Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 23 din 24 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 23 din 24 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 348 din 6 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile:
    - art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. V alin. (4) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 11 iulie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "REGULAMENT
    pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu"

    b) În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „activităţi de montare şi exploatare“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „activităţi de montare şi/sau exploatare“.
    c) La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) condiţiile pentru eliberarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau eliberarea duplicatului următoarelor tipuri de autorizaţie:"

    d) La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) procedura de modificare, suspendare sau retragere a tipurilor de autorizaţie prevăzute la lit. a)."

    e) La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) titularilor de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu."

    f) Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum în imobile de tip condominiu se realizează de către autoritatea competentă, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE."

    g) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noţiuni:
    1. exploatare - ansamblu de acţiuni pentru supravegherea funcţionării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum, precum şi pentru repartizarea, emiterea şi transmiterea tabelelor centralizatoare cu consumurile individuale de energie termică;
    2. montare - ansamblu de operaţii şi lucrări de instalare, încorporare, asamblare, aplicare, sigilare, etichetare, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum;
    3. solicitant - persoană juridică din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu cei prevăzuţi în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare."

    h) Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru obţinerea fiecărui tip de autorizaţie, solicitantul adresează ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute de prezentul regulament, după caz.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt analizate de ANRE prin Comisia de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, denumită în continuare Comisie, şi care propune:
    a) acordarea autorizaţiei;
    b) modificarea autorizaţiei;
    c) suspendarea autorizaţiei;
    d) retragerea autorizaţiei;
    e) eliberarea duplicatului autorizaţiei."

    i) La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) tipul de repartitoare de costuri pentru încălzire, respectiv de contoare de apă caldă de consum utilizate ca repartitoare de costuri, pentru care este valabilă autorizaţia;
f) starea autorizaţiei."

    j) Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) La înregistrarea unei cereri privind acordarea unei autorizaţii, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE; tariful de analiză:
    a) se deduce din tariful de autorizare, care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;
    b) nu se restituie solicitantului în cazul retragerii sau clasării cererii şi nici în cazul refuzului de acordare a autorizaţiei.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu face dovada achitării tarifului de analiză, ANRE transmite acestuia o notificare cu privire la necesitatea efectuării plăţii; în cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, cererea se clasează cu notificarea solicitantului în acest sens."

    k) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    La cererea de eliberare a autorizaţiei de orice tip, solicitantul anexează:
    a) actul constitutiv sau documente similare care atestă înfiinţarea solicitantului, în copie;
    b) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE, care să cuprindă denumirea solicitantului, informaţii de identificare ale acestuia, respectiv numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, adresa sediului social, starea, forma de organizare, durata de constituire, precum şi capitalul social, asociaţii/acţionarii, persoanele împuternicite, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, filiale/sucursale/subunităţi, sedii secundare/ puncte de lucru din România; persoanele juridice care nu au obligaţia înregistrării în registrul comerţului prezintă documente similare din care să reiasă informaţiile menţionate mai sus;
    c) dovada achitării tarifului de analiză, în copie;
    d) declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal."

    l) Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În vederea obţinerii autorizaţiilor tip I şi/sau II, solicitanţii prezintă documentele prevăzute la art. 8, însoţite de următoarele, după caz:
    a) declaraţie de performanţă sau de conformitate, în copie, care să ateste că repartitoarele de costuri utilizate şi robineţii cu cap termostatic utilizaţi sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii;
    b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind deţinerea şi menţinerea pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei a unui program informatic pentru repartizarea cheltuielilor de încălzire, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile, împreună cu o copie a manualului de utilizare sau instrucţiuni de utilizare ale acestui program, pentru obţinerea autorizaţiilor de tip II; în cazul în care solicitantul deţine o licenţă, prezintă inclusiv dovada achiziţionării acesteia, în copie;
    c) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare în limba română, pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri şi robineţi cu cap termostatic ce fac obiectul cererii, în copie, pentru obţinerea autorizaţiilor de tip I; în cazul în care în fişa tehnică nu este specificată durata de viaţă a repartitoarelor de costuri se prezintă un document tehnic din care să rezulte această informaţie;
    d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind disponibilitatea de a repartiza şi de a transmite furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu consumurile individuale de energie termică de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală, pentru obţinerea autorizaţiilor de tip II;
    e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut la pct. 1 sau 2 din anexa nr. 2, după caz;
    f) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2^1; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    g) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; pentru activitatea de montare lista cuprinde cel puţin un instalator pentru instalaţii de încălzire; pentru activitatea de exploatare lista cuprinde cel puţin un angajat care deţine competenţe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie;
    h) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; pentru activitatea de montare lista cuprinde cel puţin: echipamente pentru determinarea punctului de montaj a repartitorului pe radiator, determinarea factorilor de amplasare faţă de punctele cardinale, echipamente pentru montarea plăcuţelor de fixare pe radiator conform instrucţiunilor de montaj ale producătorului, dispozitive de programare a repartitoarelor şi echipamente specifice pentru montarea robineţilor; pentru activitatea de exploatare lista cuprinde cel puţin: dispozitive de citire a repartitoarelor radio, computer şi imprimantă;
    i) regulamentul de organizare şi funcţionare, manualul de asigurare a calităţii sau orice documente similare în extras şi în copie, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia."

