Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 23 din 11 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 23 din 11 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 145 din 12 februarie 2021
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 7 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale, prevăzută în anexa nr. 5;"

    2. În anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unităţii de recrutare sau, după caz, la structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea de recrutare adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.
    (2) Structura prevăzută la alin. (1) transmite medicului de unitate al unităţii de recrutare adeverinţa prevăzută la alin. (1), în vederea analizării.
    (3) Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală prevăzută la alin. (1), precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3.
    (4) În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art. 3, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin sunt declaraţi «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3 şi consemnează «NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.». În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează.
    (5) Adeverinţa medicală completată potrivit alin. (4), semnată şi parafată de medicul de unitate, se transmite prin adresă la structura prevăzută la alin. (1), care o aduce la cunoştinţa candidatului sub semnătură.
    (6) Declararea inaptitudinii potrivit alin. (4) nu se contestă."

    3. În anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Examinarea medicală a candidaţilor prevăzuţi la art. 3 din ordin se realizează după susţinerea probei/probelor de concurs, cu excepţia candidaţilor la instituţiile de învăţământ din afara Ministerului Afacerilor Interne, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susţinerii acestora.
    (2) Examinarea medicală prevăzută la alin. (1) se realizează la nivelul centrelor medicale judeţene, centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi spitalelor din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Examinarea medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin grija centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, în a căror arie de responsabilitate se află medicii de unitate prevăzuţi la art. 1 alin. (3).
    (4) Pentru realizarea examinării medicale, unităţile prevăzute la alin. (3) iau măsuri în vederea asigurării personalului specializat necesar.
    (5) În situaţia în care nu se poate asigura personal conform alin. (4), unităţile prevăzute la alin. (3) colaborează, în vederea realizării anumitor examene de specialitate şi investigaţii paraclinice, cu unităţi specializate din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, cu respectarea criteriului proximităţii teritoriale.
    (6) În cazul în care unele examene de specialitate şi investigaţii paraclinice nu pot fi realizate în unităţile specializate prevăzute la alin. (5), unităţile prevăzute la alin. (3) colaborează cu ambulatoriile de specialitate/centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu/spitalele din cadrul reţelelor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu respectarea criteriului proximităţii teritoriale.
    (7) În situaţia în care nu există posibilitatea efectuării anumitor investigaţii paraclinice în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), acestea pot fi realizate prin unităţi sanitare acreditate şi autorizate, potrivit legii.
    (8) Directorul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne poate emite dispoziţii privind organizarea şi coordonarea examinării medicale."

    4. În anexa nr. 1 la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fişa medicală se deschide de către medicul de unitate pe bază de adresă întocmită de structura prevăzută la art. 1 alin. (1), în care se precizează scopul pentru care cel în cauză a fost selecţionat."

    5. În anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În vederea examinării medicale, candidaţii sunt obligaţi să prezinte medicului de unitate o copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie, depusă în dosarul de recrutare.
    (2) Examinarea medicală cuprinde date anamnestice, examene clinice pe aparate şi sisteme morfofuncţionale şi investigaţii paraclinice, completându-se integral toate secţiunile fişei medicale, în ordinea prevăzută în cuprinsul acesteia.
    (3) Rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare, şi se certifică prin semnătura şi parafa medicului examinator.
    (4) În situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare, medicul de unitate le consemnează în fişa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unităţii de recrutare.
    (5) Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia prevăzută la alin. (4) se stabilesc de către structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) care au solicitat examinarea medicală, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, prevăzute de actele normative în vigoare.
    (6) În cazul unor suspiciuni fundamentate de afecţiuni prevăzute în baremele medicale, pentru precizarea diagnosticului, se pot solicita orice examene de specialitate clinice sau investigaţii paraclinice necesare. În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor ori investigaţiilor suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat «INAPT».
    (7) Declararea inaptitudinii potrivit alin. (6) nu se contestă."

    6. În anexa nr. 1 la articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După încheierea fişei medicale, medicul de unitate eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale, pe care o aduce la cunoştinţă, sub semnătură, şi o înmânează candidatului, conform solicitării şi scopului precizate în adresa transmisă de structura prevăzută la art. 1 alin. (1), în vederea depunerii acesteia la dosarul de recrutare. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin."

    7. În anexa nr. 1 la articolul 6, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:
    "(4^1) La cererea candidatului, medicul de unitate care eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale îi înmânează acestuia fişa medicală, în copie conformă cu originalul.
(4^2) În situaţia în care candidatul nu se prezintă cu fişa medicală la medicul de unitate în vederea consemnării concluziei potrivit alin. (2), nu se eliberează adeverinţa prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.
(4^3) Procedura de recrutare şi selecţie încetează în situaţia în care adeverinţa nu este depusă de candidat în condiţiile alin. (4), până la expirarea perioadei aferente procedurii."

