Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.21 din 27 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea anexei la Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.21 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 110 din 2 februarie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 şi 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare Adresa Ministerului Educaţiei nr. 91 din 18.01.2021,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Angajamentul prevăzut în anexa la prezentul ordin se semnează începând cu seria de elevi care se înmatriculează în clasa a IX-a în anul şcolar 2021-2022.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 27 ianuarie 2021.
    Nr. M.21.
    ANEXA 1

    (Anexă la instrucţiuni)
    - Model -
            ROMÂNIA
    NECLASIFICAT
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr.
    Colegiul Naţional Militar ...........
    ANGAJAMENT
    I. Având în vedere prevederile art. 86 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 145 din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul angajament între:
    1. Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în .............., reprezentat de ..........., în calitate de comandant al Colegiului Naţional Militar .......... cu sediul în ..........;
    2. beneficiarul indirect, doamna/domnul ..................., părinte/ reprezentant legal al elevului/elevei ......................... cu domiciliul în ..........;
    3. beneficiarul direct, .........., elev.

    II. Scopul: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ în colegiul naţional militar, prin responsabilizarea tuturor părţilor implicate în educaţia elevilor.
    III. Drepturile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au drepturile prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar .......... .
    IV. Obligaţiile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au obligaţiile prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar .......... .
    1. Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure elevului/elevei:
    a) educaţia şi formarea profesională specifice învăţământului liceal militar;
    b) cazarea, hrănirea, echiparea, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi alte drepturi, în conformitate cu dispoziţiile legale, pe întreaga durată a şcolarizării în colegiul naţional militar;
    c) participarea la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau postliceal militar;
    d) participarea la concursul de admitere în învăţământul superior militar, în limita locurilor aprobate, după absolvirea colegiului naţional militar cu diplomă de bacalaureat, după ce a fost declarat/declarată «admis» la selecţia organizată în acest scop, în conformitate cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de către elev/elevă la învăţătură şi comportare;
    e) repartizarea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de către elev/elevă la învăţătură şi comportare, în situaţia în care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este repartizat(ă) într-o instituţie de învăţământul superior militar.

    2. Beneficiarul indirect: doamna/domnul .........., părinte/reprezentant legal al elevului/elevei .........., cu domiciliul în .........., mă oblig:
    1) să asigur îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de către fiul meu/fiica mea;
    2) să restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele băneşti reprezentând cheltuielile de întreţinere din perioada în care a avut calitatea de elev în colegiul naţional militar pentru fiul meu/fiica mea, în cazul în care:
    a) va fi exmatriculat/exmatriculată pentru săvârşirea unor abateri disciplinare grave sau pentru alte motive imputabile lui/ei, în una dintre următoarele situaţii:
    - acumulează 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din numărul anual de ore la o singură disciplină;
    – săvârşeşte o abatere gravă care are ca efect producerea unor disfuncţii majore în activităţile, ordinea şi disciplina interioară din colegiu, afectarea în mod esenţial a imaginii acestuia ori a integrităţii fizice, demnităţii sau personalităţii celorlalţi elevi, ale personalului colegiului sau ale persoanelor care prestează servicii pentru colegiu;
    – obţine media generală anuală sau media anuală la pregătire militară sub 7,00;
    – obţine media anuală la purtare sub 8,00;
    – este declarat/declarată corigent/corigentă la mai mult de o disciplină;

    b) va rămâne repetent/repetentă;
    c) nu se va prezenta la probele de selecţie în vederea admiterii în învăţământul superior sau postliceal militar;
    d) nu va participa la concursul de admitere în învăţământul superior militar, dacă va fi declarat/declarată «admis»/«apt» la probele de selecţie;
    e) nu va solicita înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care va fi declarat/declarată «admis» şi nu va frecventa cursurile organizate de aceasta pe întreaga perioadă a programului de studii, de la înmatriculare până la absolvire cu diplomă de licenţă, acordarea primului grad şi a brevetului de ofiţer sau până la încetarea calităţii de student/studentă în învăţământul superior militar din motive neimputabile acestuia/acesteia;
    f) va refuza repartiţia într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de către elev/elevă la învăţătură şi comportare, în situaţia în care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este repartizat într-o instituţie de învăţământ superior militar;
    g) nu va solicita înmatricularea în unitatea de învăţământ postliceal militar la care a fost repartizat/ă şi nu va frecventa cursurile organizate de aceasta pe întreaga perioadă a programului de studii, de la înmatriculare până la absolvire cu certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului, acordarea primului grad şi a brevetului de maistru militar sau până la încetarea calităţii de elev/elevă în învăţământul postliceal militar din motive neimputabile acestuia/acesteia;
    h) nu va promova examenul de bacalaureat nici în a doua sesiune;

