Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 22 din 24 martie 2021  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 22 din 24 martie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 313 din 29 martie 2021
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie,
    în temeiul prevederilor art. 90 şi 189 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul regulament pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de investigaţie pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată să o efectueze.
    (2) Regulamentul are drept scop respectarea regulilor de piaţă şi promovarea unei concurenţe deschise şi echitabile pe piaţa angro de energie în beneficiul consumatorilor finali şi înlăturarea comportamentelor care afectează integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul regulamentului, sintagma «piaţă angro de energie» cuprinde piaţa angro de energie electrică şi piaţa angro de gaze naturale."

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În vederea realizării investigaţiilor care vizează funcţionarea pieţei angro de energie, regulamentul se aplică participanţilor la piaţa angro de energie şi structurilor operaţionale asociate, titulari ai unei licenţe în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE, respectiv participanţilor la piaţa angro de energie şi/sau structurilor operaţionale asociate care nu sunt titulari ai unei licenţe în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE."

    4. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din REMIT;"

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Direcţia investigaţii este organizată ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea preşedintelui, şi este formată din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care au calitatea de agenţi constatatori.
    (2) Direcţia investigaţii efectuează investigaţii dispuse prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Direcţia investigaţii colaborează, solicită date, informaţii şi documente de la alte entităţi organizatorice din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale şi a normelor interne de muncă."

    6. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Direcţiile de specialitate din cadrul ANRE, în vederea exercitării atribuţiilor ce le revin, realizează o analiză preliminară a cazurilor în care există indicii privind o posibilă afectare a pieţei angro de energie electrică şi gaze naturale, identificate de către personalul propriu sau semnalate de către persoanele/entităţile prevăzute la art. 7 alin. (1), şi identifică acele situaţii în care se justifică declanşarea unor investigaţii, formulând propuneri în acest sens.
    (2) Procedura de investigaţie cuprinde, după caz, următoarele etape: analiza preliminară a direcţiilor menţionate la alin. (1), declanşarea investigaţiei prin decizie a preşedintelui ANRE, efectuarea investigaţiei de către Direcţia investigaţii, concluziile investigatorilor consemnate într-un raport de investigaţie, aprobarea acestuia de către preşedinte, adoptarea deciziei finale şi urmărirea aplicării măsurilor dispuse prin decizie."

    7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În vederea realizării analizei preliminare menţionate la alin. (1), direcţiile de specialitate responsabile pot solicita persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), după caz, date, informaţii şi documente suplimentare."

    8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unei investigaţii din oficiu se aplică prevederile art. 9, cu menţiunea că informaţiile de la entităţile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt trimise preşedintelui ANRE, după care sunt repartizate spre analiză direcţiilor menţionate la art. 9 alin. (1) şi spre informare Direcţiei investigaţii, cu respectarea confidenţialităţii acestora."

    9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    În cazul procedurii de soluţionare a plângerilor se aplică prevederile art. 9, la care se adaugă următoarele:
    a) la primirea unei plângeri formulate de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a normelor privind buna funcţionare a pieţei angro de energie, aceasta se înregistrează la registratura generală a ANRE şi se trimite preşedintelui ANRE, după care este repartizată spre soluţionare direcţiei de specialitate şi spre informare Direcţiei investigaţii;
    b) nota de fundamentare prevăzută la art. 9 alin. (3) include:
    (i) propunerea de respingere a plângerii menţionate la lit. a), în cazul în care aceasta este incompletă, neîntemeiată, nu intră în competenţa ANRE sau nu cade sub incidenţa legii;
    (ii) propunerea de admitere a plângerii menţionate la lit. a), în cazul în care aceasta este întemeiată, precum şi de declanşare a unei/unor investigaţii;
    c) în situaţia prevăzută la lit. b) pct. (i), direcţia de specialitate din cadrul ANRE care a efectuat analiza preliminară emite şi comunică autorului plângerii, în termen de 60 de zile de la primirea acesteia, o adresă argumentată privind respingerea plângerii. ANRE stabileşte un termen rezonabil în cadrul căruia autorul plângerii poate să îşi prezinte punctul de vedere, în scris, faţă de soluţia ANRE. În cazul în care autorul plângerii prezintă informaţii şi documente suplimentare, ANRE poate revizui decizia de neîncepere a investigaţiei;
    d) în situaţia prevăzută la lit. b) pct. (ii), direcţia de specialitate din cadrul ANRE care a efectuat analiza preliminară menţionată la art. 9 alin. (1) şi (3) emite şi comunică autorului plângerii o adresă prin care îl înştiinţează că, fiind întrunite toate condiţiile necesare, aceasta este admisă, urmând a i se da curs;
    e) pentru cazul prevăzut la lit. d), în baza deciziei preşedintelui, ANRE declanşează investigaţia în termen de 90 de zile de la data la care i se confirmă autorului plângerii faptul că aceasta este considerată completă şi îndeplineşte toate condiţiile;
    f) plângerea trebuie să includă detalii privind o potenţială afectare a bunei funcţionări a pieţei angro de energie, cu descrierea succintă a circumstanţelor faptei, a efectelor produse, a părţilor implicate şi a duratei pretinsei încălcări, toate informaţiile furnizate în acest fel fiind prelucrate cu respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor. Orice plângere devine efectivă şi poate sta la baza declanşării unei investigaţii numai în măsura în care aceasta este corectă şi completă;
    g) autorii plângerilor sau împuterniciţii acestora trebuie să furnizeze copii certificate ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, şi să indice ANRE de unde pot fi obţinute alte date, informaţii şi documente relevante în cauză care nu le sunt disponibile."