    8. În anexa nr. 1, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.
    (2) Contestaţia se depune împreună cu fişa medicală, în copie conformă cu originalul, precum şi cu orice alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei la sediul Direcţiei medicale sau prin poştă electronică ori prin fax şi se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul secretariatului Direcţiei medicale, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din:
    a) medic coordonator - medic specialist/primar, desemnat din cadrul Direcţiei medicale;
    b) medic examinator - medic specialist/primar în una dintre specialităţile medicale prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, în funcţie de criteriul medical din barem care a constituit motivul respingerii candidatului, desemnat din cadrul unităţilor sanitare subordonate Direcţiei medicale;
    c) ofiţer cu studii superioare specializare Drept, desemnat din cadrul Direcţiei medicale;
    d) secretar, desemnat din cadrul Direcţiei medicale.
    (4) Pentru buna funcţionare a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează supleanţi pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d).
    (5) Componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se dispune anual, prin dispoziţia directorului Direcţiei medicale, pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), atât pentru titular, cât şi pentru supleant. Nominalizarea persoanei prevăzute la alin. (3) lit. b) se face prin dispoziţie zilnică pe unitate a directorului Direcţiei Medicale, în funcţie de specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului şi de criteriul sau criteriile medicale ce fac obiectul contestaţiei, în scopul soluţionării contestaţiei.
    (6) Soluţionarea contestaţiei are la bază reexaminarea medicală a candidatului de către medicul prevăzut la alin. (3) lit. b), strict pe criteriul medical din barem care a constituit motivul declarării acestuia «INAPT».
    (7) Rezultatul fiecărui examen medical de specialitate care face parte din reexaminarea medicală, conform criteriilor medicale din barem contestate, se consemnează în rubricile corespunzătoare din fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin, şi se certifică prin semnătura şi parafa medicului examinator.
    (8) Data, locul şi ora efectuării reexaminării medicale se stabilesc de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, urmând ca aceste date să fie comunicate în timp util candidaţilor.
    (9) Candidaţii sunt obligaţi să se prezinte la data, locul şi ora stabilite conform alin. (8), neprezentarea atrăgând după sine adoptarea de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor a soluţiei prevăzute la alin. (12) lit. b).
    (10) Dacă în urma reexaminării medicale există suspiciuni fundamentate de afecţiuni medicale prevăzute în barem, medicul examinator poate solicita completarea cu investigaţii suplimentare şi examene de specialitate, după caz, ce se realizează prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care investigaţiile suplimentare şi examenele de specialitate nu pot fi realizate prin reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, acestea se efectuează prin celelalte unităţi prevăzute la art. 2 alin. (6) şi (7).
    (11) În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor medicale suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea pentru încadrare/ admitere, acesta va fi declarat «INAPT», conform concluziei iniţiale.
    (12) Soluţiile pe care le poate adopta Comisia de soluţionare a contestaţiilor, depuse potrivit alin. (2), sunt:
    a) respingerea contestaţiei ca fiind tardiv introdusă;
    b) respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu declararea «INAPT» a candidatului şi menţionarea paragrafului corespunzător din baremul medical;
    c) admiterea contestaţiei ca întemeiată, cu declararea «APT» a candidatului.
    (13) Soluţia adoptată conform alin. (12) se aduce la cunoştinţa candidatului prin semnarea de către acesta a fişei medicale-tip pentru soluţionarea contestaţiilor. În situaţia în care candidatul refuză să semneze, soluţia se comunică prin orice mijloc de comunicare scrisă.
    (14) Soluţionarea contestaţiei se materializează prin întocmirea unui proces-verbal, semnat de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în cuprinsul căruia sunt consemnate concluziile care stau la baza soluţiei adoptate conform alin. (12).
    (15) În cazul admiterii contestaţiei, cu declararea «APT» a candidatului, fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor se ataşează la fişa medicală a candidatului, înlocuind, după caz, examenul medical anterior ce a fost contestat. Fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor în original se înmânează candidatului, în vederea continuării procedurii de recrutare şi selecţie.
    (16) În cazul respingerii contestaţiei cu declararea «INAPT» a candidatului, în fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor se menţionează paragraful corespunzător din baremul medical. Fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor se transmite medicului de unitate, în original, prin grija Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, iar acesta informează structura prevăzută la art. 1 alin. (1). În acest caz, procedura de recrutare şi selecţie încetează pentru candidatul respectiv.
    (17) Soluţiile adoptate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu se contestă."

