Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 226 din 9 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 226 din 9 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (3)-(5) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 29 august 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, legate de derularea contractelor din domeniul energiei."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale între aceştia."

    3. La articolul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) disputele al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii acţiunilor/faptelor care le-au cauzat;
h) disputele deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) audiere - etapă a procesului de soluţionare a disputei apărute în derularea contractelor, în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază;
    b) părţi - participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale, prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care derulează raporturi contractuale pe aceste pieţe;
    c) solicitant - persoana fizică sau juridică ce iniţiază procesul de soluţionare a disputelor şi care derulează raporturi contractuale pe piaţa de energie electrică şi/sau pe piaţa de gaze naturale.
    (2) Definiţiile de la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea în limba română, certificată de un traducător autorizat; în caz contrar, documentele nu vor fi luate în considerare."

    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Părţile aflate în dispută au obligaţia parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE. În acest sens, una dintre părţi lansează invitaţia la conciliere, în termen de 15 zile de la apariţia disputei. Se consideră că părţile se află în dispută la data la care una dintre părţi comunică celeilalte acest lucru, ca urmare a imposibilităţii de a ajunge la o înţelegere. Invitaţia la conciliere se transmite prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin alte metode de comunicare stabilite prin contractul încheiat de părţi.
    (2) În termen de cel mult 7 zile de la primirea invitaţiei la conciliere, însoţită de motivaţia aferentă, partea invitată la conciliere are obligaţia de a transmite celeilalte părţi, în scris, punctul său de vedere, însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea. Modalitatea de transmitere este cea prevăzută la alin. (1).
    (3) Documentele depuse în copie sunt certificate pe fiecare pagină «conform cu originalul» şi conţin data, numele şi prenumele în clar ale celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz, şi vor fi enumerate într-un opis.
    (4) În termen de 15 zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija solicitantului, în vederea soluţionării disputei.
    (5) În situaţia în care părţile implicate soluţionează disputa, partea care a iniţiat procedura de conciliere întocmeşte, în termen de 5 zile de la data la care a avut loc concilierea, o notă de conciliere care consfinţeşte înţelegerea părţilor.
    (6) În cazul în care partea invitată la conciliere nu se prezintă la şedinţa comună, solicitantul încheie un proces-verbal în care se consemnează acest fapt şi se adresează ANRE, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, cu o cerere privind soluţionarea disputei, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de documentaţia aferentă.
    (7) În situaţia în care nota de conciliere încheiată cu ocazia şedinţei comune nu este însuşită sau este însuşită parţial de către una dintre părţile implicate, se consideră că disputa nu a fost soluţionată la acest nivel şi, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, prin grija solicitantului, se transmite la ANRE o cerere privind soluţionarea disputei, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentaţia aferentă."

    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cererea de soluţionare a disputelor se soluţionează de către Comisia pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică/gaze naturale, constituită în temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) şi (4), respectiv art. 174 alin. (8) şi (9) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisie.
    (2) Procedura de soluţionare a disputei se consideră declanşată odată cu înregistrarea la ANRE a cererii transmise de solicitant, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform prevederilor art. 7 alin. (6) sau (7), în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru ANRE.
    (3) La data transmiterii la ANRE a cererii de soluţionare a disputei, solicitantul înştiinţează partea/părţile despre acest demers şi pune la dispoziţia acesteia/acestora o copie a cererii şi a documentaţiei anexate şi completează documentaţia, în cazul în care sunt depuse la ANRE şi alte documente decât cele menţionate la art. 7 alin. (2).
    (4) În situaţiile prevăzute la art. 4, Comisia stabileşte că procedura de soluţionare a disputei nu poate fi declanşată, caz în care emite o hotărâre de respingere a cererii ca inadmisibilă, care se comunică solicitantului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de soluţionare.
    (5) Documentele ce însoţesc cererea de soluţionare a disputei la nivelul ANRE trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) copia notei de conciliere/procesului-verbal încheiate/ încheiat în condiţiile art. 7 alin. (5)-(7);
    b) copia contractului în derularea căruia au apărut disputele;
    c) corespondenţa dintre părţi privind contractul în dispută;
    d) decizii ale organelor statului, în măsura în care acestea există;
    e) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
    f) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării disputei.
    (6) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru ANRE. Aceasta va conţine precizarea «conform cu originalul», data, numele şi prenumele în clar ale celui care face certificarea şi semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz.
    (7) Cererile de soluţionare a disputelor formulate de participanţii la piaţa de energie electrică vor fi soluţionate de către Comisie în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii solicitării la ANRE."