    10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) La primirea unei solicitări de informaţii din partea ACER, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din REMIT, sau a unei solicitări de demarare a unei investigaţii în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. b) din REMIT, în cazul unei presupuse încălcări, ANRE, prin intermediul Direcţiei investigaţii, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri."

    11. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Investigaţia este efectuată de o echipă formată din minimum 2 membri, numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, şeful echipei de investigaţie fiind numit din cadrul personalului Direcţiei investigaţii.
    (2) Şeful echipei de investigaţie coordonează echipa de investigaţie, urmăreşte întocmirea corespunzătoare şi comunicarea către participantul la piaţă investigat a raportului de investigaţie în formă preliminară, analizează eventualele observaţii primite cu privire la acesta şi prezintă raportul de investigaţie preşedintelui ANRE, în forma finală, în vederea aprobării acestuia.
    ...............................................................................................
    (5) În vederea utilizării raţionale a resurselor necesare pentru efectuarea investigaţiilor, Direcţia investigaţii prioritizează cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra pieţei angro de energie electrică şi gaze naturale şi de interesul general al consumatorilor."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În realizarea investigaţiilor şi a competenţelor conferite prin Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, membrii echipei de investigaţie pot solicita participanţilor la piaţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1) ca în termen de 10 zile de la data solicitării să furnizeze datele, informaţiile şi documentele necesare investigaţiei, menţionând baza legală şi scopul solicitării.
    (2) Datele, informaţiile şi documentele solicitate vor fi transmise de participanţii la piaţă către ANRE în copie certificată. În situaţia în care anumite documente sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română. În caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.
    (3) Participantul la piaţă va evidenţia, prin adresa de înaintare, motivat, datele, informaţiile şi documentele în care consideră că există informaţii sensibile comercial, precizând în mod expres categoriile/tipul/conţinutul acestora.
    (4) În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, ANRE va putea utiliza, în condiţiile legii, datele, informaţiile şi documentele colectate de la participanţii la piaţă sau pe cele deţinute de către alte autorităţi şi instituţii publice în derularea activităţilor specifice ale acestora.
    (5) Datele, informaţiile şi documentele colectate pot fi folosite doar pentru atingerea scopului investigaţiei derulate de ANRE în domeniul său de activitate. ANRE va sesiza şi alte instituţii sau autorităţi publice în condiţiile în care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora.
    (6) Reprezentanţii participantului la piaţă, persoanele autorizate să îi reprezinte prin lege sau prin actul lor constitutiv, respectiv persoanele împuternicite de reprezentantul legal, furnizează datele, informaţiile şi documentele solicitate în vederea realizării investigaţiilor. Persoanele autorizate şi/sau împuternicite în acest sens pot furniza date, informaţii şi documente în numele participantului la piaţă pe care îl reprezintă, caz în care participantul la piaţă rămâne pe deplin responsabil în cazul în care acestea sunt incomplete, incorecte sau înşelătoare."

    13. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Pe parcursul desfăşurării activităţii de investigaţie, drepturile membrilor echipei de investigaţie, în raport cu participanţii la piaţă şi structurile operaţionale asociate prevăzute la art. 3 alin. (1), sunt cele prevăzute la art. 86 şi 185 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind exercitate în baza deciziei emise de preşedintele ANRE, conform prevederilor art. 84 şi 183 din acelaşi act legislativ."

