disciplinare aplicate/recompense acordate;"

    13. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) În caseta B4 «Evaluarea anuală a nivelului de pregătire profesională», evaluatorul iniţiator consemnează rezultatul obţinut la testul anual de evaluare a nivelului pregătirii profesionale, precum şi data susţinerii testului.
    (2) În caseta B5 «Evaluarea pregătirii fizice», evaluatorul iniţiator consemnează rezultatul evaluării pregătirii fizice, înscriind «Admis» sau «Respins», după caz, precum şi data susţinerii testării. Dacă din motive obiective, respectiv motive medicale, participarea la cursuri sau misiuni, starea de graviditate, concedii de risc maternal, de maternitate, pentru creşterea copilului, pentru îngrijirea copilului bolnav, paternale şi de acomodare, un cadru militar nu a putut fi evaluat din punctul de vedere al pregătirii fizice, se va consemna «Neevaluat», specificându-se şi motivul.
    (3) În caseta B6 «Starea de sănătate», evaluatorul iniţiator consemnează aptitudinea medico-militară, pe baza concluziilor înscrise în fişa de evaluare medicală periodică."

    14. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Pe pagina 4, corespunzătoare părţii a 4-a a fişei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde caseta C «Hotărârea evaluatorului decident», evaluatorul decident consemnează evaluarea potenţialului, propune promovarea sau menţinerea în funcţie ori numirea în altă funcţie, stabileşte clasificarea numerică între militarii care au acelaşi grad şi încadrează funcţii similare, consemnează punctul de vedere referitor la participarea la programe de formare profesională şi stabileşte calificativul final care se acordă cadrului militar evaluat."

    15. La articolul 41 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c^1)-c^3), cu următorul cuprins:
    "c^1) loialitatea faţă de instituţie;
c^2) implicarea în evenimente care constituie infracţiune, contravenţie sau încălcarea prevederilor legilor şi regulamentelor militare;
c^3) sancţiuni disciplinare aplicate/recompense acordate."

    16. La articolul 41, după alineatul (2) se introduccinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Potenţialul unui cadru militar se exprimă prin unul dintre nivelurile «Peste medie», «Mediu» şi «Sub medie», prin marcarea cu «X» în chenarul corespunzător nivelului, şi arată capacitatea unui cadru militar la un moment dat de a îndeplini sarcini şi responsabilităţi complexe în raport cu obiectivele şi standardele de performanţă stabilite, prin comparaţie cu celelalte cadre militare cu acelaşi grad şi/sau, după caz, care încadrează funcţii similare.
(2^2) Evaluatorul decident propune, prin marcarea cu «X» în chenarul corespunzător, promovarea sau menţinerea în funcţie ori numirea în altă funcţie similară, în raport cu pregătirea profesională şi cu rezultatele obţinute în domeniul specific de activitate.
(2^3) Evaluatorul decident poate propune doar menţinerea în funcţie ori numirea în altă funcţie similară sau într-o funcţie corespunzătoare pregătirii profesionale, în situaţia aprecierii cu o notă de «1» la oricare dintre rubricile casetei B2 «Evaluarea competenţelor, atitudinilor şi aptitudinilor profesionale».
(2^4) Evaluatorul decident consemnează clasificarea numerică a militarilor evaluaţi care au grade egale şi îndeplinesc funcţii similare.
(2^5) Evaluatorul decident acordă calificativul final redus cu o treaptă în situaţia aprecierii cu nota 2 la cel puţin două dintre rubricile casetei B2 «Evaluarea competenţelor, atitudinilor şi aptitudinilor profesionale"

    17. La articolul 45 alineatul (9), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Excepţional - minim 9,80;
b) Foarte bun - între 9 şi 9,79;
c) Bun - între 8 şi 8,99;
d) Corespunzător - între 6,00 şi 7,99;"

    18. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    19. Anexa nr. 3 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.


    ART. III
    Activitatea de apreciere de serviciu a cadrelor militare pentru anul 2020 se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data iniţierii procesului de evaluare.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. M.230.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016