Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 208 din 26 noiembrie 2020  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 208 din 26 noiembrie 2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", ale legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 din 19 ianuarie 2021
    În temeiul:
    - prevederilor art. 41 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ destinat utilizării în activitatea de control a agenţilor constatatori din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul legitimaţiei de control destinate utilizării în activitatea de control a agenţilor constatatori din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1 şi a legitimaţiei de control menţionate la art. 2, prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 71/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015.

    ART. 5
    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin Direcţia supraveghere şi control va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
                    Constantin Ilie Aprodu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2020.
    Nr. 208.
    ANEXA 1

    Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
     - faţă -
    OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
    Regim special
    Exemplar 1
    Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ……………
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat azi ......., luna ..........., anul …...., în localitatea ................., judeţul/sectorul ..................
    Agenţii constatatori ..........., cu funcţia de …................, în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, .......................................................................................
    ...............................................................................................
    ............................................................................. în baza ordinelor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ................... şi în baza legitimaţiilor de control nr. ......., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada...............…............, luna ....., anul ....., ora ....., la ......................................., din ......., str. ......…................. nr......, sectorul/judeţul ......, am constatat următoarele ^1):
    ^1) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.
    [1] .........................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Agenţi constatatori,
    .......................................
    .......................................
    Martor,
    .......................................
    .......................................
    Contravenient,
    .......................................
    .......................................
     - verso -
 (a se vedea imaginea asociată)
    - faţă -
    Regim special
    Exemplar 1
    Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ...............
    Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la:
    1. art. .......... alin. …... lit. …... din .................................. şi 5. art. .......... alin. …... lit. …... din .........................
    2. art. .......... alin. …... lit. …... din .................................. şi 6. art. .......... alin. …... lit. …... din .........................
    3. art. .......... alin. …... lit. …... din .................................. şi 7. art. .......... alin. …... lit. …... din .........................
    4. art. .......... alin. …... lit. …... din .................................. şi 8. art. .......... alin. …... lit. …... din .........................

    De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul^2):
    ^2) Se va completa „a)“ pentru persoană juridică sau „b)“ pentru persoană fizică.
    a) ......................................, înregistrată la .............................. cu nr. ................., având codul fiscal nr. ..........................., cu sediul social în ................................, reprezentată de ........................., în calitate de ......................................., identificat prin ...... seria …... nr. ……., eliberat de ............., la data de .............., CNP ........................, cu domiciliul în ..........................., str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .............., şi de ........................, în calitate de ...................................., identificat prin ........, seria ...... nr. ............., eliberat de ......................, CNP ................, cu domiciliul în ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................
    b) ..............................., născut la data de ................., ocupaţia ..........................., locul de muncă ..........................................., cu domiciliul în ..............................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ……........................, identificat prin …... seria ...... nr. ................., eliberat de .............................., la data de .................., CNP .............................................

    Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:
    A. Contravenientul ................................................................ se sancţionează cu:
    1) ................. lei, conform art. …. alin. ..... din .........................; 5) ................... lei conform art. ... alin. .....din ............;
    2) ................. lei, conform art. …. alin. ..... din .........................; 6) ................... lei conform art. ... alin. ..... din ............;
    3) ................. lei, conform art. …. alin. ..... din .........................; 7) ................... lei conform art. ... alin. ..... din ............;
    4) ................. lei, conform art. …. alin. ..... din .........................; 8) ................... lei conform art. ... alin. ..... din ............;
    în sumă totală de ............................... lei.
    Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie .............................................
    Dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 44 alin. (4) din lege.

    B. Sancţiuni contravenţionale complementare^3)
    ^3) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.
    În conformitate cu art. ....... alin. .................... din ..............................., se dispun următoarele:
    pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal ...............................................
    ..............................................................................................
    pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal ............................................
    ................................................................................................
    pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal ............................................
    ................................................................................................


    C. Alte menţiuni
    Îndeplinindu-se obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acestea sunt consemnate astfel^4):
    ^4) Obiecţiunile contravenientului sau, după caz, situaţia în care contravenientul nu are obiecţiuni sunt consemnate în spaţiul alocat în acest sens.
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Agenţi constatatori,
    ......................
    ........................
    Martor,
    .....................
    .....................
    Contravenient,
    ...................... .........................


     - verso -
 (a se vedea imaginea asociată)
     - faţă -
    Regim special
    Exemplar 1
    Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ...............
    Împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condiţiile legii, la executarea silită.
    Prezentul proces-verbal, care conţine 3 file, respectiv ................. pagini şi anexele^5) aferente ................................. ce conţin .............. pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi ............................. sau se va transmite prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal.
    Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
    Am primit un exemplar
    al prezentului proces verbal,
    Agenţi constatatori,
    ........................
    ........................
    Martor,
    ........................
    ........................
    Contravenient^6),
    ........................ ........................
    Martor:
    Numele şi prenumele ......................................., născut la data de ...................., cu domiciliul în ......................................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ……............., identificat prin …....... seria ......... nr. ................., eliberat de ....................., la data de .................., CNP .........................................
    Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
    Agenţi constatatori,
    ........................
    ........................
    Martor,
    ........................
    ........................
    ^5) Notele de constatare întocmite în 3 exemplare şi semnate de toate părţile pe fiecare pagină constituie anexă şi fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    ^6) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
     - verso -
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    Modelul şi conţinutul legitimaţiei de control
     - faţă -
 (a se vedea imaginea asociată)
     - verso -
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE
    a procesului-verbal şi legitimaţiei de control
    I. Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Seria O.N.P.C.S.B. nr. .............. (începând cu nr. 00001)
    Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).
    Formularele se tipăresc în regim special, pe o singură faţă autocopiativă şi pe verso cu stema instituţiei ca imagine de fundal (watermark), pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.
    Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 de file fiecare.

    II. Caracteristicile de tipărire a legitimaţiei de control
    Legitimaţia de control este un card din material plastic, de culoare albastră pe ambele feţe, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 7 cm x 11 cm şi grosimea de 1,5 mm, ce conţine următoarele informaţii:
    Pe faţă:
    1. în partea de sus, central, sunt înscrise unele sub altele următoarele cuvinte: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECŢIA SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL.
    2. în partea centrală a legitimaţiei de la stânga spre dreapta:
    - un chenar dreptunghiular conţine fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 3 cm x 3,4 cm, iar la dreapta acesteia sunt menţionate unele sub altele: numele, prenumele şi funcţia titularului, cu scrisul embosat;
    – sigla Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în culori se poziţionează în partea central-dreapta a legitimaţiei;
    – în colţul drept al legitimaţiei va fi imprimat în culori, în diagonală, tricolorul;
    – în centrul legitimaţiei este înscris cuvântul „PREŞEDINTE:“ şi sub acesta un spaţiu punctat în care va semna preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor aflat în funcţie la data emiterii legitimaţiei, sau înlocuitorul acestuia, conform legii.

    3. în partea de jos sunt înscrise la rând cuvintele „LEGITIMAŢIE DE CONTROL NR. ...“.

    Pe verso:
    1. în partea de sus, central, sunt înscrise următoarele cuvinte: VIZA PENTRU ANUL .....;
    2. în partea de jos sunt înscrise la rând următoarele cuvinte: SEMESTRUL I şi SEMESTRUL II deasupra chenarelor în care se aplică viza aferentă fiecărui semestru sub forma unei holograme cu sigla Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu dimensiunile de 1,2 cm x 1,2 cm.    Legitimaţia se tipăreşte în regim special, pe card de plastic special securizat, laminată holografic şi având elemente grafice de securitate.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016