    14. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.
    15. La articolul 21 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) de a consulta dosarul şi de a obţine copii şi/sau extrase ale actelor care nu au caracter confidenţial, încheiate pe parcursul desfăşurării investigaţiei, cu condiţia ca informaţiile sensibile comercial să nu poată fi deduse, precum şi cu respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor, numai după transmiterea raportului de investigaţie, în formă preliminară."

    16. La articolul 22, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Pe perioada desfăşurării acţiunii de investigaţie, participanţii la piaţă investigaţi au, în principal, următoarele obligaţii:"

    17. La articolul 23, alineatele (1) şi (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În urma oricărei investigaţii, sub coordonarea şefului echipei de investigaţie, echipa întocmeşte un raport de investigaţie în formă preliminară, care conţine descrierea clară şi detaliată a acţiunilor de investigaţie întreprinse, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, faptele şi posibilele abateri, comportamentul participantului la piaţă pe parcursul investigaţiei, precum şi concluziile preliminare ale investigaţiei.
    ...............................................................................................
    (4) După primirea şi analiza obiecţiunilor prevăzute la alin. (2), echipa de investigaţie întocmeşte raportul de investigaţie în forma finală, îl semnează şi îl supune aprobării preşedintelui ANRE. Raportul de investigaţie în formă finală trebuie să cuprindă, suplimentar faţă de raportul de investigaţie în formă preliminară, observaţiile/obiecţiunile operatorului economic investigat cu privire la raportul de investigaţie preliminar, punctul de vedere al echipei de investigaţie privind obiecţiunile transmise, concluziile finale ale investigaţiei, după caz, recomandările formulate de echipa de investigaţie şi/sau măsurile propuse, precum şi propunerile de sancţionare a participantului la piaţă, dacă acestea se impun.
    (5) În cazul în care participantul la piaţă investigat nu a transmis obiecţiunile în termenul prevăzut la alin. (3), se consemnează acest aspect în raportul de investigaţie prevăzut la alin. (4).
    (6) După primirea raportului de investigaţie în formă finală, preşedintele ANRE poate dispune, după caz, pentru fiecare participant la piaţă investigat, prin decizie de finalizare a investigaţiei:
    a) aprobarea raportului de investigaţie în formă finală;
    b) finalizarea investigaţiei;
    c) încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate în temeiul REMIT;
    d) sesizarea instanţelor de judecată competente cu solicitarea de a pune sechestru pe activele participantului la piaţă care a fost investigat;
    e) suspendarea licenţei;
    f) aplicarea de sancţiuni contravenţionale în baza prevederilor art. 93 alin. (2) sau art. 195 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) promovarea de reglementări specifice de legislaţie secundară şi/sau propuneri adresate instituţiilor cu iniţiativă legislativă pentru modificarea legislaţiei primare, dacă se constată că disfuncţionalităţile pieţei au fost generate de acte normative în vigoare;
    h) aplicarea măsurilor pe care le consideră necesare în urma investigaţiei, în sarcina participantului la piaţă investigat;
    i) sesizarea organelor de cercetare penală competente;
    j) sesizarea altor autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii privind aplicarea politicii de administrare fiscală cu respectarea prevederilor naţionale şi a celor comunitare de concurenţă, sau, după caz, a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
    (7) În termen de 15 zile de la finalizarea investigaţiei, participantul la piaţă este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării raportului de investigaţie în formă finală şi a deciziei de finalizare a investigaţiei."

    18. La articolul 24, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Preşedintele ANRE, după primirea raportului de investigaţie în forma finală, poate decide informarea Comitetului de reglementare.
    (2) Preşedintele ANRE poate decide publicarea pe site-ul ANRE a unei sinteze a deciziei de finalizare a investigaţiei sau a unui comunicat privind rezultatul acţiunii de investigaţie întreprinse, cu respectarea confidenţialităţii datelor sensibile comercial.
    ...............................................................................................
    (4) Publicarea unei sinteze a deciziei de finalizare a investigaţiei sau a unui comunicat privind rezultatul acţiunii de investigaţie întreprinse se face cu informarea prealabilă a participantului la piaţă investigat şi în coordonare cu ACER."

    19. Articolul 34 se abrogă.


    ART. II
    Persoanele fizice/juridice care desfăşoară activităţi pe piaţa angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 martie 2021.
    Nr. 22.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016