    8. La articolul 11, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor, în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de soluţionare a disputelor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. Înscrisurile se depun în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru ANRE. Comisia comunică aceste documente părţilor.
    ..................................................................................................
    (3) Dacă partea care a solicitat soluţionarea disputei nu depune documentele în termen, Comisia suspendă procedura, informând părţile în acest sens.
    (4) Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării partea în cauză nu depune documentele solicitate, Comisia respinge cererea de soluţionare a disputei prin emiterea unei hotărâri, comunicată părţilor."

    9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax/e-mail, dacă este posibil."

    10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul ANRE, în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 25 de zile de la data înregistrării cererii la ANRE."

    11. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei, fără drept de vot."

    12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea deliberării şi emiterii unei hotărâri cu caracter obligatoriu pentru părţi.
    (2) Hotărârea Comisiei redactată de către secretarul acesteia se motivează în mod obligatoriu, iar motivarea trebuie să conţină următoarele:
    a) motivele de fapt, şi anume:
    (i) precizarea fiecărei pretenţii şi motivaţii formulate de părţile aflate în dispută;
    (ii) menţionarea documentelor depuse de părţi în vederea susţinerii afirmaţiilor acestora, cu toate elementele de identificare, precum şi a celorlalte probe administrate;
    (iii) motivele pentru care probele depuse au fost acceptate sau, dimpotrivă, nu au fost avute în vedere de către Comisie, întrucât nu erau relevante pentru soluţionarea disputei;
    (iv) prezentarea argumentelor şi a raţionamentelor care au determinat Comisia să pronunţe soluţia în cauză;
    b) motivele de drept - precizarea prevederilor legale pe care Comisia le-a avut în vedere şi pe care se întemeiază soluţia dată;
    c) precizarea căii de atac, respectiv sesizarea, printr-o cerere de chemare în judecată, a instanţei de contencios administrativ competente pentru a hotărî cu privire la contestarea hotărârii, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
    d) termenul de exercitare a căii de atac, care este de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii transmise prin poştă, fax sau e-mail;
    e) instanţa competentă - secţia de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Bucureşti."

    13. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de 5 zile calendaristice de la emitere, hotărârea se comunică părţilor implicate prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax/e-mail."

    14. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Pe toată durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite hotărârea Comisiei cu privire la disputa respectivă, părţile pot soluţiona disputa pe cale amiabilă."

    15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Comisia poate îndrepta erorile materiale din conţinutul hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor hotărârea modificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3)."

    16. La articolul 22, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Dosarul disputei este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a membrilor comisiei şi a preşedintelui ANRE sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de control, investigaţii sau de către o autoritate a statului, în condiţiile legii, şi a situaţiei în care date, informaţii şi documente sunt solicitate de către/transmise către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE sau părţilor implicate.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, personalul ANRE, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
    (3) Dosarul se păstrează la sediul ANRE timp un an de la data emiterii hotărârii prin care a fost soluţionată disputa, după care se arhivează."

    17. Anexa nr. 1 se abrogă.
    18. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    19. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „autoritatea competentă“ se înlocuieşte cu abrevierea „ANRE“.


    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 decembrie 2020.
    Nr. 226.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    CERERE DE SOLUŢIONARE A DISPUTEI
    Subsemnatul/Subscrisa, ................................................/(nume/denumire), prin reprezentant legal …………........................, solicităm soluţionarea disputei intervenite cu ocazia derulării contractului …….................., cu persoana fizică/juridică........................................../(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax), prin reprezentant legal ………......................., având în vedere că s-a parcurs etapa concilierii, conform notei/procesului-verbal.
    (Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei, cu datele aferente:
    [ ] indicarea contractului;
    [ ] indicarea clauzelor care fac obiectul disputei;
    [ ] indicarea temeiului juridic).
    [ ] Am luat cunoştinţă de faptul că decizia pe care o va emite Comisia pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul are caracter obligatoriu şi poate conţine măsuri cu caracter coercitiv asupra subsemnatului/subscrisei.
    [ ] Sunt de acord cu soluţionarea prezentei cereri de către Comisie.
    [ ] Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ANRE.

    Data .............................................................
    Semnătura ………………….......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016