    3) să achit contravaloarea bunurilor materiale din dotarea colegiului naţional militar pierdute, deteriorate sau distruse din neglijenţa fiului meu/fiicei mele;
    4) să efectuez transferul fiului meu/fiicei mele într-o unitate de învăţământ preuniversitar din reţeaua Ministerului Educaţiei, în următoarele situaţii:
    a) dacă nu poate finaliza studiile în colegiul naţional militar din motive de sănătate ori alte motive neimputabile lui/ei;
    b) dacă este declarat/declarată «repetent» sau «necorespunzător pentru profilul militar».


    3. Beneficiarul direct: elevul/eleva .........................., mă oblig:
    a) să respect regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
    b) să manifest interes la învăţătură pentru a obţine rezultate cât mai bune la toate disciplinele şi activităţile de învăţământ;
    c) să obţin cel puţin media generală anuală 7,00, media anuală la pregătire militară 7,00 şi media anuală la purtare 8,00;
    d) să manifest, în toate împrejurările, o conduită demnă şi civilizată, o ţinută regulamentară, în concordanţă cu onoarea şi demnitatea de elev/elevă a colegiului naţional militar;
    e) să îndeplinesc obligaţiile ce îmi revin şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;
    f) să susţin examenul de bacalaureat;
    g) să mă prezint la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau postliceal militar şi, dacă voi fi declarat/declarată «admis»/«apt» la acestea, să particip la repartizarea într-o instituţie de învăţământ superior militar;
    h) să solicit înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care voi fi declarat/declarată «admis» şi să frecventez cursurile organizate de aceasta pe întreaga perioadă a programului de studii, de la înmatriculare până la absolvire cu diplomă de licenţă, acordarea primului grad şi a brevetului de ofiţer sau până la încetarea calităţii de student/studentă în învăţământul superior militar din motive neimputabile mie;
    i) să solicit înmatricularea în unitatea de învăţământ postliceal militar unde am fost repartizat(ă), în limita locurilor disponibile şi în conformitate cu opţiunile, aptitudinile şi rezultatele obţinute de mine la învăţătură şi comportare, în situaţia în care voi promova examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu voi fi declarat/declarată «admis» în învăţământul superior militar, şi să frecventez cursurile organizate de aceasta pe întreaga perioadă a programului de studii, de la înmatriculare până la absolvire cu certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului, acordarea primului grad şi a brevetului de maistru militar sau până la încetarea calităţii de elev/elevă în învăţământul postliceal militar din motive neimputabile mie;
    j) să utilizez corespunzător baza material-didactică şi celelalte bunuri existente în unitatea de învăţământ şi să le păstrez în bună stare de utilizare şi funcţionare.


    V. Angajamentul încetează în următoarele situaţii:
    a) la acordarea primului grad de cadru militar şi a brevetului de ofiţer, respectiv de maistru militar;
    b) la încetarea calităţii de elev/elevă/student/studentă din motive neimputabile acestuia/acesteia;
    c) la încetarea calităţii de elev/elevă/student/studentă din motive imputabile acestuia/acesteia, după restituirea cheltuielilor de întreţinere.

    VI. Alte clauze:
    Forţa majoră
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
    Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile va înştiinţa în scris cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

    Soluţionarea litigiilor
    Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării angajamentului.
    Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, conform legii.

    Prezentul angajament s-a încheiat la Colegiul Naţional Militar ............ în 3 (trei) exemplare, în original, pentru fiecare parte şi s-a înregistrat cu nr. .......... din .........., după ce, în prealabil, s-a verificat identitatea elevului/elevei şi cea a părintelui/reprezentantului său legal.
    Am primit un exemplar din prezentul angajament.
    Elevul/Eleva
    ...............................................
      (numele, prenumele şi semnătura)
    Părintele/Reprezentantul legal
    ...............................................
      (numele, prenumele şi semnătura)
    Comandantul Colegiului Naţional Militar
    ..........................................................
       (gradul, numele, prenumele şi semnătura)
    ............................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016