    m) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    În vederea obţinerii autorizaţiilor de tip III şi/sau IV, solicitanţii prezintă documentele prevăzute la art. 8 însoţite de următoarele, după caz:
    a) declaraţie de performanţă sau de conformitate, în copie, care să ateste conformitatea contoarelor de apă caldă cu prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii;
    b) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare în limba română, pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri, în copie, pentru obţinerea autorizaţiilor de tip III;
    c) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de montare şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2^1; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; pentru activitatea de montare lista cuprinde cel puţin un instalator pentru instalaţii sanitare; pentru activitatea de exploatare lista cuprinde cel puţin un angajat care deţine competenţe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie;
    e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; pentru activitatea de montare lista cuprinde cel puţin: echipamente specifice pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum; pentru activitatea de exploatare lista cuprinde cel puţin: dispozitive de citire a contoarelor radio, după caz, computer şi imprimantă;
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut la pct. 1 sau 2 din anexa nr. 3, după caz;
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare, manualul de asigurare a calităţii sau orice documente similare, în extras şi în copie, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia/autorizaţiile."

    n) Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Cererea şi documentele prevăzute la art. 8-10, după caz, se transmit ANRE prin una dintre următoarele forme:
    - pe suport hârtie sau suport magnetic, la sediul autorităţii competente;
    – e-mail, la adresa anre@anre.ro;
    – încărcare pe platforma punctul de contact unic electronic (PCUe).
    (2) Cererea şi documentele prevăzute de prezentul regulament se redactează în limba română şi se prezintă în exemplar original, semnat olograf sau electronic de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta."

    o) La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Solicitantul este obligat să transmită completările şi/sau clarificările cerute de ANRE în maximum 90 de zile de la data confirmării primirii adresei de completare; în cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut sau în cazul în care, în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii, documentaţia transmisă nu este completă, ANRE clasează cererea, notificând solicitantul în acest sens."

    p) La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a autorizaţiei pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, cu menţiunea explicită a solicitantului că acestea nu au suferit modificări."

    q) La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.
    r) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Nu se acordă autorizaţie persoanelor juridice ce se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) în procedura falimentului;
    b) furnizează informaţii false în documentele prezentate."

    s) Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Acordarea sau refuzul de a elibera autorizaţia se bazează pe elementele rezultate din documentele transmise de solicitant, autoritatea competentă luând în considerare:
    a) caracterul complet al documentaţiei prezentate;
    b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric, inclusiv asigurarea personalului calificat şi a dotărilor tehnico-materiale, care să permită solicitantului desfăşurarea activităţilor pentru care a solicitat autorizarea.
    (2) După analizarea documentelor depuse de solicitant, Comisia propune acordarea/refuzul acordării autorizaţiei solicitate; acordarea/refuzul acordării autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (3) În cazul în care se propune eliberarea autorizaţiei, autoritatea competentă asigură redactarea condiţiilor de valabilitate a autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia.
    (4) Condiţiile de valabilitate menţionate la alin. (3) sunt prezentate:
    a) în anexa nr. 4 pentru autorizaţiile tip I - pentru desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
    b) în anexa nr. 5 pentru autorizaţiile tip II - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
    c) în anexa nr. 6 pentru autorizaţiile tip III - pentru desfăşurarea activităţii de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;
    d) în anexa nr. 7 pentru autorizaţiile tip IV - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri."