    9. În anexa nr. 1, la articolul 8 litera b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) reexaminează candidatul, consemnează rubricile din fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor şi certifică prin semnătură şi parafă diagnosticul stabilit;"

    10. În anexa nr. 1, la articolul 8 litera d), după punctul (vii) se introduce un nou punct, punctul (viii), cu următorul cuprins:
    "(viii) transmite în original fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (16)."

    11. Anexele nr. 2 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 februarie 2021.
    Nr. 23.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 105/2020)
    FAŢĂ
    Cabinet medical
    ................................................
    (numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)
    Nr. .............../..................
    ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
    Se adevereşte că dl/dna .............................., născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ........, emis(ă) de ................ la data ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], este înscris(ă) pe lista de capitaţie începând cu data ........................................
    Se află [ ]/nu se află [ ] în evidenţă sau sub observaţie cu:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv │
│suspiciune infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii │
│chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor │
│endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor │
│oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), discromatopsii; │
│afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, │
│cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1)) │
│...................................................................................................................│
│^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe │
│baza baremelor medicale specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul │
│ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor │
│interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de │
│Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului │
│Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de │
│Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea │
│baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în │
│unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică │
│şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în │
│unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică │
│şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat │
│profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/ │
│încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/ │
│funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei │
│penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. │
│2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) şi în mod distinct toxicomaniile │
│(inclusiv alcoolismul etc.) │
│…………………………………………………… │
│…………………………………………………… │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    CLINIC SĂNĂTOS: DA [ ]/NU [ ]
    Prezenta adeverinţă medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.
    Data ……………………
    Semnătura şi parafa medicului de familie
    NOTĂ:
    În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepţia abrevierilor medicale unanim recunoscute.
    Atenţie! Se vor consemna doar afecţiunile medicale confirmate, documentate medical.

    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

    VERSO
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    Unitatea .................................................................
    Din analiza conţinutului prezentei adeverinţe se constată:

┌──────────────────────────────────────┐
│[ ] POATE PARTICIPA la concursul de │
│admitere la o instituţie de învăţământ│
│care formează personal pentru nevoile │
│M.A.I./concursul de încadrare în │
│M.A.I., conform prezentei adeverinţe │
│medicale eliberate de medicul de │
│familie. │
│SAU │
│^1) [ ] „INAPT“, conform paragrafului │
│nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul │
│ministrului apărării naţionale, al │
│viceprim-ministrului, ministrul │
│afacerilor interne, al ministrului │
│justiţiei, al directorului Serviciului│
│Român de Informaţii, al directorului │
│Serviciului de Informaţii Externe, al │
│directorului Serviciului de │
│Telecomunicaţii Speciale şi al │
│directorului Serviciului de Protecţie │
│şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ │
│210/496/831/2014^2) (în baza │
│antecedentelor patologice personale, │
│afecţiunilor, bolilor neuropsihice şi │
│toxicomaniilor consemnate de către │
│medicul de familie), sens în care NU │
│POATE PARTICIPA la concursul de │
│admitere la o instituţie de învăţământ│
│care formează personal pentru nevoile │
│M.A.I./concursul de încadrare în │
│M.A.I. │
└──────────────────────────────────────┘