    ş) Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) ANRE emite decizia de acordare a autorizaţiei şi autorizaţia, în termen de 30 de zile de la data la care documentele anexate de solicitant cererii sunt complete şi corespund prevederilor prezentului regulament. Formularul autorizaţiei se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 şi este însoţit de condiţiile de valabilitate aferente.
    (2) În cazul în care documentaţia nu corespunde cerinţelor prezentului regulament, ANRE emite decizia motivată privind refuzul acordării autorizaţiei.
    (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică pe pagina de internet a ANRE.
    (4) Decizia privind acordarea sau refuzul acordării autorizaţiei poate fi contestată în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării; pentru soluţionarea contestaţiilor se constituie o comisie de soluţionare a acestora, numită prin decizie a preşedintelui ANRE; răspunsul la contestaţie se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia.
    (5) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele contestaţiilor se pot adresa instanţelor de contencios administrativ.
    (6) Copii ale documentelor prevăzute la alin. (1) sau (2) împreună cu înştiinţarea de plată a tarifului de autorizare se comunică în scris solicitanţilor.
    (7) În termen de 20 de zile de la data comunicării, persoanele juridice care au obţinut autorizaţia achită tariful de autorizare şi transmit dovada plăţii la ANRE.
    (8) Autorizaţia este eliberată în termen de 30 de zile de la data transmiterii dovezii plăţii tarifului de autorizare.
    (9) Autorizaţiile pot fi ridicate de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al titularului, angajaţii titularului care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului sau orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială, întocmită în condiţiile legii; autorizaţiile pot fi ridicate şi prin intermediul serviciilor poştale de curierat, achitate de către titular, situaţie în care ANRE nu îşi asumă răspunderea pentru o eventuală deteriorare sau pierdere.
    (10) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de 5 ani de la data acordării acesteia."

    t) Articolul 17 se abrogă.
    ţ) Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Titularii de autorizaţii au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, însoţite de o cerere de modificare şi de dovada achitării tarifului de modificare.
    (2) La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor eliberate, în următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii persoanei juridice;
    b) modificarea statutului persoanei juridice;
    c) schimbarea adresei sediului social al persoanei juridice;
    d) modificări privind tipul şi caracteristicile echipamentelor pentru care deţine autorizaţia;
    e) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor sau evenimente care afectează substanţial ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor autorizate.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) ANRE emite o decizie de modificare a autorizaţiei şi acordă solicitantului o autorizaţie cu conţinut modificat; solicitantul este notificat în acest sens, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. e), modificarea autorizaţiilor se face din iniţiativa ANRE, cu respectarea egalităţii de tratament al titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea; ANRE comunică în scris titularilor de autorizaţie modificările survenite.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), solicitantul anexează cererii de modificare a autorizaţiei documentele prevăzute la art. 8 lit. b).
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. d), solicitantul anexează cererii de modificare a autorizaţiei documentele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. a)-c) şi, după caz, documentele prevăzute la art. 9 lit. h)."

    u) Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Deteriorarea sau pierderea autorizaţiei se anunţă într-o publicaţie de circulaţie naţională, titularul având dreptul de a solicita ANRE eliberarea unui duplicat.
    (2) În vederea eliberării unui duplicat al autorizaţiei, solicitantul depune o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, însoţită de extras din publicaţia de circulaţie naţională cuprinzând anunţul privind pierderea autorizaţiei şi de dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, în copie."

    v) La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei, care a fost soluţionată favorabil."

    w) La articolul 22, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Titularii autorizaţiilor au obligaţia să transmită anual un raport de activitate către ANRE întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 11; raportul se transmite la data de 30 aprilie pentru activitatea desfăşurată în anul calendaristic anterior datei de raportare.
(3) Raportul va fi însoţit de documente care să ateste că titularii de autorizaţii au comunicat beneficiarilor de repartitoare de costuri cu care au încheiat contracte informări cu privire la:
    a) faptul că până la 1 ianuarie 2027 contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanţă, sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă;
    b) expirarea duratei de viaţă a repartitoarelor, atunci când se impune, şi posibilele implicaţii în exploatarea acestora."

    x) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Pentru acordarea, modificarea şi emiterea duplicatului autorizaţiei, ANRE percepe tarife aprobate prin ordin al preşedintelui."

    y) Articolul 25 se abrogă.
    z) Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Persoana juridică care preia activitatea, ca urmare a fuziunii/divizării/transformării, în cazul în care doreşte continuarea activităţilor supuse autorizării, are obligaţia de a solicita ANRE acordarea unei noi autorizaţii, în numele său."

    aa) Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Este interzisă realizarea de activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu de către persoane fizice sau juridice care nu deţin autorizaţie corespunzătoare tipului de activităţi desfăşurate.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea administrativă, contravenţională şi/sau penală, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (3) Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prevederile legale se fac în condiţiile legii.
    (4) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularii autorizaţiilor a obligaţiilor impuse de legislaţia specifică domeniului energiei termice şi al eficienţei energetice nu atrag/atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE; autorizarea de către ANRE nu conduce la transferul responsabilităţilor titularilor către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin."

    ab) După articolul 29 se introduce un articol nou, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) În anul 2021 rapoartele de activitate transmise de titularii de autorizaţii conţin informaţii privind numărul şi tipul repartitoarelor de costuri exploatate, numărul total al apartamentelor în care sunt montate acestea, numărul total de condominii şi asociaţii de proprietari beneficiare şi se transmit la ANRE până la data de 15 aprilie, pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 octombrie 2020-31 martie 2021.
    (2) În anul 2022 raportul de activitate prevăzut la art. 22 se transmite până la data de 30 aprilie, pentru perioada 31 martie 2021-31 decembrie 2021, în forma prevăzută în anexa nr. 11.
    (3) Începând cu anul 2023 raportul de activitate prevăzut la art. 22 se transmite până la data de 30 aprilie pentru activitatea desfăşurată în anul calendaristic anterior datei de raportare."

    ac) Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    ad) Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezentul ordin.
    ae) După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    af) Anexele nr. 3-8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4- 9 la prezentul ordin.
    ag) Anexa nr. 9 se abrogă.
    ah) Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.
    ai) După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul ordin.    ART. II
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 martie 2021.
    Nr. 23.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    CERERE
    pentru obţinerea autorizaţiei*)
    *) Pentru fiecare tip de autorizaţie solicitată se completează o cerere distinctă, marcând cu „X“ căsuţa corespunzătoare tipului de autorizaţie ce face obiectul cererii.
    [ ] tip I - pentru desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire
    [ ] tip II - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire
    [ ] tip III - pentru desfăşurarea activităţii de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri
    [ ] tip IV - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri
    Subsemnatul, ...................................... (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al societăţii .......................... (denumirea), cu sediul în localitatea .................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............., cod poştal ............., nr. telefon ........................, nr. fax ............., e-mail ............................, înmatriculată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......................, având codul unic de înregistrare .............., cont ................. deschis la banca ............................., sucursala ...................., solicit:
    - eliberarea unei autorizaţii de tipul celei menţionate mai sus, pentru următoarele tipuri de sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire/contoare de apă caldă de consum utilizate ca repartitoare de costuri:
    ............................................................... **);
    **) Se menţionează denumirea comercială a repartitoarelor de costuri pentru încălzire şi a robineţilor termostataţi/a contoarelor de apă caldă de consum utilizate ca repartitoare de costuri, pentru care se solicită autorizaţia.

    şi

    – înscrierea datelor de identificare ale persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.

    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere şi din documentele care o însoţesc vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi, totodată, declar că sunt de acord cu înscrierea datelor de identificare ale persoanei juridice, inclusiv a celor care cuprind date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu (Regulamentul), care conţine următoarele documente***):
    ***) Se menţionează toate documentele anexate cererii, cu precizarea, după caz, a numărului şi datei de înregistrare corespunzătoare.
    1. ................... nr. ........... din data ...............;
    2. ................... nr. ........... din data ...............;

    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor anexate, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie.
    Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor Regulamentului, sumele achitate de solicitanţi în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca plată a tarifului de analiză, nu se restituie în cazul retragerii, clasării şi nici în cazul refuzului de acordare a autorizaţiei.
    Data ............................................................
    Reprezentant legal,
    ....................................................................
                           (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, .............................. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al societăţii ........................ (denumirea), cu sediul în localitatea ..................., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............., cod poştal ..............., nr. telefon ................, nr. fax ................, e-mail ...................., înmatriculată în registrul comerţului cu nr. de ordine .................., având codul unic de înregistrare ..................., cont ...................... deschis la banca ............, sucursala ................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în desfăşurarea activităţilor de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, societatea pe care o reprezint va respecta următoarele cerinţe*:
    * Se completează pct. 1 sau 2 în funcţie de autorizaţia solicitată.
    1. pentru activitatea de montare:
    a) va acorda certificate de garanţie pentru repartitoarele de costuri şi robineţii cu cap termostatic, conform legislaţiei în vigoare;
    b) va acorda certificate de garanţie pentru montaj, pentru o perioadă de minimum 2 ani;
    c) va asigura postgaranţia sistemelor de repartizare a costurilor, pe toată durata de viaţă a acestora;
    d) va asigura întreţinerea, din punct de vedere tehnic, a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, respectiv înlocuirea bateriilor şi aplicarea sigiliilor, precum şi repararea acestora, pe toată durata de viaţă;
    e) va notifica în scris asociaţia de proprietari/locatari cu privire la prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) va notifica în scris asociaţia de proprietari/locatari cu privire la necesitatea efectuării echilibrării hidraulice în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire faţă de proiectul iniţial;
    g) va include în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari costurile de achiziţionare şi de montare a ansamblului format dintr-un robinet cu cap termostatic şi un repartitor de costuri pentru un corp de încălzire;