    ^1) Se va completa doar în situaţia în care este menţionată în adeverinţa medicală o afecţiune care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.
    ^2) Pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data ......................
    Semnătura şi parafa medicului de unitate
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 105/2020)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    Unitatea ….
    Nr. ….
    FIŞĂ MEDICALĂ-TIP
    de admitere/încadrare în MAI
    Numele şi prenumele ..................................................................
    Data şi locul naşterii ..............................................................
    Domiciliul ................................., C.I........ seria...... nr. ........., ocupaţia .....................................
    Unitatea MAI care solicită examinarea şi scopul (admitere/încadrare) ...................................................
    Dacă a mai lucrat în MAI ...........................................................
    Dacă a mai fost examinat pentru admitere/încadrare în MAI ................................................
    Funcţia pentru care concurează ..................................................
    Profesiuni anterioare .............................................................
    Condiţii de viaţă şi muncă ...................................................
    Declar că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase (dacă da, se consemnează afecţiunile medicale în cauză).
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    Nu port lentile de contact.
    Sunt de acord cu efectuarea tuturor investigaţiilor necesare concluzionării prezentei fişe.
    Semnătura candidatului,
    I. Se completează de medicul de unitate:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Antecedente personale: │
│Fiziologice ................................................................ │
│Patologice ……………………………………………… │
│Antecedente heredocolaterale semnificative: │
│.......................................... │
│Examen clinic general pe aparate şi sisteme: │
│Date antropometrice: │
│Talia ................................... Greutatea │
│...................................... I.M.C. (indice de masă corporală) │
│............................................... │
│Aspect general (tegumente şi mucoase, ţesut celular subcutanat, sistem │
│ganglionar, sistem muscular, sistem osos, orientare temporo-spaţială, existenţa │
│eventualelor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, │
│inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de │
│vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane): │
│.................................................. │
│.........................................................................................│
│.........................................................................................│
│........................................................................................ │
│........................................................................................ │
│A.V. (acuitate vizuală) ......................... Simţ cromatic (tabel │
│Ishihara) ..................................... │
│........................................................................................ │
│........................................................................................ │
│Aparatul respirator: │
│Clinic │
│............................................................................. │
│...................................................................................... │
│Aparatul cardiovascular: │
│Clinic │
│........................................................................... │
│..................................................................................... │
│..................................................................................... │
│Aparatul digestiv: │
│Clinic │
│.......................................................................... │
│................................................................................... │
│................................................................................... │
│Aparatul urogenital: │
│Clinic ........................................................................ │
│................................................................................. │
│................................................................................ │
│Clinostatism Ortostatism │
│T.A. sistolică ........................................................... │
│T.A. diastolică .......................................................... │
│Frecvenţa cardiacă .................................................. │
│Semnătura şi parafa medicului de unitate │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Examene paraclinice^1):
    ^1) Se vor efectua în unităţile sanitare stabilite de centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu conform ariei de responsabilitate, cu respectarea prevederilor art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Rx. pulmonar (examinare radiologică): │
│.............................................................................. │
│.............................................................................. │
│...............................................................................│
│Semnătura şi parafa medicului │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ekg (electrocardiogramă): │
│...........................................................................................│
│...........................................................................................│
│.......................................................................................... │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Ecografie abdomino-pelvină: │
│.......................................................................................... │
│.......................................................................................... │
│.......................................................................................... │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examene de laborator: │
│Hemoleucograma .............................................................. │
│VSH ....................... Glicemie ..................... TGP │
│..................... TGO ........................... GGT │
│................................. │
│Colesterol ........................... Trigliceride .................. Uree │
│............... Creatinină …….................... Acid uric │
│....................... Testul HIV .............................. VDRL │
│................................. │
│AgHBs .................................. Ac anti-HCV │
│.............................TSH ....................... │
│ATPO....................... FT4 ……… │
│Sumar de urină │
│......................................................................................... │
│.................................................................................... │
│......................................................................................... │
│Semnătura şi parafa medicului │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Se completează de medicii specialişti, conform specialităţii şi competenţei^2):
    ^2) Se vor efectua în unităţile sanitare stabilite de centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu conform ariei de responsabilitate, cu respectarea prevederilor art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Examene clinice de specialitate: │
│Examen cardiologic: │
│Clinic ................................................................. │
│.......................................................................... │
│...........................................................................│
│APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medical^3) │
│Semnătura şi parafa medicului │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^3) Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Examen chirurgical: │
│Clinic │
│............................................................................. │
│...................................................................................... │
│...................................................................................... │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen ortopedic: │
│Clinic │
│.................................................................................. │
│.......................................................................................... │
│........................................................................................ │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. ………….. din baremul medical; │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen oftalmologic: │
│Clinic │
│...................................................................................... │
│...............................................................................................│
│.............................................................................................. │
│Acuitate vizuală: │
│OD │
│........................................................................................ │
│OS │
│........................................................................................ │
│Simţ cromatic │
│....................................................................... │
│Fund de ochi │
│.................................................................... │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. ………… din baremul medical │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen ORL: │
│Clinic │
│................................................................................. │
│....................................................................................... │
│........................................................................................ │
│Audiometrie │
│..................................................................... │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medical │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen neurologic: │
│Sensibilitate │
│..................................................................... │
│Motilitate │
│.......................................................................... │
│Reflectivitate │
│.................................................................... │
│Nervi cranieni │
│.................................................................. │
│Coordonare │
│...................................................................... │
│Echilibru │
│............................................................................. │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen psihiatric: │
│Antecedente familiale │
│..................................................................... │
│Antecedente personale │
│................................................................... │
│Comportament │
│............................................................................... │
│Limbaj │
│.......................................................................... │
│APT/INAPT conform paragrafului nr. ............................. din baremul │
│medical │
│Semnătura şi parafa medicului │
│Examen boli interne: │
│Clinic │
│..................................................................................... │
│...............................................................................................│
│.............................................................................................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Analize sau explorări suplimentare:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│.................................................................... │
│.................................................................... │
│.....................................................................│
│.....................................................................│
│.....................................................................│
│Semnătura şi parafa medicului │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Concluzii:
    APT
    INAPT conform paragrafului nr. .............. din baremul medical.
    Data
    ..................
    Medic de unitate,
    .......................................
    (semnătură şi parafă)
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016