    2. pentru activitatea de exploatare:
    a) va asigura întocmirea fişelor de consum pentru fiecare spaţiu cu destinaţie de locuinţă, precum şi pentru întregul imobil de tip condominiu;
    b) va include în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari costurile de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire.


    Data: ............................................................
    Reprezentant legal,
    ....................................................................
                  (numele şi prenumele în clar)
    .....................................................................
    Semnătura
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2^1 la regulament)
    LISTA
    lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de montare şi/sau de exploatare
    a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum, în derulare şi/sau finalizate*
    * Se completează tabelul corespunzător tipului de autorizaţie solicitată.

┌────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │MONTARE │Adresa │Repartitoare/│
│ ├────────┬────┬────────┬─────────┤asociaţiei │Contoare de │
│Nr. │Contract│ │Faza** │ │de │apă caldă │
│crt.├────────┼────┼────────┼─────────┤proprietari├───┬─────────┤
│ │Număr │Data│În │Finalizat│/locatari │Tip│Cantitate│
│ │ │ │derulare│ │ │ │[buc.] │
└────┴────────┴────┴────────┴─────────┴───────────┴───┴─────────┘


┌────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Repartitoare/│
│ │EXPLOATARE │Adresa │Contoare de │
│ │ │asociaţiei │apă caldă │
│Nr. ├────────┬────┬────────┬─────────┤de ├───┬─────────┤
│crt.│Contract│ │Faza** │ │proprietari│ │ │
│ ├────────┼────┼────────┼─────────┤/locatari ├───┼─────────┤
│ │Număr │Data│În │Finalizat│ │Tip│Cantitate│
│ │ │ │derulare│ │ │ │[buc.] │
└────┴────────┴────┴────────┴─────────┴───────────┴───┴─────────┘

    ** Se marchează cu „X“ căsuţa corespunzătoare.
    Data: ............................................................
    Reprezentant legal,
    ......................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3 la regulament)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ....................... (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al societăţii .......................... (denumirea), cu sediul în localitatea ......................., str. .................... nr. ......, bl. ....., sc ....., et. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ......................, cod poştal ................, nr. telefon ..................., nr. fax ................., e-mail ..................., înmatriculată în registrul comerţului cu nr. de ordine ................., având codul unic de înregistrare ....................., cont ................... deschis la banca ................., sucursala ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în desfăşurarea activităţilor de montare şi/sau exploatare a contoarelor de apă caldă de consum utilizate ca repartitoare de costuri, societatea pe care o reprezint va respecta următoarele cerinţe*:
    * Se completează pct. 1 sau 2 în funcţie de autorizaţia solicitată.
    1. pentru activitatea de montare:
    a) acordă certificate de garanţie pentru contoarele de apă caldă, conform legislaţiei în vigoare;
    b) acordă certificate de garanţie pentru montaj, pentru o perioadă de minimum 2 ani;
    c) asigură postgaranţia contoarelor de apă caldă, pe toată durata de viaţă a acestora;
    d) asigură întreţinerea, din punct de vedere tehnic, a contoarelor de apă caldă, aplicarea sigiliilor, precum şi repararea acestora, pe toată durata de viaţă;
    e) notifică în scris asociaţia de proprietari/locatari cu privire la prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) include în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari costurile de achiziţionare şi de montare a contoarelor de apă caldă de consum utilizate ca repartitoare de costuri;
    g) asigură marcarea/aplicarea literelor RC pe fiecare aparat;

    2. pentru activitatea de exploatare:
    a) asigură întocmirea fişelor de consum pentru fiecare spaţiu cu destinaţie de locuinţă, precum şi pentru întregul imobil de tip condominiu;
    b) include în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari costurile de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru apă caldă de consum.


    Data: ..................
    Reprezentant legal,
    .....................................................................
                     (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    Anexa la Autorizaţia nr. ....... din data ........
    CONDIŢII DE VALABILITATE
    aferente autorizaţiilor acordate persoanelor juridice care desfăşoară activităţi
    de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. ................ din data ............. tip I - pentru desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu, denumită în continuare autorizaţie.
    2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ............................... (denumirea persoanei juridice), înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .............., având codul unic de înregistrare .................., denumită în continuare titular.
    3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ................ până la data de .................... .
    4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu pentru următoarele tipuri de repartitoare ................................ (denumirea comercială a repartitoarelor de costuri).
    5. Titularul are dreptul să solicite ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată.
    6. Titularul are obligaţia să desfăşoare activitatea prevăzută la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, numai pe baze contractuale.
    7. Titularul are obligaţia să notifice ANRE cu privire la modificarea condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    8. Titularul are obligaţia să deţină fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare pentru repartitoarele de costuri şi robineţii cu cap termostatic ce fac obiectul autorizaţiei şi să respecte indicaţiile prevăzute de acestea.
    9. Titularul are obligaţia să monteze numai repartitoare de costuri şi robineţi cu cap termostatic care respectă prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi să deţină declaraţiile de conformitate şi/sau de performanţă aferente.
    10. Titularul are obligaţia să notifice, în scris, asociaţiile de proprietari/locatari cu privire la necesitatea efectuării echilibrării hidraulice în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire faţă de proiectul iniţial.
    11. Titularul are obligaţia să asigure, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, personal calificat şi dotare tehnico-materială pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. 4.
    12. Titularul are obligaţia să raporteze anual ANRE activitatea desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    13. La solicitarea ANRE, titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate de aceasta şi să asigure asistenţă necesară agenţilor constatatori ai ANRE pe parcursul efectuării acţiunii de control, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    14. Titularul are obligaţia să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanţie.
    15. Titularul are obligaţia să acorde garanţie pentru lucrările executate, în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate.
    16. În condiţiile nerespectării cerinţelor de mai sus, ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiunile legale titularului de autorizaţie, inclusiv să suspende sau să retragă autorizaţia.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    Anexa la Autorizaţia nr. ....... din data ........
    CONDIŢII DE VALABILITATE
    aferente autorizaţiilor acordate persoanelor juridice care desfăşoară
    activităţi de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. ............... din data ............. tip II - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu, denumită în continuare autorizaţie.
    2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ........................... (denumirea persoanei juridice), înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .............., având codul unic de înregistrare ................, denumită în continuare titular.
    3. Autorizaţia este valabilă începând din data de .................. până la data de .................. .
    4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire în imobile de tip condominiu pentru următoarele tipuri de repartitoare ......................................... (denumirea comercială a repartitoarelor de costuri).
    5. Titularul are dreptul să solicite ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată.
    6. Titularul are obligaţia să desfăşoare activitatea prevăzută la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, numai pe baze contractuale.
    7. Titularul are obligaţia să notifice ANRE cu privire la modificarea condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    8. Titularul are obligaţia să deţină fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare pentru repartitoarele de costuri şi robineţii cu cap termostatic ce fac obiectul autorizaţiei şi să respecte indicaţiile prevăzute de acestea.
    9. Titularul are obligaţia să exploateze numai repartitoare de costuri şi robineţi cu cap termostatic care respectă prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi să deţină declaraţiile de conformitate şi/sau de performanţă aferente.
    10. Titularul are obligaţia să notifice în scris asociaţiile de proprietari/locatari cu privire la necesitatea efectuării echilibrării hidraulice în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire faţă de proiectul iniţial.
    11. Titularul are obligaţia să asigure, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, personal calificat şi dotare tehnico-materială pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. 4.
    12. Titularul are obligaţia să presteze activitatea prevăzută la pct. 4 doar în acele condominii în care sunt montate corpuri de încălzire pentru care deţine valoarea factorului Kc.
    13. Titularul are obligaţia să raporteze anual ANRE activitatea desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    14. La solicitarea ANRE, titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate de aceasta şi să asigure asistenţă necesară agenţilor constatatori ai ANRE pe parcursul efectuării acţiunii de control, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    15. În condiţiile nerespectării cerinţelor de mai sus, ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiunile legale titularului de autorizaţie, inclusiv să suspende sau să retragă autorizaţia.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    Anexa la Autorizaţia nr. ....... din data ........
    CONDIŢII DE VALABILITATE
    aferente autorizaţiilor acordate persoanelor juridice care desfăşoară
    activităţi de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. ................. din data ............. tip III - pentru desfăşurarea activităţii de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu, denumită în continuare autorizaţie.
    2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ........................ (denumirea persoanei juridice), înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .............., având codul unic de înregistrare ................., denumită în continuare titular.
    3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ................. până la data de ............... .
    4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu pentru următoarele tipuri de contoare ..................................... (denumirea comercială a contoarelor).
    5. Titularul are dreptul să solicite ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată.
    6. Titularul are obligaţia să desfăşoare activitatea prevăzută la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, numai pe baze contractuale.
    7. Titularul are obligaţia să notifice ANRE cu privire la modificarea condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    8. Titularul are obligaţia să deţină fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare pentru contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu ce fac obiectul autorizaţiei şi să respecte indicaţiile prevăzute de acestea.
    9. Titularul are obligaţia să monteze numai contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu care respectă prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi să deţină declaraţiile de conformitate şi/sau de performanţă aferente.
    10. Titularul are obligaţia să asigure, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, personal calificat şi dotare tehnico-materială pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. 4.
    11. Titularul are obligaţia să raporteze anual ANRE activitatea desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    12. La solicitarea ANRE, titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate de aceasta şi să asigure asistenţă necesară agenţilor constatatori ai ANRE pe parcursul efectuării acţiunii de control, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    13. Titularul are obligaţia să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanţie.
    14. Titularul are obligaţia să acorde garanţie pentru lucrările executate, în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate.
    15. În condiţiile nerespectării cerinţelor de mai sus, ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiunile legale titularului de autorizaţie, inclusiv să suspende sau să retragă autorizaţia.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 7 la regulament)
    Anexa la Autorizaţia nr. ....... din data ........
    CONDIŢII DE VALABILITATE
    aferente autorizaţiilor acordate persoanelor juridice care desfăşoară activităţi
    de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. .............. din data ............. tip IV - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu, denumită în continuare autorizaţie.
    2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ........................ (denumirea persoanei juridice), înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .............., având codul unic de înregistrare ................, denumită în continuare titular.
    3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ................. până la data de ................. .
    4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu pentru următoarele tipuri de contoare ...................................... (denumirea comercială a contoarelor).
    5. Titularul are dreptul să solicite ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată.
    6. Titularul are obligaţia să desfăşoare activitatea prevăzută la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, numai pe baze contractuale.
    7. Titularul are obligaţia să notifice ANRE cu privire la modificarea condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    8. Titularul are obligaţia să deţină fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare pentru contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu ce fac obiectul autorizaţiei şi să respecte indicaţiile prevăzute de acestea.
    9. Titularul are obligaţia să exploateze numai contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în imobile de tip condominiu care respectă prevederile legislaţiei aplicabile privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi să deţină declaraţiile de conformitate şi/sau de performanţă aferente.
    10. Titularul are obligaţia să asigure, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, personal calificat şi dotare tehnico-materială pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. 4.
    11. Titularul are obligaţia să raporteze anual ANRE activitatea desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    12. La solicitarea ANRE, titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate de aceasta şi să asigure asistenţă necesară agenţilor constatatori ai ANRE pe parcursul efectuării acţiunii de control, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    13. În condiţiile nerespectării cerinţelor de mai sus, ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiunile legale titularului de autorizaţie, inclusiv să suspende sau să retragă autorizaţia.“

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 8 la regulament)
    MODEL DE AUTORIZAŢIE
    În baza Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a analizării Cererii nr. ............ din data .................., precum şi a documentelor care o însoţesc, de către Comisia de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, se acordă persoanei juridice .................................... (denumirea), având sediul în localitatea ......................, strada ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............., cod poştal .............., nr. telefon ....................., nr. fax .........., e-mail ..............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ................. şi având codul unic de înregistrare ...................
    AUTORIZAŢIA TIP ......*
    Nr. ............. din data ...............
    * Se menţionează tipul de autorizaţie obţinut:
    - tip I - pentru desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
    – tip II - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
    – tip III - pentru desfăşurarea activităţii de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;
    – tip IV - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri.

    Prezenta autorizaţie conferă titularului dreptul de a monta/exploata următoarele tipuri de repartitoare de costuri/contoare de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri:
    1. ............................... (denumire comercială)
    2. ............................... (denumire comercială)

    Prezenta autorizaţie este valabilă pe întreg teritoriul României, în conformitate cu condiţiile de valabilitate aferente, care fac parte integrantă din aceasta, până la data de .................. .
    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    ..................................................

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 10 la regulament)
    CERERE
    de eliberare a unui duplicat
    Subsemnatul ................................ (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al societăţii ........................ (denumirea), cu sediul în localitatea ............., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ....., cod poştal ......, nr. telefon ........, nr. fax ......, e-mail ..........., înmatriculată în registrul comerţului cu nr. de ordine ................, având codul unic de înregistrare .............., cont ..... deschis la banca .............., sucursala ......., solicit eliberarea unui duplicat al Autorizaţiei nr. ........... din data ................., tip .......... .
    Anexez prezentei următoarele documente, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu:
    [ ] extras din publicaţia de circulaţie naţională .................. din data ..................., cuprinzând anunţul privind deteriorarea/pierderea autorizaţiei, în copie;
    [ ] documentul care atestă achitarea tarifului de eliberare a duplicatului autorizaţiei, în copie:
    *...........................................
    * Se menţionează tipul, numărul şi data documentului.


    Se marchează cu „X“ căsuţa corespunzătoare documentelor anexate.

    Data: ...........
    Reprezentant legal,
    ............................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 11 la regulament)
    Model Machete pentru raportarea anuală
    Raport anul .........
    1. Titularii autorizaţiilor de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum raportează anual informaţiile cuprinse în tabelele nr. 1 şi 2, după caz
    Tabel nr. 1 Repartitoare de costuri pentru încălzire montate

┌───────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Numărul │Numărul total │ │ │
│ │total de │al │Numărul total │Tipul │
│ │condominii │apartamentelor│al │repartitoarelor│
│ │în care au │în care au │repartitoarelor│de costuri │
│Localitatea│fost montate│fost montate │de costuri │pentru │
│ │repartitoare│repartitoare │pentru │încălzire │
│ │de costuri │de costuri │încălzire │montate │
│ │pentru │pentru │montate │ │
│ │încălzire │încălzire │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│… │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│… │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Total │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘


    Tabel nr. 2 Contoare de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri, montate

┌───────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐
│ │Numărul │ │Numărul │ │
│ │total de │Numărul total │total al │ │
│ │condominii│al │contoarelor │Tipul │
│ │în care au│apartamentelor│de apă caldă│contoarelor│
│Localitatea│fost │în care au │utilizate ca│de apă │
│ │montate │fost montate │repartitoare│caldă │
│ │contoare │contoare de │de costuri, │montate │
│ │de apă │apă caldă │montate │ │
│ │caldă │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │
├───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│Total │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘    2. Titularii autorizaţiilor de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum raportează anual informaţiile cuprinse în tabelele nr. 3 şi 4.
    Tabel nr. 3 Repartitoare de costuri pentru încălzire exploatate

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Numărul total │ │ │ │
│ │Numărul total│ │al │ │ │ │
│ │al │ │apartamentelor│Numărul total │ │ │
│ │condominiilor│Numărul total │branşate la │al │Numărul total │Tipul │
│ │branşate la │al │SACET sau │apartamentelor│al │repartitoarelor│
│ │SACET sau │apartamentelor│dotate cu o │în care sunt │repartitoarelor│de costuri │
│Localitatea│dotate cu o │din │sursă proprie │montate │de costuri │pentru │
│ │sursă proprie│condominiile │locală de │repartitoare │pentru │încălzire │
│ │locală de │prevăzute în │producere a │de costuri │încălzire │exploatate │
│ │producere a │coloana 2 │energiei │pentru │exploatate │ │
│ │energiei │ │termice la │încălzire │ │ │
│ │termice │ │nivel de scară│ │ │ │
│ │ │ │/bloc │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │col. 6 │col. 7 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘


    Tabel nr. 4 Contoare de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri, exploatate

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Numărul total │ │ │ │
│ │Numărul total│ │al │Numărul total │ │ │
│ │al │ │apartamentelor│al │Numărul │ │
│ │condominiilor│Numărul total │branşate la │apartamentelor│total al │Tipul │
│ │branşate la │al │SACET sau │în care sunt │contoarelor │contoarelor │
│ │SACET sau │apartamentelor│dotate cu o │montate │de apă caldă│de apă caldă│
│Localitatea│dotate cu o │din │sursă proprie │contoare apă │utilizate ca│utilizate ca│
│ │sursă proprie│condominiile │locală de │caldă │repartitoare│repartitoare│
│ │locală de │prevăzute în │producere a │utilizate ca │de costuri, │de costuri, │
│ │producere a │coloana 2 │energiei │repartitoare │exploatate │exploatate │
│ │energiei │ │termice la │de costuri │ │ │
│ │termice │ │nivel de scară│ │ │ │
│ │ │ │/bloc │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │col. 6 │col. 7 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016